Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1845 - 006 Kalvik
(Object Id: 2615)
(Last updated: 13.03.1997)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Helldalisen (2130-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33 (Coordinates NOT confirmed)
East: 526133 m. North: 7489396 m.
Longitude: 15.6124550 Latitude: 67.5192590
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo U W
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1979 - 1979 Core drilling Company/Institution :NGU
1982 - 1982 Sampling

Mineralization
Genesis: Pegmatite formation Form: Lens
Main texture: Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 220 / 30 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Fluorspar Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Molybdenite Major mineral (>10%)
Ore mineral Uraninite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Scheelite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock granittpegmatitt Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Unknown Foliation Strike/Dip :220 / 30

Information(s) in free text format
Free text
Det første funnet i Kalviktuva ble registrert i 1918. I 1979 boret NGU to hull gjennom kontaktsonen grunnfjell/overliggende sediment uten at mineralisering ble påvist. I 1981 og -82 ble vinduets grenseforhold og mineraliseringene studert av H.Stendahl og A.K.Hansen, København Universitet. Litologien omfatter gunnfjell av granittisk gneis (Kalvikvinduet), som danner skarp kontakt til en psamittisk til pellittisk metasedimentenhet. Mineraliseringene omfatter U+Mo i et 5m mektig glimmerrikt lag i granitt- gneisen og i kontaktsonen i et max 1m bredt belte, og Mo+W i overliggende sedimenter. Alle mineraliseringer synes å ligge i granittiske pegmatitter eller andre felsiske segregasjoner. Ved UTM 526200 7489600, i pellittisk skifer, finnes et gammelt skjerp i en 50-100m2 stor pegmatitt (kvarts, feltspat og glimmer). Den er rik på store, velutviklede molybdenglanskrystaller (opptil ca. 10%), men det er ikke målt forhøyet uran. Often (1982) oppgir analyser på opptil 582ppm Mo og 1.13% W. Ca. 30-40m under kontakten, inne i granittgneisen, finnes et opptil 5m mektig lag rikt på granat og glimmer (UTM 528600 7491150). Laget kan følges ca. 1km parallelt med kontakten, og mektigheten avtar gradvis til begge sider. Det er uvisst om det er en skjærsone eller et tektonsk innleiret metasedimentlag. Laget er stedvis rikt på Mo og U, spesielt i områder med småfolder. Molybdenglanskorna er opptil 2cm store, og utgjør max 5% i de mineraliserte områder. Det er også Mo-U-mineraliseringer langs kontakten (UTM 527750 7491550 og 528450 7491450). De mineraliserte områder er små, fra få cm til en meter. De er også her knyttet til felsiske segregasjoner, og finnes som regel på granittsiden av kontakten. Uran synes bundet til store biotittkrystaller. Mo og U forekommer nesten alltid sammen. To gjennomsnittsanalyser fra 1944 (Flood 1944) viser 0.07% og 0.12% MoS2.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Hansen, Axel K. , 1983
Undersøgelse af Mo-U-W-mineraliseringer i Kalvikvinduet ved Sommerset, Sørfold kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1900/30F;19 pages
Abstract:
Området ved Sommerset er en del af et større område, der er undersøgt af Henrik Stendal (1981 og 1982) i forbindelse med kontaktzonerelationer. Lithologien omfatter et grundfjeld af gnejs-granit, der danner en skarp kontakt til en psammitisk til pelitisk metasedimentenhed. Mineraliseringerne omfatter U+Mo i et 5 m tykt glimmerrigt lag i graniten og i kontaktzonen i et max 1 m bredt bælte. Alle mineraliseringerne synes at ligge i granitiske pegmatiter eller andre felsiske segretioner. Det antoges, at metasedimentet har gennomgået amphibolit facies metamorfose. Selvom mineraliseringerne er uøkonomiske, er de interessante set i sammenhæng med lignende minerali- seringer nær kontakten mellem basement og metasediment fordelt over et område fra Glomfjord til Leirfjord.

Stadheim, J. , 1933
Molybdenglans i Rismålsheia og Kalviktuva i Sørfjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2653;5 pages
Abstract:
Rapporten beskriver de geologiske forhold ved Rismålsheia og Kalviktuva molybdenforekomster (se kart i rapport nr. 4111). Det er i alt 9 forekomststeder. Molybdenglansen er knyttet til pegmatitter i glimmerskifer og ligger nær grensen til bunngranitten. Den forekommer som impregnasjon i soner på 1-2m. Malmsonene lar seg som regel følge i flere hundre meter. Litt kobberkis og svovelkis er også vanlig. Rismålsheia og Kalviktuva forekomster er begge like, og det gis ganske detaljerte beskrivelser av funnene, men det er vanskelig ut fra rapporten og vite hvilke som ligger hvor. Det beregnes mulig vannkraft for Rismålsvannet ved Kvarv (N.B.- har ingenting å gjøre med Rismålsheia!)

Often, Morten , 1979
Orienterende undersøkelser og diamantboring av grensesonen Prekambrium/Kaledon i Saltdal - Sørfold - regionen.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.1650/30A;26 pages
Abstract:
På bakgrunn av de mange kjente molybdenglansforkomster knyttet til grensa kaledon/prekambriske vinduer i Nordland, er det valgt ut områder i Saltdal - Sørfold - området for detaljerte geologiske og geokjemiske undersøkelser. En rekke profiler over grensa er kartlagt og prøvetatt, og det er boret 5 korte diamantborhull forsøksvis gjennom grensa. Granitt i Nasafjellvinduet er funnet å være sterkt anriket på V og end del andre sporelementer. I Junkerdalen er spor av Mo funnet som grove molybdenglansflak i pegmatitter i kontakten, en parallell til forekomstene i Laksådalen, Gildeskål. Det er ikke funnet noen relasjon mellom mengden av molybden i grensesonen og vinduets geologi. Anriktninger av V, W, As og Au er funnet i pegmatittene. Det er ikke påvist forekomster av økonomisk størrelse og gehalt.

Stadheim, J. F. F. , 1923
Rapport over Kalvik Molybdenforekomster i Sørfold.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4111;7 pages
Abstract:
Rapporten gir gode opplysninger om de geologiske forholdene og nøye beskriver hvert skjerp. Den ledsages av skisser og kart. Det er i alt skjerp på 8 - 10 steder i Resmålsheia og på Kalviktuva. Overalt ser molybdenglansen ut til å være knyttet til pegmatitter som opptrer like over grensen til bunngranitten. En skjæring som ble drevet over malmen gav 0,18% MoS2 i råmalmen. Ved siden av molybdenglans ser man litt svovelkis, magnetkis og magnetitt. Flusspat kan også observeres.

Flood, Eyvind ? , 1944
Angående molybdenforekomst i Kalvik i Sørfold.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3600;1 pages
Abstract:
Rapporten gir resultatene av en undersøkelse av forekomsten gjort i 1942/43. Det slås fast at forekomsten nok har en viss utstrekning, men at den er så lavgehaltig at den er uinteressant. Det er gjort en del røsking og skutt to skjæringer som er analysert. Analysene gav henholdsvis 0,07 % og 0,12 % molybden.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0483.01 Bedrock
Sampler: Lindahl/Sørdal/...Stored: Løkken
No. of registrated element analyses = 1
NO0483.02 Bedrock
Sampler: Lindahl/Sørdal/...Stored: Løkken
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1845 - 006 Kalvik

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0483.01 Bedrock 25 2 -3 4 15 1.0 -2.0
NO0483.02 Bedrock 37 4 16 1 28 -.3 2.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0483.01 -3.0 -3.0 -5.0 -2 .4 4 19770.00 -2 -2
NO0483.02 -3.0 -3.0 -5.0 -2 .2 5 1844.00 -2 -2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0483.01 .22 5 11 219 .56 4.00 -5.00 109 17.0
NO0483.02 .10 -1 17 35 1.14 -2.00 -5.00 19 2.0
------------------
Sample No. La* B*
NO0483.01 6.00 -3
NO0483.02 -1.00 -3


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway