Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1832 - 008 Trolian
(Object Id: 2802)
(Last updated: 28.02.2000)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448882 m. North: 7341037 m.
Longitude: 13.8654450 Latitude: 66.1853930
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production: ,12 thousand tons


Operations
From - To Activity Comments
1900 - 1930 Pitting
1965 - 1965 Geology
1974 - 1974 Sampling

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Lens
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration: Chloritisation
Strike/Dip: 150 / 40 Direction: 290
Plunge: 40
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex: Øverste allokton
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Galena Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Molybdenite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Tetrahedrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Arsenopyrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Rutile Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Ilmenite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Hematite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Glimmergneis Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Mikroklingneis Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :150 / 40 Post-mineralisation ;...Effect :None
Host rock Mineral lineation Strike/Dip :290 / 40 Post-mineralisation ;...Effect :Controls
Host rock Fold axis Strike/Dip :290 / 40 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
De første anmeldelser i feltet er fra slutten av 1890-årene. Røskingsarbeid foregikk rundt århundreskiftet, og ble gjenopptatt i 1927. I 1965 ble det utført geologisk kartlegging, prøvetaking av fastfjell og bekkesedimenter (Borsch 1966) og geofysiske målinger (EM, SP, Mag.,- Cramer 1974). I 1981-82 gjorde Hansen (1985) strukturgeologiske undersøkelser i området.Saager (1966) sammenligner mineraliseringene på Rostafjell med fortrengningsmalmen på Hauknestind, middelskornet breksjert sinkblende-magnetkis-malm med følgende malmmineraler: Magnetkis, sinkblende, svovelkis, kobberkis, blyglans, boulangeritt, bournonitt, tetrahedritt, arsenkis, molybdenglans, hematitt, rutil og ilmenitt. Mineraliseringene opptrer i små, adskilte, uregelmessige linser av disseminert til massiv malm i sannsynligvis samme nivå, som er foldet. Mineraliseringene er kvartsrike, opptil 2 m mektige og bare noen 10-metre sammenhengende i strøkretning. Sideberg er mikroklingneis og glimmergneis. Grafitt opptrer som bånd i gneisen. Marmorkropper opptrer i gneisene, men ikke i umiddelbar nærhet av mineraliseringene. Det er skjerpet på 13 steder over en lengde på vel 500 m: Skjerp 1: 5x2 m skjerp. 15 m3 tipp. 1.5 m mektig linse som fører disseminasjonsmalm, relativt sinkfattig (magnetkis, kobberkis, blyglans, sinkblende), i glimmergneis med kvarts- og feltspatlinser (03). Mikroklingneis, som er sidebergart, er tildels muskovitt-, biotitt- og klorittrik i sonen. Mineraliseringen har kvartsittiske og karbonatrike (04) partier. Skjerp 2: 5x2 m og 3 m dypt skjerp. 30 m3 tipp. 1.5 m mektig disseminasjon av sinkblende, kobberkis, blyglans og litt magnetkis i lite foliert glimmergneis (prøve 01). Endel granat og hornblende, spesielt i hengen. Sideberg er mikroklingneis med noe muskovitt og biotitt. Skjerp 3: 2x1 m røsk med 2 m3 tipp. 1 m mektig kvartsittlinse med disseminert svovelkis, kobberkis, magnetkis og sinkblende (02). I glimmergneisen over og under kvartsitten er det semimassiv sinkblende-blyglans-malm slik at mineraliseringen er oppimot 1.5 m mektig. Skjerp 4: 0.5 m3 utsprengt. Bare smalt bånd (10 cm) av sinkblende-dominert disseminasjon i gneis. Skjerp 5: Utsprengt 5 m3 i skrent. Sulfid-disseminasjon (mest svovelkis, litt kobberkis og sinkblende) over 1 m mektighet i gneisen. Skjerp 6: 0.5 m utsprengt. Svak sulfid-disseminasjon i glimmergneis. Skjerp 7: 3 m3 utsprengt, sannsynligvis i samme linse som skjerp 2. Linsa er uregelmessig, ca. 0.5 m mektig, kvartsittisk og svovelkis som dominerende sulfid-mineral. Hovedskjerpet: 4x3 m og 2 m dypt. 25 m3 tipp. Kvartsrik gneis med bånd og disseminasjon av hovedsaklig svovelkis og noe magnetkis, sinkblende og kobberkis (05) over 2 m mektighet (også svak disseminasjon utenfor). Skjerp 8: Lite skjerp, 3 m3 tipp. Muskovitt-serisittisert mikroklingneis med litt sulfid-disseminasjon. Skjerp 9: 1 m3 utsprengt. Glimmergneis med svak sulfid-disseminasjon av over 1.5 m mektighet (06). Skjerp 10: 1x1x2 m skjerp med 2 m3 tipp. Kvartsrik glimmergneis med disseminert svovelkis og noe sinkblende, magnetkis, kobberkis og blyglans i nederste 0.5 m i bunnen av skjerpet (07). Mikroklingneis over (08). Skjerp 11: 1 m3 utsprengt i svakt sulfid-disseminert glimmergneis. Skjerp 12: 4 m3 utsprengt. Semimassiv sinkblende-kobberkis-malm over ca. 10 m mektighet (09) i 2 m mektig, kvartsrik glimmergneis med disseminert sulfid (10).

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Sakshaug, G.F. , 1966
Geofysisk undersøkelse Rostafjell
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.637;11 pages

Cramer, Jan; Staw, Jomar , 1975
Malmundersøkelser Rostafjell, Tomma, Åkvik og Kangsen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1252/5;20 pages
Abstract:
Rapporten beskriver følgende undersøkelser utført for Helgeland Interkommunale Selskap for Industrireisning og Utbygging: ROSTAFJELL BLY-SINKFOREKOMST, Hemnes kommune. Geologisk kartlegging og innsamling fastfjells- og mineraljordprøver. Det konkluderes med at malmens utgående opptrer i form av små, ikke sammenhengende mineraliseringer og at områdets geologi og tektonikk er komplisert. For videre undersøkelser foreslås diamantboring, 4 hull a 50 m, og oppfølging med geofysiske målinger i bor- hullene. TOMMA JERNFOREKOMST., Nesna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ikke drivverdig og videre undersøkelser anbefales ikke. Men en begrenset geologisk kartlegging med vekt på stratigrafiske korrelasjoner kan gi informasjoner av verdi for andre undersøkelser. ÅKVIK BLY-SINKFOREKOMST, Dønna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ubetydelig og videre undersøkelser er ikke anbefalt. KANGSEN KISFOREKOMST, Hemnes. Etter befaring er forekomstene beskrevet som små og med liten utholdenhet. Videre undersøkelser direkte på forekomstene er ikke anbefalt, men en begrenset geologisk kartlegging av området med vekt på stratigrafiske korrelasjoner av de mineraliserte bergarter med Rostafjellets bergarter anbefales.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Sager, R. 1866: Erzgeologische Untersuchungen an Kaledonischen Blei, Zink und Kupfer fürenden Kieslagerstätten im Nord-Rana Distrikt, Nord-Norwegen. Doktoravhandling ETH, Zürich.


Borsch, L. 1966: Geologisch - tektonisch Kartierung und petrographisch - lagerstättenkundliche Untersuchungen im Rostafjell, Helgeland, Nord-Norwegwen. Diplomoppgave Bergackademie Clausthal.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0688.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsrik gneis med py-sl-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3485 8,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448832 m. North: 7341077 m.
Longitude: 13.8643200 Latitude: 66.1857440
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 1: 5x2 m skjerp. 15 m3 tipp. 1.5 m mektig linse som fører disseminasjonsmalm, relativt sinkfattig (magnetkis, kobberkis, blyglans, sinkblende), i glimmergneis med kvarts- og feltspatlinser (03). Mikroklingneis, som er sidebergart, er tildels muskovitt-, biotitt- og klorittrik i sonen. Mineraliseringen har kvartsittiske og karbonatrike (04) partier.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0688.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Glimmergneis med po-cpy-sl-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0688.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Karbonat-klorittlinse med ga-cpy-sl-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 2
(Object Id: 3486 8,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448862 m. North: 7341057 m.
Longitude: 13.8649930 Latitude: 66.1855700
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 2: 5x2 m og 3 m dypt skjerp. 30 m3 tipp. 1.5 m mektig disseminasjon av sinkblende, kobberkis, blyglans og litt magnetkis i lite foliert glimmergneis (prøve 01). Endel granat og hornblende, spesielt i hengen. Sideberg er mikroklingneis med noe muskovitt og biotitt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0688.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Glimmergneis med sl-cpy-po-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 3
(Object Id: 3487 8,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448842 m. North: 7341067 m.
Longitude: 13.8645460 Latitude: 66.1856560
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 3: 2x1 m røsk med 2 m3 tipp. 1 m mektig kvartsittlinse med disseminert svovelkis, kobberkis, magnetkis og sinkblende (02). I glimmergneisen over og under kvartsitten er det semimassiv sinkblende-blyglans-malm slik at mineraliseringen er oppimot 1.5 m mektig.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0688.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsitt med sl-cpy-py-po-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 4
(Object Id: 3488 8,04,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448838 m. North: 7341071 m.
Longitude: 13.8644550 Latitude: 66.1856910
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 4: 0.5 m3 utsprengt. Bare smalt bånd (10 cm) av sinkblende-dominert disseminasjon i gneis.

Name of Locality: Skjerp 5
(Object Id: 3489 8,05,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448832 m. North: 7341087 m.
Longitude: 13.8643160 Latitude: 66.1858340
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 5: Utsprengt 5 m3 i skrent. Sulfid-disseminasjon (mest svovelkis, litt kobberkis og sinkblende) over 1 m mektighet i gneisen.

Name of Locality: Skjerp 6
(Object Id: 3490 8,06,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448817 m. North: 7341102 m.
Longitude: 13.8639770 Latitude: 66.1859660
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 6: 0.5 m utsprengt. Svak sulfid-disseminasjon i glimmergneis.

Name of Locality: Skjerp 7
(Object Id: 3491 8,07,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448870 m. North: 7341049 m.
Longitude: 13.8651740 Latitude: 66.1854990
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 7: 3 m3 utsprengt, sannsynligvis i samme linse som skjerp 2. Linsa er uregelmessig, ca. 0.5 m mektig, kvartsittisk og svovelkis som dominerende sulfid-mineral.

Name of Locality: Skjerp 8
(Object Id: 3492 8,08,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448882 m. North: 7341022 m.
Longitude: 13.8654510 Latitude: 66.1852580
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 8: Lite skjerp, 3 m3 tipp. Muskovitt-serisittisert mikroklingneis med litt sulfid-disseminasjon.

Name of Locality: Skjerp 9
(Object Id: 3493 8,09,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 448932 m. North: 7340977 m.
Longitude: 13.8665790 Latitude: 66.1848620
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 9: 1 m3 utsprengt. Glimmergneis med svak sulfid-disseminasjon av over 1.5 m mektighet (06).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0688.06 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Glimmergneis med po-sl-cpy-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 10
(Object Id: 3494 8,10,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 449012 m. North: 7340807 m.
Longitude: 13.8684220 Latitude: 66.1833510
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 10: 1x1x2 m skjerp med 2 m3 tipp. Kvartsrik glimmergneis med disseminert svovelkis og noe sinkblende, magnetkis, kobberkis og blyglans i nederste 0.5 m i bunnen av skjerpet (07). Mikroklingneis over (08)

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0688.07 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsrik glimmergneis med po-sl-cpy-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0688.08 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Mikroklingneis fra heng.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 11
(Object Id: 3495 8,11,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 449012 m. North: 7340817 m.
Longitude: 13.8684180 Latitude: 66.1834400
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 11: 1 m3 utsprengt i svakt sulfid-disseminert glimmergneis.

Name of Locality: Skjerp 12
(Object Id: 3496 8,12,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 449202 m. North: 7340737 m.
Longitude: 13.8726660 Latitude: 66.1827530
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 12: 4 m3 utsprengt. Semimassiv sinkblende-kobberkis-malm over ca. 10 m mektighet (09) i 2 m mektig, kvartsrik glimmergneis med disseminert sulfid (10).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0688.09 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv sl-cpy-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NO0688.10 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 008 Trolian

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0688.01 Bedrock 2077 99999 2143 7 2 6.0 23.0
NO0688.02 Bedrock 357 5402 464 2 1 4.8 11.0
NO0688.03 Bedrock 6654 3837 511 84 15 10.1 87.0
NO0688.04 Bedrock 857 31927 32596 3 4 360.5 290.0
NO0688.05 Bedrock 273 15620 1096 2 6 5.5 32.0
NO0688.06 Bedrock 26 277 401 5 23 1.6 12.0
NO0688.07 Bedrock 57 166 30 43 12 .1 5.0
NO0688.08 Bedrock 8 134 43 3 3 .1 4.0
NO0688.09 Bedrock 643 99999 156 4 4 5.8 23.0
NO0688.10 Bedrock 2196 1623 1891 1 4 16.5 89.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0688.01 2.0 11.0 9 1104.9 57 34.00 26 14 10.81
NO0688.02 4.0 8.0 21 22.2 63 1.00 6 2 3.96
NO0688.03 8.0 8.0 104 13.5 13 9.00 9 4 14.96
NO0688.04 2.0 1.0 27 194.9 27 21.00 380 133 3.63
NO0688.05 3.0 1.0 245 39.9 17 15.00 24 2 7.62
NO0688.06 1.0 1.0 2 1.9 309 11.00 2 2 .62
NO0688.07 2.0 1.0 31 .2 8 12.00 2 2 8.34
NO0688.08 1.0 1.0 2 .6 538 4.00 2 2 .38
NO0688.09 2.0 1.0 22 1258.5 14 23.00 2 4 23.07
NO0688.10 1.0 1.0 18 5.3 23 9.00 7 11 4.07
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0688.01 38 4 2950 5.04 6.00 30.00 1 231.0 7.00
NO0688.02 2 3 266 5.59 4.00 5.00 1 221.0 10.00
NO0688.03 9 5 371 20.50 9.00 5.00 12 2.0 20.00
NO0688.04 13 4 664 1.43 5.00 6.00 2 39.0 3.00
NO0688.05 1 7 176 6.44 3.00 5.00 1 1.0 5.00
NO0688.06 102 16 206 1.18 5.00 5.00 1 3.0 6.00
NO0688.07 56 7 115 9.11 1.00 5.00 1 3.0 2.00
NO0688.08 4 4 117 1.19 6.00 5.00 1 2.0 6.00
NO0688.09 3 1 1424 16.05 4.00 5.00 3 2.0 4.00
NO0688.10 2 3 139 5.85 1.00 5.00 4 2.0 2.00
------------------
Sample No. B*
NO0688.01 38
NO0688.02 2
NO0688.03 24
NO0688.04 3
NO0688.05 2
NO0688.06 2
NO0688.07 2
NO0688.08 2
NO0688.09 41
NO0688.10 2


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway