Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1832 - 004 Holmholmen
(Object Id: 2781)
(Last updated: 28.02.2000)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 446352 m. North: 7346087 m.
Longitude: 13.8071720 Latitude: 66.2302670
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu Zn
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production: 7 thousand tons


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Ag 6 ppm 17.03.1992
Cu 1 % 17.03.1992
Zn .5 % 17.03.1992

Operations
From - To Activity Comments
Pitting
1967 - 1968 Sampling
1968 - 1968 Geophysics

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Volcex Form: Ruler
Main texture: Banded Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 245 / 30 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex: Øverste allokton
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Epidote Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Malachite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Båndet gneis Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Host rock Granitt Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Amphibolite
Host rock Hornblendegneis Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Unknown Foliation Strike/Dip :245 / 30 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Det skal ha vært skipet ut en last på 1500 tonn med 5 % Cu fra Holmholmen til Newcastle, og oppredningsforsøk ble gjort med gode resultater. Forekomsten ble undersøkt av Boliden i 1967-68 med prøvetaking, geofysikk (Slingram, magnetometri, Mise a la masse og SP) og diamantboring (16 hull, totalt 587 m). Boringen avgrenset forekomsten, og Mise a la masse-målingene indikerer at malmen ikke er større enn det som framkommer ved boringen (74 500 tonn med 1.01 % Cu). I malmberegningen er det tatt med partier som holder over 0.4 % Cu over en minimumsmektighet på 2.5 m. Største mektighet er i borhull 13 (6 m). Kroppen stryker NØ-SV, faller 30-45 grader NV og har en feltstupning på 7 grader NØ. Malmlinjalens lengde er ca. 250 m. Mineraliseringen består av impregnasjon av kobberkis, noe magnetkis og smale striper med sinkblende i gneis. Der gneisen er kalkholdig opptrer noe malakitt og skarnmineraler. Gruva består av 3 dagbrudd etter hverandre over en strøklengde på 125 m. Fra NØ til SV: Hovedskjerpet: 140 m.o.h., like nord for stien. Et 6 m dypt, 15x8 m stort dagbrudd med vannfylt stoll i det SV-lige hjørnet. 800 m3 tipp. Båndet gneis med vekslende lag av granittisk gneis (prøve 01), amfibolgneis, massiv syenitt og amfibolitt. Alle inneholder disseminasjon av magnetkis, kobberkis og noe svovelkis og sinkblende. 0.5-1 m mektig semimassiv magnetkis-kobberkis-sinkblende-malm (02) i tilknytning til amfibolittiske lag. Malmen er finkornet, mens sidebergarten er middelskornet. Sulfidgehalten er ca. 30 % med gangmineralene amfibol, kvarts, feltspat, epidot og biotitt. I tillegg til disse inneholder sideberget også granat og kalkspat. Bånd og årer av karbonat og kvarts er hyppig opptredende i gneisen. Skjerp 1: Neste dagbrudd begynner 30 m SV for hovedskjerpet. Det er 40x10 m og 4 m dypt. Det går en vannfylt stoll mot nord. Tippen er ca. 1500 m3. Det er her flere konkordante til semikonkordante granittbånd i gneisen. Kobberkis opptrer som disseminasjon og i årer. Lokalt er malmen sulfidrik, opptil 30 % hver av kobberkis og magnetkis (03, 04 og 05). Den er da båndet med vekslende kobberkis- og magnetkisbånd, og sjeldnere sinkblendebånd. Kvartsporfyrer opptil 10 mm og noe granat er vanlig i den semimassive malmen. Skjerp 2: 25 m langt, 2-5 m bredt og 4 m dypt dagbrudd 15 m SV for skjerp 1. 300 m3 tipp. Den semimassive mineraliseringen er her tynnet ut til 10-20 cm og bundet til en felsisk epidot-granat-feltspat-gneis. Den inneholder noe svovelkis og malakitt i tillegg til kobberkis, magnetkis og sinkblende. I liggen av denne hornfelsiske gneisen (en knapp meter under den semimassive malmen) opptrer en grovkornet, massiv granitt med kobberkis-impregnasjon (ca. 1 % kobberkis, 06). Denne er fra 1 til 2 m mektig. Sulfid-disseminert, båndet gneis under denne igjen. Endel karbonat med tilknyttet malakitt i gneisene. Strøket i denne sørlige delen har dreid til 220/30. Skjerp 3: To små skjerp med 15 m3 tipp tilsammen.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Zweifel, Hans , 1971
Hemnesberget. Resultat av prospekteringsarbeten utførda 1967 - 1968.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7388;5 pages

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Kruse, A. 1972: Malmreserveberegning Holmholmen. Internrapport nr. 7201. Bergverksselskapet Nord-Norge A/S.


Holmsen, T. 1972: Brytningskostninger ved drift av Holmholmen Cu-forekomst i Hemnes kommune. Internrapport nr. TH 7201. Bergveksselskapet Nord-Norge A/S.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0662.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Granittisk gneis med litt kobberkis.
No. of registrated element analyses = 1
NO0662.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv magnetkis-kobberkis-sinkblendemalm i amfibolittisk gneis.
No. of registrated element analyses = 1
NO0662.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Rik kobber- og magnetkismalm i granittisk gneis.
No. of registrated element analyses = 1
NO0662.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kobber- og magnetkismalm.
No. of registrated element analyses = 1
NO0662.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Rik kobber- og magnetkismalm.
No. of registrated element analyses = 1
NO0662.06 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grovkornet granitt med kobberkisimpregnasjon.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3423 4,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 446312 m. North: 7346047 m.
Longitude: 13.8063000 Latitude: 66.2299020
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu Zn
Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 1: Neste dagbrudd begynner 30 m SV for hovedskjerpet. Det er 40x10 m og 4 m dypt. Det går en vannfylt stoll mot nord. Tippen er ca. 1500 m3. Det er her flere konkordante til semikonkordante granittbånd i gneisen. Kobberkis opptrer som disseminasjon og i årer. Lokalt er malmen sulfidrik, opptil 30 % hver av kobberkis og magnetkis (03, 04 og 05). Den er da båndet med vekslende kobberkis- og magnetkisbånd, og sjeldnere sinkblendebånd. Kvartsporfyrer opptil 10 mm og noe granat er vanlig i den semimassive malmen.

Name of Locality: Skjerp 2
(Object Id: 3424 4,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 446302 m. North: 7346037 m.
Longitude: 13.8060820 Latitude: 66.2298100
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu Zn
Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 2: 25 m langt, 2-5 m bredt og 4 m dypt dagbrudd 15 m SV for skjerp 1. 300 m3 tipp. Den semimassive mineraliseringen er her tynnet ut til 10-20 cm og bundet til en felsisk epidot-granat-feltspat-gneis. Den inneholder noe svovelkis og malakitt i tillegg til kobberkis, magnetkis og sinkblende. I liggen av denne hornfelsiske gneisen (en knapp meter under den semimassive malmen) opptrer en grovkornet, massiv granitt med kobberkis-impregnasjon (ca. 1 % kobberkis, 06). Denne er fra 1 til 2 m mektig. Sulfid-disseminert, båndet gneis under denne igjen. Endel karbonat med tilknyttet malakitt i gneisene. Strøket i denne sørlige delen har dreid til 220/30.

Name of Locality: Skjerp 3
(Object Id: 3425 4,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 446262 m. North: 7345997 m.
Longitude: 13.8052100 Latitude: 66.2294450
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu Zn
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 3: To små skjerp med 15 m3 tipp tilsammen.


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 004 Holmholmen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0662.01 Bedrock 6830 7017 2284 17 43 5.8 29.0
NO0662.02 Bedrock 4965 61031 95 67 26 3.1 12.0
NO0662.03 Bedrock 37953 1810 81 128 66 11.4 80.0
NO0662.04 Bedrock 6298 669 19 302 183 3.7 20.0
NO0662.05 Bedrock 99999 1345 37 160 109 34.0 164.0
NO0662.06 Bedrock 9915 206 24 15 7 8.2 199.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0662.01 1.0 6.0 2 30.1 117 11.00 2 65 1.28
NO0662.02 1.0 1.0 5 1069.3 7 3.00 9 11 6.76
NO0662.03 5.0 2.0 2 26.5 3 4.00 2 4 9.56
NO0662.04 1.0 3.0 2 9.3 1 2.00 2 12 16.48
NO0662.05 2.0 4.0 2 48.7 1 3.00 2 2 15.26
NO0662.06 1.0 1.0 3 4.5 5 1.00 2 37 1.03
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0662.01 17 36 517 2.91 7.00 5.00 9 26.0 23.00
NO0662.02 4 7 1186 6.55 5.00 5.00 2 18.0 6.00
NO0662.03 6 12 1188 12.65 7.00 5.00 1 12.0 23.00
NO0662.04 1 9 523 22.99 4.00 5.00 5 11.0 9.00
NO0662.05 3 8 983 19.88 5.00 5.00 1 52.0 14.00
NO0662.06 2 3 51 1.53 5.00 5.00 7 25.0 11.00
------------------
Sample No. B*
NO0662.01 2
NO0662.02 22
NO0662.03 2
NO0662.04 4
NO0662.05 2
NO0662.06 2


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway