English version
MALMDATABASEN
Registrering 1832 - 013 Kongsfjellet I
(Objekt Id: 2826)
(Sist oppdatert: 29.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 450652 m. Nord: 7307878 m.
Lengdegrad: 13.9174230 Breddegrad: 65.8882350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1965 - 1965 Geofysikk Selskap/Institusjon: "
1965 - 1966 Geologi Selskap/Institusjon:Bleikvassli Gruber (Rieck)
1967 - 1968 Kjerneboring Selskap/Institusjon: "
1968 - 1968 Geologi Selskap/Institusjon: " (Kleine-Heering)
1976 - 1976 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU
1982 - 1982 Geologi Selskap/Institusjon:Bleikvassli Gruber (Olsen)

Mineralisering
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Kongsfjellgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Malakitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Den første skjerpingen er av gammel dato (ukjent). I 1965 og -66 foretok Rieck detaljkartlegging og undersøkelse av skjerpene. Samtidig ble det samlet inn bekkesediment- og jordprøver i området. Diamantboringer foregikk i 1965, -67 og -68, magnetometer- og minigun-målinger i 1965. Ny kartlegging i 1968 av Kleine-Heering. CP borhulls- og bakkemåling av NGU i 1976. Geologisk kartlegging ved Olsen i 1982. Mineraliseringen kan følges over en strøklengde på vel 2km som mer eller mindre sammenhengende linser (fortykninger i foldeombøyninger). Det forekommer to malmtyper: magnetkis-kobberkis-typen og kobberkis-sinkblende-blyglans med små mengder magnetkis. Begge opptrer overveiende som impregnasjon og tynne bånd i glimmerskifer. Underordnet forekommer stratiforme, massive, 0.5-1m mektige po-mineraliseringer med noe cpy (0.2-0.3% Cu) i den SV-lige del. Po-mineraliseringen følger en 5-10m mektig amfibolitt-ledehorisont, og tynner ut vestover til en sulfid- og grafittførende glimmerskifer. Mot øst og NØ går den over til mer økonomisk interessant Pb-Zn-Cu-rik malm. Bergartene er komplekst foldet, men kartlegging og CP-målinger viser at det kun er tale om ett mineralisert nivå, og at dette er knyttet til grafitt-glimmerskifer. Nivået kan følges fra den vestligste del av området, hvor det ligger mellom granatglimmerskifer og granatkvartsglimmerskifer, til det NØ-ligste område, hvor nivået ligger mellom marmor og kvarts-feltspat-glimmerskifer. Overgangen fra den Pb-Zn-Cu-rike malm til po-dominert malm skjer i det området der marmoren kiler ut. Det er mulig at malmens sammensetning er bestemt av tilstedeværelsen av kalkrike bergarter i form av marmor eller kalkglimmerskifer. Det er diskutert om den lyse kvarts-feltspatrike glimmerskiferen, som hele veien ledsager mineraliseringen, er en ekvivalent til mikroklingneisen som er sidebergart til Bleikvasslimalmen. Skjerpene omtalt fra vest mot øst: Skjerp 17 (UTM 449950 7308460): Lite skjerp med 2m3 tipp. Litt cpy-po-disseminasjon i grafittholdig glimmerskifer (prøve 12). Ingen blotning utenom det gjengrodde skjerpet. Skjerp 16 (UTM 449975 7308500): 2x1m skjerp i jernhatt, 1m3 tipp. Skjerp 18 (UTM 450150 7308515): Utbrudt 0.5m3 i skrent. 2m mektig rusten grafitt-holdig glimmerskifer med litt sulfid-disseminasjon. Skjerp 1: (UTM 450145 7308460): Utbrudt 1m3. 0.5m mektig grafittskifer med tildels rik cpy-ga-sl-disseminasjon (11) i lys feltspatisk gneis som fører bånd rike på henholdsvis amfibol og muskovitt+biotitt+-granat. Også et til- svarende sulfid-grafittbånd 1m under. Foliasjon: 270/50. Fold: 290/30. Skjerp 2 (UTM 450355 7308295): 3m lang, helt gjengrodd røskegrøft. 0.5m3 tipp. Få blokker i tippen viser grafittskifer med semimassiv til disseminert po og litt cpy. Skjerp 3 (UTM 450455 7308180): Røsket litt i bekken og i bekkeskråningen. 5m3 tipp. Tilnærmet semimassiv cpy-po i grafittrik glimmerskifer (10). Usikker mektighet. Skjerp 4 (UTM 450580 7308175): Skutt ut 3m3 i elveskrent. 3 massive til semimassive malmbånd over 3m mektighet i granatglimmerskifer. Sannsynligvis det samme som er isoklinalfoldet. Den mektigste og mest massive er 70cm mektig og relativt finkornet (08). De to andre er fattigere på sulfider og rikere på grafitt (07). Store kvartslinser (opptil 0.5m mektige), også i malmsonen. I glimmerskiferen er det noen dm-mektige lag av finkornet amfibolitt - også med litt sulfid-disseminasjon (09). Også noe sulfiddisseminasjon i glimmerskiferen utenfor malmsonen. Folding og bøying av glimmerskiferen rundt kvartslinsene. Foliasjon: 240/50, lokalt dreier det mer N-S-lig på V-siden av elva. Skjerp 5 (UTM 450680 7308130): Lite skjerp, 1m3 tipp. Sulfid-disseminert glimmerskifer (06) over minst 1.5m mektighet. Ikke massivmalm. Hovedskjerpet (UTM 450720 7308080): 7x1m skjæring, 10m3 tipp. Foliasjonen varierer pga. folding - hovedsaklig 100/90. 2m mektig massiv grov-middelskornet po-cpy-malm (03) med cpy-po-sl-disseminert kvartsrik glimmerskifer (tildels cpy-rik) på begge sider. Sulfid-disseminasjonen opptrer i en mektighet på 1.5m sør for massivmalmen (05)(videre mot sør er granatglimmerskifer), og 1m nord for massivmalmen. Videre mot nord er sulfidholdig serisittskifer (04) over minst 2m mektighet. Kvartslinser er vanlig i glimmerskiferen - ofte med cpy og po langs kontaktene (02). Skjerp 6 (UTM 450750 7308095): Lite skjerp, 2m3 tipp. Ca. 0.5m mektig (?) massiv po-cpy-malm (01) i granatglimmerskifer. Skjerp 7 (UTM 450960 7308050): 7m lang røskegrøft på tvers av strøket. 5m3 tipp. I ligg amfibol-biotittskifer som går over til granat-biotittskifer mot hengen. I heng, nordligst i grøfta, er 20cm mektig grafittholdig skifer med litt sulfid-disseminasjon. Skjerp 8 (UTM 451105 7308190): To små skjerp (tilsammen 2m3 tipp) med 8m avstand. Foliasjon: 240/50. Glimmerskifer med tynne grafittholdige og amfibolførende lag. Litt ga-cpy-disseminasjon i 15cm mektig grafittholdig glimmerskifer (13). Skjerp 9 (UTM 451285 7308260): 5m3 tipp. 0.5m mektig sl-ga-cpy-disseminasjon i glimmerskifer (14). Forgiftning i bekkesiget nedenfor. Skjerp 10 (UTM 51.290 08.275): Utbrudt 2m3 i lite skjerp. Sterkt foldet (225/60). Disseminasjon av sl, cpy og ga i glimmerskifer over ca. 1m mektighet. Enkelte grafitt- og amfibolholdige bånd. Skjerp 11 (UTM 451295 7308285): 6m lang skjæring på tvers av strøket. 2m3 tipp. Tilsynelatende høyere i stratigrafien enn Xb. Veksling av glimmerskifer og kalkglimmerskifer med noe grafitt og noe sl-cpy-ga-disseminasjon og malakitt i en ca. 2m mektig sone nær en hvit feltspatisk skifer som opptrer i hengen. Skjerp 12 (UTM 451300 7308285): 14m lang, grunn røskegrøft på tvers av strøket. 10m3 tipp. Knapt 1m mektig cpy-ga-sl-disseminert (+malakitt) sone i glimmer-skifer (15). Det er skjerpet litt på flere steder 50m NØ-over fra Xd. Bare 1-2dm mektige sulfid-disseminerte bånd (det samme som er foldet?). Skjerp 13 (UTM 451445 7308530): Lite skjerp, 3m3 tipp. Sterkt foldet (260/40). Ca. 1m mektig mineralisering på grensa lys muskovittskifer og underliggende kalkglimmerskifer med kalkspatmarmorbånd (1-2dm mektige). Sulfidene (po, sl, cpy og ga) er disseminert i begge bergarter. Enkelte massive anrikninger (<10cm mektige) i usammenhengende linser og bånd (foldeombøyninger)(16). Kvartslinser er vanlig - opptil 1m mektige i heng. Skjerp 14 (UTM 451475 7308505): Skjerpet i skrent. 7m3 tipp. Veksellagring av glimmerskifer og kalkglimmerskifer. Po-sl-cpy-ga-disseminasjon (+malakitt) (17) og noen 5-10cm mektige massivbånd over 1.5-2m mektighet. Skjerp 15 (UTM 451650 7308555): Lite skjerp. 1m3 tipp. Minst 1m mektig, relativt svak sulfid-disseminasjon (overveiende po) i hornblendeskifer med biotittrike bånd +feltspat og noe karbonat. Skjerp 19 (UTM 451700 7309020): 12m lang NV-SØ-gående røskegrøft. Skutt litt. 1m3 tipp. Grafittholdig glimmerskifer med litt po-sl-cpy-disseminasjon (18).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ramberg, Ivar B. , 1967
Kongsfjell-områdets geologi, en petrografisk og strukturell undersøkelse i Helgeland, Nord-Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.240;1-152 + k sider
Abstrakt:
The area investigated is situated in the Rødingsfjell nappe of the Norwegian Caledonides in Helgeland, North Norway. The study is divided into two main parts; the first structural and the second petrographic. The first section contains a description of different structural elements and the various mesoscopical and macroscopical structures encountered in each of the structural subareas. It is concluded that at least some parts of the area investigated have suffered three phases of folding. The first (F1) phase produced large-scale and small-scale similar-type folds following both WNW and SSW trending axes. Contemporaneously the western part of the area, the marble-rich Anders Larsa Group was thrust at a low angle to the east over the Kongsfjell Group constituting the complex, transversal Jørentind Synform. During the second phase of folding (F2) the Kongsfjell Group was "wrapped" around the Anders Larsa Group, the latter forming the core of a regional and almost isoclinal fold plunging to the SSW. The effects of the second phase are less evident towards the east. The small-scale second phase folds are more open, assymetric, flexural-slip folds. Both the Anders Larsa and the Kongsfjell Group are overthrust by a nappe in SSW (Tustervann region). During the third deformation the F1 and F2 structures were deformed in the western part of the area.

Eidsvig, Per , 1977
CP bakke- og borhullsmålinger Kongsfjell Vest.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1515;8 sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Rieck, K. 1966: Kongsfjell. Bleikvassli Gruber int. rapp.


Kleine-Heering, R. 1968: Bericht zu den geologischen Untersuchungen im südlichen Kongsfjell (Nordtjeernbekken Gebiet) in den Monaten August und September 1968. Bleikvassli Gruber int. rapp.


Olsen, S.B. 1984: Kongsfjellet - en strukturel og metamorf analyse i den sydligste del af Rødingsfjell Nappe, Norge. Hovedfagsoppgave Københavns universitet.


Olsen, S.B. 1984: Rapport over kortlegning i 1:1000 af Nordtjernbekken-området, Kongsfjell SV, 1982. Bleikvassli Gruber int. rapp. 8408.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0717.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. med kv.linse , cpy + po langs kontakten.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0717.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po-cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0717.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig serisittskifer med litt sulf. diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0717.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. med cpy-po-sl-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3514 13,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 450077 m. Nord: 7308258 m.
Lengdegrad: 13.9046660 Breddegrad: 65.8915540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1: (UTM 450145 7308460): Utbrudt 1m3. 0.5m mektig grafittskifer med tildels rik cpy-ga-sl-disseminasjon (11) i lys feltspatisk gneis som fører bånd rike på henholdsvis amfibol og muskovitt+biotitt+-granat. Også et til- svarende sulfid-grafittbånd 1m under. Foliasjon: 270/50. Fold: 290/30.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0717.11 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer med cpy-ga-sl-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3517 13,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 450287 m. Nord: 7308093 m.
Lengdegrad: 13.9093360 Breddegrad: 65.8901070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2 (UTM 450355 7308295): 3m lang, helt gjengrodd røskegrøft. 0.5m3 tipp. Få blokker i tippen viser grafittskifer med semimassiv til disseminert po og litt cpy.

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3516 13,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 450387 m. Nord: 7307978 m.
Lengdegrad: 13.9115730 Breddegrad: 65.8890910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 3 (UTM 450455 7308180): Røsket litt i bekken og i bekkeskråningen. 5m3 tipp. Tilnærmet semimassiv cpy-po i grafittrik glimmerskifer (10). Usikker mektighet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0717.10 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv cpy-po i grafittrik gl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 3515 13,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 450512 m. Nord: 7307973 m.
Lengdegrad: 13.9143160 Breddegrad: 65.8890660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 4 (UTM 450580 7308175): Skutt ut 3m3 i elveskrent. 3 massive til semimassive malmbånd over 3m mektighet i granatglimmerskifer. Sannsynligvis det samme som er isoklinalfoldet. Den mektigste og mest massive er 70cm mektig og relativt finkornet (08). De to andre er fattigere på sulfider og rikere på grafitt (07). Store kvartslinser (opptil 0.5m mektige), også i malmsonen. I glimmerskiferen er det noen dm-mektige lag av finkornet amfibolitt - også med litt sulfid-disseminasjon (09). Også noe sulfiddisseminasjon i glimmerskiferen utenfor malmsonen. Folding og bøying av glimmerskiferen rundt kvartslinsene. Foliasjon: 240/50, lokalt dreier det mer N-S-lig på V-siden av elva.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0717.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig gl.sk. med cpy-po-sl-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0717.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. massiv po-cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0717.09 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. amfibolitt med sulfid-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 5
(Objekt Id: 3518 13,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 450612 m. Nord: 7307928 m.
Lengdegrad: 13.9165270 Breddegrad: 65.8886780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 5 (UTM 450680 7308130): Lite skjerp, 1m3 tipp. Sulfid-disseminert glimmerskifer (06) over minst 1.5m mektighet. Ikke massivmalm.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0717.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig gl.sk. med cpy-po-sl-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 6
(Objekt Id: 3531 13,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 450682 m. Nord: 7307893 m.
Lengdegrad: 13.9180750 Breddegrad: 65.8883740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 6 (UTM 450750 7308095): Lite skjerp, 2m3 tipp. Ca. 0.5m mektig (?) massiv po-cpy-malm (01) i granatglimmerskifer.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0717.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po-cpy-malm, gj.snittsprøve.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 7
(Objekt Id: 3519 13,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 450892 m. Nord: 7307848 m.
Lengdegrad: 13.9226980 Breddegrad: 65.8880030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 7 (UTM 450960 7308050): 7m lang røskegrøft på tvers av strøket. 5m3 tipp. I ligg amfibol-biotittskifer som går over til granat-biotittskifer mot hengen. I heng, nordligst i grøfta, er 20cm mektig grafittholdig skifer med litt sulfid-disseminasjon.

Navn på lokalitet: Skjerp 8
(Objekt Id: 3521 13,08,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451037 m. Nord: 7307988 m.
Lengdegrad: 13.9258260 Breddegrad: 65.8892810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 8 (UTM 451105 7308190): To små skjerp (tilsammen 2m3 tipp) med 8m avstand. Foliasjon: 240/50. Glimmerskifer med tynne grafittholdige og amfibolførende lag. Litt ga-cpy-disseminasjon i 15cm mektig grafittholdig glimmerskifer (13).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0717.13 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig gl.sk. med ga-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 9
(Objekt Id: 3520 13,09,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451217 m. Nord: 7308058 m.
Lengdegrad: 13.9297470 Breddegrad: 65.8899370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 9 (UTM 451285 7308260): 5m3 tipp. 0.5m mektig sl-ga-cpy-disseminasjon i glimmerskifer (14). Forgiftning i bekkesiget nedenfor.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0717.14 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. med diss. sl, ga og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 10
(Objekt Id: 3530 13,10,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451222 m. Nord: 7308073 m.
Lengdegrad: 13.9298510 Breddegrad: 65.8900720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 10 (UTM 51.290 08.275): Utbrudt 2m3 i lite skjerp. Sterkt foldet (225/60). Disseminasjon av sl, cpy og ga i glimmerskifer over ca. 1m mektighet. Enkelte grafitt- og amfibolholdige bånd.

Navn på lokalitet: Skjerp 11
(Objekt Id: 3529 13,11,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451227 m. Nord: 7308082 m.
Lengdegrad: 13.9299570 Breddegrad: 65.8901620
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 11 (UTM 451295 7308285): 6m lang skjæring på tvers av strøket. 2m3 tipp. Tilsynelatende høyere i stratigrafien enn Xb. Veksling av glimmerskifer og kalkglimmerskifer med noe grafitt og noe sl-cpy-ga-disseminasjon og malakitt i en ca. 2m mektig sone nær en hvit feltspatisk skifer som opptrer i hengen.

Navn på lokalitet: Skjerp 12
(Objekt Id: 3528 13,12,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451232 m. Nord: 7308083 m.
Lengdegrad: 13.9300670 Breddegrad: 65.8901630
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 12 (UTM 451300 7308285): 14m lang, grunn røskegrøft på tvers av strøket. 10m3 tipp. Knapt 1m mektig cpy-ga-sl-disseminert (+malakitt) sone i glimmer-skifer (15). Det er skjerpet litt på flere steder 50m NØ-over fra Xd. Bare 1-2dm mektige sulfid-disseminerte bånd (det samme som er foldet?).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0717.15 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. med diss. sl, ga og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 13
(Objekt Id: 3527 13,13,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451377 m. Nord: 7308328 m.
Lengdegrad: 13.9331560 Breddegrad: 65.8923830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 13 (UTM 451445 7308530): Lite skjerp, 3m3 tipp. Sterkt foldet (260/40). Ca. 1m mektig mineralisering på grensa lys muskovittskifer og underliggende kalkglimmerskifer med kalkspatmarmorbånd (1-2dm mektige). Sulfidene (po, sl, cpy og ga) er disseminert i begge bergarter. Enkelte massive anrikninger (<10cm mektige) i usammenhengende linser og bånd (foldeombøyninger)(16). Kvartslinser er vanlig - opptil 1m mektige i heng.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0717.16 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Musk.sk. med massivt po-sl-cpy-ga-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 14
(Objekt Id: 3526 13,14,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451407 m. Nord: 7308303 m.
Lengdegrad: 13.9338250 Breddegrad: 65.8921630
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 14 (UTM 451475 7308505): Skjerpet i skrent. 7m3 tipp. Veksellagring av glimmerskifer og kalkglimmerskifer. Po-sl-cpy-ga-disseminasjon (+malakitt) (17) og noen 5-10cm mektige massivbånd over 1.5-2m mektighet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0717.17 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. med po-sl-cpy-ga-diss. + malakitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 15
(Objekt Id: 3525 13,15,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451582 m. Nord: 7308352 m.
Lengdegrad: 13.9376450 Breddegrad: 65.8926380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 15 (UTM 451650 7308555): Lite skjerp. 1m3 tipp. Minst 1m mektig, relativt svak sulfid-disseminasjon (overveiende po) i hornblendeskifer med biotittrike bånd +feltspat og noe karbonat.

Navn på lokalitet: Skjerp 16
(Objekt Id: 3524 13,16,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 449907 m. Nord: 7308298 m.
Lengdegrad: 13.9009220 Breddegrad: 65.8918870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 16 (UTM 449975 7308500): 2x1m skjerp i jernhatt, 1m3 tipp.

Navn på lokalitet: Skjerp 17
(Objekt Id: 3523 13,17,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 449882 m. Nord: 7308258 m.
Lengdegrad: 13.9003880 Breddegrad: 65.8915240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 17 (UTM 449950 7308460): Lite skjerp med 2m3 tipp. Litt cpy-po-disseminasjon i grafittholdig glimmerskifer (prøve 12). Ingen blotning utenom det gjengrodde skjerpet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0717.12 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig gl.sk. med cpy-po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 18
(Objekt Id: 3522 13,18,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 450082 m. Nord: 7308313 m.
Lengdegrad: 13.9047540 Breddegrad: 65.8920490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 18 (UTM 450150 7308515): Utbrudt 0.5m3 i skrent. 2m mektig rusten grafitt-holdig glimmerskifer med litt sulfid-disseminasjon.

Navn på lokalitet: Skjerp 19
(Objekt Id: 6800 13,19,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451632 m. Nord: 7308818 m.
Lengdegrad: 13.9385690 Breddegrad: 65.8968170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 19 (UTM 451700 7309020): 12m lang NV-SØ-gående røskegrøft. Skutt litt. 1m3 tipp. Grafittholdig glimmerskifer med litt po-sl-cpy-disseminasjon (18).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0717.18 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig gl.sk. med po-sl-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 013 Kongsfjellet I

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0717.01 Fastfjell 2603 320 119 152 205 .4 7.0
NO0717.02 Fastfjell 39290 152 95 75 28 5.3 37.0
NO0717.03 Fastfjell 5644 411 80 365 207 .1 3.0
NO0717.04 Fastfjell 1762 131 124 25 18 .4 2.0
NO0717.05 Fastfjell 15957 382 41 54 35 2.9 12.0
NO0717.06 Fastfjell 7408 5617 1811 31 39 1.7 8.0
NO0717.07 Fastfjell 14901 806 142 185 114 1.6 15.0
NO0717.08 Fastfjell 12066 5263 347 190 117 2.4 23.0
NO0717.09 Fastfjell 63 70 14 25 38 .1 1.0
NO0717.10 Fastfjell 9946 2328 159 188 111 1.4 7.0
NO0717.11 Fastfjell 5178 16773 11459 12 15 21.4 83.0
NO0717.12 Fastfjell 2599 331 442 19 73 1.1 12.0
NO0717.13 Fastfjell 329 17345 8913 18 46 11.4 24.0
NO0717.14 Fastfjell 4752 47693 14281 44 71 32.8 40.0
NO0717.15 Fastfjell 10732 9641 5859 9 13 12.2 21.0
NO0717.16 Fastfjell 842 99999 17794 110 183 80.6 11.0
NO0717.17 Fastfjell 12524 35508 15009 18 16 45.0 744.0
NO0717.18 Fastfjell 237 803 484 23 76 2.0 3.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0717.01 4.0 12.0 3 .5 10 4.00 5 2 22.26
NO0717.02 3.0 42.0 28 2.0 28 1.00 2 2 8.26
NO0717.03 3.0 16.0 2 .2 4 3.00 2 2 25.35
NO0717.04 5.0 3.0 3 .2 36 1.00 2 11 2.19
NO0717.05 3.0 3.0 14 .8 21 1.00 4 2 5.65
NO0717.06 3.0 3.0 2 7.6 15 20.00 2 12 4.54
NO0717.07 4.0 10.0 2 1.6 16 26.00 2 2 18.15
NO0717.08 3.0 9.0 2 12.6 23 19.00 2 2 20.36
NO0717.09 3.0 3.0 2 .2 22 1.00 2 2 .52
NO0717.10 3.0 6.0 20 4.6 13 14.00 2 2 17.10
NO0717.11 3.0 6.0 7 44.1 33 57.00 2 81 3.27
NO0717.12 5.0 7.0 5 1.1 27 40.00 2 3 2.04
NO0717.13 4.0 3.0 5 71.6 69 70.00 3 28 1.97
NO0717.14 3.0 7.0 4 129.6 7 62.00 17 74 9.05
NO0717.15 3.0 3.0 5 26.1 72 34.00 2 2 3.30
NO0717.16 3.0 3.0 6 342.0 27 25.00 8 272 23.67
NO0717.17 3.0 34.0 8 95.5 81 84.00 27 27 4.24
NO0717.18 3.0 3.0 3 4.4 96 16.00 2 2 2.47
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0717.01 28 12 540 33.80 3.00 5.00 1 6.0 5.00
NO0717.02 23 32 3876 10.33 2.00 5.00 1 20.0 5.00
NO0717.03 22 9 513 45.70 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0717.04 39 27 960 3.17 5.00 5.00 1 3.0 2.00
NO0717.05 46 55 1158 6.76 2.00 5.00 1 19.0 2.00
NO0717.06 145 49 606 6.69 7.00 5.00 2 11.0 17.00
NO0717.07 66 23 389 27.54 6.00 5.00 1 5.0 13.00
NO0717.08 93 24 548 28.24 7.00 6.00 1 5.0 15.00
NO0717.09 60 35 394 2.94 2.00 5.00 1 5.0 4.00
NO0717.10 117 39 416 21.57 6.00 11.00 1 7.0 9.00
NO0717.11 190 34 333 4.06 12.00 6.00 2 19.0 10.00
NO0717.12 457 72 409 3.63 7.00 17.00 1 15.0 5.00
NO0717.13 191 50 346 4.83 6.00 5.00 1 91.0 16.00
NO0717.14 146 25 957 10.01 5.00 5.00 1 13.0 5.00
NO0717.15 115 39 372 4.06 4.00 5.00 40 4.0 2.00
NO0717.16 29 8 683 19.45 2.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0717.17 126 40 674 5.76 4.00 5.00 1 86.0 17.00
NO0717.18 118 48 432 4.04 9.00 5.00 2 99.0 22.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0717.01 3
NO0717.02 2
NO0717.03 2
NO0717.04 2
NO0717.05 2
NO0717.06 2
NO0717.07 2
NO0717.08 2
NO0717.09 2
NO0717.10 2
NO0717.11 2
NO0717.12 2
NO0717.13 2
NO0717.14 2
NO0717.15 2
NO0717.16 2
NO0717.17 2
NO0717.18 2


Faktaarket ble generert 27.11.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse