Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1832 - 013 Kongsfjellet I
(Object Id: 2826)
(Last updated: 29.02.2000)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 450652 m. North: 7307878 m.
Longitude: 13.9174230 Latitude: 65.8882350
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1965 - 1965 Geophysics Company/Institution : "
1965 - 1966 Geology Company/Institution :Bleikvassli Gruber (Rieck)
1967 - 1968 Core drilling Company/Institution : "
1968 - 1968 Geology Company/Institution : " (Kleine-Heering)
1976 - 1976 Geophysics Company/Institution :NGU
1982 - 1982 Geology Company/Institution :Bleikvassli Gruber (Olsen)

Mineralization
Genesis: Sedex Form: Lens
Main texture: Banded Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration: Sericitisation
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex: Øverste allokton
Igneous complex:
Group: Kongsfjellgruppen Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Graphite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Galena Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Malachite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock glimmerskifer Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Amfibolitt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock kalkspatmarmor Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Post-mineralisation ;...Effect :None
Host rock Fold axis Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Den første skjerpingen er av gammel dato (ukjent). I 1965 og -66 foretok Rieck detaljkartlegging og undersøkelse av skjerpene. Samtidig ble det samlet inn bekkesediment- og jordprøver i området. Diamantboringer foregikk i 1965, -67 og -68, magnetometer- og minigun-målinger i 1965. Ny kartlegging i 1968 av Kleine-Heering. CP borhulls- og bakkemåling av NGU i 1976. Geologisk kartlegging ved Olsen i 1982. Mineraliseringen kan følges over en strøklengde på vel 2km som mer eller mindre sammenhengende linser (fortykninger i foldeombøyninger). Det forekommer to malmtyper: magnetkis-kobberkis-typen og kobberkis-sinkblende-blyglans med små mengder magnetkis. Begge opptrer overveiende som impregnasjon og tynne bånd i glimmerskifer. Underordnet forekommer stratiforme, massive, 0.5-1m mektige po-mineraliseringer med noe cpy (0.2-0.3% Cu) i den SV-lige del. Po-mineraliseringen følger en 5-10m mektig amfibolitt-ledehorisont, og tynner ut vestover til en sulfid- og grafittførende glimmerskifer. Mot øst og NØ går den over til mer økonomisk interessant Pb-Zn-Cu-rik malm. Bergartene er komplekst foldet, men kartlegging og CP-målinger viser at det kun er tale om ett mineralisert nivå, og at dette er knyttet til grafitt-glimmerskifer. Nivået kan følges fra den vestligste del av området, hvor det ligger mellom granatglimmerskifer og granatkvartsglimmerskifer, til det NØ-ligste område, hvor nivået ligger mellom marmor og kvarts-feltspat-glimmerskifer. Overgangen fra den Pb-Zn-Cu-rike malm til po-dominert malm skjer i det området der marmoren kiler ut. Det er mulig at malmens sammensetning er bestemt av tilstedeværelsen av kalkrike bergarter i form av marmor eller kalkglimmerskifer. Det er diskutert om den lyse kvarts-feltspatrike glimmerskiferen, som hele veien ledsager mineraliseringen, er en ekvivalent til mikroklingneisen som er sidebergart til Bleikvasslimalmen. Skjerpene omtalt fra vest mot øst: Skjerp 17 (UTM 449950 7308460): Lite skjerp med 2m3 tipp. Litt cpy-po-disseminasjon i grafittholdig glimmerskifer (prøve 12). Ingen blotning utenom det gjengrodde skjerpet. Skjerp 16 (UTM 449975 7308500): 2x1m skjerp i jernhatt, 1m3 tipp. Skjerp 18 (UTM 450150 7308515): Utbrudt 0.5m3 i skrent. 2m mektig rusten grafitt-holdig glimmerskifer med litt sulfid-disseminasjon. Skjerp 1: (UTM 450145 7308460): Utbrudt 1m3. 0.5m mektig grafittskifer med tildels rik cpy-ga-sl-disseminasjon (11) i lys feltspatisk gneis som fører bånd rike på henholdsvis amfibol og muskovitt+biotitt+-granat. Også et til- svarende sulfid-grafittbånd 1m under. Foliasjon: 270/50. Fold: 290/30. Skjerp 2 (UTM 450355 7308295): 3m lang, helt gjengrodd røskegrøft. 0.5m3 tipp. Få blokker i tippen viser grafittskifer med semimassiv til disseminert po og litt cpy. Skjerp 3 (UTM 450455 7308180): Røsket litt i bekken og i bekkeskråningen. 5m3 tipp. Tilnærmet semimassiv cpy-po i grafittrik glimmerskifer (10). Usikker mektighet. Skjerp 4 (UTM 450580 7308175): Skutt ut 3m3 i elveskrent. 3 massive til semimassive malmbånd over 3m mektighet i granatglimmerskifer. Sannsynligvis det samme som er isoklinalfoldet. Den mektigste og mest massive er 70cm mektig og relativt finkornet (08). De to andre er fattigere på sulfider og rikere på grafitt (07). Store kvartslinser (opptil 0.5m mektige), også i malmsonen. I glimmerskiferen er det noen dm-mektige lag av finkornet amfibolitt - også med litt sulfid-disseminasjon (09). Også noe sulfiddisseminasjon i glimmerskiferen utenfor malmsonen. Folding og bøying av glimmerskiferen rundt kvartslinsene. Foliasjon: 240/50, lokalt dreier det mer N-S-lig på V-siden av elva. Skjerp 5 (UTM 450680 7308130): Lite skjerp, 1m3 tipp. Sulfid-disseminert glimmerskifer (06) over minst 1.5m mektighet. Ikke massivmalm. Hovedskjerpet (UTM 450720 7308080): 7x1m skjæring, 10m3 tipp. Foliasjonen varierer pga. folding - hovedsaklig 100/90. 2m mektig massiv grov-middelskornet po-cpy-malm (03) med cpy-po-sl-disseminert kvartsrik glimmerskifer (tildels cpy-rik) på begge sider. Sulfid-disseminasjonen opptrer i en mektighet på 1.5m sør for massivmalmen (05)(videre mot sør er granatglimmerskifer), og 1m nord for massivmalmen. Videre mot nord er sulfidholdig serisittskifer (04) over minst 2m mektighet. Kvartslinser er vanlig i glimmerskiferen - ofte med cpy og po langs kontaktene (02). Skjerp 6 (UTM 450750 7308095): Lite skjerp, 2m3 tipp. Ca. 0.5m mektig (?) massiv po-cpy-malm (01) i granatglimmerskifer. Skjerp 7 (UTM 450960 7308050): 7m lang røskegrøft på tvers av strøket. 5m3 tipp. I ligg amfibol-biotittskifer som går over til granat-biotittskifer mot hengen. I heng, nordligst i grøfta, er 20cm mektig grafittholdig skifer med litt sulfid-disseminasjon. Skjerp 8 (UTM 451105 7308190): To små skjerp (tilsammen 2m3 tipp) med 8m avstand. Foliasjon: 240/50. Glimmerskifer med tynne grafittholdige og amfibolførende lag. Litt ga-cpy-disseminasjon i 15cm mektig grafittholdig glimmerskifer (13). Skjerp 9 (UTM 451285 7308260): 5m3 tipp. 0.5m mektig sl-ga-cpy-disseminasjon i glimmerskifer (14). Forgiftning i bekkesiget nedenfor. Skjerp 10 (UTM 51.290 08.275): Utbrudt 2m3 i lite skjerp. Sterkt foldet (225/60). Disseminasjon av sl, cpy og ga i glimmerskifer over ca. 1m mektighet. Enkelte grafitt- og amfibolholdige bånd. Skjerp 11 (UTM 451295 7308285): 6m lang skjæring på tvers av strøket. 2m3 tipp. Tilsynelatende høyere i stratigrafien enn Xb. Veksling av glimmerskifer og kalkglimmerskifer med noe grafitt og noe sl-cpy-ga-disseminasjon og malakitt i en ca. 2m mektig sone nær en hvit feltspatisk skifer som opptrer i hengen. Skjerp 12 (UTM 451300 7308285): 14m lang, grunn røskegrøft på tvers av strøket. 10m3 tipp. Knapt 1m mektig cpy-ga-sl-disseminert (+malakitt) sone i glimmer-skifer (15). Det er skjerpet litt på flere steder 50m NØ-over fra Xd. Bare 1-2dm mektige sulfid-disseminerte bånd (det samme som er foldet?). Skjerp 13 (UTM 451445 7308530): Lite skjerp, 3m3 tipp. Sterkt foldet (260/40). Ca. 1m mektig mineralisering på grensa lys muskovittskifer og underliggende kalkglimmerskifer med kalkspatmarmorbånd (1-2dm mektige). Sulfidene (po, sl, cpy og ga) er disseminert i begge bergarter. Enkelte massive anrikninger (<10cm mektige) i usammenhengende linser og bånd (foldeombøyninger)(16). Kvartslinser er vanlig - opptil 1m mektige i heng. Skjerp 14 (UTM 451475 7308505): Skjerpet i skrent. 7m3 tipp. Veksellagring av glimmerskifer og kalkglimmerskifer. Po-sl-cpy-ga-disseminasjon (+malakitt) (17) og noen 5-10cm mektige massivbånd over 1.5-2m mektighet. Skjerp 15 (UTM 451650 7308555): Lite skjerp. 1m3 tipp. Minst 1m mektig, relativt svak sulfid-disseminasjon (overveiende po) i hornblendeskifer med biotittrike bånd +feltspat og noe karbonat. Skjerp 19 (UTM 451700 7309020): 12m lang NV-SØ-gående røskegrøft. Skutt litt. 1m3 tipp. Grafittholdig glimmerskifer med litt po-sl-cpy-disseminasjon (18).

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ramberg, Ivar B. , 1967
Kongsfjell-områdets geologi, en petrografisk og strukturell undersøkelse i Helgeland, Nord-Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.240;1-152 + k pages
Abstract:
The area investigated is situated in the Rødingsfjell nappe of the Norwegian Caledonides in Helgeland, North Norway. The study is divided into two main parts; the first structural and the second petrographic. The first section contains a description of different structural elements and the various mesoscopical and macroscopical structures encountered in each of the structural subareas. It is concluded that at least some parts of the area investigated have suffered three phases of folding. The first (F1) phase produced large-scale and small-scale similar-type folds following both WNW and SSW trending axes. Contemporaneously the western part of the area, the marble-rich Anders Larsa Group was thrust at a low angle to the east over the Kongsfjell Group constituting the complex, transversal Jørentind Synform. During the second phase of folding (F2) the Kongsfjell Group was "wrapped" around the Anders Larsa Group, the latter forming the core of a regional and almost isoclinal fold plunging to the SSW. The effects of the second phase are less evident towards the east. The small-scale second phase folds are more open, assymetric, flexural-slip folds. Both the Anders Larsa and the Kongsfjell Group are overthrust by a nappe in SSW (Tustervann region). During the third deformation the F1 and F2 structures were deformed in the western part of the area.

Eidsvig, Per , 1977
CP bakke- og borhullsmålinger Kongsfjell Vest.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1515;8 pages

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Rieck, K. 1966: Kongsfjell. Bleikvassli Gruber int. rapp.


Kleine-Heering, R. 1968: Bericht zu den geologischen Untersuchungen im südlichen Kongsfjell (Nordtjeernbekken Gebiet) in den Monaten August und September 1968. Bleikvassli Gruber int. rapp.


Olsen, S.B. 1984: Kongsfjellet - en strukturel og metamorf analyse i den sydligste del af Rødingsfjell Nappe, Norge. Hovedfagsoppgave Københavns universitet.


Olsen, S.B. 1984: Rapport over kortlegning i 1:1000 af Nordtjernbekken-området, Kongsfjell SV, 1982. Bleikvassli Gruber int. rapp. 8408.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0717.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Gl.sk. med kv.linse , cpy + po langs kontakten.
No. of registrated element analyses = 1
NO0717.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv po-cpy-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NO0717.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grafittholdig serisittskifer med litt sulf. diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0717.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Gl.sk. med cpy-po-sl-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3514 13,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 450077 m. North: 7308258 m.
Longitude: 13.9046660 Latitude: 65.8915540
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 1: (UTM 450145 7308460): Utbrudt 1m3. 0.5m mektig grafittskifer med tildels rik cpy-ga-sl-disseminasjon (11) i lys feltspatisk gneis som fører bånd rike på henholdsvis amfibol og muskovitt+biotitt+-granat. Også et til- svarende sulfid-grafittbånd 1m under. Foliasjon: 270/50. Fold: 290/30.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0717.11 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer med cpy-ga-sl-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 2
(Object Id: 3517 13,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 450287 m. North: 7308093 m.
Longitude: 13.9093360 Latitude: 65.8901070
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 2 (UTM 450355 7308295): 3m lang, helt gjengrodd røskegrøft. 0.5m3 tipp. Få blokker i tippen viser grafittskifer med semimassiv til disseminert po og litt cpy.

Name of Locality: Skjerp 3
(Object Id: 3516 13,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 450387 m. North: 7307978 m.
Longitude: 13.9115730 Latitude: 65.8890910
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 3 (UTM 450455 7308180): Røsket litt i bekken og i bekkeskråningen. 5m3 tipp. Tilnærmet semimassiv cpy-po i grafittrik glimmerskifer (10). Usikker mektighet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0717.10 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv cpy-po i grafittrik gl.sk.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 4
(Object Id: 3515 13,04,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 450512 m. North: 7307973 m.
Longitude: 13.9143160 Latitude: 65.8890660
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 4 (UTM 450580 7308175): Skutt ut 3m3 i elveskrent. 3 massive til semimassive malmbånd over 3m mektighet i granatglimmerskifer. Sannsynligvis det samme som er isoklinalfoldet. Den mektigste og mest massive er 70cm mektig og relativt finkornet (08). De to andre er fattigere på sulfider og rikere på grafitt (07). Store kvartslinser (opptil 0.5m mektige), også i malmsonen. I glimmerskiferen er det noen dm-mektige lag av finkornet amfibolitt - også med litt sulfid-disseminasjon (09). Også noe sulfiddisseminasjon i glimmerskiferen utenfor malmsonen. Folding og bøying av glimmerskiferen rundt kvartslinsene. Foliasjon: 240/50, lokalt dreier det mer N-S-lig på V-siden av elva.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0717.07 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grafittholdig gl.sk. med cpy-po-sl-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0717.08 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. massiv po-cpy-malm.
No. of registrated element analyses = 1
NO0717.09 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. amfibolitt med sulfid-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 5
(Object Id: 3518 13,05,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 450612 m. North: 7307928 m.
Longitude: 13.9165270 Latitude: 65.8886780
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 5 (UTM 450680 7308130): Lite skjerp, 1m3 tipp. Sulfid-disseminert glimmerskifer (06) over minst 1.5m mektighet. Ikke massivmalm.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0717.06 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grafittholdig gl.sk. med cpy-po-sl-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 6
(Object Id: 3531 13,06,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 450682 m. North: 7307893 m.
Longitude: 13.9180750 Latitude: 65.8883740
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 6 (UTM 450750 7308095): Lite skjerp, 2m3 tipp. Ca. 0.5m mektig (?) massiv po-cpy-malm (01) i granatglimmerskifer.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0717.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv po-cpy-malm, gj.snittsprøve.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 7
(Object Id: 3519 13,07,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 450892 m. North: 7307848 m.
Longitude: 13.9226980 Latitude: 65.8880030
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 7 (UTM 450960 7308050): 7m lang røskegrøft på tvers av strøket. 5m3 tipp. I ligg amfibol-biotittskifer som går over til granat-biotittskifer mot hengen. I heng, nordligst i grøfta, er 20cm mektig grafittholdig skifer med litt sulfid-disseminasjon.

Name of Locality: Skjerp 8
(Object Id: 3521 13,08,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451037 m. North: 7307988 m.
Longitude: 13.9258260 Latitude: 65.8892810
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 8 (UTM 451105 7308190): To små skjerp (tilsammen 2m3 tipp) med 8m avstand. Foliasjon: 240/50. Glimmerskifer med tynne grafittholdige og amfibolførende lag. Litt ga-cpy-disseminasjon i 15cm mektig grafittholdig glimmerskifer (13).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0717.13 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grafittholdig gl.sk. med ga-cpy-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 9
(Object Id: 3520 13,09,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451217 m. North: 7308058 m.
Longitude: 13.9297470 Latitude: 65.8899370
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 9 (UTM 451285 7308260): 5m3 tipp. 0.5m mektig sl-ga-cpy-disseminasjon i glimmerskifer (14). Forgiftning i bekkesiget nedenfor.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0717.14 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Gl.sk. med diss. sl, ga og cpy.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 10
(Object Id: 3530 13,10,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451222 m. North: 7308073 m.
Longitude: 13.9298510 Latitude: 65.8900720
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 10 (UTM 51.290 08.275): Utbrudt 2m3 i lite skjerp. Sterkt foldet (225/60). Disseminasjon av sl, cpy og ga i glimmerskifer over ca. 1m mektighet. Enkelte grafitt- og amfibolholdige bånd.

Name of Locality: Skjerp 11
(Object Id: 3529 13,11,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451227 m. North: 7308082 m.
Longitude: 13.9299570 Latitude: 65.8901620
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 11 (UTM 451295 7308285): 6m lang skjæring på tvers av strøket. 2m3 tipp. Tilsynelatende høyere i stratigrafien enn Xb. Veksling av glimmerskifer og kalkglimmerskifer med noe grafitt og noe sl-cpy-ga-disseminasjon og malakitt i en ca. 2m mektig sone nær en hvit feltspatisk skifer som opptrer i hengen.

Name of Locality: Skjerp 12
(Object Id: 3528 13,12,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451232 m. North: 7308083 m.
Longitude: 13.9300670 Latitude: 65.8901630
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 12 (UTM 451300 7308285): 14m lang, grunn røskegrøft på tvers av strøket. 10m3 tipp. Knapt 1m mektig cpy-ga-sl-disseminert (+malakitt) sone i glimmer-skifer (15). Det er skjerpet litt på flere steder 50m NØ-over fra Xd. Bare 1-2dm mektige sulfid-disseminerte bånd (det samme som er foldet?).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0717.15 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Gl.sk. med diss. sl, ga og cpy.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 13
(Object Id: 3527 13,13,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451377 m. North: 7308328 m.
Longitude: 13.9331560 Latitude: 65.8923830
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 13 (UTM 451445 7308530): Lite skjerp, 3m3 tipp. Sterkt foldet (260/40). Ca. 1m mektig mineralisering på grensa lys muskovittskifer og underliggende kalkglimmerskifer med kalkspatmarmorbånd (1-2dm mektige). Sulfidene (po, sl, cpy og ga) er disseminert i begge bergarter. Enkelte massive anrikninger (<10cm mektige) i usammenhengende linser og bånd (foldeombøyninger)(16). Kvartslinser er vanlig - opptil 1m mektige i heng.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0717.16 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Musk.sk. med massivt po-sl-cpy-ga-bånd.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 14
(Object Id: 3526 13,14,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451407 m. North: 7308303 m.
Longitude: 13.9338250 Latitude: 65.8921630
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 14 (UTM 451475 7308505): Skjerpet i skrent. 7m3 tipp. Veksellagring av glimmerskifer og kalkglimmerskifer. Po-sl-cpy-ga-disseminasjon (+malakitt) (17) og noen 5-10cm mektige massivbånd over 1.5-2m mektighet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0717.17 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Gl.sk. med po-sl-cpy-ga-diss. + malakitt.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 15
(Object Id: 3525 13,15,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451582 m. North: 7308352 m.
Longitude: 13.9376450 Latitude: 65.8926380
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 15 (UTM 451650 7308555): Lite skjerp. 1m3 tipp. Minst 1m mektig, relativt svak sulfid-disseminasjon (overveiende po) i hornblendeskifer med biotittrike bånd +feltspat og noe karbonat.

Name of Locality: Skjerp 16
(Object Id: 3524 13,16,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 449907 m. North: 7308298 m.
Longitude: 13.9009220 Latitude: 65.8918870
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 16 (UTM 449975 7308500): 2x1m skjerp i jernhatt, 1m3 tipp.

Name of Locality: Skjerp 17
(Object Id: 3523 13,17,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 449882 m. North: 7308258 m.
Longitude: 13.9003880 Latitude: 65.8915240
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 17 (UTM 449950 7308460): Lite skjerp med 2m3 tipp. Litt cpy-po-disseminasjon i grafittholdig glimmerskifer (prøve 12). Ingen blotning utenom det gjengrodde skjerpet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0717.12 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grafittholdig gl.sk. med cpy-po-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 18
(Object Id: 3522 13,18,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 450082 m. North: 7308313 m.
Longitude: 13.9047540 Latitude: 65.8920490
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 18 (UTM 450150 7308515): Utbrudt 0.5m3 i skrent. 2m mektig rusten grafitt-holdig glimmerskifer med litt sulfid-disseminasjon.

Name of Locality: Skjerp 19
(Object Id: 6800 13,19,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 451632 m. North: 7308818 m.
Longitude: 13.9385690 Latitude: 65.8968170
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 19 (UTM 451700 7309020): 12m lang NV-SØ-gående røskegrøft. Skutt litt. 1m3 tipp. Grafittholdig glimmerskifer med litt po-sl-cpy-disseminasjon (18).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0717.18 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grafittholdig gl.sk. med po-sl-cpy-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 013 Kongsfjellet I

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0717.01 Bedrock 2603 320 119 152 205 .4 7.0
NO0717.02 Bedrock 39290 152 95 75 28 5.3 37.0
NO0717.03 Bedrock 5644 411 80 365 207 .1 3.0
NO0717.04 Bedrock 1762 131 124 25 18 .4 2.0
NO0717.05 Bedrock 15957 382 41 54 35 2.9 12.0
NO0717.06 Bedrock 7408 5617 1811 31 39 1.7 8.0
NO0717.07 Bedrock 14901 806 142 185 114 1.6 15.0
NO0717.08 Bedrock 12066 5263 347 190 117 2.4 23.0
NO0717.09 Bedrock 63 70 14 25 38 .1 1.0
NO0717.10 Bedrock 9946 2328 159 188 111 1.4 7.0
NO0717.11 Bedrock 5178 16773 11459 12 15 21.4 83.0
NO0717.12 Bedrock 2599 331 442 19 73 1.1 12.0
NO0717.13 Bedrock 329 17345 8913 18 46 11.4 24.0
NO0717.14 Bedrock 4752 47693 14281 44 71 32.8 40.0
NO0717.15 Bedrock 10732 9641 5859 9 13 12.2 21.0
NO0717.16 Bedrock 842 99999 17794 110 183 80.6 11.0
NO0717.17 Bedrock 12524 35508 15009 18 16 45.0 744.0
NO0717.18 Bedrock 237 803 484 23 76 2.0 3.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0717.01 4.0 12.0 3 .5 10 4.00 5 2 22.26
NO0717.02 3.0 42.0 28 2.0 28 1.00 2 2 8.26
NO0717.03 3.0 16.0 2 .2 4 3.00 2 2 25.35
NO0717.04 5.0 3.0 3 .2 36 1.00 2 11 2.19
NO0717.05 3.0 3.0 14 .8 21 1.00 4 2 5.65
NO0717.06 3.0 3.0 2 7.6 15 20.00 2 12 4.54
NO0717.07 4.0 10.0 2 1.6 16 26.00 2 2 18.15
NO0717.08 3.0 9.0 2 12.6 23 19.00 2 2 20.36
NO0717.09 3.0 3.0 2 .2 22 1.00 2 2 .52
NO0717.10 3.0 6.0 20 4.6 13 14.00 2 2 17.10
NO0717.11 3.0 6.0 7 44.1 33 57.00 2 81 3.27
NO0717.12 5.0 7.0 5 1.1 27 40.00 2 3 2.04
NO0717.13 4.0 3.0 5 71.6 69 70.00 3 28 1.97
NO0717.14 3.0 7.0 4 129.6 7 62.00 17 74 9.05
NO0717.15 3.0 3.0 5 26.1 72 34.00 2 2 3.30
NO0717.16 3.0 3.0 6 342.0 27 25.00 8 272 23.67
NO0717.17 3.0 34.0 8 95.5 81 84.00 27 27 4.24
NO0717.18 3.0 3.0 3 4.4 96 16.00 2 2 2.47
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0717.01 28 12 540 33.80 3.00 5.00 1 6.0 5.00
NO0717.02 23 32 3876 10.33 2.00 5.00 1 20.0 5.00
NO0717.03 22 9 513 45.70 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0717.04 39 27 960 3.17 5.00 5.00 1 3.0 2.00
NO0717.05 46 55 1158 6.76 2.00 5.00 1 19.0 2.00
NO0717.06 145 49 606 6.69 7.00 5.00 2 11.0 17.00
NO0717.07 66 23 389 27.54 6.00 5.00 1 5.0 13.00
NO0717.08 93 24 548 28.24 7.00 6.00 1 5.0 15.00
NO0717.09 60 35 394 2.94 2.00 5.00 1 5.0 4.00
NO0717.10 117 39 416 21.57 6.00 11.00 1 7.0 9.00
NO0717.11 190 34 333 4.06 12.00 6.00 2 19.0 10.00
NO0717.12 457 72 409 3.63 7.00 17.00 1 15.0 5.00
NO0717.13 191 50 346 4.83 6.00 5.00 1 91.0 16.00
NO0717.14 146 25 957 10.01 5.00 5.00 1 13.0 5.00
NO0717.15 115 39 372 4.06 4.00 5.00 40 4.0 2.00
NO0717.16 29 8 683 19.45 2.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0717.17 126 40 674 5.76 4.00 5.00 1 86.0 17.00
NO0717.18 118 48 432 4.04 9.00 5.00 2 99.0 22.00
------------------
Sample No. B*
NO0717.01 3
NO0717.02 2
NO0717.03 2
NO0717.04 2
NO0717.05 2
NO0717.06 2
NO0717.07 2
NO0717.08 2
NO0717.09 2
NO0717.10 2
NO0717.11 2
NO0717.12 2
NO0717.13 2
NO0717.14 2
NO0717.15 2
NO0717.16 2
NO0717.17 2
NO0717.18 2


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway