Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1826 - 017 Mikkeljord
(Object Id: 2832)
(Last updated: 22.03.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 454942 m. North: 7261828 m.
Longitude: 14.0271400 Latitude: 65.4757730
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1880 - 1885 Pitting Company/Institution :Div. Grubebolag
1951 - 1951 Geophysics Company/Institution :Geofysisk Malmleting
1952 - 1952 Core drilling Company/Institution :Geofysisk Malmleting
1975 - 1976 Geology Company/Institution :NGU-HISU
1981 - 1982 Core drilling Company/Institution :NGU-USB
1989 - 1989 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Devonian
Genesis: Hydrothermal vein Form: Plate
Main texture: Fracture filling Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration: Silicification
Strike/Dip: 90 / 90 Direction: 280
Plunge: 20
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Hattfjelldaldekket
Igneous complex:
Group: Limingen Formation: Finnbursvika

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Carbonate Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Galena Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Arsenopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sulfosalt Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Fahlore Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Boulangerite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Gold Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Quartz-carbonate vein
Metamorphic facies :Greenschist
Wall rock Chlorite schist Sedimentary
Original rock :Tuffite
Metamorphic facies :Greenschist
Wall rock Quartz phyllite Sedimentary
Original rock :Argillaceous sediment
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Fracture cleavage Strike/Dip :180 / 34 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Host rock Extensional lineation Strike/Dip :280 / 20 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Host rock Foliation Strike/Dip :341 / 35 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Wall rock Foliation Strike/Dip :180 / 20 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
The Mikkeljord prospects comprise several small showings in a system of thin quartz veins (up to 50 cm wide) with disseminated to semimassive lenses with arsenopyrite, pyrite, sphalerite and galena, and variable amounts of pyrrhotite and fahlore. Gold is also present based on the analytical data (0.1-3.7 ppm Au). The prospects were worked in the 1880s, when it was an interest in finding Svenningdal type silver deposits (Ag-bearing quartz veins, see N0052).

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bathen, E. , 1881
Kort beretning om de vigtigste grubebolag i Vefsen og Hatfjelddalen.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1719;64 pages
Abstract:
Dokumentet er en trykksak med opplysninger, tatt vesentlig fra Helgelands Tidende, om de viktigste grubeselskaper i Vefsn og Hattfjelldalen.

Cramer, Jan; Vik, Erik; Staw, Jomar , 1976
Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Mineralundersøkelser i Mikkeljord, Hattfjelldal kommune.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1339/1;10 pages
Abstract:
Som en del av NGU's råstoffundersøkelser i Nord-Norge 1975 ble det foretatt geologisk kartlegging i Mikkeljord bly/sinkforekomst. På samme tid ble det foretatt en regional bekkesedimentundersøkelse i en dolomittsone som strekker seg fra Susendalen til Røsvatnet. I tillegg til å beskrive overnevnte under- søkelser gir rapporten en sammenstilling av tidligere arbeider i området. Malmen i Mikkeljord er en antimon- og arsenrik bly/sink-svovelkismalm i en gjennomskjærende kvartsgang som ligger i en kalkrik metasedimentserie. Etter som det er kjent er de påviste malmreservene for små til å være av økonomisk interesse. Imidlertid er feltet sterkt overdekket og for å få klarhet over eventuell ukjent mineralisering er det anbefalt å foreta en geokjemisk undersøkelse med jordprøvetaking. Ved de regionale bekkesedimentundersøkelsene kom det fram 2 anomalier på ukjent mineralisering. Disse er anbefalt undersøkt videre.

Færden, Johannes; Strand, Trygve , 1952
Rapport over malmforekomstene ved Mikkeljord, Hattfjelldal.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1724;24 pages
Abstract:
Geologisk kartlegging er gjort i stikningsnettet etter geofysiske målinger. Forekomstene ligger i en middels til lavmetamorf pakke med glimemrskifer og karbonat, skjerpene er kort beskrevet. Det ble utført 8 diamantboringar, tilsammen 271 m. Kjernene er beskrevet, men ingen analysedata finnes. Fortsatt undersøkelser anbefales ikke.

Færden, Johs. , 1953
Sink-blyforekomstene ved Mikkeljord, Hattfjelldal i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.184;145-153 pages
Abstract:
The Mikkeljord sphalerite-galena deposits are situated in Susendal in the northern part of Norway. The area is strongly covered and only 5 small orebodies have been found each with a length of less than 20 m and with a width less than 1/2 m. They are much too small to be mined. The deposits are classified as Caledonian, epithermal breccia deposits, probably below 450 degrees C. They are found in Cambro-Silurian schists. Ore minerals are (in probable order of deposition): arsenopyrite, pyrrhotite, marcasite-pyrite, sphalerite (dark) galena, pyrite, sphalerite (light), chalcopyrite, tetrahedrite, hematite. Hematite is only found as needles in small secondary veins filled with quartz or calcite which are penetrating the ore. The assay given on p. 148 is too high to represent an average grade of the deposits. Gangue minerals are mainly quartz, some calcite, sericite and albite. The main strike of the surrounding quartz-sericite-schist is N-S. The ore-bodies extend in a E-W direction and have a steep dip. The ore is deposited in cracks and fissures.

Staw, Jomar , 1979
Geologisk kartlegging, prøvetaking av mineraljord og diamantboring ved Mikkeljord Pb-Zn-forekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1750/19C
Abstract:
Nordvest for gården Mikkeljord i Susendalen er det 4-5 røsker med en antimon-, arsen- og delvis sølvrik blyglans, sinkblende og svovelkismineralisering. Mineraliseringen er knyttet til sprekker og består av uregelmessige bånd i en kvartsmatriks. I årene 1976 og 1978 ble det prøvetatt mineraljord i området og nordøst i feltet fremkom høye konsentrasjoner på bly og sink. I 1979 ble det tatt 131 mineraljordprøver i et utvidet og utfyllende stiknings nett. Prøvetakingen bekreftet resultatene fra de tidligere undersøkelsene, og det ble påvist et uregelmessig 500 x 300 m stort område hvor en rekke prøver har høye konsentrasjoner av bly og sink. Det ble også utført geologisk kartlegging, og det ble foretatt en revisjon av tidligere inntegnede bergartsgrenser.

Sakshaug, G.F. , 1951
Elektromagnetiske undersøkelser Mikkeljord
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.89;11 pages
Abstract:
Undersøkelsene på bly-sinkmineraliseringene ved Mikkeljord i Susendalen ble utført etter ønske fra NGU i Oslo. Feltet er geologisk undersøkt bl.a av H. Bjørlykke, T. Strand og Johs. Færden. I følge Strand består bergartene av kvartsitt, mørk grå fylitt og lys grålig til grønnlig fylitt. Lagenes hoved- strøk er nord-syd og fallet vestlig fra 0 grader til 30-35 grader. Det ligger en rekke gamle røsker/skjerp i området. Under målingene ble det funnet løs- blokker med bly-sinkmalm. Det ble utført 500 per.el.magn.kond. målinger (Turam) ut fra 3 forskjellige kabelanlegg for energisering. Ved målingene ble det observert indikasjoner på et stort antall soner av sterkt varierende ledningsevne og utstrekning. Over de mineraliserte soner i Skjerpene ble det kun observert meget svake indikasjoner. Målingene kan tyde på at lagene er foldet. Det ble forsøkt å røske på enkelte soner. Det ble dels funnet spor av blyglans og sinkblende, dels litt grafitt med magnetkis og svovelkis. Målingene viser at forholdene i feltet er kompliserte. Det bør foretas videre undersøkelser - røsking/diamantboring- for å finne ut mer definitivt hva indikasjonene skyldes. Videre kan det være aktuelt å forsøke andre geofysiske metoder.

Name of Sample point: Prøvepunkt 1
(Object Id: 4135 17,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 455132 m. North: 7261758 m.
Longitude: 14.0312650 Latitude: 65.4751720
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Ag Zn Pb Cu As Sb


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
39/9089718 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
39/9089719 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken

Name of Sample point: Prøvepunkt 2
(Object Id: 4136 17,00,02)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 454612 m. North: 7261878 m.
Longitude: 14.0200000 Latitude: 65.4761760
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Ag Zn Pb Cu As Sb


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
39/9089728 Dump
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
39/9089729 Dump
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
39/9089730 Dump
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken

Name of Locality: Verdi skjerp
(Object Id: 3536 17,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 455412 m. North: 7261938 m.
Longitude: 14.0372500 Latitude: 65.4768250
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
39/9089710 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
39/9089711 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
39/9089712 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
39/9089713 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
39/9089714 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken

Name of Locality: Sivertsen skjerp
(Object Id: 3547 17,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 455262 m. North: 7261828 m.
Longitude: 14.0340490 Latitude: 65.4758170
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
39/9089715 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken

Name of Locality: Rota skjerp
(Object Id: 3538 17,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 455192 m. North: 7261838 m.
Longitude: 14.0325330 Latitude: 65.4758970
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
39/9089716 Dump
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
39/9089717 Dump
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken

Name of Locality: Røsk 5
(Object Id: 3537 17,04,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 455182 m. North: 7261778 m.
Longitude: 14.0323370 Latitude: 65.4753580
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Name of Locality: Østre Langgangen skj.
(Object Id: 3546 17,05,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 455212 m. North: 7261738 m.
Longitude: 14.0329990 Latitude: 65.4750030
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Name of Locality: Vestre Langgangen skj.
(Object Id: 3545 17,06,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 455132 m. North: 7261758 m.
Longitude: 14.0312650 Latitude: 65.4751720
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Name of Locality: Guttjønn skj. no. 1
(Object Id: 3544 17,07,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 454892 m. North: 7261918 m.
Longitude: 14.0260310 Latitude: 65.4765740
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
39/9089720 Dump
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
39/9089721 Dump
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken

Name of Locality: Guttjønn skj. no. 2
(Object Id: 3543 17,08,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 454912 m. North: 7261868 m.
Longitude: 14.0264790 Latitude: 65.4761280
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
39/9089723 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
39/9089724 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
39/9089725 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
39/9089726 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken

Name of Locality: Halfdan hovedskj.
(Object Id: 3542 17,09,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 454642 m. North: 7261818 m.
Longitude: 14.0206670 Latitude: 65.4756420
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Name of Locality: Nordre Halfdan
(Object Id: 3541 17,10,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 454612 m. North: 7261878 m.
Longitude: 14.0200000 Latitude: 65.4761760
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Name of Locality: Røsk 1 og 2
(Object Id: 3540 17,11,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 455222 m. North: 7262118 m.
Longitude: 14.0330880 Latitude: 65.4784130
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Name of Locality: Jernskjerpet
(Object Id: 3539 17,12,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 454432 m. North: 7261678 m.
Longitude: 14.0161810 Latitude: 65.4743570
Show on map

Resource
Resource Type: Precious metals (Au,Ag,PGE) Resource Subtype: Gold
Element(s): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
39/9089731 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway