English version
MALMDATABASEN
Registrering 1839 - 004 Nonsfjellet
(Objekt Id: 2677)
(Sist oppdatert: 18.10.2021)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 483263 m. Nord: 7428726 m.
Lengdegrad: 14.6165360 Breddegrad: 66.9757330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,015 tusen tonn


Mineralisering
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 225 / 80 Retning: 245
Feltstupning: 45
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :225 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :245 / 45 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble oppdaget og skjerpet ca. 1880. Det ble utført noen analyser på Pb, Zn og Ag 1881, 1904 og 1907.Mineraliseringen er av samme type som Vassheia i ØNØ. De ligger trolig i samme stratigrafiske nivå. Mineraliseringen består av smale (opptil 30cm mektige), konkordante bånd med massiv sinkblende, blyglans og litt magnetkis i finkornet, båndet, feltspatrik glimmerskifer. Folding fører stedvis til fortykning av sulfidbåndene og muligens til repetering av ett eller flere sulfidlag. Over en strøklengde på 300m og mektighet på oppimot 100m er skiferen mer eller mindre rusten. Ga og sl ses sjelden; mer vanlig er disseminasjon av po. To synker ble funnet, tilsynelatende i forskjellig bergartsnivå, selv om det er vanskelig å avgjøre pga. intens folding. En lagpakke på ca. 20m mektighet med båndete glimmerskifre og amfibolittbånd ligger mellom mineraliseringene i de to synkene. En 20-40cm mektig dolerittgang skjærer rettlinjet (65/60) gjennom de foldete skifrene mellom synkene. På et sted er den lateralforkastet 1m. En annen gang har retning 40/80. Mineralogien er hovedsaklig biotitt og amfibol. Ved UTM 483330 7428930 (hovedskjerpet) er en 3x2m synk (vannfylt, med 10m3 tipp) anlagt hvor 4-5 sl-ga-bånd (hvert på 3-5cm bredde) opptrer over 2m mektighet. Foruten disse bånd er det enkelte mm-tykke ga-sl-striper i glimmerskiferen (prøve 02). Av og til er ga og sl adskilt slik at en har blyrike (05) og sinkrike (04) lag hver for seg. I malmsonen opptrer hyppig linser og bånd av kvarts og granat med sl-ga-disseminasjon, spesielt langs kantene (01). Vertsbergarten er en finkornet feltspatisk glimmerskifer med bånd av biotitt (+-amfibol)-skifer. Spesielt omkring malmsonen, i en mektighet på ca. 15m, er skiferen lys med lite glimmer. I liggen, 2m under synken er en 1m mektig biotitt-amfibol-skifer som ligger over kvartsittisk granat-glimmerskifer. Rusten utenfor den 2m mektige malmsonen skyldes først og fremst po-disseminasjon (03). Ved UTM 483330 7428900 (skjerp 1) er en 2x2m vannfylt synk (15m3 tipp) i intenst foldet,finkornet, feltspatisk glimmerskifer med mørke biotitt-granat-bånd. I liggen opptrer en 3m(?) mektig, middelskornet amfibolitt. I synkens sørvegg står 30cm mektig foldeombøyning av massiv, tildels grovkornet sl-ga-malm (06). Fra tippen ses flere parallelle, 4-5cm mektige sl-ga-bånd i glimmerskifer. Glimmerskiferen er stedvis rusten over en lengde på 200m mot SV og 100m NØ for synkene uten at ga og sl er observert i annet enn enkelte mm-mektige bånd.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2003
Zn-Pb forekomstene på Nonsfjellet og Vassheia, Beiarn kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2003.085;20 sider
Abstrakt:
Forekomstene på Nonsfjellet og Vassheia har vært kjent i 125 år og har vært undersøkt i flere perioder. Det er drevet noen korte synker for å undersøke forekomstene. De er sink-bly (Zn-Pb) forekomster med et lavt kobberinnhold og lavt innhold av jernsulfider. Mineraliseringene som utgjør forekomstene sitter i opptil de-tykke bånd med massiv malm og i tillegg sulfidimpregnasjoner i tykkere bånd. Sulfidforekomstene ligger i tynne kjemisk utfelte lag (ekshalitter) i en tykk enhet av glimmerskifer (monotone pelittiske båndede sedimenter). Sedimentene i sekvensen har noen steder lag av amfibolitt som kan representere overflatebergarter (ekstrusiver) eller intrusive lagerganger. Sedimentene er isoklinalt foldet, og det har bidratt til å fortykke enheten med båndede sedimenter. Forekomstene på Nonsfjellet og Vassheia er ikke av økonomisk inbteresse. Den massive malmen er i tynne bånd rik, men over brytbar mektighet som inkluderer fattige impregnasjoner, er gehalten lav. Det er et geologisk potensiale for større forekomster knyttet til ekshalittene, men for å lokalisere slike forekomster trengs det omfattende arbeider. Et eventuelt prospekteringsarbeid i området krever kompetanse og store ressurser og bør gjøres av et mineralselskap. Det anbefales ikke at Salten Mineral og Beiarn kommune fortsetter undersøkelsene i feltet etter Zn og Pb.

Rasmussen , 1925
Nonsfjell og Vassheia, Beiarn, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2927;4 sider
Abstrakt:
Rapporten omtaler Vassheia og Nonsfjell bly-sink forekomster. Den viser også analyse av blyglans med opp til 500 g sølv/tonn.

Torgersen, J.C. , 1935
Sink- og blyforekomster i det nordlige Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.142;1-60 sider
Abstrakt:
The present paper continues the description of zinc-, and lead deposits in Northern Norway, including Nordland, Troms and Finnmark counties. The writer formerly described the zinc- and lead deposits of Helgeland, which is the southern part of Nordland county. In this paper is given a description of the remaining deposits of Northern Norway. Of these the most important are found in Ofoten, the north-eastern region of Nordland county. A few deposits of less importance belong to the Beiarn district in Nordland, a few are located in the counties Troms and Finnmark. In Ofoten the zinc- and lead deposits occur partly within the Archean area, partly within the area of the metamorphosed sediments of the Caledonian mountain range of Cambro-Silurian age. In the Archean area the ores are somtimes found in gabbroidic rocks, partly on fahlbands with pyrrhotite as the predominating ore mineral, partly on veins in or near the fahlbands, sometimes they occur on veins bedded in a biotite schist rich in quartz. The ore deposits connected to the metamorphosed sediments of the mountain range both mineralogically bear a close resemblance to the zinc- and lead deposits of Helgeland, formerly described by the author.

Vik, Eirik , 1979
Bly og sink-forekomster i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1556/10;108 sider
Abstrakt:
På grunnlag av allerede offentliggjorte opplysninger og egne undersøkelser har NGU laget en oversikt over bly og sink forekomstene i Nordland fylke. Et innledende kapittel behandler kort bly-sink forekomster generelt og forekomstene i Nordland spesielt. Deretter er de registrerte mineraliseringene behandlet enkeltvis. Nordland har lenge vært kjent som en bly-sink rik malmprovins. Fylket har landets to eneste igangværende bly-sink gruver (Mofjellet og Bleikvassli). De fleste andre forekomster er små. Tre av dem skiller seg ut: Hauknestind, Ravnåsen og Husvika. Undersøkelser viser at også disse i øyeblikket er uøkonomiske. Økt malmleting i de kjente gruvefeltene vil sannsynligvis føre til nye funn. De store marmorfeltene i Nordland vurderes også som lovende prospekteringsområder.

Dahlqvist, P.; Herrem, J. , 1909
The zincblende and galena mines of Nonsfjeld.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 179;2 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler kort sink-bly mineraliseringene på Nonsfjeld. Mineraliseringer opptrer i fire parallelle lag i en bredde av 130 m og 500 m lengde. Lite arbeid er gjort i noen få skjerp og ei grunn sjakt. Forf. holder forekomsten for å være lovende, hva angår malmkvalitet, utbredelse og geologisk plassering. Noen kjemiske analyser (Pb, Zn, Ag) følger rapporten.

Andersen, O. S. , 1910
Nonsfjell bly/sink-forekomst. Beiarn, Nordalnd.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 176;3 sider
Abstrakt:
Det er gjordt undersøkelse av Nonsfjell sinkblende og blyglans-forekomst. Forekomsten ligger på NØ-siden av fjellet. Malmgangen følger en brungul kvarts med strøk V25-30 grader S og faller steilt. Gangene strekker seg over et område på 100 m bredt, og lengden noen hundre meter, men etter alt og dømme opptrer de samme ganger med samme strøk ca. 10 km. Rapporten foreslår skeiding ved eventuell gruvedrift.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0552.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts-granatlinse med sl og ga.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0552.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. med 2 cm mektig ga-sl-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0552.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Lys rusten feltspatisk gl.sk. med po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0552.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massivt sl-bånd i gl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0552.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massivt ga-bånd i gl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3272 4,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 483263 m. Nord: 7428696 m.
Lengdegrad: 14.6165410 Breddegrad: 66.9754640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
2x2m vannfylt synk (15m3 tipp) i intenst foldet,finkornet, feltspatisk glimmerskifer med mørke biotitt-granat-bånd. I liggen opptrer en 3m(?) mektig, middelskornet amfibolitt. I synkens sørvegg står 30cm mektig foldeombøyning av massiv, tildels grovkornet sl-ga-malm (06). Fra tippen ses flere parallelle, 4-5cm mektige sl-ga-bånd i glimmerskifer. Glimmerskiferen er stedvis rusten over en lengde på 200m mot SV og 100m NØ for synkene uten at ga og sl er observert i annet enn enkelte mm-mektige bånd.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0552.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv sl-ga-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1839 - 004 Nonsfjellet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0552.01 Fastfjell 199 95800 15953 93 13 34.0 426.0
NO0552.02 Fastfjell 63 76381 16414 72 18 16.4 22.0
NO0552.03 Fastfjell 36 451 396 19 33 .1 1.0
NO0552.04 Fastfjell 117 99999 15895 206 12 22.1 13.0
NO0552.05 Fastfjell 119 19364 16442 26 11 76.2 203.0
NO0552.06 Fastfjell 14 99999 15394 279 3 15.6 24.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0552.01 3.0 3.0 40 71.3 60 3.00 111 2 9.50
NO0552.02 3.0 4.0 66 57.1 107 2.00 49 3 5.86
NO0552.03 3.0 3.0 7 .2 47 1.00 2 2 1.40
NO0552.04 3.0 3.0 357 116.6 65 2.00 70 2 12.31
NO0552.05 3.0 3.0 22 21.6 37 2.00 312 2 6.99
NO0552.06 3.0 3.0 28 248.9 11 3.00 82 2 24.63
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0552.01 18 24 301 3.88 5.00 5.00 2 3.0 7.00
NO0552.02 14 18 294 4.30 11.00 5.00 1 3.0 18.00
NO0552.03 6 11 92 3.16 7.00 5.00 1 1.0 17.00
NO0552.04 12 14 308 4.23 6.00 5.00 1 1.0 10.00
NO0552.05 13 14 194 2.77 5.00 5.00 2 1.0 7.00
NO0552.06 2 3 171 6.67 2.00 5.00 1 1.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0552.01 6
NO0552.02 2
NO0552.03 7
NO0552.04 6
NO0552.05 3
NO0552.06 7


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse