English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 023 Svarthammaren
(Objekt Id: 2870)
(Sist oppdatert: 31.01.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 467646 m. Nord: 7283811 m.
Lengdegrad: 14.2960940 Breddegrad: 65.6745110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Pb Cu Ag
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1966 - 1967 Geologi Selskap/Institusjon:Boliden AB
Trenching, sampling, geophysics
1982 - 1984 Geologi Selskap/Institusjon:ASPRO/LKAB
Additional trenching, mapping, sampling
1984 - 1984 Geofysikk Selskap/Institusjon:ASPRO/LKAB
CP and SP
1992 - 1992 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU (R. Wilberg)
2013 - 2015 Geologi Selskap/Institusjon:NGU
Regional and detail mapping

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 10 / 30 Retning: 70
Feltstupning: 25
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Lower Køli
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Hessitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Fels. metavulkanitt (keratofyr Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Rhyodacitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :10 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :70 / 25 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen NØ for serpentinittkroppen som utgjør knausen Svarthammaren ble funnet av Boliden i 1966. Det ble gjort røsking på fem steder i 1966 og 1967 over en lengde på ca. 1km. Mineraliseringen består i den sentrale delen av opptil 1 meter rik impregnasjon til semimassiv mineralisering av pyritt-sinkblende-blyglans i kvarts-kloritt-sericittskifer som også viste seg å være svært sølv- og gullrik (opptil 3-500 g/t Ag og 2-4 g/t Au). Mineraliseringen kan i stor grad sammenlignes når det gjelder tekstur og type og ligger også i samme keratofyr/vulkanittlag på samme nivå som Raudvatnet og har utgående nær akseretningen til denne. Det kan derfor være en forbindelse mellom disse to forekomstene. ASPRO/LKAB gjorde geofysiske bakkemålinger over sonen, men disse gav lite svar, både på grunn av type mineralisering (sinkblendedominert impregnasjon), terrengforhold og omgivende bergarter (dels grafittrik svartskifer). Den rikeste delen av mineraliseringen har en lengde på omtrent 400 m og strekker seg til litt nord og sør for henholdsvis Bolidens skjerp 2 og 3 som befinner seg like nord for Kamtinden (som utgjøres av serpentinitt). Det er lite med blotninger foruten skjerpene, men ut fra de geofysiske målingene ser det ikke ut til å være sammenhengende like rikt i hele sonen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, Terje; Saalmann, Kerstin; Sandstad, Jan Sverre; Keiding, Jakob; Angvik, Tine Larsen; Gautneb, Håvard; Lutro, Ole; Snook, Ben; Svennungsen, Robin Orre , 2016
Geologisk kartlegging i Hattfjelldal - Statusrapport desember 2016
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2016.050;37 sider
Abstrakt:
Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal sluttrapporteres i 2017 og dette er en rapport for status i prosjektet pr. desember 2016. Prosjektet ble i 2014 og 2015 i sin helhet finansiert gjennom NGUs MINN-program. For 2016 og 2017 har Nordland Fylkeskommune bidratt til å finansiere Hattfjelldalsprosjektet med kr. 750 000,-. Disse midlene går til å dekke kostnader ved feltarbeidet, analysekostnader ved ekstern lab, samt timekostnader. Prosjektet har bakgrunn i at det har vært utstrakt leteaktivitet i området av flere selskaper. Disse selskapene har etterspurt grunnlagsdata i form av blant annet berggrunnsgeologi og geofysikk. Til nå har det i stor grad kun eksistert berggrunnskart i 1 :250 000 skala. Et mål med prosjektet er å benytte geofysisk, geokjemisk og geologisk kartlegging og detaljstudier til å utpeke områder med størst potensial for å finne større malmforekomster.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
L.K. Stølen, 1985: Et geologisk studium av solitære ultramafiske bergarter og omkringliggende metasedimenter og metavulkanitter tilhørende Kølidekkene i Krutådalsområdet, Hattfjelldal, Nordland. University of Oslo, 1985, 148 pp + volume with figures and tables


Barkey, L.A. (1969): Bolidens rapporter fra malmundersøkelsene i perioden 1964-1969. Bergvesenets rapport BV7265.


Dahl, Ø., 1988: Sluttrapport for prosjekt "Nordland Øst" med vekt på malmprospektering i Hattfjelldal og Grane 1981-1986. ASPRO int. rapport 2005.


Dahl, Ø., 1985: Geologiske og geofysiske undersøkelser på Svarthammeren Zn+Pb ( +Cu+Ag+Au)-skjerp, Hattfjelldal, Nordland Øst. ASPRO int. rapport 1627.


Andersen, M.C. 1984: CP-målinger og diamantboring ved Raudvand N og Brunreinvand NW Zn-Cu-(Ag-Au)-forekomster i Hattfjelldal, Nordland øst, 1983. ASPRO int rapp. 1481.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT-11 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv pyrittmineralisering med noe sinkblende og kobberkis i kvarts-sericittskifer
NO0766.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py-sl-po i kvartskeratofyr.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0766.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartskeratofyr med diss po-sl-cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4145 23,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 467669 m. Nord: 7283806 m.
Lengdegrad: 14.2966170 Breddegrad: 65.6744600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Pb Cu Ag


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0766.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Klorittisert intermediær tuff med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4146 23,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 467660 m. Nord: 7283987 m.
Lengdegrad: 14.2963560 Breddegrad: 65.6760910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Pb Cu Ag


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT-15-3 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Pyritt-impregnasjon i kvarts-sericittskifer
NO0766.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartskeratofyr med diss. py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 34685 23,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 466872 m. Nord: 7282769 m.
Lengdegrad: 14.2795160 Breddegrad: 65.6650840
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Pb Cu Ag


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT 15-9 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Spredt sinkblende, kobberkis og blyglans i sericitt-klorittskifer

Navn på lokalitet: Skjerp 1B
(Objekt Id: 34681 23,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 467439 m. Nord: 7283428 m.
Lengdegrad: 14.2916850 Breddegrad: 65.6710540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Pb Cu Ag
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT 15-7 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Pyritt-sinkblende impregnasjon i kvarts-sericittskifer

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 34682 23,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 467403 m. Nord: 7283324 m.
Lengdegrad: 14.2909490 Breddegrad: 65.6701090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Pb Cu Ag
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT 15-8 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Rik sinkblende-blyglans impregnasjon i kalkholdig matriks

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 34683 23,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 467211 m. Nord: 7283142 m.
Lengdegrad: 14.2867960 Breddegrad: 65.6684650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Pb Cu Ag
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT 15-4 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Sinkblende-blyglans mineralisering i kloritt-kvarts-sericittskifer

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 34684 23,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 467084 m. Nord: 7282974 m.
Lengdegrad: 14.2840970 Breddegrad: 65.6669450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Pb Cu Ag
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Mineralisering
(Objekt Id: 34706 23,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 467164 m. Nord: 7283090 m.
Lengdegrad: 14.2858080 Breddegrad: 65.6679940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Pb Cu AgAnalyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 023 Svarthammaren

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0766.01 Fastfjell 323 23291 1027 1 7 20.5 312.0
NO0766.02 Fastfjell 2000 32203 610 1 20 22.6 581.0
NO0766.03 Fastfjell 33 288 11 20 12 .4 15.0
NO0766.04 Fastfjell 714 501 11 62 16 .6 31.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0766.01 3.0 3.0 135 98.8 7 10.00 4 2 14.58
NO0766.02 3.0 3.0 5 155.2 7 8.00 2 2 13.53
NO0766.03 3.0 3.0 24 .3 4 1.00 2 3 3.33
NO0766.04 5.0 3.0 30 1.1 2 4.00 2 2 9.13
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0766.01 2 1 86 12.74 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0766.02 2 1 128 14.24 2.00 5.00 2 1.0 2.00
NO0766.03 66 22 475 5.90 2.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0766.04 148 5 1890 12.52 2.00 5.00 2 16.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0766.01 2
NO0766.02 2
NO0766.03 2
NO0766.04 2


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse