English version
MALMDATABASEN
Registrering 1820 - 011 Buøya
(Objekt Id: 2824)
(Sist oppdatert: 26.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 376923 m. Nord: 7314348 m.
Lengdegrad: 12.2953820 Breddegrad: 65.9263020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 3 tusen tonn


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Silifisering
Strøk/Fall: 225 / 70 Retning: 235
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Arsenkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kubanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Boulangeritt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart kalksilikatskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :225 / 70 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :235 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Når driften startet er usikkert. Den ble nedlagt i 1870. Før 1870 ble det utbrudt 3000 tonn rågods, siden lite. I 1896 lå det fremdeles ca. 300 tonn svovelkis ved gruva. Dette ble skipet av konsul Persson. Pga. folding opptrer den stratiforme malmen som flere horisonter stjert-om-stjert langs sjøkanten fra øyas NØ-spiss og SV-over. Malmsonen kan følges usammenhengende over 1200m lengde. Malmsonen og umiddelbar sidestein er silifisert kalksilikatskifer med kvartslinser. I liggen er det langs hele draget amfibolitt-boudiner. Storgruben, UTM 376990 7314550, er en vannfylt synk på 8x4m (70m3 tipp). Den oppgis av Bachke (1911) til å være 20m dyp. Under jorden skal det være drevet i en lengderetning på ca. 25m med bredde 3.5m. Det er også røskegrøfter langs strøket NØ og SV for synken. I heng står granat-hornblendeskifer (1-2m mektig) som går over i bånding med kalksilikatskifer over et par meter. Så kalksilikatskifer med kvartsslirer. I ligg er 2m mektig kvartsrik (silifisert) glimmerskifer med py-disseminasjon. Så kalksilikatskifer med opptil 5m mektige finkornete amfibolitt-boudiner nærmest malmen. Kalksilikatskifer ned til sjøen. Malmmektigheten er vanskelig å bedømme da festet delvis er borte og kisen delvis vitret ut. Det synes som om det har vært flere ca. 0.5m mektige, massive bånd og flere disseminasjonsbånd innenfor 3-4m mektighet. Massivmalmen er finkornet py med sl og litt ga, po og apy (prøve 05). Resten av prøvene er fra tippen: Massiv finkornet py med sl (som disseminasjon og i årer), ga og apy (01, 06 og 07). Sl er både rødbrun og svart. Mindre dominerende på tippen er massiv po med mm-store py- og kvartsporfyrer, og spor av ga og sl (02). Det ses også endel silifisert glimmerskifer med py-disseminasjon (03) og kalksilikatskifer med tildels massive py-bånd. Iflg. Bachke (1911) er sl anriket i hengen. Malmsonen fortsetter mot SV, forsvinner i sjøen og dukker opp flere steder helt til UTM 376510 7314120, hvor en isoklinalfold (25/60) lukker to nærliggende dm-mektige malmlag. Malmhorisonten skjæres av flere småforkastninger med noen cm forskyvning. Rett NØ for synken forsvinner malmsonen i sjøen. Ca.200m NØ for Storgruben kommer malmhorisonten tilbake på odden i ca. 20m lengde før den forsvinner ut i sjøen mot NØ. Her er den opptil 4m mektig med sulfid-disseminert, silifisert skifer. Amfibolittlinser i, og i liggen av malmsonen. Fold: 235/30. Ca. 7m over (NV) denne er en ny ca. 1m mektig horisont med py-disseminert skifer med noen dm-mektige massive bånd. Mektige amfibolittlinser i ligg ned til sjøen. Denne horisonten slutter rett før sjøkanten og kommer igjen 10m høyere opp for så å forsvinne i sjøen etter noen meter. Den blottes igjen på andre siden av en vik, eller tilsynelatende i et høyere nivå (vanskelig å bedømme pga. mektige amfibolitt-boudiner).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bachke, O. A. , 1911
Buøens kisforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2498;3 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler Buøens kisforekomster og er en befaringsrapport. Videre inneholder den analyser av malmen. Det konkluderes med at forekomsten fortjener større oppmerksomhet, og det anbefales igangsetting av undersøkelsesarbeider og oppfaring av forekomsten. Beliggenheten er meget god, da den ligger nær sjøen og med gode havneforhold. Utgifter til en eventuell drift vil bli små.

Lenschow, J. , 1917
Buøens svovelkisforekomst
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2160;3 sider
Abstrakt:
Rapporten omtaler forekomsten og de arbeider som er utfRapporten omtaler forekomsten og de arbeider som er utført. Forekomsten er liten med et kjent malmareal ca. 100 m2. Produksjonsevne på 300 - 400 tonn pr. avsenket meter. De kisførende bånd som strekker seg sydover øya viser kis på enkelte steder i smale striper og langt fra hverandre.

Rekstad, J. , 1917
Vega. Beskrivelse til det geologiske generalkart
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.80;85 sider
Abstrakt:
The region described is situated on the coast of Northern Norway between 65 and 66 dgrs. N. The coast is surrounded by a girdle of islands and skerries. This archipelago is up to 50 km broad. Here are the islands Leka, Austra, Vega and innumerable islets and skerries. The ignous rocks occurring here are granite, gabbro, peridotite, and serpentine. Granitic rocks occupy a large area of the region, and the greater part of the high mountains consist of granite. All of them are younger than the adjacent stratified rocks. These are supposed to be of Cambro-Silurian age. The granite intersects the schists in dikes and veins, and it contains in many places fragments and flakes of the adjacent limestone and schists. For the most part the granite here has a banded or streaked structure. Its chief constituents are white to greyish feldspar and quartz. The micas often occur only subordinately. On the mainland the granite partially also contains hornblende. In several places syenite occurs in connection with the hornblende-granite. Here also occur other more basic varieties belonging to the gabbros. These have resulted as the last series by magmatic differentiation. In addition to hornblende the syenite contains to some extent pyroxene. This has been altered mostly to uralite.

, 1918
Buøen svovelkisforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;TEKNISK RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3522;2 sider
Abstrakt:
Rapporten inneholder en presentasjon av Buøen svovelkisforekomst. Som en sluttbemerkning nevnes liten sinkgehalt og forekomstens ubetydelig utstrekning som momenter for at objektet er mindre tiltrekkende.

Vik, Eirik , 1977
Befaring av Buøy kisforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1430/11A;10 sider
Abstrakt:
For å gi en vurdering av Statens 7 anvisninger til kisforekomsten ble den befart, idet det forelå lite materiale om mineraliseringene. Malmen er st stratiform, sinkrik kismalm i en kalkholdig kvartsitt i kalk- glimmerskifer. Analyser av typiske håndstykker gir opptil 26,1 % Zn, men pga. lite malmmineral (mindre enn 100 m2), anses malmen som økonomisk.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0715.01 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, finkornet svovelkis med spor av sinkblende, blyglans (og arsenkis?) fra tippen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0715.02 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. po med py-porf. og kv.øyne, spor ga + sl.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0715.03 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kv.rik glimmerskifer med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0715.04 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalksilikatskifer m/py.-diss., tildels mass. bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0715.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. py med sl.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0715.06 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. py med sl.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0715.07 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. py med sl.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Midtgruben
(Objekt Id: 3512 11,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 377173 m. Nord: 7314588 m.
Lengdegrad: 12.3006420 Breddegrad: 65.9285490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Midtgruben (UTM 377240 7314790) er en 6x3.5m og 5m dyp, vannfylt synk (30m3 tipp) ca. 10m fra sjøen. Den ligger ca. 350m NØ for Storgruben. Malmsonen er ca. 3.5m mektig med massive py-sl-bånd både i silifisert skifer (08) og i karbonatrike bånd (09). Den finkornete massive py-sl-malmen er stedvis breksjert med kvarts-karbonat-sl-innfylling mellom py-fragmentene (10). Alle prøver er fra tippen. I ligg er 3m mektig kalksilikatskifer, så amfibolitt ned til sjøen. I heng kalksilikatskifer.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0715.08 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet py-po-sl i silifisert kalksilikatskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0715.09 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py-sl i karbonat.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0715.10 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, fink. breksjert py-sl-malm i silif. kalksilsk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nordre grube
(Objekt Id: 3513 11,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 377303 m. Nord: 7314718 m.
Lengdegrad: 12.3033720 Breddegrad: 65.9297640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Pb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ca. 160m NØ for Midtgruben og 5m fra sjøen ligger Nordre grube (UTM 377370 7314920), 6x4m og 8m dyp, vannfylt synk (30m3 tipp). Malmen ligger i kalksilikatskifer som er silifisert i malmsonen. Amfibolitt i liggen ned til sjøkanten. Malmen er delvis vitret bort, men den synes å ha en mektighet på ca. 3.5m og består av massive bånd av py og noe sl og ga i silifisert kalksilikatskifer. Foliasjon: 40/90. Prøver fra tippen: Semimassiv-massiv py-ga-sl-malm i silifisert kalksilikatskifer med mm-store py-porfyrer i finkornet grunnmasse (11). Båndet, finkornet py-sl-malm i silifisert kalksilikatskifer (12). Malmsonen løper ut i sjøen på nordsiden av øya.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0715.11 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv-massiv py-ga-sl-malm i silifisert kalksilikatsk m/py-porf.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0715.12 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet fink. py-sl-malm i silif. kalksilikatsk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1820 - 011 Buøya

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0715.01 Tipprøve 13 35320 7270 12 4 4.8 10.0
NO0715.02 Tipprøve 25 99999 14935 11 3 61.6 8.0
NO0715.03 Tipprøve 13 6049 3815 28 40 1.0 2.0
NO0715.04 Tipprøve 21 99999 14071 12 7 42.6 7.0
NO0715.05 Fastfjell 7 25891 6270 12 6 3.6 53.0
NO0715.06 Tipprøve 7 89254 14091 12 3 5.6 6.0
NO0715.07 Tipprøve 7 53674 5494 13 3 2.5 14.0
NO0715.08 Tipprøve 18 44463 6246 13 3 3.5 7.0
NO0715.09 Tipprøve 20 72576 11813 15 9 18.5 5.0
NO0715.10 Tipprøve 35 99999 14653 12 4 23.8 10.0
NO0715.11 Tipprøve 24 54118 15856 9 6 4.3 4.0
NO0715.12 Tipprøve 40 87109 11900 14 12 36.4 6.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0715.01 3.0 3.0 588 75.3 3 1.00 57 2 44.67
NO0715.02 3.0 3.0 283 393.5 2 1.00 515 2 35.69
NO0715.03 3.0 3.0 435 7.6 2 1.00 13 2 17.10
NO0715.04 3.0 3.0 373 207.7 7 1.00 252 2 25.24
NO0715.05 3.0 4.0 473 45.6 2 1.00 54 2 39.97
NO0715.06 3.0 3.0 460 122.8 8 1.00 84 2 36.77
NO0715.07 3.0 4.0 560 81.1 2 1.00 143 2 42.62
NO0715.08 3.0 3.0 383 94.5 7 1.00 49 2 22.15
NO0715.09 3.0 3.0 390 157.8 6 1.00 75 2 26.34
NO0715.10 3.0 3.0 489 271.4 2 1.00 286 2 38.94
NO0715.11 5.0 3.0 374 71.8 6 2.00 93 2 14.79
NO0715.12 3.0 5.0 352 151.7 3 1.00 81 3 28.55
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0715.01 2 1 579 17.47 2.00 5.00 2 38.0 2.00
NO0715.02 2 1 986 14.69 2.00 5.00 1 39.0 2.00
NO0715.03 8 7 257 16.33 5.00 5.00 5 12.0 11.00
NO0715.04 2 3 903 18.67 2.00 5.00 2 35.0 2.00
NO0715.05 2 3 86 17.93 2.00 5.00 2 31.0 2.00
NO0715.06 2 2 249 17.29 2.00 9.00 2 30.0 2.00
NO0715.07 2 1 153 18.89 2.00 8.00 3 18.0 2.00
NO0715.08 7 5 1471 18.82 2.00 5.00 3 23.0 2.00
NO0715.09 4 4 1063 18.16 2.00 5.00 3 34.0 7.00
NO0715.10 2 3 558 19.39 2.00 5.00 2 14.0 2.00
NO0715.11 2 1 200 12.21 2.00 5.00 2 14.0 3.00
NO0715.12 13 7 846 19.62 2.00 5.00 1 23.0 13.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0715.01 2
NO0715.02 2
NO0715.03 2
NO0715.04 2
NO0715.05 2
NO0715.06 2
NO0715.07 2
NO0715.08 2
NO0715.09 2
NO0715.10 2
NO0715.11 2
NO0715.12 2


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse