Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1820 - 011 Buøya
(Object Id: 2824)
(Last updated: 26.06.2001)

Location
County: Nordland Municipality: Alstahaug (1820)
Map 1:50000: Tjøtta (1826-4) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 376923 m. North: 7314348 m.
Longitude: 12.2953820 Latitude: 65.9263020
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Pb
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production: 3 thousand tons


Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: Silicification
Strike/Dip: 225 / 70 Direction: 235
Plunge: 30
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex: Øverste allokton
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Carbonate Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Galena Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Arsenopyrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Cubanite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Boulangerite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock kalksilikatskifer Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock amfibolitt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :225 / 70 Post-mineralisation ;...Effect :None
Host rock Fold axis Strike/Dip :235 / 30 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Når driften startet er usikkert. Den ble nedlagt i 1870. Før 1870 ble det utbrudt 3000 tonn rågods, siden lite. I 1896 lå det fremdeles ca. 300 tonn svovelkis ved gruva. Dette ble skipet av konsul Persson. Pga. folding opptrer den stratiforme malmen som flere horisonter stjert-om-stjert langs sjøkanten fra øyas NØ-spiss og SV-over. Malmsonen kan følges usammenhengende over 1200m lengde. Malmsonen og umiddelbar sidestein er silifisert kalksilikatskifer med kvartslinser. I liggen er det langs hele draget amfibolitt-boudiner. Storgruben, UTM 376990 7314550, er en vannfylt synk på 8x4m (70m3 tipp). Den oppgis av Bachke (1911) til å være 20m dyp. Under jorden skal det være drevet i en lengderetning på ca. 25m med bredde 3.5m. Det er også røskegrøfter langs strøket NØ og SV for synken. I heng står granat-hornblendeskifer (1-2m mektig) som går over i bånding med kalksilikatskifer over et par meter. Så kalksilikatskifer med kvartsslirer. I ligg er 2m mektig kvartsrik (silifisert) glimmerskifer med py-disseminasjon. Så kalksilikatskifer med opptil 5m mektige finkornete amfibolitt-boudiner nærmest malmen. Kalksilikatskifer ned til sjøen. Malmmektigheten er vanskelig å bedømme da festet delvis er borte og kisen delvis vitret ut. Det synes som om det har vært flere ca. 0.5m mektige, massive bånd og flere disseminasjonsbånd innenfor 3-4m mektighet. Massivmalmen er finkornet py med sl og litt ga, po og apy (prøve 05). Resten av prøvene er fra tippen: Massiv finkornet py med sl (som disseminasjon og i årer), ga og apy (01, 06 og 07). Sl er både rødbrun og svart. Mindre dominerende på tippen er massiv po med mm-store py- og kvartsporfyrer, og spor av ga og sl (02). Det ses også endel silifisert glimmerskifer med py-disseminasjon (03) og kalksilikatskifer med tildels massive py-bånd. Iflg. Bachke (1911) er sl anriket i hengen. Malmsonen fortsetter mot SV, forsvinner i sjøen og dukker opp flere steder helt til UTM 376510 7314120, hvor en isoklinalfold (25/60) lukker to nærliggende dm-mektige malmlag. Malmhorisonten skjæres av flere småforkastninger med noen cm forskyvning. Rett NØ for synken forsvinner malmsonen i sjøen. Ca.200m NØ for Storgruben kommer malmhorisonten tilbake på odden i ca. 20m lengde før den forsvinner ut i sjøen mot NØ. Her er den opptil 4m mektig med sulfid-disseminert, silifisert skifer. Amfibolittlinser i, og i liggen av malmsonen. Fold: 235/30. Ca. 7m over (NV) denne er en ny ca. 1m mektig horisont med py-disseminert skifer med noen dm-mektige massive bånd. Mektige amfibolittlinser i ligg ned til sjøen. Denne horisonten slutter rett før sjøkanten og kommer igjen 10m høyere opp for så å forsvinne i sjøen etter noen meter. Den blottes igjen på andre siden av en vik, eller tilsynelatende i et høyere nivå (vanskelig å bedømme pga. mektige amfibolitt-boudiner).

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bachke, O. A. , 1911
Buøens kisforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2498;3 pages
Abstract:
Rapporten omhandler Buøens kisforekomster og er en befaringsrapport. Videre inneholder den analyser av malmen. Det konkluderes med at forekomsten fortjener større oppmerksomhet, og det anbefales igangsetting av undersøkelsesarbeider og oppfaring av forekomsten. Beliggenheten er meget god, da den ligger nær sjøen og med gode havneforhold. Utgifter til en eventuell drift vil bli små.

Lenschow, J. , 1917
Buøens svovelkisforekomst
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2160;3 pages
Abstract:
Rapporten omtaler forekomsten og de arbeider som er utfRapporten omtaler forekomsten og de arbeider som er utført. Forekomsten er liten med et kjent malmareal ca. 100 m2. Produksjonsevne på 300 - 400 tonn pr. avsenket meter. De kisførende bånd som strekker seg sydover øya viser kis på enkelte steder i smale striper og langt fra hverandre.

Rekstad, J. , 1917
Vega. Beskrivelse til det geologiske generalkart
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.80;85 pages
Abstract:
The region described is situated on the coast of Northern Norway between 65 and 66 dgrs. N. The coast is surrounded by a girdle of islands and skerries. This archipelago is up to 50 km broad. Here are the islands Leka, Austra, Vega and innumerable islets and skerries. The ignous rocks occurring here are granite, gabbro, peridotite, and serpentine. Granitic rocks occupy a large area of the region, and the greater part of the high mountains consist of granite. All of them are younger than the adjacent stratified rocks. These are supposed to be of Cambro-Silurian age. The granite intersects the schists in dikes and veins, and it contains in many places fragments and flakes of the adjacent limestone and schists. For the most part the granite here has a banded or streaked structure. Its chief constituents are white to greyish feldspar and quartz. The micas often occur only subordinately. On the mainland the granite partially also contains hornblende. In several places syenite occurs in connection with the hornblende-granite. Here also occur other more basic varieties belonging to the gabbros. These have resulted as the last series by magmatic differentiation. In addition to hornblende the syenite contains to some extent pyroxene. This has been altered mostly to uralite.

, 1918
Buøen svovelkisforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;TEKNISK RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3522;2 pages
Abstract:
Rapporten inneholder en presentasjon av Buøen svovelkisforekomst. Som en sluttbemerkning nevnes liten sinkgehalt og forekomstens ubetydelig utstrekning som momenter for at objektet er mindre tiltrekkende.

Vik, Eirik , 1977
Befaring av Buøy kisforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1430/11A;10 pages
Abstract:
For å gi en vurdering av Statens 7 anvisninger til kisforekomsten ble den befart, idet det forelå lite materiale om mineraliseringene. Malmen er st stratiform, sinkrik kismalm i en kalkholdig kvartsitt i kalk- glimmerskifer. Analyser av typiske håndstykker gir opptil 26,1 % Zn, men pga. lite malmmineral (mindre enn 100 m2), anses malmen som økonomisk.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0715.01 Dump
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv, finkornet svovelkis med spor av sinkblende, blyglans (og arsenkis?) fra tippen.
No. of registrated element analyses = 1
NO0715.02 Dump
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv fink. po med py-porf. og kv.øyne, spor ga + sl.
No. of registrated element analyses = 1
NO0715.03 Dump
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kv.rik glimmerskifer med py-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0715.04 Dump
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kalksilikatskifer m/py.-diss., tildels mass. bånd.
No. of registrated element analyses = 1
NO0715.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv fink. py med sl.
No. of registrated element analyses = 1
NO0715.06 Dump
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv fink. py med sl.
No. of registrated element analyses = 1
NO0715.07 Dump
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv fink. py med sl.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Midtgruben
(Object Id: 3512 11,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Alstahaug (1820)
Map 1:50000: Tjøtta (1826-4) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 377173 m. North: 7314588 m.
Longitude: 12.3006420 Latitude: 65.9285490
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Pb
Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Midtgruben (UTM 377240 7314790) er en 6x3.5m og 5m dyp, vannfylt synk (30m3 tipp) ca. 10m fra sjøen. Den ligger ca. 350m NØ for Storgruben. Malmsonen er ca. 3.5m mektig med massive py-sl-bånd både i silifisert skifer (08) og i karbonatrike bånd (09). Den finkornete massive py-sl-malmen er stedvis breksjert med kvarts-karbonat-sl-innfylling mellom py-fragmentene (10). Alle prøver er fra tippen. I ligg er 3m mektig kalksilikatskifer, så amfibolitt ned til sjøen. I heng kalksilikatskifer.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0715.08 Dump
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Båndet py-po-sl i silifisert kalksilikatskifer.
No. of registrated element analyses = 1
NO0715.09 Dump
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv py-sl i karbonat.
No. of registrated element analyses = 1
NO0715.10 Dump
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv, fink. breksjert py-sl-malm i silif. kalksilsk.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Nordre grube
(Object Id: 3513 11,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Alstahaug (1820)
Map 1:50000: Tjøtta (1826-4) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 377303 m. North: 7314718 m.
Longitude: 12.3033720 Latitude: 65.9297640
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Pb
Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Ca. 160m NØ for Midtgruben og 5m fra sjøen ligger Nordre grube (UTM 377370 7314920), 6x4m og 8m dyp, vannfylt synk (30m3 tipp). Malmen ligger i kalksilikatskifer som er silifisert i malmsonen. Amfibolitt i liggen ned til sjøkanten. Malmen er delvis vitret bort, men den synes å ha en mektighet på ca. 3.5m og består av massive bånd av py og noe sl og ga i silifisert kalksilikatskifer. Foliasjon: 40/90. Prøver fra tippen: Semimassiv-massiv py-ga-sl-malm i silifisert kalksilikatskifer med mm-store py-porfyrer i finkornet grunnmasse (11). Båndet, finkornet py-sl-malm i silifisert kalksilikatskifer (12). Malmsonen løper ut i sjøen på nordsiden av øya.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0715.11 Dump
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv-massiv py-ga-sl-malm i silifisert kalksilikatsk m/py-porf.
No. of registrated element analyses = 1
NO0715.12 Dump
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Båndet fink. py-sl-malm i silif. kalksilikatsk.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1820 - 011 Buøya

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0715.01 Dump 13 35320 7270 12 4 4.8 10.0
NO0715.02 Dump 25 99999 14935 11 3 61.6 8.0
NO0715.03 Dump 13 6049 3815 28 40 1.0 2.0
NO0715.04 Dump 21 99999 14071 12 7 42.6 7.0
NO0715.05 Bedrock 7 25891 6270 12 6 3.6 53.0
NO0715.06 Dump 7 89254 14091 12 3 5.6 6.0
NO0715.07 Dump 7 53674 5494 13 3 2.5 14.0
NO0715.08 Dump 18 44463 6246 13 3 3.5 7.0
NO0715.09 Dump 20 72576 11813 15 9 18.5 5.0
NO0715.10 Dump 35 99999 14653 12 4 23.8 10.0
NO0715.11 Dump 24 54118 15856 9 6 4.3 4.0
NO0715.12 Dump 40 87109 11900 14 12 36.4 6.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0715.01 3.0 3.0 588 75.3 3 1.00 57 2 44.67
NO0715.02 3.0 3.0 283 393.5 2 1.00 515 2 35.69
NO0715.03 3.0 3.0 435 7.6 2 1.00 13 2 17.10
NO0715.04 3.0 3.0 373 207.7 7 1.00 252 2 25.24
NO0715.05 3.0 4.0 473 45.6 2 1.00 54 2 39.97
NO0715.06 3.0 3.0 460 122.8 8 1.00 84 2 36.77
NO0715.07 3.0 4.0 560 81.1 2 1.00 143 2 42.62
NO0715.08 3.0 3.0 383 94.5 7 1.00 49 2 22.15
NO0715.09 3.0 3.0 390 157.8 6 1.00 75 2 26.34
NO0715.10 3.0 3.0 489 271.4 2 1.00 286 2 38.94
NO0715.11 5.0 3.0 374 71.8 6 2.00 93 2 14.79
NO0715.12 3.0 5.0 352 151.7 3 1.00 81 3 28.55
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0715.01 2 1 579 17.47 2.00 5.00 2 38.0 2.00
NO0715.02 2 1 986 14.69 2.00 5.00 1 39.0 2.00
NO0715.03 8 7 257 16.33 5.00 5.00 5 12.0 11.00
NO0715.04 2 3 903 18.67 2.00 5.00 2 35.0 2.00
NO0715.05 2 3 86 17.93 2.00 5.00 2 31.0 2.00
NO0715.06 2 2 249 17.29 2.00 9.00 2 30.0 2.00
NO0715.07 2 1 153 18.89 2.00 8.00 3 18.0 2.00
NO0715.08 7 5 1471 18.82 2.00 5.00 3 23.0 2.00
NO0715.09 4 4 1063 18.16 2.00 5.00 3 34.0 7.00
NO0715.10 2 3 558 19.39 2.00 5.00 2 14.0 2.00
NO0715.11 2 1 200 12.21 2.00 5.00 2 14.0 3.00
NO0715.12 13 7 846 19.62 2.00 5.00 1 23.0 13.00
------------------
Sample No. B*
NO0715.01 2
NO0715.02 2
NO0715.03 2
NO0715.04 2
NO0715.05 2
NO0715.06 2
NO0715.07 2
NO0715.08 2
NO0715.09 2
NO0715.10 2
NO0715.11 2
NO0715.12 2


The fact sheet was created on 20.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway