Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1837 - 005 Rendalsvik
(Object Id: 2695)
(Last updated: 18.12.2008)

Location
County: Nordland Municipality: Meløy (1837)
Map 1:50000: Melfjorden (1928-3) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 440446 m. North: 7397561 m.
Longitude: 13.6511970 Latitude: 66.6908500
Show on map

Resource
Resource Type: Energy metals (U,Th) Resource Subtype: Uranium
Element(s): U Th
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1934 - 1945 Regular production Company/Institution :E. Flood.
1951 - 1953 Geology Company/Institution :Skjeseth og Sørensen
1952 - 1952 Geophysics Company/Institution :Geofysisk Malmleting
1978 - 1978 Sampling Company/Institution :Norges geologiske undersøkelse

Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Graphite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Muscovite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Graphite-mica schist Sedimentary
Original rock :Bituminous argillite
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Quartzite Sedimentary
Original rock :Quartz sandstone
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Mica schist Sedimentary
Original rock :Argillaceous sediment
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger på sørsida av Holandsfjorden, ca. 400 - 500 m.o.h. Den ligger i grafitt-glimmerskifer i en sekvens med sterkt foldet glimmerskifer og kvartsitt nær grensen til granitt og granittisk gneis. Forekomsten har vært i drift på grafitt fra 1934 til 1945. Radioaktiviteten i forbindelse med grafittskiferen i Rendalsvik ble først omtalt av Neumann i 1951 (Neumann 1952), og dette førte til omfattende prospekteringsvirksomhet med geologisk kartlegging av Skjeseth og Sørensen (1952), og EM-målinger samme år av Sakshaug og Brækken. Det ble også utført røskingsarbeider samt radiometriske målinger og kjemiske analyser. Lindahl (1977) gir en fullstendig oppsummering av tidligere drift og undersøkelser med sammenfattende resultater, samt betraktninger av det arbeid som bør gjøres for å kunne gi en sikker vurdering av forekomsten. Radiometriske bakkemålinger og prøvetaking ble gjort av NGU i 1978 (Gust & Thoresen 1979). De høyeste radiometriske ble påvist på stuff i Storstrossa, det største dagbruddet. Prøver fra dette området inneholder opptil 183 ppm U, men uraninitt ble ikke påvist i noen av prøvene.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lindahl, Ingvar , 1977
Radiometriske bilmålinger og radiometriske målinger i Gildeskål - Meløy-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1389/4;18 pages
Abstract:
Det er utført radiometriske målinger i kaledonske og prekambriske bergarter. Granittene og de granittiske gneiser er tidligere antatt å være kaledonske, men datering av Glomfjordgranitten viser at sansynlig flere av granittene i området er grunnfjellsgranitter. Rendalsvik - Laksådal/Oterstrand som salgsprodukt sammen med Mo og W, og i Rendalsvik sammen med grafitt. Den ytre Gildeskål - Meløy regionen som er bilmålt, er også interessant. Granittene er sansynlig prekambriske bunn- granitter og viser anomale urangehalter. Det ville vært interessant å ut- videt undersøkelsesområdet mot øst med radiometriske bilmålinger i Skjær- stad, Beiarn og Saltdal, og opp mot svenske grensen og Nasafjellvinduet.

Gust, J.; Thoresen, H. , 1979
Radiometriske målinger og prøvetaking i Rendalsvik grafittfelt. Meløy, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/59A
Abstract:
Radiometriske målinger og prøvetaking er gjort langs i alt 5 profiler. Det ble tilsammen tatt 75 bergartsprøver à ca. 2 kg. Bestemmelse ved atomabsorpsjon på Cu, Zn, Pb og Mo viste meget lave gehalter med unntak av noen få prøver som kom opp i ca. 500 ppm Zn og Mo. De høyeste radioaktive anomalier ble målt på stuff i "Storstrossa" med aktiviteter fra 200 i/s-750 i/s. Prøver fra profilene ble viderebehandlet med mineralseparasjon, gammaspektrometrisk analyse og opptak fra røntgenpulverkamera. Det ble ikke påvist uranitt eller korn av andre radioaktive mineraler i noen av opptakene eller andre mineraloptiske undersøkelser.

Føyn, Sven , 1953
Rendalsvik grafittforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4683;5 pages
Abstract:
Rapporten er et oversendelsesbrev fra NGU til Det Kgl. Industri-, Håndverk- og Skipsfartdep. for H. Neumann og S. Skjeseths rapporter: "Beregning av malmforråd i Rendalsvik glimmer-grafittskifer-forekomst" og "Uran i Rendalsvik". Brevet inneholder følgende avsnitt: 1) Kort oversikt over undersøkelsenes gang og resultatene. 2) Feltundersøkelsene. 3) Oppredningsforsøk. 4) Geokjemiske laboratorieundersøkelser. Feltet er kartlagt i målestokk 1:1 000 av S. Skjeseth i 1952. Elektriske målinger er utført ved Geofysisk Malmleting. Beregning av grafittskifermengden gir følgende resultat: Påvist mengde 1/2 mill. tonn. Sannsynlig mengde 1 mill. tonn. Mulig mengde 1,3 mill. tonn. Tilsammen 2,8 mill. tonn grafittskifer. Grafittskiferens sammensetning: Kvarts 35%, glimmer (muskovitt) 35%, feltspat 15%, Grafitt 7%, Ertsen (tungmin., ves. magnetkis) 8%. Tungmineralkonsentratet holder etter fjerning av magnetkis 0,5% U. Malmberegning: Sørstrossa har 300 000 tonn grafittskifer inneholdende 40 tonn U (Urangehalt 139 ppmU). I Midtfeltet er påvist, sannsynlige og mulige grafittskifermengder 2 mill. tonn med nær 80 tonn Uran (Urangehalt 35 ppmU). Total uranmengde i grafittskiferen beregnes til 140 tonn U. Med utvinningsprosent på 60, vil grafittskiferen i Sørstrossa kunne gi 25 tonn U og Midtfeltet vil kunne gi 45 tonn U.

Kullerud, Gunnar; Neumann, Henrich , 1953
The temperature of granitization in the Rendalsvik area, northern Norway.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.32 (2-4);148-155 pages

Neumann, H. , 1952
Rendalsvik glimmer -og grafittforekomsters Interessetentselskap.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6035;1 pages
Abstract:
Rapporten meddelser hvilke personer "Rendalsvik Glimmer -og Grafittforekomsters Interessententskap" består av.

Neumann, H.
Uran i Rendalsvik
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1761;21 pages
Abstract:
UTVINNINGSPROSENT FOR URAN. Våre oppredningsforsøk er ikke ført tilstrekkelig langt til å kunne gi oss sikre opplysninger om utvinningsprosenten for uran. Man måtte i tilfelle ha foretatt en fullstendig efterprøving og gjennom-arbeidelse av den for glimmermel- og grafitproduksjonen planlagte prosess i samarbeid med interessentskaper, hvilket det beklageligvis ikke er blitt anledning til. Ut fra den betraktning at oppredningsprosessen vil bli utarbeidet for fremstilling av glimmermel og grafit, og at det av økonomiske grunner neppe vil være anledning til foreta nevneverdige modifikasjoner med henblikk på uranutvinningen, og ut fra de erfaringer våre forsøk har gitt, blir utvinningsprosenten for sørstrossemalmens vedkommende i de nedenstående kalkyler forsiktigvis anslått til 60 %. Mangler plansjer? Analyseprøver finnes i kart K 1000 A-E


The fact sheet was created on 05.12.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway