English version
MALMDATABASEN
Registrering 1845 - 008 Harelifjell
(Objekt Id: 2617)
(Sist oppdatert: 29.05.2015)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 525822 m. Nord: 7467154 m.
Lengdegrad: 15.6001180 Breddegrad: 67.3197890
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Energimetaller (U,Th) Ressursundertype: Uran
Element(er): U
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 50 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Rishaugfjell Complex
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Mikroklin Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Epidot Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Flusspat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Uraninitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Zirkon Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Allanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Aplitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Aplitt
Sidebergart Granittisk gneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i en aplitt som opptrer i granittisk gneis i Rishaugfjellvinduet, øst og nordøst for toppen av Harelifjellet som ligger ca. 3 km sør for Straumen som er kommunesenteret i Sørfold kommune. Forekomsten ble påvist av NGU i 1981 i forbindelse med regionale undersøkelser av grunnfjellsvinduene i regionen. Geologisk kartlegging og prøvetaking, diamantboring, samt geofysiske helikoptermålinger og radiometriske bakkemålinger ble gjennomført i perioden 1982-83 (Lindahl m.fl. 1984). Rishaufjellvinduet består av homogen, grovkornet, dels porfyrisk granittisk genis. Den gjennomsettes av antatt co-magmatiske aplittiske ganger som har dobbelt så høyt innhold av uran og thorium som granitten, som selv er relativt anriket på disse metallene. Uran-mineraliseringen finnes i Harelifjellaplitten som er den største aplitten i vinduet. Den sitter i sprekker i en tilnærmet vertikal sprekkesone med retning NØ-SV. Mineraliseringen kan følges rettlinjet over en lengde på ca. 1,4 km, med en høydeforskjell av utgående på 300 m. Uraninitt er det viktigste U-førende mineralet, og i tillegg finnes zirkon og allanitt. Aldersdatering av uraninitten gir ikke noe entydig resultat, men det er antatt at mineraliseringen er dannet fra metamorfe løsninger under den kaledonske fjellkjededannelsen( Lindahl m.fl. 1984).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, I. , 1984
Rishaugfjellvinduet og Harelifjell uranmineralisering.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.84.057;131 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler geologi og geokjemi av grunnfjellet i Rishaugfjellvinduet og en beskrivelse av uranmineraliseringen på Harelifjell. Grunnfjellet består av en hornblendeførende alkali-granitt, som er grovkornet, stedvis svakt foliert og stedvis porfyrisk. Granitten er av rapakivi-type med forhøyet uran og thorium-innhold. Granitten er gjnnomsatt av aplittiske ganger som er noe mer differensiert enn granitten. Resten av autokton prekambrisk arkose og sandstein finnes under Seve-Køli skyveplanet, som vanligst skjærer helt nedpå grunnfjellet og kanskje nedi det. I den største aplitten, Hareliaplitten sitter Harelifjell uranmineralisering som er en ujevn sprekkemineralisering, mest sannsynlig dannet av metamorfe hydrotermale løsninger i forbindelse med den kaledonske orogenese. Det meste av uranet i mineraliseringen sitter i uraninitt. Mineraliseringen er undersøkt med diamantboring og overflateprøvetakning, som viser at den idag ikke har noe økonomisk potensiale.

Lindahl, I.; Furuhaug, L.; Often, M. , 1984
Radiometriske målinger, prøvetaking av Pack-sack-boringer på Harelifjell.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.84.005;35 sider
Abstrakt:
Radiometriske målinger i profiler over kontakten prekambrium/kaledon i Rishaugfjellvinduet førte til oppdagelsen av uranmineraliseringen på Harelifjell. Mineraliseringen er detaljmålt radiometrisk og prøvetatt med utsprengte prøver og Pack-sack-boringer. Analyseresultatene fra de utsprengte prøver viser meget høye verdier på uran (opptil 5 %), mens prøvene fra Pack-sack-boringene viser gehalter i størrelsesorden 0,1 - 0,2 % U over 2-3 m. Mineraliseringen er knyttet til sprekkesone, med uran som det eneste påviste økonomiske interessante element. Undersøkelsene som er gjort er innledende og mineraliseringen ble anbefalt videre undersøkt med detaljgeologiske arbeider og diamantboring. Rishaugfjellvinduet ble foreslått helikoptermålt med kombinerte målinger. Disse arbeidene ble utført i 1982-83. Forekomstnavn og -koordinater: Harlifjell 260 675

Lindahl, Ingvar , 1983
Classification of uranium mineralization in Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.380;125-142 sider
Abstrakt:
NGU has carried out exploration for uranium on a small but varying scale since the second World War. An attempt is made to classify types of uranium mineralization occuring in Norway, following a system based on genetic types. Allthough difficulties are encountered in applying the classification, it has proved possible to categorize many of the occurences in this way. Information on some occurences is limited, and future revisions must be expected. The uranium mineralizations described are from all parts of the country, and range from Proterozoic to Lower Paleozoic in age. The most prominent and promising occurences are largely of sedimentary, intrusive, metamorphic and supergene origin, the most promising of which are found in the region of northern Nordland. As yet no uranium deposits of importance have been forund, based on prevailing metal prices, bur insufficient work has been done on a number of known occurences and the potential for the existence of economic deposits in Norway has been assessed as good.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
Harelifjell_average Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1845 - 008 Harelifjell

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ag* Ba* Mo*
Harelifjell_average Fastfjell 14 484 593 19 .5 74 133.80
------------------
Prøvenr. Th* U* Rb* Y* Zr* La* Ce* Li*
Harelifjell_average 84.40 9129.00 374.1 216.0 230 56.70 123.90 14

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO Na2O
Harelifjell_average Fastfjell 76.80 11.87 0.13 1.34 0.02 0.20 3.35
------------------
Prøvenr. K2O P2O5 Loss Sum
Harelifjell_average 4.25 0.01 0.70 99.00


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse