English version
MALMDATABASEN
Registrering 1832 - 009 Kirkerøstene
(Objekt Id: 2803)
(Sist oppdatert: 29.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451172 m. Nord: 7340177 m.
Lengdegrad: 13.9165910 Breddegrad: 66.1780430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Au
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,1 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 - 1930 Røsking
1965 - 1965 Geologi
1974 - 1974 Prøvetaking

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 245 / 35 Retning: 290
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Tetrahedritt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Molybdenglans Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Hematitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Arsenkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Rutil Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Ilmenitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granatglimmergneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Muskovittgneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Granittpegmatitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :245 / 35 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Minerallineasjon Strøk/Fall :290 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :290 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
De første anmeldelser fra feltet er fra 1890-årene. Røskingsarbeide foregikk rundt århundreskiftet og ble gjenopptatt i 1927. I 1965 ble det utført geologisk kartlegging, prøvetaking av fastfjell og bekkesedimenyer (Borsch 1966) og geofysiske målinger (EM, SP, Mag.,- Sakshaug 1965). I 1974 ble det i regi av NGU utført detaljkartlegging, bekkesediment-, jord- og fastfjellsprøvetaking samt geofysiske målinger (IP, VLF, Mag.,- Cramer 1974). I 1981-82 gjorde Hansen (1985) strukturgeologiske undersøkelser i området.Saager (1966) sammenligner mineraliseringene på Rostafjellet med fortrengningsmalmen på Hauknestind, middelskornet, breksjert sinkblende-magnetkis-malm med følgende malm-mineraler: Magnetkis, sinkblende, svovelkis, kobberkis, blyglans, boulangeritt, bournonitt, tetrahedritt, arsenkis, molybdenglans, hematitt, rutil og ilmenitt. Malmføringen varierer fra disseminert til massiv i opptil 1.5 m mektige linser. Det er vanlig med rundete, cm-store fragmenter av gneis og kvarts i malmen. Sideberget er klorittisert granatglimmergneis med pegmatittganger. Vest i den mineraliserte sonen er gneisen hornblendeførende. Skjerpene fra øst mot vest: Hovedskjerpet: 2x2x2 m3 skjerp samt utsprengt i skrenten, tilsammen 15 m3 tipp. 1.5 m mektig malmsone. Sinkblende-blyglans-kobberkis-disseminasjon i glimmergneis (prøve 03 og 04). 1 m mektig muskovittgneis i heng (01) og 2 m mektig muskovittpegmatitt i ligg (02). Over og under er det granatglimmergneis. Skjerp 1: 45 m vest for hovedskjerpet. Utsprengt 0.5 m3. Svovelkisdisseminert muskovittgneis (05) på høyere nivå enn 1 (malmlinsene stuper mot VNV). Skjerp 2: 80 m NV for hovedskjerpet: 4 m lang, smal røsk, 3 m3 tipp. 10 cm mektig, semi-massiv sinkblende-kobberkis-blyglans-malm med rundete fragmenter av gneis og kvarts (06 og 07). Glimmergneisen er disseminert over 0.5 m mektighet. Granatglimmergneis er sidebergart. Skjerp 3: 10 m øst for skjerp 2 er det sprengt ut tilsammen 1 m3 i to nærliggende små skjerp i ei opptil 0.5 m mektig disseminasjonslinse. Lavere nivå enn skjerp 2. Muligens samme linse som er foldet. Skjerp 4: Lite gjenrast skjerp med 2 m3 tipp. Sinkblende-kobberkis-blyglans-disseminert glimmergneis. Skjerp 5: 20 m vest for skjerp 4. 10x2 m, 1.5 dyp røsk med 25 m3 tipp. 1 m mektig glimmergneis med disseminert sinkblende, magnetkis, blyglans og kobberkis i uregelmessige årer med gneisfragmenter (08). Granatglimmergneis i sideberg. Skjerp 6: 40 m vest for skjerp 5. 8x2x2 m lang røsk, 15 m3 tipp. Granatglimmergneis med noen linser av granat-hornblendegneis. I opptil 20 cm mektig sone i granat-hornblendegneis er det sulfid-disseminasjon. Skjerp 7: 2x1.5x1 m skjerp med 3 m3 tipp. Disseminert magnetkis, sinkblende, kobberkis, blyglans og svovelkis i muskovittgneis (09).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Sakshaug, G.F. , 1966
Geofysisk undersøkelse Rostafjell
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.637;11 sider

Cramer, Jan; Staw, Jomar , 1975
Malmundersøkelser Rostafjell, Tomma, Åkvik og Kangsen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1252/5;20 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver følgende undersøkelser utført for Helgeland Interkommunale Selskap for Industrireisning og Utbygging: ROSTAFJELL BLY-SINKFOREKOMST, Hemnes kommune. Geologisk kartlegging og innsamling fastfjells- og mineraljordprøver. Det konkluderes med at malmens utgående opptrer i form av små, ikke sammenhengende mineraliseringer og at områdets geologi og tektonikk er komplisert. For videre undersøkelser foreslås diamantboring, 4 hull a 50 m, og oppfølging med geofysiske målinger i bor- hullene. TOMMA JERNFOREKOMST., Nesna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ikke drivverdig og videre undersøkelser anbefales ikke. Men en begrenset geologisk kartlegging med vekt på stratigrafiske korrelasjoner kan gi informasjoner av verdi for andre undersøkelser. ÅKVIK BLY-SINKFOREKOMST, Dønna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ubetydelig og videre undersøkelser er ikke anbefalt. KANGSEN KISFOREKOMST, Hemnes. Etter befaring er forekomstene beskrevet som små og med liten utholdenhet. Videre undersøkelser direkte på forekomstene er ikke anbefalt, men en begrenset geologisk kartlegging av området med vekt på stratigrafiske korrelasjoner av de mineraliserte bergarter med Rostafjellets bergarter anbefales.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Sager, R. 1866: Erzgeologische Untersuchungen an Kaledonischen Blei, Zink und Kupfer fürenden Kieslagerstätten im Nord-Rana Distrikt, Nord-Norwegen. Doktoravhandling ETH, Zürich.


Borsch, L. 1966: Geologisch - tektonisch Kartierung und petrographisch - lagerstättenkundliche Untersuchungen im Rostafjell, Helgeland, Nord-Norwegen. Diplomoppgave Bergackademie Clausthal.


Hansen, T.S. 1985: Den geologiske udvikling på Rostafjell. Folde- og overskydningstektonik. Hovedfagsoppgave Københavns Universitet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0689.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Muskovittgneis fra heng.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0689.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Muskovittpegmatitt fra ligg.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0689.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Glimmergneis med sl-ga-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0689.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Glimmergneis med sl-ga-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3497 9,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451132 m. Nord: 7340177 m.
Lengdegrad: 13.9157040 Breddegrad: 66.1780370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1: 45 m vest for hovedskjerpet. Utsprengt 0.5 m3. Svovelkisdisseminert muskovittgneis (05) på høyere nivå enn 1 (malmlinsene stuper mot VNV).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0689.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Muskovittgneis med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3498 9,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451052 m. Nord: 7340207 m.
Lengdegrad: 13.9139170 Breddegrad: 66.1782940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2: 80 m NV for hovedskjerpet: 4 m lang, smal røsk, 3 m3 tipp. 10 cm mektig, semi-massiv sinkblende-kobberkis-blyglans-malm med rundete fragmenter av gneis og kvarts (06 og 07). Glimmergneisen er disseminert over 0.5 m mektighet. Granatglimmergneis er sidebergart.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0689.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv sl-cpy-ga-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0689.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv sl-cpy-ga-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3499 9,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451062 m. Nord: 7340207 m.
Lengdegrad: 13.9141390 Breddegrad: 66.1782950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 3500 9,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451037 m. Nord: 7340207 m.
Lengdegrad: 13.9135840 Breddegrad: 66.1782910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 4: Lite gjenrast skjerp med 2 m3 tipp. Sinkblende-kobberkis-blyglans-disseminert glimmergneis.

Navn på lokalitet: Skjerp 5
(Objekt Id: 3501 9,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451017 m. Nord: 7340207 m.
Lengdegrad: 13.9131400 Breddegrad: 66.1782880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 5: 20 m vest for skjerp 4. 10x2 m, 1.5 dyp røsk med 25 m3 tipp. 1 m mektig glimmergneis med disseminert sinkblende, magnetkis, blyglans og kobberkis i uregelmessige årer med gneisfragmenter (08). Granatglimmergneis i sideberg.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0689.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Glimmergneis med sl-po-cpy-ga-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 6
(Objekt Id: 3502 9,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 450977 m. Nord: 7340207 m.
Lengdegrad: 13.9122530 Breddegrad: 66.1782820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 6: 40 m vest for skjerp 5. 8x2x2 m lang røsk, 15 m3 tipp. Granatglimmergneis med noen linser av granat-hornblendegneis. I opptil 20 cm mektig sone i granat-hornblendegneis er det sulfid-disseminasjon.

Navn på lokalitet: Skjerp 7
(Objekt Id: 3503 9,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451092 m. Nord: 7340157 m.
Lengdegrad: 13.9148230 Breddegrad: 66.1778510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 7: 2x1.5x1 m skjerp med 3 m3 tipp. Disseminert magnetkis, sinkblende, kobberkis, blyglans og svovelkis i muskovittgneis (09).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0689.09 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Muskovittgneis med po-sl-cpy-ga-py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 009 Kirkerøstene

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0689.01 Fastfjell 188 3541 443 1 7 .1 5.0
NO0689.02 Fastfjell 493 99 157 3 3 .7 11.0
NO0689.03 Fastfjell 7148 44266 10838 16 39 11.4 193.0
NO0689.04 Fastfjell 2445 94977 17113 38 54 15.1 79.0
NO0689.05 Fastfjell 37 162 80 18 27 .1 9.0
NO0689.06 Fastfjell 39476 99999 37992 64 84 41.0 2216.0
NO0689.07 Fastfjell 47960 99999 46311 69 95 35.3 983.0
NO0689.08 Fastfjell 4039 94656 35493 115 205 16.0 55.0
NO0689.09 Fastfjell 3325 16241 657 10 65 1.7 47.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0689.01 4.0 1.0 15 12.1 23 1.00 2 2 .29
NO0689.02 1.0 2.0 2 .2 319 4.00 2 2 .38
NO0689.03 6.0 1.0 7 120.3 19 24.00 31 30 6.23
NO0689.04 4.0 1.0 9 270.2 18 42.00 39 46 10.55
NO0689.05 6.0 1.0 227 .5 14 8.00 2 2 5.26
NO0689.06 6.0 2.0 8 412.8 27 60.00 135 143 15.70
NO0689.07 1.0 1.0 2 447.8 23 63.00 123 132 14.69
NO0689.08 7.0 1.0 2 331.4 49 120.00 128 87 15.90
NO0689.09 1.0 1.0 61 27.5 26 51.00 24 4 4.58
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0689.01 1 4 71 .56 5.00 7.00 1 2.0 4.00
NO0689.02 2 1 9 .34 1.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0689.03 32 21 429 6.50 8.00 5.00 2 2.0 11.00
NO0689.04 27 17 517 8.66 11.00 6.00 1 2.0 12.00
NO0689.05 1 3 58 4.66 2.00 5.00 1 1.0 6.00
NO0689.06 31 15 965 15.57 6.00 5.00 1 16.0 5.00
NO0689.07 35 21 1016 15.13 6.00 6.00 1 14.0 5.00
NO0689.08 88 38 1071 22.61 6.00 7.00 3 12.0 5.00
NO0689.09 21 8 267 5.95 10.00 18.00 2 6.0 10.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0689.01 2
NO0689.02 2
NO0689.03 12
NO0689.04 25
NO0689.05 2
NO0689.06 40
NO0689.07 46
NO0689.08 58
NO0689.09 2


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse