English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 013 Rishaugfjellet
(Objekt Id: 2628)
(Sist oppdatert: 18.01.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 524700 m. Nord: 7463470 m.
Lengdegrad: 15.5732500 Breddegrad: 67.2868330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo Zn Pb Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1917 - 1918 Røsking

Mineralisering
Genese: Pegmatittdannelse Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 170 / 85 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Krågakomplekset Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Molybdenglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart pegmatitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart granittisk gneis Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Rhyolitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :170 / 85 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpingen foregikk i 1917-18. Senere er det skjerpet litt og tatt sliss- prøver (Sulitjelma Gruber?). De innlagte emneord er basert på den dominerende mineraliseringstypen: mer eller mindre sammenhengende kvarts- og pegmatittgang (linser) over en strøklengde på 400m og opptil 1m mektighet. Gangen er konkordant til semikonkordant med foliasjon og skyvekontakt. Molybdenglans er helt dominerende sulfid i gangen og umiddelbar sidestein, som er finkornet granittisk gneis tilhørende Rishaugfjell grunnfjellsvindu. Over en strøklengde på minst 90m og mektighet opptil 2m er sidesteinsgneisen tildels rikt mineralisert med bånd av magnetkis, svovelkis, sinkblende, blyglans, kobberkis og molybdenglans. Mineraliseringen opptrer fra 1 til 3m under skyvekontakten til overliggende dekke (glimmerskifer). Skjerpene fra sør mot nord: Skjerp 1: Utbrudt litt i 30cm mektig kvartsgang i finkornet granittisk gneis 3m under dekkekontakten (over skyvesonen er det glimmerskifer). I kvartsen er det spor av molybdenglans. Kvartsgangen fortsetter ikke mot sør, men små usammenhengende linser forekommer; med spor av molybdenglans ca. 50m sør for 1. Foliasjon:160/60. Gangen fortsetter 20m mot nord til skjerp 2, hvor det er utsprengt 1m3. Gangmektigheten er her 70cm. Den har et svakt diskordant forhold til foliasjonen, og er her bare 2m fra dekkekontakten. Kvartsen har svak molybdenglans-disseminasjon (prøve 01). Molybdenglans er konsentrert langs gangkontaktene og opptil 7-8cm inn i den finkornete granittiske gneisen (02). I liggneisen er det endel flusspat (03, 2m under gangen). Over skyvekontakten er det rusten glimmerskifer (04, 3m over gangen). I skjerp 3 (mellom skjerp 2 og 3 er det ur) er det utbrudt ca. 0.5m3 i en 20cm mektig pegmatitt med litt molybdenglans (05) bare 1m fra dekkekontakten. I skjerp 4 er det utsprengt 1m3 (og tatt slissprøve). Bånd (vanligvis noen mm mektige) og disseminasjon av sl, ga, cpy, po, py og molybdenglans i gneisen (finkornet glimmerfattig granittisk gneis og kvartsittisk gneis) over 1.20m mektighet (06, plukkprøve). Molybdenglans også på sprekker. I mineraliseringen er det også et 5-10cm mektig muskovitt-pegmatittbånd. Mineraliseringen er i samme nivå under skyvekontakten som de foregående. Mellom skjerp 3 og 4 er det ur. Hovedskjerpet: Utsprengt 5m3 i samme mineralisering som her er knapt 2m mektig (07, plukkprøve). Gneisen er her relativt skifrig. Mineraliseringen er fulgt 30m nordover fra 5 med noen sprengninger (2m3 tipp). Langs disse 30m avtar mektigheten på den mineraliserte gneisen, men det opptrer noen usammenhengende og uregelmessige pegmatittlinser (opptil 0.5m mektige og få meter lange), særlig langs den mineraliserte gneissonens heng. Disse er rike på molybdenglans samt noe magnetkis og kobberkis (08). Skjerp 5: Utbrudt 0.5m3 i samme sone (mellom denne og foregående er det ur). Blottet 20m: Pegmatittlinser (opptil 40cm mektige og få meter lange) med molybdenglans-disseminasjon og sulfid-mineralisert gneis noen få dm mektig. Her ligger mineraliseringen langs skyvekontakten med glimmerskifer i heng. Skjerp 6: Utsprengt 1m3 i ei 1m mektig og 3-4m lang pegmatittlinse (stokk som stuper mot sør?) med po-py-cpy-molybdenglans- disseminasjon (09) i samme nivå like under dekkekontakten. NGU boret i 1979 et hull på sørsida av Straumvatnet ca. 1km fra utløpet (Often 1982). Dette er i samme stratigrafiske nivå som mineraliseringen på Rishaugfjellet. I borhullet skjæres pegmatitt med grove flak av molybden- glans. Analyse gir 892ppm Mo over 15cm.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Christoffersen, R. , 1939
Ad. molybdenskjerp syd for Rishaugfjellet i Fauske.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3213;1 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en kort beskrivelse av feltet: Molybdenglansmineralisering forekommer i tilknytning til en gang et par dm til 1,5 m bred på grensen mellom skifer og granitt, som vist i 5 skjerp fordelt over en avstand av 700 m. Gods skutt opp fra en av skjerpene i 1917-1918 viste pene stuffer. Nærmere undersøkelser er anbefalt.

Often, Morten , 1979
Orienterende undersøkelser og diamantboring av grensesonen Prekambrium/Kaledon i Saltdal - Sørfold - regionen.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.1650/30A;26 sider
Abstrakt:
På bakgrunn av de mange kjente molybdenglansforkomster knyttet til grensa kaledon/prekambriske vinduer i Nordland, er det valgt ut områder i Saltdal - Sørfold - området for detaljerte geologiske og geokjemiske undersøkelser. En rekke profiler over grensa er kartlagt og prøvetatt, og det er boret 5 korte diamantborhull forsøksvis gjennom grensa. Granitt i Nasafjellvinduet er funnet å være sterkt anriket på V og end del andre sporelementer. I Junkerdalen er spor av Mo funnet som grove molybdenglansflak i pegmatitter i kontakten, en parallell til forekomstene i Laksådalen, Gildeskål. Det er ikke funnet noen relasjon mellom mengden av molybden i grensesonen og vinduets geologi. Anriktninger av V, W, As og Au er funnet i pegmatittene. Det er ikke påvist forekomster av økonomisk størrelse og gehalt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0498.07 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve av fink. gran gneis med po-py-sl-ga-MoS2-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0498.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Pegmatitt med MoS2-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3212 13,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 524699 m. Nord: 7463280 m.
Lengdegrad: 15.5732090 Breddegrad: 67.2851290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3213 13,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 524700 m. Nord: 7463299 m.
Lengdegrad: 15.5732140 Breddegrad: 67.2853080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0498.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med MoS2-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0498.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. gran gneis med MoS2-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0498.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: CaF2-holdig fink. gran gn. 2 m undre kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0498.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten gl.sk. 3 m over kvartsgang.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3217 13,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 524700 m. Nord: 7463385 m.
Lengdegrad: 15.5732320 Breddegrad: 67.2860710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0498.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Pegmatitt med MoS2-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 3214 13,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 524700 m. Nord: 7463464 m.
Lengdegrad: 15.5732490 Breddegrad: 67.2867880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0498.06 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve av fink. gran gneis med po-py-sl-ga-MoS2-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 5
(Objekt Id: 3216 13,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 524699 m. Nord: 7463550 m.
Lengdegrad: 15.5732670 Breddegrad: 67.2875510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp 6
(Objekt Id: 3215 13,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 524633 m. Nord: 7463476 m.
Lengdegrad: 15.5717100 Breddegrad: 67.2868980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0498.09 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Pegmatitt med MoS2-po-py-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 013 Rishaugfjellet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0498.01 Fastfjell 131 26 76 2 2 1.1 2.0
NO0498.02 Fastfjell 181 69 47 2 3 .4 1.0
NO0498.03 Fastfjell 16 105 31 4 1 .1 1.0
NO0498.04 Fastfjell 35 29 26 2 3 .9 5.0
NO0498.05 Fastfjell 150 20 39 2 1 .6 1.0
NO0498.06 Tipprøve 989 5830 6244 24 9 10.3 6.0
NO0498.07 Tipprøve 969 1025 8169 21 14 7.4 4.0
NO0498.08 Fastfjell 1056 349 84 19 17 .5 4.0
NO0498.09 Fastfjell 896 24 16 10 8 1.0 3.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0498.01 3.0 3.0 5 .2 16 95.00 2 7 .06
NO0498.02 3.0 3.0 6 .2 31 93.00 2 2 .12
NO0498.03 3.0 3.0 10 .2 34 6.00 2 3 .04
NO0498.04 3.0 3.0 2 .2 82 70.00 2 2 .25
NO0498.05 3.0 3.0 4 .2 6 279.00 2 2 .07
NO0498.06 3.0 3.0 4 36.8 122 178.00 3 31 2.66
NO0498.07 3.0 3.0 27 3.5 17 1084.00 10 2 2.38
NO0498.08 3.0 3.0 5 .5 65 2995.00 2 2 2.50
NO0498.09 3.0 3.0 2 .2 12 24.00 2 2 1.80
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0498.01 5 8 39 1.82 38.00 5.00 2 2.0 3.00
NO0498.02 19 6 144 1.64 34.00 8.00 1 3.0 2.00
NO0498.03 5 3 291 2.00 56.00 6.00 1 3.0 115.00
NO0498.04 50 17 97 3.52 18.00 42.00 2 5.0 19.00
NO0498.05 3 2 46 1.91 29.00 5.00 383 2.0 2.00
NO0498.06 4 11 86 3.22 6.00 5.00 2 23.0 9.00
NO0498.07 2 7 35 3.08 6.00 5.00 9 2.0 5.00
NO0498.08 14 33 370 4.62 75.00 22.00 3 4.0 143.00
NO0498.09 3 6 54 3.05 9.00 5.00 2 4.0 9.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0498.01 4
NO0498.02 4
NO0498.03 2
NO0498.04 3
NO0498.05 2
NO0498.06 2
NO0498.07 4
NO0498.08 3
NO0498.09 4


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse