English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 017 Mikkeljord
(Objekt Id: 2832)
(Sist oppdatert: 22.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454942 m. Nord: 7261828 m.
Lengdegrad: 14.0271400 Breddegrad: 65.4757730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1880 - 1885 Røsking Selskap/Institusjon:Div. Grubebolag
1951 - 1951 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting
1952 - 1952 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting
1975 - 1976 Geologi Selskap/Institusjon:NGU-HISU
1981 - 1982 Kjerneboring Selskap/Institusjon:NGU-USB
1989 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Silifisering
Strøk/Fall: 90 / 90 Retning: 280
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Hattfjelldaldekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Limingen Formasjon: Finnbursvika

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sulfosalt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Fahlerts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Boulangeritt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvartskarbonatgang
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Klorittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Tuffitt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Kvarts-fyllitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Bruddkløv Strøk/Fall :180 / 34 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Strekningslineasjon Strøk/Fall :280 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :341 / 35 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :180 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpene finnes på østsiden av Guttjønnet og oppover lia mot Sommarfjellet. Avstanden fra Guttjønnet er 100-800 m, og fra Mikkeljord gård, 500 m nord til 1000 m nordøst. Skjerpene er små og har sjelden et areal på mer enn 2x4 m2 og dybde 1m. Skjerpevirksomheten startet rundt 1880-tallet av div. gruveselskap (Bathen 1881) som var på jakt etter sølvrike malmer a la Svenningdalsgangene. Mineraliseringene er knyttet til et system av opptil 50 cm brede kvartsganger som fører jevn disseminasjon av sulfider. Gangene er steiltstående og gjennomsetter kvarts-serisittskifre og fyllitter med penetrativ S2-foliasjon (Dallmann 1987) som faller 20°-30° mot sør og vest. Området er sterkt overdekket og bevokst pga. bergarter som forvitrer lett. Mange av skjerpene er derfor anlagt på stykker av gangene som har forvitret løs slik som i Guttjønn skjerp no. 1 og 2, Halfdanskjerpene , røsk no. 1-2 og 5 samt Rota skjerp. De best blottede gangene finnes i skjerpene Verdi, Sivertsen, Østre og Vestre Langgangen og Guttjønn no. 3 (forekomstens koordinatpunkt). I disse framgår det at gangene med mineralisering er ptygmatisk foldet og boudinert ("pinch and swell" med strekningslineasjon) samt lokalt skjærdeformert. Kontakten mellom fyllitt og mineralisert gang er skarp eller viser diffus overgang gjennom en tynn silifisert sone (Verdi). Duktil skjærdeformasjon er synlig i Sivertsen. Kvartsgangene i den østlige del av feltet har strøk mellom N100°-106°Ø og med et buktende forløp langs fallplanet som står omtrent loddrett. I den vestlige del av feltet hvor blotningsgraden er dårligst, framgår det av røskenes orientering at gangenes strøk er mer NV_SØ til N-S. I Guttjønn skjerp no. 3 opptrer to parallelle ganger med N5°Ø-strøk og 50°fall mot vest. Det er sannsynlig at gangene i Verdi og røsk 1-2 tilhører samme gangdrag, noe som også antas for Østre-Vestre Langgangen, Rota-Sivertsen, Guttjønn skjerp no. 1-2-3 samt Halfdan hovedskjerp-Nordskjerpet. Mineraliseringen langs gangene omfatter jevn disseminasjon med overgang til semimassive partier bestående hovedsakelig av arsenkis, svovelkis, sinkblende og blyglans samt varierende mengder magnetkis og fahlerts (se også Færden 1953, Bundrock 1969). Analysene indikerer også tilstedeværelsen av gedigent gull. Røsk 5 kjennetegnes ved opptreden av semimasiv magnetkis-malm. Jernskjerpet i det SV-lige hjørne av feltet er anlagt på et system av kvarts-ankeritt-linser som ligger konkordant med foliasjonen i en klorittskifer. Fe-oksyder ble ikke påvist.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bathen, E. , 1881
Kort beretning om de vigtigste grubebolag i Vefsen og Hatfjelddalen.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1719;64 sider
Abstrakt:
Dokumentet er en trykksak med opplysninger, tatt vesentlig fra Helgelands Tidende, om de viktigste grubeselskaper i Vefsn og Hattfjelldalen.

Cramer, Jan; Vik, Erik; Staw, Jomar , 1976
Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Mineralundersøkelser i Mikkeljord, Hattfjelldal kommune.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1339/1;10 sider
Abstrakt:
Som en del av NGU's råstoffundersøkelser i Nord-Norge 1975 ble det foretatt geologisk kartlegging i Mikkeljord bly/sinkforekomst. På samme tid ble det foretatt en regional bekkesedimentundersøkelse i en dolomittsone som strekker seg fra Susendalen til Røsvatnet. I tillegg til å beskrive overnevnte under- søkelser gir rapporten en sammenstilling av tidligere arbeider i området. Malmen i Mikkeljord er en antimon- og arsenrik bly/sink-svovelkismalm i en gjennomskjærende kvartsgang som ligger i en kalkrik metasedimentserie. Etter som det er kjent er de påviste malmreservene for små til å være av økonomisk interesse. Imidlertid er feltet sterkt overdekket og for å få klarhet over eventuell ukjent mineralisering er det anbefalt å foreta en geokjemisk undersøkelse med jordprøvetaking. Ved de regionale bekkesedimentundersøkelsene kom det fram 2 anomalier på ukjent mineralisering. Disse er anbefalt undersøkt videre.

Færden, Johannes; Strand, Trygve , 1952
Rapport over malmforekomstene ved Mikkeljord, Hattfjelldal.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1724;24 sider
Abstrakt:
Geologisk kartlegging er gjort i stikningsnettet etter geofysiske målinger. Forekomstene ligger i en middels til lavmetamorf pakke med glimemrskifer og karbonat, skjerpene er kort beskrevet. Det ble utført 8 diamantboringar, tilsammen 271 m. Kjernene er beskrevet, men ingen analysedata finnes. Fortsatt undersøkelser anbefales ikke.

Færden, Johs. , 1953
Sink-blyforekomstene ved Mikkeljord, Hattfjelldal i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.184;145-153 sider
Abstrakt:
The Mikkeljord sphalerite-galena deposits are situated in Susendal in the northern part of Norway. The area is strongly covered and only 5 small orebodies have been found each with a length of less than 20 m and with a width less than 1/2 m. They are much too small to be mined. The deposits are classified as Caledonian, epithermal breccia deposits, probably below 450 degrees C. They are found in Cambro-Silurian schists. Ore minerals are (in probable order of deposition): arsenopyrite, pyrrhotite, marcasite-pyrite, sphalerite (dark) galena, pyrite, sphalerite (light), chalcopyrite, tetrahedrite, hematite. Hematite is only found as needles in small secondary veins filled with quartz or calcite which are penetrating the ore. The assay given on p. 148 is too high to represent an average grade of the deposits. Gangue minerals are mainly quartz, some calcite, sericite and albite. The main strike of the surrounding quartz-sericite-schist is N-S. The ore-bodies extend in a E-W direction and have a steep dip. The ore is deposited in cracks and fissures.

Staw, Jomar , 1979
Geologisk kartlegging, prøvetaking av mineraljord og diamantboring ved Mikkeljord Pb-Zn-forekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1750/19C
Abstrakt:
Nordvest for gården Mikkeljord i Susendalen er det 4-5 røsker med en antimon-, arsen- og delvis sølvrik blyglans, sinkblende og svovelkismineralisering. Mineraliseringen er knyttet til sprekker og består av uregelmessige bånd i en kvartsmatriks. I årene 1976 og 1978 ble det prøvetatt mineraljord i området og nordøst i feltet fremkom høye konsentrasjoner på bly og sink. I 1979 ble det tatt 131 mineraljordprøver i et utvidet og utfyllende stiknings nett. Prøvetakingen bekreftet resultatene fra de tidligere undersøkelsene, og det ble påvist et uregelmessig 500 x 300 m stort område hvor en rekke prøver har høye konsentrasjoner av bly og sink. Det ble også utført geologisk kartlegging, og det ble foretatt en revisjon av tidligere inntegnede bergartsgrenser.

Sakshaug, G.F. , 1951
Elektromagnetiske undersøkelser Mikkeljord
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.89;11 sider
Abstrakt:
Undersøkelsene på bly-sinkmineraliseringene ved Mikkeljord i Susendalen ble utført etter ønske fra NGU i Oslo. Feltet er geologisk undersøkt bl.a av H. Bjørlykke, T. Strand og Johs. Færden. I følge Strand består bergartene av kvartsitt, mørk grå fylitt og lys grålig til grønnlig fylitt. Lagenes hoved- strøk er nord-syd og fallet vestlig fra 0 grader til 30-35 grader. Det ligger en rekke gamle røsker/skjerp i området. Under målingene ble det funnet løs- blokker med bly-sinkmalm. Det ble utført 500 per.el.magn.kond. målinger (Turam) ut fra 3 forskjellige kabelanlegg for energisering. Ved målingene ble det observert indikasjoner på et stort antall soner av sterkt varierende ledningsevne og utstrekning. Over de mineraliserte soner i Skjerpene ble det kun observert meget svake indikasjoner. Målingene kan tyde på at lagene er foldet. Det ble forsøkt å røske på enkelte soner. Det ble dels funnet spor av blyglans og sinkblende, dels litt grafitt med magnetkis og svovelkis. Målingene viser at forholdene i feltet er kompliserte. Det bør foretas videre undersøkelser - røsking/diamantboring- for å finne ut mer definitivt hva indikasjonene skyldes. Videre kan det være aktuelt å forsøke andre geofysiske metoder.

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4135 17,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455132 m. Nord: 7261758 m.
Lengdegrad: 14.0312650 Breddegrad: 65.4751720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089718 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089719 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4136 17,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454612 m. Nord: 7261878 m.
Lengdegrad: 14.0200000 Breddegrad: 65.4761760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089728 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089729 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089730 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Verdi skjerp
(Objekt Id: 3536 17,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455412 m. Nord: 7261938 m.
Lengdegrad: 14.0372500 Breddegrad: 65.4768250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089710 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089711 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089712 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089713 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089714 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Sivertsen skjerp
(Objekt Id: 3547 17,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455262 m. Nord: 7261828 m.
Lengdegrad: 14.0340490 Breddegrad: 65.4758170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089715 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Rota skjerp
(Objekt Id: 3538 17,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455192 m. Nord: 7261838 m.
Lengdegrad: 14.0325330 Breddegrad: 65.4758970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089716 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089717 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Røsk 5
(Objekt Id: 3537 17,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455182 m. Nord: 7261778 m.
Lengdegrad: 14.0323370 Breddegrad: 65.4753580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Østre Langgangen skj.
(Objekt Id: 3546 17,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455212 m. Nord: 7261738 m.
Lengdegrad: 14.0329990 Breddegrad: 65.4750030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Vestre Langgangen skj.
(Objekt Id: 3545 17,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455132 m. Nord: 7261758 m.
Lengdegrad: 14.0312650 Breddegrad: 65.4751720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Guttjønn skj. no. 1
(Objekt Id: 3544 17,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454892 m. Nord: 7261918 m.
Lengdegrad: 14.0260310 Breddegrad: 65.4765740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089720 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089721 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Guttjønn skj. no. 2
(Objekt Id: 3543 17,08,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454912 m. Nord: 7261868 m.
Lengdegrad: 14.0264790 Breddegrad: 65.4761280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089723 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089724 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089725 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089726 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Halfdan hovedskj.
(Objekt Id: 3542 17,09,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454642 m. Nord: 7261818 m.
Lengdegrad: 14.0206670 Breddegrad: 65.4756420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Nordre Halfdan
(Objekt Id: 3541 17,10,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454612 m. Nord: 7261878 m.
Lengdegrad: 14.0200000 Breddegrad: 65.4761760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Røsk 1 og 2
(Objekt Id: 3540 17,11,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455222 m. Nord: 7262118 m.
Lengdegrad: 14.0330880 Breddegrad: 65.4784130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Jernskjerpet
(Objekt Id: 3539 17,12,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454432 m. Nord: 7261678 m.
Lengdegrad: 14.0161810 Breddegrad: 65.4743570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Ag Zn Pb Cu As Sb
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089731 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse