English version
MALMDATABASEN
Registrering 1832 - 004 Holmholmen
(Objekt Id: 2781)
(Sist oppdatert: 28.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 446352 m. Nord: 7346087 m.
Lengdegrad: 13.8071720 Breddegrad: 66.2302670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: 7 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Ag 6 ppm 17.03.1992
Cu 1 % 17.03.1992
Zn .5 % 17.03.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking
1967 - 1968 Prøvetaking
1968 - 1968 Geofysikk

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Vulkeks Form: Linjal
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 245 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Malakitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Båndet gneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Hornblendegneis Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Foliasjon Strøk/Fall :245 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det skal ha vært skipet ut en last på 1500 tonn med 5 % Cu fra Holmholmen til Newcastle, og oppredningsforsøk ble gjort med gode resultater. Forekomsten ble undersøkt av Boliden i 1967-68 med prøvetaking, geofysikk (Slingram, magnetometri, Mise a la masse og SP) og diamantboring (16 hull, totalt 587 m). Boringen avgrenset forekomsten, og Mise a la masse-målingene indikerer at malmen ikke er større enn det som framkommer ved boringen (74 500 tonn med 1.01 % Cu). I malmberegningen er det tatt med partier som holder over 0.4 % Cu over en minimumsmektighet på 2.5 m. Største mektighet er i borhull 13 (6 m). Kroppen stryker NØ-SV, faller 30-45 grader NV og har en feltstupning på 7 grader NØ. Malmlinjalens lengde er ca. 250 m. Mineraliseringen består av impregnasjon av kobberkis, noe magnetkis og smale striper med sinkblende i gneis. Der gneisen er kalkholdig opptrer noe malakitt og skarnmineraler. Gruva består av 3 dagbrudd etter hverandre over en strøklengde på 125 m. Fra NØ til SV: Hovedskjerpet: 140 m.o.h., like nord for stien. Et 6 m dypt, 15x8 m stort dagbrudd med vannfylt stoll i det SV-lige hjørnet. 800 m3 tipp. Båndet gneis med vekslende lag av granittisk gneis (prøve 01), amfibolgneis, massiv syenitt og amfibolitt. Alle inneholder disseminasjon av magnetkis, kobberkis og noe svovelkis og sinkblende. 0.5-1 m mektig semimassiv magnetkis-kobberkis-sinkblende-malm (02) i tilknytning til amfibolittiske lag. Malmen er finkornet, mens sidebergarten er middelskornet. Sulfidgehalten er ca. 30 % med gangmineralene amfibol, kvarts, feltspat, epidot og biotitt. I tillegg til disse inneholder sideberget også granat og kalkspat. Bånd og årer av karbonat og kvarts er hyppig opptredende i gneisen. Skjerp 1: Neste dagbrudd begynner 30 m SV for hovedskjerpet. Det er 40x10 m og 4 m dypt. Det går en vannfylt stoll mot nord. Tippen er ca. 1500 m3. Det er her flere konkordante til semikonkordante granittbånd i gneisen. Kobberkis opptrer som disseminasjon og i årer. Lokalt er malmen sulfidrik, opptil 30 % hver av kobberkis og magnetkis (03, 04 og 05). Den er da båndet med vekslende kobberkis- og magnetkisbånd, og sjeldnere sinkblendebånd. Kvartsporfyrer opptil 10 mm og noe granat er vanlig i den semimassive malmen. Skjerp 2: 25 m langt, 2-5 m bredt og 4 m dypt dagbrudd 15 m SV for skjerp 1. 300 m3 tipp. Den semimassive mineraliseringen er her tynnet ut til 10-20 cm og bundet til en felsisk epidot-granat-feltspat-gneis. Den inneholder noe svovelkis og malakitt i tillegg til kobberkis, magnetkis og sinkblende. I liggen av denne hornfelsiske gneisen (en knapp meter under den semimassive malmen) opptrer en grovkornet, massiv granitt med kobberkis-impregnasjon (ca. 1 % kobberkis, 06). Denne er fra 1 til 2 m mektig. Sulfid-disseminert, båndet gneis under denne igjen. Endel karbonat med tilknyttet malakitt i gneisene. Strøket i denne sørlige delen har dreid til 220/30. Skjerp 3: To små skjerp med 15 m3 tipp tilsammen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Zweifel, Hans , 1971
Hemnesberget. Resultat av prospekteringsarbeten utførda 1967 - 1968.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7388;5 sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Kruse, A. 1972: Malmreserveberegning Holmholmen. Internrapport nr. 7201. Bergverksselskapet Nord-Norge A/S.


Holmsen, T. 1972: Brytningskostninger ved drift av Holmholmen Cu-forekomst i Hemnes kommune. Internrapport nr. TH 7201. Bergveksselskapet Nord-Norge A/S.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0662.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Granittisk gneis med litt kobberkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0662.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv magnetkis-kobberkis-sinkblendemalm i amfibolittisk gneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0662.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Rik kobber- og magnetkismalm i granittisk gneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0662.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kobber- og magnetkismalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0662.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Rik kobber- og magnetkismalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0662.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornet granitt med kobberkisimpregnasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3423 4,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 446312 m. Nord: 7346047 m.
Lengdegrad: 13.8063000 Breddegrad: 66.2299020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1: Neste dagbrudd begynner 30 m SV for hovedskjerpet. Det er 40x10 m og 4 m dypt. Det går en vannfylt stoll mot nord. Tippen er ca. 1500 m3. Det er her flere konkordante til semikonkordante granittbånd i gneisen. Kobberkis opptrer som disseminasjon og i årer. Lokalt er malmen sulfidrik, opptil 30 % hver av kobberkis og magnetkis (03, 04 og 05). Den er da båndet med vekslende kobberkis- og magnetkisbånd, og sjeldnere sinkblendebånd. Kvartsporfyrer opptil 10 mm og noe granat er vanlig i den semimassive malmen.

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3424 4,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 446302 m. Nord: 7346037 m.
Lengdegrad: 13.8060820 Breddegrad: 66.2298100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2: 25 m langt, 2-5 m bredt og 4 m dypt dagbrudd 15 m SV for skjerp 1. 300 m3 tipp. Den semimassive mineraliseringen er her tynnet ut til 10-20 cm og bundet til en felsisk epidot-granat-feltspat-gneis. Den inneholder noe svovelkis og malakitt i tillegg til kobberkis, magnetkis og sinkblende. I liggen av denne hornfelsiske gneisen (en knapp meter under den semimassive malmen) opptrer en grovkornet, massiv granitt med kobberkis-impregnasjon (ca. 1 % kobberkis, 06). Denne er fra 1 til 2 m mektig. Sulfid-disseminert, båndet gneis under denne igjen. Endel karbonat med tilknyttet malakitt i gneisene. Strøket i denne sørlige delen har dreid til 220/30.

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3425 4,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 446262 m. Nord: 7345997 m.
Lengdegrad: 13.8052100 Breddegrad: 66.2294450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 3: To små skjerp med 15 m3 tipp tilsammen.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 004 Holmholmen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0662.01 Fastfjell 6830 7017 2284 17 43 5.8 29.0
NO0662.02 Fastfjell 4965 61031 95 67 26 3.1 12.0
NO0662.03 Fastfjell 37953 1810 81 128 66 11.4 80.0
NO0662.04 Fastfjell 6298 669 19 302 183 3.7 20.0
NO0662.05 Fastfjell 99999 1345 37 160 109 34.0 164.0
NO0662.06 Fastfjell 9915 206 24 15 7 8.2 199.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0662.01 1.0 6.0 2 30.1 117 11.00 2 65 1.28
NO0662.02 1.0 1.0 5 1069.3 7 3.00 9 11 6.76
NO0662.03 5.0 2.0 2 26.5 3 4.00 2 4 9.56
NO0662.04 1.0 3.0 2 9.3 1 2.00 2 12 16.48
NO0662.05 2.0 4.0 2 48.7 1 3.00 2 2 15.26
NO0662.06 1.0 1.0 3 4.5 5 1.00 2 37 1.03
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0662.01 17 36 517 2.91 7.00 5.00 9 26.0 23.00
NO0662.02 4 7 1186 6.55 5.00 5.00 2 18.0 6.00
NO0662.03 6 12 1188 12.65 7.00 5.00 1 12.0 23.00
NO0662.04 1 9 523 22.99 4.00 5.00 5 11.0 9.00
NO0662.05 3 8 983 19.88 5.00 5.00 1 52.0 14.00
NO0662.06 2 3 51 1.53 5.00 5.00 7 25.0 11.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0662.01 2
NO0662.02 22
NO0662.03 2
NO0662.04 4
NO0662.05 2
NO0662.06 2


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse