Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1832 - 007 Rostafjellet
(Object Id: 2801)
(Last updated: 15.05.2006)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448882 m. North: 7341777 m.
Longitude: 13.8651480 Latitude: 66.1920310
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production: ,02 thousand tons


Operations
From - To Activity Comments
1927 - 1927 Pitting
1965 - 1965 Geology
1974 - 1974 Sampling

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Lens
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration: Chloritisation
Strike/Dip: 180 / 30 Direction: 290
Plunge: 40
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex: Øverste allokton
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Galena Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Molybdenite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Arsenopyrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Tetrahedrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Glimmergneis Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Host rock Mikroklingneis Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :180 / 30 Post-mineralisation ;...Effect :None
Host rock Mineral lineation Strike/Dip :290 / 40 Post-mineralisation ;...Effect :Controls
Host rock Fold axis Strike/Dip :290 / 40 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
De første skjerpeanmeldelser fra Rostafjellet er fra slutten av 1890-årene. Røskingsarbeide ble påbegynt ved århundreskiftet, men Steinkjerringan-skjerpene ble visstnok anlagt i 1927. I 1965 ble det utført geologisk kartlegging, prøvetaking av fastfjell og bekkesedimenter (Bosch 1966) og geofysiske målinger (EM, SP, Mag.,- Sakshaug 1965). I 1974 ble det i regi av NGU utført detaljkartlegging , bekkesediment-, jordprøve- og fastfjellsprøvetaking samt geofysiske målinger (IP, VLF og Mag.,- Cramer 1974). I 1981-82 gjorde Hansen (1985) strukturgeologiske undersøkelser i området.Saager (1966) sammenligner mineraliseringene på Rostafjell med fortrengningsmalmen på Hauknestind, middelskornet, breksjert sinkblende-magnetkis-malm med følgende malm-mineraler: Magnetkis, sinkblende, svovelkis, kobberkis, blyglans, boulangeritt, bournonitt, tetrahedritt, arsenkis og molybdenglans. Det er skjerpet i flere parallelle linser: Det største er en 8x1.5 m og knapt 1 m dyp røsk med 5 m3 tipp (hovedskjerpet). I skjerpet er den mineraliserte linsa 1.5 m mektig og forløper NV-SØ med steilt fall mot SV. Mineraliseringen er kvartsrik og kontaktene til sideberget er skarp, men med innsvingninger og innfingring inn i sideberget. Hengberget er finkornet, sukkerkornet mikroklingneis (prøve 01) med klorittskifer med feltspatøyne (02) og kvartsrik glimmergneis nær malmkontakten. Litt molybdenglans opptrer langs kontakten. Mikroklingneis opptrer også i liggen og er her delvis pegmatittisk. Den kvartsrike malmlinsen er lite foliert, fører relativt store muskovittplater og rik sinkblende-magnetkis-disseminasjon (semimassiv, 05 og 06) med varierende, men stedvis mye blyglans (03) og kobberkis (04). Mineraliseringen er lite utholdende i strøkretningen. 10 m mot øst er det et lite skjerp (skjerp 1) med 1 m3 tipp. Bare spor av sulfider i glimmergneis som er delvis klorittisert. 30 m videre mot øst (skjerp 2) er det utsprengt 4 m3 i en skrent i ei knapt 1 m mektig, mineralisert linse som stuper 290/40. Mineraliseringen er mer finkornet, kobberkisrik og massiv (07) enn i det førstnevnte skjerpet. Svak sinkblende-kobberkis-bånding. 13 m nord for det førstnevnte skjerpet er det en liten røsk,skjerp 3, med 1 m3 tipp i muskovitt-mikroklin-gneis med svak sulfid-disseminasjon. I tillegg til disse små mineraliseringene er det flere parallelle, nærliggende rustsoner som det ikke er skjerpet i. Skjerp 4: Lite skjerp med 3 m3 tipp. I ei linse med noen få m lengde og 1 m mektighet er det smale svovelkisbånd i kvartsrik mikroklingneis. Semimassiv svovelkis (08) opptrer over 15 cm mektighet.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Torgersen, J.C. , 1928
Sink- og blyforekomster på Helgeland.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.131;1-79 pages
Abstract:
The deposits described in this paper are situated in the large section of Northern Norway, generally called Helgeland, some in the districts of Rana and Vefsn, others in the districts (herreder) Leirfjord and Tjøtta in the Nordland county. The deposits occur in metamorphic rocks of Cambro-Silurian age and in the neighbourhood of acid plutonic rocks belonging to the igneous series of the Caledonian mountain range. These igneous rocks generally consist of light coloured granites, and the accompanying intrusive sheets are white and often very siliceous with few dark minerals. The ore forms intrusive sheets or impregnations in the metamorphic rocks. The ore minerals are zinkblende and galena, the latter sometimes being argentiferous. They are accompanied by pyrrhotite and pyrite, sometimes also by arsenopyrite They always form complex ores the utilization of which was formerly difficult but is now made possible through the application of the modern methods of selective flotation. Zinkblende is the prevailing ore mineral. The amount of galena is rather variable, but its distribution in the occurrences is only imperfectly known. Also the amounts of accompanying pyritic minerals are variable.

Sakshaug, G.F. , 1966
Geofysisk undersøkelse Rostafjell
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.637;11 pages

Cramer, Jan; Staw, Jomar , 1975
Malmundersøkelser Rostafjell, Tomma, Åkvik og Kangsen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1252/5;20 pages
Abstract:
Rapporten beskriver følgende undersøkelser utført for Helgeland Interkommunale Selskap for Industrireisning og Utbygging: ROSTAFJELL BLY-SINKFOREKOMST, Hemnes kommune. Geologisk kartlegging og innsamling fastfjells- og mineraljordprøver. Det konkluderes med at malmens utgående opptrer i form av små, ikke sammenhengende mineraliseringer og at områdets geologi og tektonikk er komplisert. For videre undersøkelser foreslås diamantboring, 4 hull a 50 m, og oppfølging med geofysiske målinger i bor- hullene. TOMMA JERNFOREKOMST., Nesna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ikke drivverdig og videre undersøkelser anbefales ikke. Men en begrenset geologisk kartlegging med vekt på stratigrafiske korrelasjoner kan gi informasjoner av verdi for andre undersøkelser. ÅKVIK BLY-SINKFOREKOMST, Dønna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ubetydelig og videre undersøkelser er ikke anbefalt. KANGSEN KISFOREKOMST, Hemnes. Etter befaring er forekomstene beskrevet som små og med liten utholdenhet. Videre undersøkelser direkte på forekomstene er ikke anbefalt, men en begrenset geologisk kartlegging av området med vekt på stratigrafiske korrelasjoner av de mineraliserte bergarter med Rostafjellets bergarter anbefales.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Sager, R. 1866: Erzgeologische Untersuchungen an Kaledonischen Blei, Zink und Kupfer fürenden Kieslagerstätten im Nord-Rana Distrikt, Nord-Norwegen. Doktoravhandling ETH, Zürich.


Borsch, L. 1966: Geologisch - tektonisch Kartierung und petrographisch - lagerstättenkundliche Untersuchungen im Rostafjell, Helgeland, Nord-Norwegen. Diplomoppgave Bergackademie Clausthal.


Hansen, T.S. 1985: Den geologiske udvikling på Rostafjell. Folde- og overskydningstektonik. Hovedfagsoppgave Københavns Universitet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0687.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Finkornet mikroklingneis.
No. of registrated element analyses = 1
NO0687.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Klorittskifer med feltspatøyne fra malmkontakt.
No. of registrated element analyses = 1
NO0687.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsrik glimmergneis med sl-cpy-ga-po-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0687.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsrik glimmergneis med sl-cpy-ga-po-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0687.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv sl-cpy-ga-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NO0687.06 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv sl-cpy-ga-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3481 7,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448892 m. North: 7341777 m.
Longitude: 13.8653700 Latitude: 66.1920320
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
10 m mot øst er det et lite skjerp (skjerp 1) med 1 m3 tipp. Bare spor av sulfider i glimmergneis som er delvis klorittisert.

Name of Locality: Skjerp 2
(Object Id: 3482 7,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448922 m. North: 7341777 m.
Longitude: 13.8660360 Latitude: 66.1920370
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
30 m videre mot øst (skjerp 2) er det utsprengt 4 m3 i en skrent i ei knapt 1 m mektig, mineralisert linse som stuper 290/40. Mineraliseringen er mer finkornet, kobberkisrik og massiv (07) enn i det førstnevnte skjerpet. Svak sinkblende-kobberkis-bånding.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0687.07 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv sl-cpy-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 3
(Object Id: 3483 7,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448882 m. North: 7341790 m.
Longitude: 13.8651430 Latitude: 66.1921470
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
13 m nord for det førstnevnte skjerpet er det en liten røsk,skjerp 3, med 1 m3 tipp i muskovitt-mikroklin-gneis med svak sulfid-disseminasjon. I tillegg til disse små mineraliseringene er det flere parallelle, nærliggende rustsoner som det ikke er skjerpet i.

Name of Locality: Skjerp 4
(Object Id: 3484 7,04,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448822 m. North: 7341447 m.
Longitude: 13.8639490 Latitude: 66.1890610
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 4: Lite skjerp med 3 m3 tipp. I ei linse med noen få m lengde og 1 m mektighet er det smale svovelkisbånd i kvartsrik mikroklingneis. Semimassiv svovelkis (08) opptrer over 15 cm mektighet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0687.08 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv py i mikroklingneis.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 007 Rostafjellet

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0687.01 Bedrock 106 346 42 1 1 .1 9.0
NO0687.02 Bedrock 130 162 179 1 2 1.9 13.0
NO0687.03 Bedrock 165 99999 48092 8 7 26.2 23.0
NO0687.04 Bedrock 2585 15564 2965 17 140 4.1 29.0
NO0687.05 Bedrock 48 55686 12956 2 1 17.9 34.0
NO0687.06 Bedrock 265 99999 46208 26 19 17.3 16.0
NO0687.07 Bedrock 23569 99999 5091 20 48 35.0 48.0
NO0687.08 Bedrock 25 2439 262 3 1 .6 12.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0687.01 6.0 4.0 2 .8 34 1.00 2 2 .07
NO0687.02 7.0 6.0 2 1.0 201 86.00 2 2 .57
NO0687.03 5.0 7.0 60 1065.3 24 8.00 29 7 15.47
NO0687.04 92.0 29.0 2 63.0 20 20.00 2 2 7.08
NO0687.05 3.0 13.0 2 399.7 8 11.00 16 20 14.81
NO0687.06 1.0 11.0 51 1325.6 23 7.00 2 12 16.40
NO0687.07 5.0 5.0 29 755.7 20 19.00 37 14 15.49
NO0687.08 1.0 3.0 11 9.5 4 3.00 2 2 23.96
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0687.01 2 1 16 .56 5.00 5.00 1 2.0 8.00
NO0687.02 213 25 120 1.43 3.00 5.00 1 3.0 2.00
NO0687.03 36 1 932 6.18 6.00 5.00 3 1.0 10.00
NO0687.04 54 11 316 11.06 2.00 5.00 2 2.0 3.00
NO0687.05 13 13 467 2.05 1.00 5.00 2 1.0 2.00
NO0687.06 7 1 1064 5.88 3.00 5.00 3 1.0 8.00
NO0687.07 375 29 958 11.51 3.00 5.00 1 3.0 5.00
NO0687.08 1 1 142 16.86 1.00 5.00 1 1.0 2.00
------------------
Sample No. B*
NO0687.01 2
NO0687.02 2
NO0687.03 36
NO0687.04 7
NO0687.05 5
NO0687.06 40
NO0687.07 47
NO0687.08 16


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway