English version
MALMDATABASEN
Registrering 1837 - 005 Rendalsvik
(Objekt Id: 2695)
(Sist oppdatert: 18.12.2008)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440446 m. Nord: 7397561 m.
Lengdegrad: 13.6511970 Breddegrad: 66.6908500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Energimetaller (U,Th) Ressursundertype: Uran
Element(er): U Th
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1934 - 1945 Regulær drift Selskap/Institusjon:E. Flood.
1951 - 1953 Geologi Selskap/Institusjon:Skjeseth og Sørensen
1952 - 1952 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting
1978 - 1978 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Norges geologiske undersøkelse

Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Grafitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grafitt-glimerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Bitumenøs leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kvartssandstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger på sørsida av Holandsfjorden, ca. 400 - 500 m.o.h. Den ligger i grafitt-glimmerskifer i en sekvens med sterkt foldet glimmerskifer og kvartsitt nær grensen til granitt og granittisk gneis. Forekomsten har vært i drift på grafitt fra 1934 til 1945. Radioaktiviteten i forbindelse med grafittskiferen i Rendalsvik ble først omtalt av Neumann i 1951 (Neumann 1952), og dette førte til omfattende prospekteringsvirksomhet med geologisk kartlegging av Skjeseth og Sørensen (1952), og EM-målinger samme år av Sakshaug og Brækken. Det ble også utført røskingsarbeider samt radiometriske målinger og kjemiske analyser. Lindahl (1977) gir en fullstendig oppsummering av tidligere drift og undersøkelser med sammenfattende resultater, samt betraktninger av det arbeid som bør gjøres for å kunne gi en sikker vurdering av forekomsten. Radiometriske bakkemålinger og prøvetaking ble gjort av NGU i 1978 (Gust & Thoresen 1979). De høyeste radiometriske ble påvist på stuff i Storstrossa, det største dagbruddet. Prøver fra dette området inneholder opptil 183 ppm U, men uraninitt ble ikke påvist i noen av prøvene.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 1977
Radiometriske bilmålinger og radiometriske målinger i Gildeskål - Meløy-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1389/4;18 sider
Abstrakt:
Det er utført radiometriske målinger i kaledonske og prekambriske bergarter. Granittene og de granittiske gneiser er tidligere antatt å være kaledonske, men datering av Glomfjordgranitten viser at sansynlig flere av granittene i området er grunnfjellsgranitter. Rendalsvik - Laksådal/Oterstrand som salgsprodukt sammen med Mo og W, og i Rendalsvik sammen med grafitt. Den ytre Gildeskål - Meløy regionen som er bilmålt, er også interessant. Granittene er sansynlig prekambriske bunn- granitter og viser anomale urangehalter. Det ville vært interessant å ut- videt undersøkelsesområdet mot øst med radiometriske bilmålinger i Skjær- stad, Beiarn og Saltdal, og opp mot svenske grensen og Nasafjellvinduet.

Gust, J.; Thoresen, H. , 1979
Radiometriske målinger og prøvetaking i Rendalsvik grafittfelt. Meløy, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/59A
Abstrakt:
Radiometriske målinger og prøvetaking er gjort langs i alt 5 profiler. Det ble tilsammen tatt 75 bergartsprøver à ca. 2 kg. Bestemmelse ved atomabsorpsjon på Cu, Zn, Pb og Mo viste meget lave gehalter med unntak av noen få prøver som kom opp i ca. 500 ppm Zn og Mo. De høyeste radioaktive anomalier ble målt på stuff i "Storstrossa" med aktiviteter fra 200 i/s-750 i/s. Prøver fra profilene ble viderebehandlet med mineralseparasjon, gammaspektrometrisk analyse og opptak fra røntgenpulverkamera. Det ble ikke påvist uranitt eller korn av andre radioaktive mineraler i noen av opptakene eller andre mineraloptiske undersøkelser.

Føyn, Sven , 1953
Rendalsvik grafittforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4683;5 sider
Abstrakt:
Rapporten er et oversendelsesbrev fra NGU til Det Kgl. Industri-, Håndverk- og Skipsfartdep. for H. Neumann og S. Skjeseths rapporter: "Beregning av malmforråd i Rendalsvik glimmer-grafittskifer-forekomst" og "Uran i Rendalsvik". Brevet inneholder følgende avsnitt: 1) Kort oversikt over undersøkelsenes gang og resultatene. 2) Feltundersøkelsene. 3) Oppredningsforsøk. 4) Geokjemiske laboratorieundersøkelser. Feltet er kartlagt i målestokk 1:1 000 av S. Skjeseth i 1952. Elektriske målinger er utført ved Geofysisk Malmleting. Beregning av grafittskifermengden gir følgende resultat: Påvist mengde 1/2 mill. tonn. Sannsynlig mengde 1 mill. tonn. Mulig mengde 1,3 mill. tonn. Tilsammen 2,8 mill. tonn grafittskifer. Grafittskiferens sammensetning: Kvarts 35%, glimmer (muskovitt) 35%, feltspat 15%, Grafitt 7%, Ertsen (tungmin., ves. magnetkis) 8%. Tungmineralkonsentratet holder etter fjerning av magnetkis 0,5% U. Malmberegning: Sørstrossa har 300 000 tonn grafittskifer inneholdende 40 tonn U (Urangehalt 139 ppmU). I Midtfeltet er påvist, sannsynlige og mulige grafittskifermengder 2 mill. tonn med nær 80 tonn Uran (Urangehalt 35 ppmU). Total uranmengde i grafittskiferen beregnes til 140 tonn U. Med utvinningsprosent på 60, vil grafittskiferen i Sørstrossa kunne gi 25 tonn U og Midtfeltet vil kunne gi 45 tonn U.

Kullerud, Gunnar; Neumann, Henrich , 1953
The temperature of granitization in the Rendalsvik area, northern Norway.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.32 (2-4);148-155 sider

Neumann, H. , 1952
Rendalsvik glimmer -og grafittforekomsters Interessetentselskap.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6035;1 sider
Abstrakt:
Rapporten meddelser hvilke personer "Rendalsvik Glimmer -og Grafittforekomsters Interessententskap" består av.

Neumann, H.
Uran i Rendalsvik
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1761;21 sider
Abstrakt:
UTVINNINGSPROSENT FOR URAN. Våre oppredningsforsøk er ikke ført tilstrekkelig langt til å kunne gi oss sikre opplysninger om utvinningsprosenten for uran. Man måtte i tilfelle ha foretatt en fullstendig efterprøving og gjennom-arbeidelse av den for glimmermel- og grafitproduksjonen planlagte prosess i samarbeid med interessentskaper, hvilket det beklageligvis ikke er blitt anledning til. Ut fra den betraktning at oppredningsprosessen vil bli utarbeidet for fremstilling av glimmermel og grafit, og at det av økonomiske grunner neppe vil være anledning til foreta nevneverdige modifikasjoner med henblikk på uranutvinningen, og ut fra de erfaringer våre forsøk har gitt, blir utvinningsprosenten for sørstrossemalmens vedkommende i de nedenstående kalkyler forsiktigvis anslått til 60 %. Mangler plansjer? Analyseprøver finnes i kart K 1000 A-E


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse