Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1832 - 009 Kirkerøstene
(Object Id: 2803)
(Last updated: 29.02.2000)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451172 m. North: 7340177 m.
Longitude: 13.9165910 Latitude: 66.1780430
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu Au
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production: ,1 thousand tons


Operations
From - To Activity Comments
1900 - 1930 Pitting
1965 - 1965 Geology
1974 - 1974 Sampling

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Lens
Main texture: Banded Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration: Chloritisation
Strike/Dip: 245 / 35 Direction: 290
Plunge: 20
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex: Øverste allokton
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Galena Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Tetrahedrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Molybdenite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Hematite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Arsenopyrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Rutile Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Ilmenite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Granatglimmergneis Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Host rock Muskovittgneis Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Granittpegmatitt Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :245 / 35 Post-mineralisation ;...Effect :None
Host rock Mineral lineation Strike/Dip :290 / 20 Post-mineralisation ;...Effect :Controls
Host rock Fold axis Strike/Dip :290 / 20 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
De første anmeldelser fra feltet er fra 1890-årene. Røskingsarbeide foregikk rundt århundreskiftet og ble gjenopptatt i 1927. I 1965 ble det utført geologisk kartlegging, prøvetaking av fastfjell og bekkesedimenyer (Borsch 1966) og geofysiske målinger (EM, SP, Mag.,- Sakshaug 1965). I 1974 ble det i regi av NGU utført detaljkartlegging, bekkesediment-, jord- og fastfjellsprøvetaking samt geofysiske målinger (IP, VLF, Mag.,- Cramer 1974). I 1981-82 gjorde Hansen (1985) strukturgeologiske undersøkelser i området.Saager (1966) sammenligner mineraliseringene på Rostafjellet med fortrengningsmalmen på Hauknestind, middelskornet, breksjert sinkblende-magnetkis-malm med følgende malm-mineraler: Magnetkis, sinkblende, svovelkis, kobberkis, blyglans, boulangeritt, bournonitt, tetrahedritt, arsenkis, molybdenglans, hematitt, rutil og ilmenitt. Malmføringen varierer fra disseminert til massiv i opptil 1.5 m mektige linser. Det er vanlig med rundete, cm-store fragmenter av gneis og kvarts i malmen. Sideberget er klorittisert granatglimmergneis med pegmatittganger. Vest i den mineraliserte sonen er gneisen hornblendeførende. Skjerpene fra øst mot vest: Hovedskjerpet: 2x2x2 m3 skjerp samt utsprengt i skrenten, tilsammen 15 m3 tipp. 1.5 m mektig malmsone. Sinkblende-blyglans-kobberkis-disseminasjon i glimmergneis (prøve 03 og 04). 1 m mektig muskovittgneis i heng (01) og 2 m mektig muskovittpegmatitt i ligg (02). Over og under er det granatglimmergneis. Skjerp 1: 45 m vest for hovedskjerpet. Utsprengt 0.5 m3. Svovelkisdisseminert muskovittgneis (05) på høyere nivå enn 1 (malmlinsene stuper mot VNV). Skjerp 2: 80 m NV for hovedskjerpet: 4 m lang, smal røsk, 3 m3 tipp. 10 cm mektig, semi-massiv sinkblende-kobberkis-blyglans-malm med rundete fragmenter av gneis og kvarts (06 og 07). Glimmergneisen er disseminert over 0.5 m mektighet. Granatglimmergneis er sidebergart. Skjerp 3: 10 m øst for skjerp 2 er det sprengt ut tilsammen 1 m3 i to nærliggende små skjerp i ei opptil 0.5 m mektig disseminasjonslinse. Lavere nivå enn skjerp 2. Muligens samme linse som er foldet. Skjerp 4: Lite gjenrast skjerp med 2 m3 tipp. Sinkblende-kobberkis-blyglans-disseminert glimmergneis. Skjerp 5: 20 m vest for skjerp 4. 10x2 m, 1.5 dyp røsk med 25 m3 tipp. 1 m mektig glimmergneis med disseminert sinkblende, magnetkis, blyglans og kobberkis i uregelmessige årer med gneisfragmenter (08). Granatglimmergneis i sideberg. Skjerp 6: 40 m vest for skjerp 5. 8x2x2 m lang røsk, 15 m3 tipp. Granatglimmergneis med noen linser av granat-hornblendegneis. I opptil 20 cm mektig sone i granat-hornblendegneis er det sulfid-disseminasjon. Skjerp 7: 2x1.5x1 m skjerp med 3 m3 tipp. Disseminert magnetkis, sinkblende, kobberkis, blyglans og svovelkis i muskovittgneis (09).

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Sakshaug, G.F. , 1966
Geofysisk undersøkelse Rostafjell
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.637;11 pages

Cramer, Jan; Staw, Jomar , 1975
Malmundersøkelser Rostafjell, Tomma, Åkvik og Kangsen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1252/5;20 pages
Abstract:
Rapporten beskriver følgende undersøkelser utført for Helgeland Interkommunale Selskap for Industrireisning og Utbygging: ROSTAFJELL BLY-SINKFOREKOMST, Hemnes kommune. Geologisk kartlegging og innsamling fastfjells- og mineraljordprøver. Det konkluderes med at malmens utgående opptrer i form av små, ikke sammenhengende mineraliseringer og at områdets geologi og tektonikk er komplisert. For videre undersøkelser foreslås diamantboring, 4 hull a 50 m, og oppfølging med geofysiske målinger i bor- hullene. TOMMA JERNFOREKOMST., Nesna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ikke drivverdig og videre undersøkelser anbefales ikke. Men en begrenset geologisk kartlegging med vekt på stratigrafiske korrelasjoner kan gi informasjoner av verdi for andre undersøkelser. ÅKVIK BLY-SINKFOREKOMST, Dønna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ubetydelig og videre undersøkelser er ikke anbefalt. KANGSEN KISFOREKOMST, Hemnes. Etter befaring er forekomstene beskrevet som små og med liten utholdenhet. Videre undersøkelser direkte på forekomstene er ikke anbefalt, men en begrenset geologisk kartlegging av området med vekt på stratigrafiske korrelasjoner av de mineraliserte bergarter med Rostafjellets bergarter anbefales.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Sager, R. 1866: Erzgeologische Untersuchungen an Kaledonischen Blei, Zink und Kupfer fürenden Kieslagerstätten im Nord-Rana Distrikt, Nord-Norwegen. Doktoravhandling ETH, Zürich.


Borsch, L. 1966: Geologisch - tektonisch Kartierung und petrographisch - lagerstättenkundliche Untersuchungen im Rostafjell, Helgeland, Nord-Norwegen. Diplomoppgave Bergackademie Clausthal.


Hansen, T.S. 1985: Den geologiske udvikling på Rostafjell. Folde- og overskydningstektonik. Hovedfagsoppgave Københavns Universitet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0689.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Muskovittgneis fra heng.
No. of registrated element analyses = 1
NO0689.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Muskovittpegmatitt fra ligg.
No. of registrated element analyses = 1
NO0689.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Glimmergneis med sl-ga-cpy-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0689.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Glimmergneis med sl-ga-cpy-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3497 9,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451132 m. North: 7340177 m.
Longitude: 13.9157040 Latitude: 66.1780370
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu Au
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 1: 45 m vest for hovedskjerpet. Utsprengt 0.5 m3. Svovelkisdisseminert muskovittgneis (05) på høyere nivå enn 1 (malmlinsene stuper mot VNV).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0689.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Muskovittgneis med py-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 2
(Object Id: 3498 9,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451052 m. North: 7340207 m.
Longitude: 13.9139170 Latitude: 66.1782940
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu Au
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 2: 80 m NV for hovedskjerpet: 4 m lang, smal røsk, 3 m3 tipp. 10 cm mektig, semi-massiv sinkblende-kobberkis-blyglans-malm med rundete fragmenter av gneis og kvarts (06 og 07). Glimmergneisen er disseminert over 0.5 m mektighet. Granatglimmergneis er sidebergart.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0689.06 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv sl-cpy-ga-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NO0689.07 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv sl-cpy-ga-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 3
(Object Id: 3499 9,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451062 m. North: 7340207 m.
Longitude: 13.9141390 Latitude: 66.1782950
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu Au
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Name of Locality: Skjerp 4
(Object Id: 3500 9,04,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451037 m. North: 7340207 m.
Longitude: 13.9135840 Latitude: 66.1782910
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu Au
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 4: Lite gjenrast skjerp med 2 m3 tipp. Sinkblende-kobberkis-blyglans-disseminert glimmergneis.

Name of Locality: Skjerp 5
(Object Id: 3501 9,05,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451017 m. North: 7340207 m.
Longitude: 13.9131400 Latitude: 66.1782880
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu Au
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 5: 20 m vest for skjerp 4. 10x2 m, 1.5 dyp røsk med 25 m3 tipp. 1 m mektig glimmergneis med disseminert sinkblende, magnetkis, blyglans og kobberkis i uregelmessige årer med gneisfragmenter (08). Granatglimmergneis i sideberg.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0689.08 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Glimmergneis med sl-po-cpy-ga-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 6
(Object Id: 3502 9,06,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 450977 m. North: 7340207 m.
Longitude: 13.9122530 Latitude: 66.1782820
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu Au
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 6: 40 m vest for skjerp 5. 8x2x2 m lang røsk, 15 m3 tipp. Granatglimmergneis med noen linser av granat-hornblendegneis. I opptil 20 cm mektig sone i granat-hornblendegneis er det sulfid-disseminasjon.

Name of Locality: Skjerp 7
(Object Id: 3503 9,07,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451092 m. North: 7340157 m.
Longitude: 13.9148230 Latitude: 66.1778510
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu Au
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 7: 2x1.5x1 m skjerp med 3 m3 tipp. Disseminert magnetkis, sinkblende, kobberkis, blyglans og svovelkis i muskovittgneis (09).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0689.09 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Muskovittgneis med po-sl-cpy-ga-py-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 009 Kirkerøstene

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0689.01 Bedrock 188 3541 443 1 7 .1 5.0
NO0689.02 Bedrock 493 99 157 3 3 .7 11.0
NO0689.03 Bedrock 7148 44266 10838 16 39 11.4 193.0
NO0689.04 Bedrock 2445 94977 17113 38 54 15.1 79.0
NO0689.05 Bedrock 37 162 80 18 27 .1 9.0
NO0689.06 Bedrock 39476 99999 37992 64 84 41.0 2216.0
NO0689.07 Bedrock 47960 99999 46311 69 95 35.3 983.0
NO0689.08 Bedrock 4039 94656 35493 115 205 16.0 55.0
NO0689.09 Bedrock 3325 16241 657 10 65 1.7 47.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0689.01 4.0 1.0 15 12.1 23 1.00 2 2 .29
NO0689.02 1.0 2.0 2 .2 319 4.00 2 2 .38
NO0689.03 6.0 1.0 7 120.3 19 24.00 31 30 6.23
NO0689.04 4.0 1.0 9 270.2 18 42.00 39 46 10.55
NO0689.05 6.0 1.0 227 .5 14 8.00 2 2 5.26
NO0689.06 6.0 2.0 8 412.8 27 60.00 135 143 15.70
NO0689.07 1.0 1.0 2 447.8 23 63.00 123 132 14.69
NO0689.08 7.0 1.0 2 331.4 49 120.00 128 87 15.90
NO0689.09 1.0 1.0 61 27.5 26 51.00 24 4 4.58
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0689.01 1 4 71 .56 5.00 7.00 1 2.0 4.00
NO0689.02 2 1 9 .34 1.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0689.03 32 21 429 6.50 8.00 5.00 2 2.0 11.00
NO0689.04 27 17 517 8.66 11.00 6.00 1 2.0 12.00
NO0689.05 1 3 58 4.66 2.00 5.00 1 1.0 6.00
NO0689.06 31 15 965 15.57 6.00 5.00 1 16.0 5.00
NO0689.07 35 21 1016 15.13 6.00 6.00 1 14.0 5.00
NO0689.08 88 38 1071 22.61 6.00 7.00 3 12.0 5.00
NO0689.09 21 8 267 5.95 10.00 18.00 2 6.0 10.00
------------------
Sample No. B*
NO0689.01 2
NO0689.02 2
NO0689.03 12
NO0689.04 25
NO0689.05 2
NO0689.06 40
NO0689.07 46
NO0689.08 58
NO0689.09 2


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway