English version
MALMDATABASEN
Registrering 1832 - 008 Trolian
(Objekt Id: 2802)
(Sist oppdatert: 28.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448882 m. Nord: 7341037 m.
Lengdegrad: 13.8654450 Breddegrad: 66.1853930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,12 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 - 1930 Røsking
1965 - 1965 Geologi
1974 - 1974 Prøvetaking

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 150 / 40 Retning: 290
Feltstupning: 40
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Molybdenglans Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Tetrahedritt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Arsenkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Rutil Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Ilmenitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Hematitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Glimmergneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Mikroklingneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :150 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Minerallineasjon Strøk/Fall :290 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :290 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
De første anmeldelser i feltet er fra slutten av 1890-årene. Røskingsarbeid foregikk rundt århundreskiftet, og ble gjenopptatt i 1927. I 1965 ble det utført geologisk kartlegging, prøvetaking av fastfjell og bekkesedimenter (Borsch 1966) og geofysiske målinger (EM, SP, Mag.,- Cramer 1974). I 1981-82 gjorde Hansen (1985) strukturgeologiske undersøkelser i området.Saager (1966) sammenligner mineraliseringene på Rostafjell med fortrengningsmalmen på Hauknestind, middelskornet breksjert sinkblende-magnetkis-malm med følgende malmmineraler: Magnetkis, sinkblende, svovelkis, kobberkis, blyglans, boulangeritt, bournonitt, tetrahedritt, arsenkis, molybdenglans, hematitt, rutil og ilmenitt. Mineraliseringene opptrer i små, adskilte, uregelmessige linser av disseminert til massiv malm i sannsynligvis samme nivå, som er foldet. Mineraliseringene er kvartsrike, opptil 2 m mektige og bare noen 10-metre sammenhengende i strøkretning. Sideberg er mikroklingneis og glimmergneis. Grafitt opptrer som bånd i gneisen. Marmorkropper opptrer i gneisene, men ikke i umiddelbar nærhet av mineraliseringene. Det er skjerpet på 13 steder over en lengde på vel 500 m: Skjerp 1: 5x2 m skjerp. 15 m3 tipp. 1.5 m mektig linse som fører disseminasjonsmalm, relativt sinkfattig (magnetkis, kobberkis, blyglans, sinkblende), i glimmergneis med kvarts- og feltspatlinser (03). Mikroklingneis, som er sidebergart, er tildels muskovitt-, biotitt- og klorittrik i sonen. Mineraliseringen har kvartsittiske og karbonatrike (04) partier. Skjerp 2: 5x2 m og 3 m dypt skjerp. 30 m3 tipp. 1.5 m mektig disseminasjon av sinkblende, kobberkis, blyglans og litt magnetkis i lite foliert glimmergneis (prøve 01). Endel granat og hornblende, spesielt i hengen. Sideberg er mikroklingneis med noe muskovitt og biotitt. Skjerp 3: 2x1 m røsk med 2 m3 tipp. 1 m mektig kvartsittlinse med disseminert svovelkis, kobberkis, magnetkis og sinkblende (02). I glimmergneisen over og under kvartsitten er det semimassiv sinkblende-blyglans-malm slik at mineraliseringen er oppimot 1.5 m mektig. Skjerp 4: 0.5 m3 utsprengt. Bare smalt bånd (10 cm) av sinkblende-dominert disseminasjon i gneis. Skjerp 5: Utsprengt 5 m3 i skrent. Sulfid-disseminasjon (mest svovelkis, litt kobberkis og sinkblende) over 1 m mektighet i gneisen. Skjerp 6: 0.5 m utsprengt. Svak sulfid-disseminasjon i glimmergneis. Skjerp 7: 3 m3 utsprengt, sannsynligvis i samme linse som skjerp 2. Linsa er uregelmessig, ca. 0.5 m mektig, kvartsittisk og svovelkis som dominerende sulfid-mineral. Hovedskjerpet: 4x3 m og 2 m dypt. 25 m3 tipp. Kvartsrik gneis med bånd og disseminasjon av hovedsaklig svovelkis og noe magnetkis, sinkblende og kobberkis (05) over 2 m mektighet (også svak disseminasjon utenfor). Skjerp 8: Lite skjerp, 3 m3 tipp. Muskovitt-serisittisert mikroklingneis med litt sulfid-disseminasjon. Skjerp 9: 1 m3 utsprengt. Glimmergneis med svak sulfid-disseminasjon av over 1.5 m mektighet (06). Skjerp 10: 1x1x2 m skjerp med 2 m3 tipp. Kvartsrik glimmergneis med disseminert svovelkis og noe sinkblende, magnetkis, kobberkis og blyglans i nederste 0.5 m i bunnen av skjerpet (07). Mikroklingneis over (08). Skjerp 11: 1 m3 utsprengt i svakt sulfid-disseminert glimmergneis. Skjerp 12: 4 m3 utsprengt. Semimassiv sinkblende-kobberkis-malm over ca. 10 m mektighet (09) i 2 m mektig, kvartsrik glimmergneis med disseminert sulfid (10).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Sakshaug, G.F. , 1966
Geofysisk undersøkelse Rostafjell
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.637;11 sider

Cramer, Jan; Staw, Jomar , 1975
Malmundersøkelser Rostafjell, Tomma, Åkvik og Kangsen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1252/5;20 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver følgende undersøkelser utført for Helgeland Interkommunale Selskap for Industrireisning og Utbygging: ROSTAFJELL BLY-SINKFOREKOMST, Hemnes kommune. Geologisk kartlegging og innsamling fastfjells- og mineraljordprøver. Det konkluderes med at malmens utgående opptrer i form av små, ikke sammenhengende mineraliseringer og at områdets geologi og tektonikk er komplisert. For videre undersøkelser foreslås diamantboring, 4 hull a 50 m, og oppfølging med geofysiske målinger i bor- hullene. TOMMA JERNFOREKOMST., Nesna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ikke drivverdig og videre undersøkelser anbefales ikke. Men en begrenset geologisk kartlegging med vekt på stratigrafiske korrelasjoner kan gi informasjoner av verdi for andre undersøkelser. ÅKVIK BLY-SINKFOREKOMST, Dønna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ubetydelig og videre undersøkelser er ikke anbefalt. KANGSEN KISFOREKOMST, Hemnes. Etter befaring er forekomstene beskrevet som små og med liten utholdenhet. Videre undersøkelser direkte på forekomstene er ikke anbefalt, men en begrenset geologisk kartlegging av området med vekt på stratigrafiske korrelasjoner av de mineraliserte bergarter med Rostafjellets bergarter anbefales.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Sager, R. 1866: Erzgeologische Untersuchungen an Kaledonischen Blei, Zink und Kupfer fürenden Kieslagerstätten im Nord-Rana Distrikt, Nord-Norwegen. Doktoravhandling ETH, Zürich.


Borsch, L. 1966: Geologisch - tektonisch Kartierung und petrographisch - lagerstättenkundliche Untersuchungen im Rostafjell, Helgeland, Nord-Norwegwen. Diplomoppgave Bergackademie Clausthal.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0688.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsrik gneis med py-sl-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3485 8,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448832 m. Nord: 7341077 m.
Lengdegrad: 13.8643200 Breddegrad: 66.1857440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1: 5x2 m skjerp. 15 m3 tipp. 1.5 m mektig linse som fører disseminasjonsmalm, relativt sinkfattig (magnetkis, kobberkis, blyglans, sinkblende), i glimmergneis med kvarts- og feltspatlinser (03). Mikroklingneis, som er sidebergart, er tildels muskovitt-, biotitt- og klorittrik i sonen. Mineraliseringen har kvartsittiske og karbonatrike (04) partier.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0688.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Glimmergneis med po-cpy-sl-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0688.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Karbonat-klorittlinse med ga-cpy-sl-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3486 8,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448862 m. Nord: 7341057 m.
Lengdegrad: 13.8649930 Breddegrad: 66.1855700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2: 5x2 m og 3 m dypt skjerp. 30 m3 tipp. 1.5 m mektig disseminasjon av sinkblende, kobberkis, blyglans og litt magnetkis i lite foliert glimmergneis (prøve 01). Endel granat og hornblende, spesielt i hengen. Sideberg er mikroklingneis med noe muskovitt og biotitt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0688.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Glimmergneis med sl-cpy-po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3487 8,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448842 m. Nord: 7341067 m.
Lengdegrad: 13.8645460 Breddegrad: 66.1856560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 3: 2x1 m røsk med 2 m3 tipp. 1 m mektig kvartsittlinse med disseminert svovelkis, kobberkis, magnetkis og sinkblende (02). I glimmergneisen over og under kvartsitten er det semimassiv sinkblende-blyglans-malm slik at mineraliseringen er oppimot 1.5 m mektig.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0688.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsitt med sl-cpy-py-po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 3488 8,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448838 m. Nord: 7341071 m.
Lengdegrad: 13.8644550 Breddegrad: 66.1856910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 4: 0.5 m3 utsprengt. Bare smalt bånd (10 cm) av sinkblende-dominert disseminasjon i gneis.

Navn på lokalitet: Skjerp 5
(Objekt Id: 3489 8,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448832 m. Nord: 7341087 m.
Lengdegrad: 13.8643160 Breddegrad: 66.1858340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 5: Utsprengt 5 m3 i skrent. Sulfid-disseminasjon (mest svovelkis, litt kobberkis og sinkblende) over 1 m mektighet i gneisen.

Navn på lokalitet: Skjerp 6
(Objekt Id: 3490 8,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448817 m. Nord: 7341102 m.
Lengdegrad: 13.8639770 Breddegrad: 66.1859660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 6: 0.5 m utsprengt. Svak sulfid-disseminasjon i glimmergneis.

Navn på lokalitet: Skjerp 7
(Objekt Id: 3491 8,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448870 m. Nord: 7341049 m.
Lengdegrad: 13.8651740 Breddegrad: 66.1854990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 7: 3 m3 utsprengt, sannsynligvis i samme linse som skjerp 2. Linsa er uregelmessig, ca. 0.5 m mektig, kvartsittisk og svovelkis som dominerende sulfid-mineral.

Navn på lokalitet: Skjerp 8
(Objekt Id: 3492 8,08,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448882 m. Nord: 7341022 m.
Lengdegrad: 13.8654510 Breddegrad: 66.1852580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 8: Lite skjerp, 3 m3 tipp. Muskovitt-serisittisert mikroklingneis med litt sulfid-disseminasjon.

Navn på lokalitet: Skjerp 9
(Objekt Id: 3493 8,09,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448932 m. Nord: 7340977 m.
Lengdegrad: 13.8665790 Breddegrad: 66.1848620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 9: 1 m3 utsprengt. Glimmergneis med svak sulfid-disseminasjon av over 1.5 m mektighet (06).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0688.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Glimmergneis med po-sl-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 10
(Objekt Id: 3494 8,10,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 449012 m. Nord: 7340807 m.
Lengdegrad: 13.8684220 Breddegrad: 66.1833510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 10: 1x1x2 m skjerp med 2 m3 tipp. Kvartsrik glimmergneis med disseminert svovelkis og noe sinkblende, magnetkis, kobberkis og blyglans i nederste 0.5 m i bunnen av skjerpet (07). Mikroklingneis over (08)

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0688.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsrik glimmergneis med po-sl-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0688.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Mikroklingneis fra heng.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 11
(Objekt Id: 3495 8,11,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 449012 m. Nord: 7340817 m.
Lengdegrad: 13.8684180 Breddegrad: 66.1834400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 11: 1 m3 utsprengt i svakt sulfid-disseminert glimmergneis.

Navn på lokalitet: Skjerp 12
(Objekt Id: 3496 8,12,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 449202 m. Nord: 7340737 m.
Lengdegrad: 13.8726660 Breddegrad: 66.1827530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 12: 4 m3 utsprengt. Semimassiv sinkblende-kobberkis-malm over ca. 10 m mektighet (09) i 2 m mektig, kvartsrik glimmergneis med disseminert sulfid (10).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0688.09 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv sl-cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0688.10 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 008 Trolian

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0688.01 Fastfjell 2077 99999 2143 7 2 6.0 23.0
NO0688.02 Fastfjell 357 5402 464 2 1 4.8 11.0
NO0688.03 Fastfjell 6654 3837 511 84 15 10.1 87.0
NO0688.04 Fastfjell 857 31927 32596 3 4 360.5 290.0
NO0688.05 Fastfjell 273 15620 1096 2 6 5.5 32.0
NO0688.06 Fastfjell 26 277 401 5 23 1.6 12.0
NO0688.07 Fastfjell 57 166 30 43 12 .1 5.0
NO0688.08 Fastfjell 8 134 43 3 3 .1 4.0
NO0688.09 Fastfjell 643 99999 156 4 4 5.8 23.0
NO0688.10 Fastfjell 2196 1623 1891 1 4 16.5 89.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0688.01 2.0 11.0 9 1104.9 57 34.00 26 14 10.81
NO0688.02 4.0 8.0 21 22.2 63 1.00 6 2 3.96
NO0688.03 8.0 8.0 104 13.5 13 9.00 9 4 14.96
NO0688.04 2.0 1.0 27 194.9 27 21.00 380 133 3.63
NO0688.05 3.0 1.0 245 39.9 17 15.00 24 2 7.62
NO0688.06 1.0 1.0 2 1.9 309 11.00 2 2 .62
NO0688.07 2.0 1.0 31 .2 8 12.00 2 2 8.34
NO0688.08 1.0 1.0 2 .6 538 4.00 2 2 .38
NO0688.09 2.0 1.0 22 1258.5 14 23.00 2 4 23.07
NO0688.10 1.0 1.0 18 5.3 23 9.00 7 11 4.07
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0688.01 38 4 2950 5.04 6.00 30.00 1 231.0 7.00
NO0688.02 2 3 266 5.59 4.00 5.00 1 221.0 10.00
NO0688.03 9 5 371 20.50 9.00 5.00 12 2.0 20.00
NO0688.04 13 4 664 1.43 5.00 6.00 2 39.0 3.00
NO0688.05 1 7 176 6.44 3.00 5.00 1 1.0 5.00
NO0688.06 102 16 206 1.18 5.00 5.00 1 3.0 6.00
NO0688.07 56 7 115 9.11 1.00 5.00 1 3.0 2.00
NO0688.08 4 4 117 1.19 6.00 5.00 1 2.0 6.00
NO0688.09 3 1 1424 16.05 4.00 5.00 3 2.0 4.00
NO0688.10 2 3 139 5.85 1.00 5.00 4 2.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0688.01 38
NO0688.02 2
NO0688.03 24
NO0688.04 3
NO0688.05 2
NO0688.06 2
NO0688.07 2
NO0688.08 2
NO0688.09 41
NO0688.10 2


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse