English version
MALMDATABASEN
Registrering 1832 - 007 Rostafjellet
(Objekt Id: 2801)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448882 m. Nord: 7341777 m.
Lengdegrad: 13.8651480 Breddegrad: 66.1920310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,02 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1927 - 1927 Røsking
1965 - 1965 Geologi
1974 - 1974 Prøvetaking

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 180 / 30 Retning: 290
Feltstupning: 40
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Molybdenglans Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Arsenkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Tetrahedritt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Glimmergneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Mikroklingneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :180 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Minerallineasjon Strøk/Fall :290 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :290 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
De første skjerpeanmeldelser fra Rostafjellet er fra slutten av 1890-årene. Røskingsarbeide ble påbegynt ved århundreskiftet, men Steinkjerringan-skjerpene ble visstnok anlagt i 1927. I 1965 ble det utført geologisk kartlegging, prøvetaking av fastfjell og bekkesedimenter (Bosch 1966) og geofysiske målinger (EM, SP, Mag.,- Sakshaug 1965). I 1974 ble det i regi av NGU utført detaljkartlegging , bekkesediment-, jordprøve- og fastfjellsprøvetaking samt geofysiske målinger (IP, VLF og Mag.,- Cramer 1974). I 1981-82 gjorde Hansen (1985) strukturgeologiske undersøkelser i området.Saager (1966) sammenligner mineraliseringene på Rostafjell med fortrengningsmalmen på Hauknestind, middelskornet, breksjert sinkblende-magnetkis-malm med følgende malm-mineraler: Magnetkis, sinkblende, svovelkis, kobberkis, blyglans, boulangeritt, bournonitt, tetrahedritt, arsenkis og molybdenglans. Det er skjerpet i flere parallelle linser: Det største er en 8x1.5 m og knapt 1 m dyp røsk med 5 m3 tipp (hovedskjerpet). I skjerpet er den mineraliserte linsa 1.5 m mektig og forløper NV-SØ med steilt fall mot SV. Mineraliseringen er kvartsrik og kontaktene til sideberget er skarp, men med innsvingninger og innfingring inn i sideberget. Hengberget er finkornet, sukkerkornet mikroklingneis (prøve 01) med klorittskifer med feltspatøyne (02) og kvartsrik glimmergneis nær malmkontakten. Litt molybdenglans opptrer langs kontakten. Mikroklingneis opptrer også i liggen og er her delvis pegmatittisk. Den kvartsrike malmlinsen er lite foliert, fører relativt store muskovittplater og rik sinkblende-magnetkis-disseminasjon (semimassiv, 05 og 06) med varierende, men stedvis mye blyglans (03) og kobberkis (04). Mineraliseringen er lite utholdende i strøkretningen. 10 m mot øst er det et lite skjerp (skjerp 1) med 1 m3 tipp. Bare spor av sulfider i glimmergneis som er delvis klorittisert. 30 m videre mot øst (skjerp 2) er det utsprengt 4 m3 i en skrent i ei knapt 1 m mektig, mineralisert linse som stuper 290/40. Mineraliseringen er mer finkornet, kobberkisrik og massiv (07) enn i det førstnevnte skjerpet. Svak sinkblende-kobberkis-bånding. 13 m nord for det førstnevnte skjerpet er det en liten røsk,skjerp 3, med 1 m3 tipp i muskovitt-mikroklin-gneis med svak sulfid-disseminasjon. I tillegg til disse små mineraliseringene er det flere parallelle, nærliggende rustsoner som det ikke er skjerpet i. Skjerp 4: Lite skjerp med 3 m3 tipp. I ei linse med noen få m lengde og 1 m mektighet er det smale svovelkisbånd i kvartsrik mikroklingneis. Semimassiv svovelkis (08) opptrer over 15 cm mektighet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Torgersen, J.C. , 1928
Sink- og blyforekomster på Helgeland.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.131;1-79 sider
Abstrakt:
The deposits described in this paper are situated in the large section of Northern Norway, generally called Helgeland, some in the districts of Rana and Vefsn, others in the districts (herreder) Leirfjord and Tjøtta in the Nordland county. The deposits occur in metamorphic rocks of Cambro-Silurian age and in the neighbourhood of acid plutonic rocks belonging to the igneous series of the Caledonian mountain range. These igneous rocks generally consist of light coloured granites, and the accompanying intrusive sheets are white and often very siliceous with few dark minerals. The ore forms intrusive sheets or impregnations in the metamorphic rocks. The ore minerals are zinkblende and galena, the latter sometimes being argentiferous. They are accompanied by pyrrhotite and pyrite, sometimes also by arsenopyrite They always form complex ores the utilization of which was formerly difficult but is now made possible through the application of the modern methods of selective flotation. Zinkblende is the prevailing ore mineral. The amount of galena is rather variable, but its distribution in the occurrences is only imperfectly known. Also the amounts of accompanying pyritic minerals are variable.

Sakshaug, G.F. , 1966
Geofysisk undersøkelse Rostafjell
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.637;11 sider

Cramer, Jan; Staw, Jomar , 1975
Malmundersøkelser Rostafjell, Tomma, Åkvik og Kangsen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1252/5;20 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver følgende undersøkelser utført for Helgeland Interkommunale Selskap for Industrireisning og Utbygging: ROSTAFJELL BLY-SINKFOREKOMST, Hemnes kommune. Geologisk kartlegging og innsamling fastfjells- og mineraljordprøver. Det konkluderes med at malmens utgående opptrer i form av små, ikke sammenhengende mineraliseringer og at områdets geologi og tektonikk er komplisert. For videre undersøkelser foreslås diamantboring, 4 hull a 50 m, og oppfølging med geofysiske målinger i bor- hullene. TOMMA JERNFOREKOMST., Nesna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ikke drivverdig og videre undersøkelser anbefales ikke. Men en begrenset geologisk kartlegging med vekt på stratigrafiske korrelasjoner kan gi informasjoner av verdi for andre undersøkelser. ÅKVIK BLY-SINKFOREKOMST, Dønna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ubetydelig og videre undersøkelser er ikke anbefalt. KANGSEN KISFOREKOMST, Hemnes. Etter befaring er forekomstene beskrevet som små og med liten utholdenhet. Videre undersøkelser direkte på forekomstene er ikke anbefalt, men en begrenset geologisk kartlegging av området med vekt på stratigrafiske korrelasjoner av de mineraliserte bergarter med Rostafjellets bergarter anbefales.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Sager, R. 1866: Erzgeologische Untersuchungen an Kaledonischen Blei, Zink und Kupfer fürenden Kieslagerstätten im Nord-Rana Distrikt, Nord-Norwegen. Doktoravhandling ETH, Zürich.


Borsch, L. 1966: Geologisch - tektonisch Kartierung und petrographisch - lagerstättenkundliche Untersuchungen im Rostafjell, Helgeland, Nord-Norwegen. Diplomoppgave Bergackademie Clausthal.


Hansen, T.S. 1985: Den geologiske udvikling på Rostafjell. Folde- og overskydningstektonik. Hovedfagsoppgave Københavns Universitet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0687.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet mikroklingneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0687.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Klorittskifer med feltspatøyne fra malmkontakt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0687.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsrik glimmergneis med sl-cpy-ga-po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0687.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsrik glimmergneis med sl-cpy-ga-po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0687.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv sl-cpy-ga-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0687.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv sl-cpy-ga-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3481 7,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448892 m. Nord: 7341777 m.
Lengdegrad: 13.8653700 Breddegrad: 66.1920320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
10 m mot øst er det et lite skjerp (skjerp 1) med 1 m3 tipp. Bare spor av sulfider i glimmergneis som er delvis klorittisert.

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3482 7,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448922 m. Nord: 7341777 m.
Lengdegrad: 13.8660360 Breddegrad: 66.1920370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
30 m videre mot øst (skjerp 2) er det utsprengt 4 m3 i en skrent i ei knapt 1 m mektig, mineralisert linse som stuper 290/40. Mineraliseringen er mer finkornet, kobberkisrik og massiv (07) enn i det førstnevnte skjerpet. Svak sinkblende-kobberkis-bånding.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0687.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv sl-cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3483 7,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448882 m. Nord: 7341790 m.
Lengdegrad: 13.8651430 Breddegrad: 66.1921470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
13 m nord for det førstnevnte skjerpet er det en liten røsk,skjerp 3, med 1 m3 tipp i muskovitt-mikroklin-gneis med svak sulfid-disseminasjon. I tillegg til disse små mineraliseringene er det flere parallelle, nærliggende rustsoner som det ikke er skjerpet i.

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 3484 7,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448822 m. Nord: 7341447 m.
Lengdegrad: 13.8639490 Breddegrad: 66.1890610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 4: Lite skjerp med 3 m3 tipp. I ei linse med noen få m lengde og 1 m mektighet er det smale svovelkisbånd i kvartsrik mikroklingneis. Semimassiv svovelkis (08) opptrer over 15 cm mektighet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0687.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py i mikroklingneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 007 Rostafjellet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0687.01 Fastfjell 106 346 42 1 1 .1 9.0
NO0687.02 Fastfjell 130 162 179 1 2 1.9 13.0
NO0687.03 Fastfjell 165 99999 48092 8 7 26.2 23.0
NO0687.04 Fastfjell 2585 15564 2965 17 140 4.1 29.0
NO0687.05 Fastfjell 48 55686 12956 2 1 17.9 34.0
NO0687.06 Fastfjell 265 99999 46208 26 19 17.3 16.0
NO0687.07 Fastfjell 23569 99999 5091 20 48 35.0 48.0
NO0687.08 Fastfjell 25 2439 262 3 1 .6 12.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0687.01 6.0 4.0 2 .8 34 1.00 2 2 .07
NO0687.02 7.0 6.0 2 1.0 201 86.00 2 2 .57
NO0687.03 5.0 7.0 60 1065.3 24 8.00 29 7 15.47
NO0687.04 92.0 29.0 2 63.0 20 20.00 2 2 7.08
NO0687.05 3.0 13.0 2 399.7 8 11.00 16 20 14.81
NO0687.06 1.0 11.0 51 1325.6 23 7.00 2 12 16.40
NO0687.07 5.0 5.0 29 755.7 20 19.00 37 14 15.49
NO0687.08 1.0 3.0 11 9.5 4 3.00 2 2 23.96
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0687.01 2 1 16 .56 5.00 5.00 1 2.0 8.00
NO0687.02 213 25 120 1.43 3.00 5.00 1 3.0 2.00
NO0687.03 36 1 932 6.18 6.00 5.00 3 1.0 10.00
NO0687.04 54 11 316 11.06 2.00 5.00 2 2.0 3.00
NO0687.05 13 13 467 2.05 1.00 5.00 2 1.0 2.00
NO0687.06 7 1 1064 5.88 3.00 5.00 3 1.0 8.00
NO0687.07 375 29 958 11.51 3.00 5.00 1 3.0 5.00
NO0687.08 1 1 142 16.86 1.00 5.00 1 1.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0687.01 2
NO0687.02 2
NO0687.03 36
NO0687.04 7
NO0687.05 5
NO0687.06 40
NO0687.07 47
NO0687.08 16


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse