Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1839 - 004 Nonsfjellet
(Object Id: 2677)
(Last updated: 18.10.2021)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 483263 m. North: 7428726 m.
Longitude: 14.6165360 Latitude: 66.9757330
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production: ,015 thousand tons


Mineralization
Genesis: Sedex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 225 / 80 Direction: 245
Plunge: 45
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex: Øverste allokton
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Galena Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock glimmerskifer Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock amfibolitt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :225 / 80 Post-mineralisation ;...Effect :None
Host rock Fold axis Strike/Dip :245 / 45 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ble oppdaget og skjerpet ca. 1880. Det ble utført noen analyser på Pb, Zn og Ag 1881, 1904 og 1907.Mineraliseringen er av samme type som Vassheia i ØNØ. De ligger trolig i samme stratigrafiske nivå. Mineraliseringen består av smale (opptil 30cm mektige), konkordante bånd med massiv sinkblende, blyglans og litt magnetkis i finkornet, båndet, feltspatrik glimmerskifer. Folding fører stedvis til fortykning av sulfidbåndene og muligens til repetering av ett eller flere sulfidlag. Over en strøklengde på 300m og mektighet på oppimot 100m er skiferen mer eller mindre rusten. Ga og sl ses sjelden; mer vanlig er disseminasjon av po. To synker ble funnet, tilsynelatende i forskjellig bergartsnivå, selv om det er vanskelig å avgjøre pga. intens folding. En lagpakke på ca. 20m mektighet med båndete glimmerskifre og amfibolittbånd ligger mellom mineraliseringene i de to synkene. En 20-40cm mektig dolerittgang skjærer rettlinjet (65/60) gjennom de foldete skifrene mellom synkene. På et sted er den lateralforkastet 1m. En annen gang har retning 40/80. Mineralogien er hovedsaklig biotitt og amfibol. Ved UTM 483330 7428930 (hovedskjerpet) er en 3x2m synk (vannfylt, med 10m3 tipp) anlagt hvor 4-5 sl-ga-bånd (hvert på 3-5cm bredde) opptrer over 2m mektighet. Foruten disse bånd er det enkelte mm-tykke ga-sl-striper i glimmerskiferen (prøve 02). Av og til er ga og sl adskilt slik at en har blyrike (05) og sinkrike (04) lag hver for seg. I malmsonen opptrer hyppig linser og bånd av kvarts og granat med sl-ga-disseminasjon, spesielt langs kantene (01). Vertsbergarten er en finkornet feltspatisk glimmerskifer med bånd av biotitt (+-amfibol)-skifer. Spesielt omkring malmsonen, i en mektighet på ca. 15m, er skiferen lys med lite glimmer. I liggen, 2m under synken er en 1m mektig biotitt-amfibol-skifer som ligger over kvartsittisk granat-glimmerskifer. Rusten utenfor den 2m mektige malmsonen skyldes først og fremst po-disseminasjon (03). Ved UTM 483330 7428900 (skjerp 1) er en 2x2m vannfylt synk (15m3 tipp) i intenst foldet,finkornet, feltspatisk glimmerskifer med mørke biotitt-granat-bånd. I liggen opptrer en 3m(?) mektig, middelskornet amfibolitt. I synkens sørvegg står 30cm mektig foldeombøyning av massiv, tildels grovkornet sl-ga-malm (06). Fra tippen ses flere parallelle, 4-5cm mektige sl-ga-bånd i glimmerskifer. Glimmerskiferen er stedvis rusten over en lengde på 200m mot SV og 100m NØ for synkene uten at ga og sl er observert i annet enn enkelte mm-mektige bånd.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lindahl, Ingvar , 2003
Zn-Pb forekomstene på Nonsfjellet og Vassheia, Beiarn kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2003.085;20 pages
Abstract:
Forekomstene på Nonsfjellet og Vassheia har vært kjent i 125 år og har vært undersøkt i flere perioder. Det er drevet noen korte synker for å undersøke forekomstene. De er sink-bly (Zn-Pb) forekomster med et lavt kobberinnhold og lavt innhold av jernsulfider. Mineraliseringene som utgjør forekomstene sitter i opptil de-tykke bånd med massiv malm og i tillegg sulfidimpregnasjoner i tykkere bånd. Sulfidforekomstene ligger i tynne kjemisk utfelte lag (ekshalitter) i en tykk enhet av glimmerskifer (monotone pelittiske båndede sedimenter). Sedimentene i sekvensen har noen steder lag av amfibolitt som kan representere overflatebergarter (ekstrusiver) eller intrusive lagerganger. Sedimentene er isoklinalt foldet, og det har bidratt til å fortykke enheten med båndede sedimenter. Forekomstene på Nonsfjellet og Vassheia er ikke av økonomisk inbteresse. Den massive malmen er i tynne bånd rik, men over brytbar mektighet som inkluderer fattige impregnasjoner, er gehalten lav. Det er et geologisk potensiale for større forekomster knyttet til ekshalittene, men for å lokalisere slike forekomster trengs det omfattende arbeider. Et eventuelt prospekteringsarbeid i området krever kompetanse og store ressurser og bør gjøres av et mineralselskap. Det anbefales ikke at Salten Mineral og Beiarn kommune fortsetter undersøkelsene i feltet etter Zn og Pb.

Rasmussen , 1925
Nonsfjell og Vassheia, Beiarn, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2927;4 pages
Abstract:
Rapporten omtaler Vassheia og Nonsfjell bly-sink forekomster. Den viser også analyse av blyglans med opp til 500 g sølv/tonn.

Torgersen, J.C. , 1935
Sink- og blyforekomster i det nordlige Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.142;1-60 pages
Abstract:
The present paper continues the description of zinc-, and lead deposits in Northern Norway, including Nordland, Troms and Finnmark counties. The writer formerly described the zinc- and lead deposits of Helgeland, which is the southern part of Nordland county. In this paper is given a description of the remaining deposits of Northern Norway. Of these the most important are found in Ofoten, the north-eastern region of Nordland county. A few deposits of less importance belong to the Beiarn district in Nordland, a few are located in the counties Troms and Finnmark. In Ofoten the zinc- and lead deposits occur partly within the Archean area, partly within the area of the metamorphosed sediments of the Caledonian mountain range of Cambro-Silurian age. In the Archean area the ores are somtimes found in gabbroidic rocks, partly on fahlbands with pyrrhotite as the predominating ore mineral, partly on veins in or near the fahlbands, sometimes they occur on veins bedded in a biotite schist rich in quartz. The ore deposits connected to the metamorphosed sediments of the mountain range both mineralogically bear a close resemblance to the zinc- and lead deposits of Helgeland, formerly described by the author.

Vik, Eirik , 1979
Bly og sink-forekomster i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1556/10;108 pages
Abstract:
På grunnlag av allerede offentliggjorte opplysninger og egne undersøkelser har NGU laget en oversikt over bly og sink forekomstene i Nordland fylke. Et innledende kapittel behandler kort bly-sink forekomster generelt og forekomstene i Nordland spesielt. Deretter er de registrerte mineraliseringene behandlet enkeltvis. Nordland har lenge vært kjent som en bly-sink rik malmprovins. Fylket har landets to eneste igangværende bly-sink gruver (Mofjellet og Bleikvassli). De fleste andre forekomster er små. Tre av dem skiller seg ut: Hauknestind, Ravnåsen og Husvika. Undersøkelser viser at også disse i øyeblikket er uøkonomiske. Økt malmleting i de kjente gruvefeltene vil sannsynligvis føre til nye funn. De store marmorfeltene i Nordland vurderes også som lovende prospekteringsområder.

Dahlqvist, P.; Herrem, J. , 1909
The zincblende and galena mines of Nonsfjeld.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 179;2 pages
Abstract:
Rapporten omhandler kort sink-bly mineraliseringene på Nonsfjeld. Mineraliseringer opptrer i fire parallelle lag i en bredde av 130 m og 500 m lengde. Lite arbeid er gjort i noen få skjerp og ei grunn sjakt. Forf. holder forekomsten for å være lovende, hva angår malmkvalitet, utbredelse og geologisk plassering. Noen kjemiske analyser (Pb, Zn, Ag) følger rapporten.

Andersen, O. S. , 1910
Nonsfjell bly/sink-forekomst. Beiarn, Nordalnd.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 176;3 pages
Abstract:
Det er gjordt undersøkelse av Nonsfjell sinkblende og blyglans-forekomst. Forekomsten ligger på NØ-siden av fjellet. Malmgangen følger en brungul kvarts med strøk V25-30 grader S og faller steilt. Gangene strekker seg over et område på 100 m bredt, og lengden noen hundre meter, men etter alt og dømme opptrer de samme ganger med samme strøk ca. 10 km. Rapporten foreslår skeiding ved eventuell gruvedrift.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0552.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvarts-granatlinse med sl og ga.
No. of registrated element analyses = 1
NO0552.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Gl.sk. med 2 cm mektig ga-sl-bånd.
No. of registrated element analyses = 1
NO0552.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Lys rusten feltspatisk gl.sk. med po-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0552.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massivt sl-bånd i gl.sk.
No. of registrated element analyses = 1
NO0552.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massivt ga-bånd i gl.sk.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3272 4,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 483263 m. North: 7428696 m.
Longitude: 14.6165410 Latitude: 66.9754640
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
2x2m vannfylt synk (15m3 tipp) i intenst foldet,finkornet, feltspatisk glimmerskifer med mørke biotitt-granat-bånd. I liggen opptrer en 3m(?) mektig, middelskornet amfibolitt. I synkens sørvegg står 30cm mektig foldeombøyning av massiv, tildels grovkornet sl-ga-malm (06). Fra tippen ses flere parallelle, 4-5cm mektige sl-ga-bånd i glimmerskifer. Glimmerskiferen er stedvis rusten over en lengde på 200m mot SV og 100m NØ for synkene uten at ga og sl er observert i annet enn enkelte mm-mektige bånd.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0552.06 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv sl-ga-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1839 - 004 Nonsfjellet

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0552.01 Bedrock 199 95800 15953 93 13 34.0 426.0
NO0552.02 Bedrock 63 76381 16414 72 18 16.4 22.0
NO0552.03 Bedrock 36 451 396 19 33 .1 1.0
NO0552.04 Bedrock 117 99999 15895 206 12 22.1 13.0
NO0552.05 Bedrock 119 19364 16442 26 11 76.2 203.0
NO0552.06 Bedrock 14 99999 15394 279 3 15.6 24.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0552.01 3.0 3.0 40 71.3 60 3.00 111 2 9.50
NO0552.02 3.0 4.0 66 57.1 107 2.00 49 3 5.86
NO0552.03 3.0 3.0 7 .2 47 1.00 2 2 1.40
NO0552.04 3.0 3.0 357 116.6 65 2.00 70 2 12.31
NO0552.05 3.0 3.0 22 21.6 37 2.00 312 2 6.99
NO0552.06 3.0 3.0 28 248.9 11 3.00 82 2 24.63
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0552.01 18 24 301 3.88 5.00 5.00 2 3.0 7.00
NO0552.02 14 18 294 4.30 11.00 5.00 1 3.0 18.00
NO0552.03 6 11 92 3.16 7.00 5.00 1 1.0 17.00
NO0552.04 12 14 308 4.23 6.00 5.00 1 1.0 10.00
NO0552.05 13 14 194 2.77 5.00 5.00 2 1.0 7.00
NO0552.06 2 3 171 6.67 2.00 5.00 1 1.0 2.00
------------------
Sample No. B*
NO0552.01 6
NO0552.02 2
NO0552.03 7
NO0552.04 6
NO0552.05 3
NO0552.06 7


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway