English version
MALMDATABASEN
Registrering 1839 - 002 Lilleålegden
(Objekt Id: 2675)
(Sist oppdatert: 18.10.2021)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 486013 m. Nord: 7430346 m.
Lengdegrad: 14.6793510 Breddegrad: 66.9904040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: ,685 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1891 - 1892 Prøvedrift Selskap/Institusjon:A/S Christiania Minekompani
1898 - 1898 Røsking Selskap/Institusjon: "

Mineralisering
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 265 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Venset group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Pentlanditt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart uralittisert noritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Noritt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :265 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten (som også er kalt Eiterjord og Beiarn) ble oppdaget i 1891 og gruvedrift foregikk i 1891-92 og noen undersøkelsesarbeider i dagen i 1898. Gruven har levert 685 tonn malm med 6-7% Ni (Poulsen 1964). Malmen er drevet ut med en 23m lang og 3m dyp øst-vest-gående skjæring. Midt i skjæringen er en 4x2m vannfylt synk (33m dyp?). 5m øst for skjæringens østre ende er anlagt en 15m lang NV-gående røsk på tvers av strøket. Malmen, massiv magnetkis-pentlanditt-kobberkis med litt titanomagnetitt, opptrer med skarpe kontakter på grensen mellom noritt i heng og granat- glimmerskifer i ligg. Mektigheten varierer mellom 0.25 og 1m (vanligvis 0.3-0.6m). Massivmalmen er drevet ut, og prøvene som ble tatt fra tippen (prøve 05, 06, 07 og 08) er semimassive og sannsynligvis noe fattigere enn den uttatte massivmalmen. Norittlinsa er overdekket og størrelsesanslag derfor usikre. Den opptrer i granatglimmerskifer og er maksimalt 25m mektig, sannsynligvis bare 10-15m på det bredeste. Den er middelskornet med mer finkornete kontakter. Noritten fører avtagende sulfiddisseminasjon (også årebundet sulfid) minst 5m innover fra massivmalmen. 01 og 02 er sulfiddisseminert noritt henholdsvis 1m og 4m fra malmsonen. I den NV-gående røsken øst for malmsonen er det bare 2cm massivmalm i den ene veggen. Jordrøsking mot vest avdekker at massivmalmen har en lengde på kun 25-30m. I malmen opptrer enkelte kvartskjertler med magnetkis-kobberkis-disseminasjon (04). Kobberkis er anriket mot glimmerskiferkontakten. Ved synken ses i veggen ei dm-mektig massivmalmåre å skjære seg SV-over inn i glimmerskiferen i norittens ligg. 03 (som er fra tippen) er fra ei slik diskordant sulfidåre i kvartsrik glimmerskifer med granat langs årekontaktene. Boyd & Nixon (1985) oppgir analyser for henholdsvis disseminasjonsmalm: 0.9% Ni, 0.3% Cu, 4.25% S, og massivmalm: 5.5% Ni, 0.8% Cu, 30.25% S.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2003
Zn-Pb forekomstene på Nonsfjellet og Vassheia, Beiarn kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2003.085;20 sider
Abstrakt:
Forekomstene på Nonsfjellet og Vassheia har vært kjent i 125 år og har vært undersøkt i flere perioder. Det er drevet noen korte synker for å undersøke forekomstene. De er sink-bly (Zn-Pb) forekomster med et lavt kobberinnhold og lavt innhold av jernsulfider. Mineraliseringene som utgjør forekomstene sitter i opptil de-tykke bånd med massiv malm og i tillegg sulfidimpregnasjoner i tykkere bånd. Sulfidforekomstene ligger i tynne kjemisk utfelte lag (ekshalitter) i en tykk enhet av glimmerskifer (monotone pelittiske båndede sedimenter). Sedimentene i sekvensen har noen steder lag av amfibolitt som kan representere overflatebergarter (ekstrusiver) eller intrusive lagerganger. Sedimentene er isoklinalt foldet, og det har bidratt til å fortykke enheten med båndede sedimenter. Forekomstene på Nonsfjellet og Vassheia er ikke av økonomisk inbteresse. Den massive malmen er i tynne bånd rik, men over brytbar mektighet som inkluderer fattige impregnasjoner, er gehalten lav. Det er et geologisk potensiale for større forekomster knyttet til ekshalittene, men for å lokalisere slike forekomster trengs det omfattende arbeider. Et eventuelt prospekteringsarbeid i området krever kompetanse og store ressurser og bør gjøres av et mineralselskap. Det anbefales ikke at Salten Mineral og Beiarn kommune fortsetter undersøkelsene i feltet etter Zn og Pb.

Vogt , 1892
The geology of the Beiarn-Lode according to a descriptive article given by prof. Vogt of Christiania in his treatise on nickel-lodes and nickel production under the title of "the geologicla examination of Norway".
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1187;2 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver en nikkel-kobber-(magnetkistype) malm i kontakter mellom gabbro og gneis.Mektigheten ligger mellom 0,25 og 1 m. Malmmineralogien beskrives kort, sammen med endel analyser på Ni, Co og Cu.

Poulsen, Arthur O. , 1964
Norges gruver og malmforekomster. II. Nord Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.204;1-101 + 2 sider
Abstrakt:
The map accompanying this paper shows the mines and ore deposits of Northern Norway (the three northern counties), and forms the second and final part of a work started by the late Steinar Foslie in publishing maps and general descriptions of the mines and ore deposits of our country. The amp contains 834 deposits, the greater part of which is situated in the Nordland mining district (IV on the map). To facilitate the use of the map, the deposits (and mines) are marked with circles of different sizes and colours. This map has, however, only four different sizes (instead of eight on Foslie's map). This present map has, however, five colours instead of the only four previously. The sizes refer only to the presumed importance of the deposits or mines. Mines being worked at the present time (1963) are marked with a white line drawn horizontally through the circle. The mines and the deposits are numbered continually for each of the two mining districts. On the map are drawn the boundaries of the different municipalities (herred) and deposits inside these are numbered in succession. The object of this paper is mainly to give a short summary of the different ore types in relation to the geological fromations, and the distribution of the metals.

Flood, E. , 1941
Preliminær rapport Lille-Leiden nikkelforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 839;3 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 40358. Rapporten inneholder en presentasjon av Lillo-Leiden nikkelforekomst i Beiarn. Forekomsten ligger i skifer og er utgående i ca 40 m lengde. Sannsynligheten taler for at det er en serie med linser, med en mektighet på 2 - 3 meter med band av god malm med mektighet 1 meter. I liggen er der ca 1- 1,5m impregnasjon. Forekomsten foreslåes belagt med geofysiske målinger.

Puntervold, G. , 1910
Eiterjord nikkelgrube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1426;18 sider
Abstrakt:
Rapporten er beskrivelse av Eiterjord nikkelgrube og forslag med hensyn til en eventuell ny drift. Rapporten inneholder også kostnadsoverslag for malmtransport og anlegg.

Henriksen, G. , 1897
Eiterjord nikkelgrube, Beiarn.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1185;2 sider
Abstrakt:
Forts. Forekomstens navn og koordinater: Lilleåleiden, Eiterjordet. Det er gjort befaring av Eiterjord nikkelgrube i Beiarn. Malmen forekommer i tilknyttning Gabbro, og består av magnetkis med tilblanding av jernnikkelkis. Gabbroforekomsten synes liten. Undersøker man i dagen langs gabbrogrensen eller i grubens vestlige dypparti og finner mere malm, vil det være gunstig å bryte. Malmen har høy nikkelgehalt.

Borthen, E.; Rosenlund, A. L. , 1916
Eiterjordens nikkelgrube, Beiarn.
;Norges geologiske undersøkelse;TEKNISK RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1184;9 sider
Abstrakt:
Forts. Forekomstens navn og koordinater: Lilleåleiden, Eiterjordet. Rapporten omtaler Eiterjordet nikkelgrube og inneholder historikk, transportforhold, geologi, beskrivelse av gruben, forslag til drift samt kostnadsoverslag og analyser av malmen.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0550.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbro med diss. po, cpy + ptl.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0550.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbro med diss. po, cpy + ptl.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0550.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kv.rik gl.sk. med sulfidåre.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0550.04 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med po-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0550.05 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbro med semimassiv po, ptl og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0550.06 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbro med semimassiv po, ptl og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0550.07 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbro med semimassiv po, ptl og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0550.08 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbro med semimassiv po, ptl og cpy (cpy-rik).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1839 - 002 Lilleålegden

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0550.01 Fastfjell 2752 36 52 88 2994 2.7 46.0
NO0550.02 Fastfjell 59 10 19 18 215 .1 1.0
NO0550.03 Fastfjell 14775 103 51 223 7291 3.8 207.0
NO0550.04 Tipprøve 119 1 9 16 685 .1 1.0
NO0550.05 Tipprøve 21169 37 16 611 24509 3.4 19.0
NO0550.06 Tipprøve 2649 38 24 473 22584 .6 12.0
NO0550.07 Tipprøve 19089 44 25 424 20031 5.3 25.0
NO0550.08 Tipprøve 58529 117 34 281 8540 14.5 44.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0550.01 16.0 18.0 194 .6 47 1.00 2 2 1.67
NO0550.02 3.0 3.0 7 .2 79 1.00 2 2 .07
NO0550.03 19.0 94.0 12 .2 21 1.00 2 2 6.02
NO0550.04 3.0 3.0 15 .2 7 1.00 2 2 .47
NO0550.05 141.0 49.0 35 .2 16 1.00 7 2 12.59
NO0550.06 16.0 25.0 29 .2 13 1.00 2 6 12.68
NO0550.07 26.0 60.0 2 .2 11 1.00 2 2 13.85
NO0550.08 124.0 163.0 6 .5 6 1.00 2 2 13.04
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0550.01 17 92 58 2.76 2.00 5.00 1 29.0 2.00
NO0550.02 23 131 61 1.23 2.00 5.00 1 10.0 3.00
NO0550.03 18 17 559 11.13 6.00 5.00 1 67.0 14.00
NO0550.04 2 7 13 .93 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0550.05 29 221 196 13.90 2.00 5.00 1 59.0 2.00
NO0550.06 22 167 153 16.17 2.00 5.00 1 124.0 2.00
NO0550.07 9 246 55 16.15 2.00 5.00 1 12.0 2.00
NO0550.08 5 126 55 13.53 3.00 5.00 1 9.0 5.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0550.01 3
NO0550.02 10
NO0550.03 2
NO0550.04 7
NO0550.05 2
NO0550.06 2
NO0550.07 2
NO0550.08 2


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse