English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 024 Krutfjellet
(Objekt Id: 2885)
(Sist oppdatert: 04.05.2021)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 463658 m. Nord: 7290605 m.
Lengdegrad: 14.2074760 Breddegrad: 65.7350350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1970 - 1970 Prøvetaking Selskap/Institusjon:A/S Sydvaranger
1974 - 1974 Geofysikk Selskap/Institusjon: "
1975 - 1975 Geologi Selskap/Institusjon: "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Krutfjellet Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Pentlanditt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Metagabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
446 (-5\+5) mill. år;..Metode:U/Pb
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
En av de rikeste mineraliseringene på Krutfjellet ligger i det som ble betegnet som område/sone 8 i Bjerkgård o.a. (2020) og ligger i den sørvestlige delen av gabbromassivet. Her er det en langstrakt, usammenhengende mineralisert sone i gabbro med sediment¬innslag. Sonen er om lag 250 m i utstrekning Ø-V og varierer i mektighet fra 0 m til 10-15 m, med størst mektighet i øst. Sonen er delt i tre større linser. I den vestligste linsen som er om lag 70 m lang er det et lite skjerp bestående av en 1x1 m stor og inntil 1 m dyp grop. Det står en bolt i fjellet 4 m sør for skjerpet. Det er rik impregnasjon av magnetkis med mindre mengder kobberkis særlig i en sone som går gjennom skjerpet. Linsen har ellers en mektighet på inntil 2-3 m. To prøver fra skjerpet gir henholdsvis 0.21 % Ni, 0.16 % Cu og 0.33 % Ni, 0.29 % Cu, mens innholdet av kobolt er 165 og 280 ppm. Den midtre linsen har en lengde på ca. 55 m og en mektighet på 2-4 m, mens den østre linsen er den største med utstrekning på ca. 100 m og en mektighet opptil 10-15 m. En prøve fra denne linsen viser 0.10 % Ni, 0.08 % Cu og 86 ppm Co.
Fri tekst
Nikkelførende sulfider ble oppdaget på Krutfjellet i 1970 og A/S Sydvaranger gjorde da en grov kartlegging og prøvetaking. Geofysikk i form av VLF ble gjort av samme selskap i 1975, sammen med en mer detaljert kartlegging. Det ble også gjort noen eksperimenter med oppredning av sulfidene med godt resultat. Store deler av Krutfjellgabbroen er ifølge Færden (1976) middelskornet og det er i denne en finner mest sulfider. Men både fin- og middelskornet gabbro kan lokalt være sulfidrik med opptil 15 volum% magnetkis (pyrrhotitt), noe kobberkis og aksessorisk pentlanditt. Ut fra de tidligere undersøkelsene ser det ut til at den finkornede gabbroen har et lavere innhold av kobber og nikkel enn den middelskornede. Prøver innsamlet av A/S Sydvaranger viser verdier på opptil 0.2-0.3 % Ni og 0.1-0.3 % Cu. De fleste av de nikkelførende sonene er funnet i den sørlige og sørvestlige delen av gabbro-komplekset og i stor grad nær kontakten til de omgivende skifrene. Ifølge undersøkelsene på 70-tallet er noen av de mest interessante sonene lokalisert langs den sørligste delen av intrusjonen, hvor det er flere nikkelførende soner opp til 300-350 m x 10-20 m i areal, og hvor også sulfider intruderer de omgivende skifrene. I dette området ble det ikke tatt noen prøver, men nikkel ble påvist med en såkalt nikkeltest med dimetylglyoxim. NGUs flymålinger i 2014 avdekket en del anomalier (EM) over gabbrokomplekset på Krutfjellet. Disse faller dels sammen med kjente nikkelholdige soner, men det ble også avdekket nye anomalier utenfor disse sonene. Spesielt interessant var anomaliene nær grenseområdene mot de omgivende gneisene og skifrene. Det er gjerne der hvor større nikkelmineraliseringer kan være lokalisert. NGU fulgte opp de geofysiske anomaliene og nikkelfunn fra 70-tallet med ny kartlegging og prøvetaking på Krutfjellet i 2018 og 2019. De fleste av de tidligere kjente nikkelmineraliseringene på Krutfjellet ble befart. Gehaltene funnet i prøver, maksimalt rundt 0.3 % Ni og 0.3 % Cu, var i samsvar med tidligere analyser. Imidlertid var det stedvis vanskelig å finne friske prøver, slik at gehaltene må regnes som minimum og kan kanskje være det dobbelte. Prøvene viser forøvrig lavt innhold av kobolt, typisk rundt 100 ppm, og svært lavt innhold av gull, platina og palladium. Nikkel i sulfidfasen opptrer som pentlanditt. Mineralet opptrer i rene korn eller aggregater uten inneslutninger og er typisk sammenvokst med kobberkis og magnetkis i større aggregater. Siden mineralene opptrer i rene, forholdsvis store korn, skulle det gi gode konsentrater av både kobberkis og pentlanditt. Det har vist seg at de fleste av sonene med mineralisering har en noe mindre utstrekning enn tidligere rapportert. De mest ekstensive sonene har en maksimal lengde på 250 m og en mektighet på opptil 10-15 m, lokalt 20 m. Til et dyp på 100 m gir disse tallene en tonnasje på bare 750 000 t noe som er altfor lite til å være av økonomisk interesse. Konklusjonen på grunnlag av disse undersøkelsene er at nikkelmineraliseringene som nå er kartlagt på Krutfjellet er alt for små og også har for lave gehalter til å være interessante.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Sone 8"
Foto nr. 2 viser "Skjerpet i sone 8"
Foto nr. 3 viser "Skjerpet i sone 8"
Foto nr. 4 viser "Tynnslipsbilder"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, Terje; Coint, Nolwenn; Saalmann, Kerstin , 2020
Nikkel på Krutfjellet, Hattfjelldal kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2020.019;26 sider
Abstrakt:
De fleste av de tidligere kjente nikkelmineraliseringene på Krutfjellet ble befart i dette prosjektet. Gehaltene funnet i prøvene, maksimalt rundt 0.3 % Ni og 0.3 % Cu, er i samsvar med tidligere analyser. Imidlertid er det stedvis vanskelig å finne friske prøver, slik at gehaltene må regnes som minimum og kan kanskje være det dobbelte. Prøvene viser lavt innhold av kobolt, typisk rundt 100 ppm, og svært lavt innhold av gull, platina og palladium. Nikkel i sulfidfasen opptrer som pentlanditt. Mineralet opptrer i rene korn eller aggregater uten inneslutninger og er typisk sammenvokst med kobberkis og magnetkis i større aggregater. Siden mineralene opptrer i rene, forholdsvis store korn, skulle det gi gode konsentrater av både kobberkis og pentlanditt. Det har vist seg at de fleste av sonene med mineralisering har en noe mindre utstrekning enn tidligere rapportert. De mest ekstensive sonene har en maksimal lengde på 250 m og en mektighet på opptil 10-15 m, lokalt 20 m. Til et dyp på 100 m gir disse tallene en tonnasje på bare 750 000 t noe som er altfor lite til å være av økonomisk interesse. Knklusjonen på grunnlag av disse undersøkelsene er at nikkelmineraliseringene som nå er kartlagt på Krutfjellet er alt for små og også har for lave gehalter til å være interessante.

Mørk, May Britt , 1970
Krutfjell i Hattfjelldal. Beskrivelse av områdene med kismineralisering.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7407;2 sider
Abstrakt:
En rekke mutingspunkter i Krutfjellet er besøkt og geologisk beskrevet. Stedsangivelsene er omtrentlige og ikke plottet på kart, men punktene skal finnes på eldre kart (Myrhaug's kart). Alle kismineraliseringene er disseminasjon i eller i tilknytning til gabbro og vises i terrenget som rustsoner. Mineraliseringene er nikkeltestet i felt og det ble bare funnet et punkt med positiv reaksjon, beliggende på sydvestre Krutfjellrygg.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Færden, J. og Logn, Ø. 1976: Undersøkelser på Krutfjell, Hattfjelldal, Nordland 1974-75. A/S Sydvaranger int. rapp.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
KRUT 19-15 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Rik impregnasjon av magnetkis og noe kobberkis i gabbro
Antall registrerte elementanalyser = 2
KRUT 19-16 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Rik impregnasjon av magnetkis og noe kobberkis i gabbro
Antall registrerte elementanalyser = 2
KRUT 19-17 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Magnetkis med litt kobberkis i gabbro med sediment
Antall registrerte elementanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: sone 11
(Objekt Id: 38002 24,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 462881 m. Nord: 7291118 m.
Lengdegrad: 14.1904110 Breddegrad: 65.7395400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En ca. 200x20m rustsone i middelskornet gabbro nær kontakten mot glimmergneis. Kontakten er skarp og steiltstående. Gabbroen har finkornet avkjølingskontaktsone. Gabbroen er tildels sterkt sulfid-impregnert med opptil 10-15% magnetkis og noe kobberkis (ofte innesluttet i magnetkis) og pentlanditt. Den fører stedvis store (opptil 10mm) magnetkis-korn (prøve 782.01 og 02) og stedvis mer finfordelt magnetkis (782.03 og 04). Prøvene 1-4 ble tatt til NGUs malmdatabase i 1992. En av disse prøvene (nr. 4) viste hele 12.5 g/t Au. Dette er et svært usannsynlig innhold i disse bergartene og kan skyldes kontaminering. Ingen andre prøver er noe særlig over bakgrunnsnivå (typisk 0.01 g/t Au eller mindre). Forøvrig viste prøvene mellom 613 og 1755 ppm Ni, 310-1144 ppm Cu og 84-197 ppm Co (whole-rock).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0782.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelskornet gabbro med po-cpy-ptl-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0782.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelskornet gabbro med po-cpy-ptl.-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0782.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelskornet gabbro med po-cpy-ptl-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0782.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelskornet gabbro med po-cpy-ptl-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4152 24,01,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 462822 m. Nord: 7291168 m.
Lengdegrad: 14.1890970 Breddegrad: 65.7399820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Prøve 782.07 og Hatt-28 er tatt av middelskornet gabbro med sulfid-disseminasjon i forlengelsen av sone 11 mot vest. Prøve 782.07 (innsamlet av R. Wilberg i 1992) inneholder 720 ppm Ni, 744 ppm Cu og 113 ppm Co (whole-rock). Prøve Hatt-28 (innsamlet av T. Bjerkgård i 2014) inneholder 396 ppm Ni, 464 ppm Cu, 84.4 ppm Co (whole-rock).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT-28 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Rusten skifer med spredt magnetkis
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0782.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelskornet gabbro med po-cpy-ptl-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Storskardet
(Objekt Id: 38003 24,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 470246 m. Nord: 7292291 m.
Lengdegrad: 14.3507720 Breddegrad: 65.7508300
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Hornblende Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Olivin Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Talk Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Pentlanditt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Her er det en sone som har en lengde på ca. 400 meter og består av sterkt forvitret og rusten bergart som i stor grad er utviklet til jernhatt (gossan). Her var det umulig å finne friske prøver, noe som nok påvirker gehaltene i prøvene som er analysert. Mektigheten på sonen er opptil 4-5 m. I mindre rustne partier kan en se at vertsbergarten er av gabbroisk sammensetning og tynnslip viser at det er en norittisk gabbro med både olivin, ortopyroksen, klinopyroksen og hornblende i tillegg til plagioklas som hovedfaser der den er mindre retrogradert. Det er svært lite sulfider i de prøvene som ble tatt, kun opp til ca. 2 %, som består av opptil mm store aggregater av magnetkis med mindre mengder kobberkis og pentlanditt. Det ble tatt syv prøver fra denne sonen som viser at det er vesentlig jernsulfid (magnetkis) i bergarten, men med noe kobberkis. De geokjemiske analysene viser bare 0.03-0.06 % Ni, 0.03-0.13 % Cu og 49-123 ppm Co, men prøvene er svært forvitret, noe også lave svovelverdier antyder.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Sone 2 NV"
Foto nr. 2 viser "Sone 2 SØ"
Foto nr. 3 viser "Mineralisering"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
KRUT 18-4 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Rusten gabbro med sulfider
Antall registrerte elementanalyser = 2
KRUT 18-5 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Rusten gabbro med sulfider
Antall registrerte elementanalyser = 2
KRUT 19-1 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Rusten gabbro med sulfider
Antall registrerte elementanalyser = 2
KRUT 19-4 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Rusten gabbro med sulfider
Antall registrerte elementanalyser = 2
187360 Fastfjell
Prøvetaker: H. Schiellerup
Kommentar: Rusten gabbro med sulfider
Antall registrerte elementanalyser = 2
187361 Fastfjell
Prøvetaker: H. Schiellerup
Kommentar: Rusten gabbro med sulfider
Antall registrerte elementanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Krutfjellet Sør
(Objekt Id: 38004 24,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 465718 m. Nord: 7289435 m.
Lengdegrad: 14.2526980 Breddegrad: 65.7247570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Hornblende Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Olivin Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Ilmenitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Pentlanditt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Den sørlige delen av Krutfjellet utgjøres av en fjellrygg som strekker seg nordøstover til en høyde av 1300 moh. Tidligere undersøkelser hadde påvist flere nikkelmineraliseringer langs denne ryggen, mens ingen tydelige EM-anomalier kunne sees på flygeofysikk. I sone 4 øst for 1275-toppen hadde A/S Sydvaranger funnet flere nikkelholdige soner (sterke utslag med nikkeltest). Dessverre var store deler av dette området dekket med nysnø ved undersøkeslene i 2019. Det ble kun funnet et par smale soner med svakt sulfidmineralisert skifer i kontakt med gabbro på lokaliteten som var helt uten interesse. I sone 5, ca. 1130-1170 moh. ble det funnet to soner med nikkelholdig mineralisering. Den østligste og høyestliggende er om lag 15-20 m mektig, men kan kun følges 20-30 m langs strøket i ØSØ-VNV retning. Det er kun svak impregnasjon av magnetkis og kobberkis i mineraliseringen og en prøve (Krut 19-12) gav 0.05 % Ni og 0.05 % Cu. Den andre sonen befinner seg ca. 100 m lenger vest og har en utstrekning på ca. 100 m med en bredde på 3-5 m i vest og inntil 25 m i øst. Mineralisering består av svak impregnasjon av magnetkis i aggregater sammen med mindre mengder kobberkis og pentlanditt i en lys, dels kvarts¬holdig, dels gabbroisk bergart. To prøver fra denne sonen (Krut 19-11 og 19-13) gav henholdsvis 0.11 % Ni, 0.10 % Cu og 0.18 % Ni, 0.14 % Cu. Sone 6 befinner seg 350-400 m sørvest for sone 5 og består av en mineralisert sone i gabbro minst 200 m lang som strekker seg i N-S retning fra ca. 1030 moh. til 1070 moh. Det er dels relativt rik impregnasjon av magnetkis med mindre mengder kobberkis og pentlanditt i fin til mer grovkornet gabbroisk bergart. Sulfidene opptrer som aggregater opptil mm-store, der korn av kobberkis og pentlanditt er opptil 0.5 mm store. Gabbroen er dels norittisk med olivin og ortopyroksen. Sonen har en mektighet opp mot 30 m i sør som snevrer inn til 1-2 meter i nord. Det ble tatt tre prøver i sonen (Krut 19-8, 19-9, 19-10) som viser 0.14-0.34 % Ni, 0.16-0.26 % Cu og opptil 157 ppm Co. Her var det vanskelig å finne friske prøver, slik at verdiene må regnes som minimum.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Sone 6"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
KRUT 19-10 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Relativt grovkornet gabbro med sulfider
Antall registrerte elementanalyser = 2
KRUT 19-8 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Gabbroisk bergart med magnetkis og kobberkis
Antall registrerte elementanalyser = 2
KRUT 19-9 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Gabbroisk bergart med magnetkis og kobberkis
Antall registrerte elementanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: sone 5
(Objekt Id: 38005 24,03,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 466087 m. Nord: 7289820 m.
Lengdegrad: 14.2606420 Breddegrad: 65.7282500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
I sone 5, ca. 1130-1170 moh. ble det funnet to soner med nikkelholdig mineralisering. Den østligste og høyestliggende er om lag 15-20 m mektig, men kan kun følges 20-30 m langs strøket i ØSØ-VNV retning. Det er kun svak impregnasjon av magnetkis og kobberkis i mineraliseringen og en prøve (Krut 19-12) gav 0.05 % Ni og 0.05 % Cu. Den andre sonen befinner seg ca. 100 m lenger vest og har en utstrekning på ca. 100 m med en bredde på 3-5 m i vest og inntil 25 m i øst. Mineralisering består av svak impregnasjon av magnetkis i aggregater sammen med mindre mengder kobberkis og pentlanditt i en lys, dels kvarts¬holdig, dels gabbroisk bergart. To prøver fra denne sonen (Krut 19-11 og 19-13) gav henholdsvis 0.11 % Ni, 0.10 % Cu og 0.18 % Ni, 0.14 % Cu.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
KRUT 19-11 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Leucokratisk gabbro med magnetkis og litt kobberkis
Antall registrerte elementanalyser = 2
KRUT 19-12 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Rusten gabbro med sulfider
Antall registrerte elementanalyser = 2
KRUT 19-13 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Gabbro med noe sulfider
Antall registrerte elementanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: sone 9
(Objekt Id: 38006 24,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 463681 m. Nord: 7290808 m.
Lengdegrad: 14.2079430 Breddegrad: 65.7368590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Klinoamfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Pentlanditt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
I sone 9 opptrer flere uregelmessige mineraliserte linser i størrelsesorden 100-200m2 (prøve 782.05 og Krut 19-14). I samme område er det en finkornet gabbrogang på noen timetres lengde og 2m bredde. Den har finfordelt magnet- kis-disseminasjon (782.06). På ett sted ble i denne observert ei linse med diameter 3cm av massiv magnetkis.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
KRUT 19-14 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Finkornet gabbro med litt sulfider
Antall registrerte elementanalyser = 2
NO0782.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelskornet gabbro med po-cpy-ptl-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 4151 24,04,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 463382 m. Nord: 7290908 m.
Lengdegrad: 14.2013810 Breddegrad: 65.7377140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
i en finkornet gabbrogang på noen timetres lengde og 2m bredde. Den har finfordelt magnet- kis-disseminasjon (782.06). På ett sted ble i denne observert ei linse med diameter 3cm av massiv magnetkis.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0782.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet gabbro med po-cpy-ptl-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Sone 10
(Objekt Id: 38007 24,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 463774 m. Nord: 7290927 m.
Lengdegrad: 14.2099380 Breddegrad: 65.7379370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Sone 10 omfatter en opptil 10 m mektig linse av rusten, magnetkis-impregnert gabbro med en begrenset utstrekning. Analyse av den (Krut 19-19) viser 0.21 % Ni og 0.10 % Cu. Dette er også en retrogradert norittisk gabbro som også inneholder noen doméner med finkornet grønn spinell. Det er ca. 5 % sulfider i form av opptil 3 mm sulfidaggregater med opptil 0.4 mm korn av pentlanditt sammen med kobberkis og magnetkis.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
KRUT 19-19 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Rusten gabbro med rik magnetkisimpregnasjon
Antall registrerte elementanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Sone 12
(Objekt Id: 38008 24,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 463724 m. Nord: 7291226 m.
Lengdegrad: 14.2087660 Breddegrad: 65.7406140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Sonee 12 ligger nede i dalen øst for Storhola. Her er det en minst 150 m lang og opptil 15-20 m mektig sone med dels rikt magnetkis-impregnert gabbro med sediment-innslag som har strøk i vestlig retning. Sonen kan fortsette under overdekke mot vest. Det ble tatt en prøve fra østligste del av denne sonen (Krut 19-18) som viser 0.10 % Ni og 0.05 % Cu. Sulfidene, ca 2 %, i form av magnetkis med noe kobberkis er bare 0.1-0.3 mm store. Pentlanditt danner hyppige «flammer» og ellers små korn i magnetkisen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Sone 12"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
KRUT 19-18 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Magnetkis i gabbroisk bergart
Antall registrerte elementanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Sone 13
(Objekt Id: 38009 24,06,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 463441 m. Nord: 7291795 m.
Lengdegrad: 14.2024150 Breddegrad: 65.7456860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Sone 13 befinner seg om lag 600 m nordvest for sone 12, nær toppen av ryggen nord for Storhola. Her er det en ca. 90 m lang og inntil 10-15 m mineralisert sone i gabbro med strøk i Ø-V retning. En prøve tatt fra mineraliseringen i 2014 (Hatt-27) viser 0.10 % Ni og 0.10 % Cu.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT-27 Fastfjell
Prøvetaker: T. Bjerkgård
Kommentar: Sulfidaggregater i rusten gabbro
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 024 Krutfjellet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HATT-27 Fastfjell 1010 129 1010 13.0
HATT-28 Fastfjell 464 84 396 4.0
KRUT 18-4 Fastfjell 747 69 278 8.0
KRUT 18-4 Fastfjell 972 68 348
KRUT 18-5 Fastfjell 957 103 503 5.0
KRUT 18-5 Fastfjell 1280 109 616
KRUT 19-1 Fastfjell 338 136 339 4.0
KRUT 19-1 Fastfjell 328 123 320
KRUT 19-10 Fastfjell 2390 147 2450 7.0
KRUT 19-10 Fastfjell 2560 150 2580
KRUT 19-11 Fastfjell 971 93 1180 2.0
KRUT 19-11 Fastfjell 999 78 1110
KRUT 19-12 Fastfjell 505 48 461
KRUT 19-12 Fastfjell 436 61 508 2.0
KRUT 19-13 Fastfjell 1190 104 1830 8.0
KRUT 19-13 Fastfjell 1430 108 1810
KRUT 19-14 Fastfjell 267 87 598 7.0
KRUT 19-14 Fastfjell 419 96 791
KRUT 19-15 Fastfjell 2850 280 3260
KRUT 19-15 Fastfjell 2510 242 3280 12.0
KRUT 19-16 Fastfjell 1450 153 2080 9.0
KRUT 19-16 Fastfjell 1610 165 2100
KRUT 19-17 Fastfjell 699 101 1100 7.0
KRUT 19-17 Fastfjell 770 86 1010
KRUT 19-18 Fastfjell 417 191 777 4.0
KRUT 19-18 Fastfjell 465 199 1000
KRUT 19-19 Fastfjell 991 175 2300 14.0
KRUT 19-19 Fastfjell 995 154 2070
KRUT 19-4 Fastfjell 501 87 517 3.0
KRUT 19-4 Fastfjell 573 77 482
KRUT 19-8 Fastfjell 1570 72 1420
KRUT 19-8 Fastfjell 1060 73 1320 4.0
KRUT 19-9 Fastfjell 2410 157 3370
KRUT 19-9 Fastfjell 2080 135 3270 7.0
NO0782.01 Fastfjell 744 136 68 100 613 .6 17.0
NO0782.02 Fastfjell 310 62 25 91 915 .2 3.0
NO0782.03 Fastfjell 627 38 9 84 1082 .2 11.0
NO0782.04 Fastfjell 1144 44 4 197 1755 .6 12493.0
NO0782.05 Fastfjell 158 38 12 69 183 .1 13.0
NO0782.06 Fastfjell 136 35 6 42 156 .1 10.0
NO0782.07 Fastfjell 744 29 5 113 720 .5 11.0
187360 Fastfjell 494 67 306 4.0
187360 Fastfjell 447 49 286
187361 Fastfjell 1040 61 402
187361 Fastfjell 1040 83 419 8.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
HATT-27 -5.0 4.0 1.13
HATT-28 -5.0 4.0 .64
KRUT 18-4 -5.0 2.0 .52
KRUT 18-4
KRUT 18-5 -5.0 3.0 1.11
KRUT 18-5
KRUT 19-1 -5.0 3.0 1.73
KRUT 19-1
KRUT 19-10 -5.0 9.0 1.27
KRUT 19-10
KRUT 19-11 -5.0 4.0 1.15
KRUT 19-11
KRUT 19-12
KRUT 19-12 -5.0 1.0 .41
KRUT 19-13 -5.0 7.0 .97
KRUT 19-13
KRUT 19-14 -5.0 5.0 .74
KRUT 19-14
KRUT 19-15
KRUT 19-15 14.0 14.0 3.46
KRUT 19-16 9.0 9.0 1.86
KRUT 19-16
KRUT 19-17 -5.0 3.0 .89
KRUT 19-17
KRUT 19-18 6.0 8.0 2.26
KRUT 19-18
KRUT 19-19 9.0 5.0 2.32
KRUT 19-19
KRUT 19-4 -5.0 2.0 .66
KRUT 19-4
KRUT 19-8
KRUT 19-8 -5.0 7.0 .75
KRUT 19-9
KRUT 19-9 -5.0 7.0 1.75
NO0782.01 7.0 10.0 5 .7 13 1.00 2 2 1.44
NO0782.02 8.0 12.0 5 .2 32 1.00 2 2 1.04
NO0782.03 7.0 8.0 2 .2 11 1.00 2 2 1.59
NO0782.04 9.0 18.0 8 .2 2 1.00 3 2 3.13
NO0782.05 7.0 12.0 2 .2 44 4.00 2 3 1.86
NO0782.06 5.0 7.0 2 .4 62 6.00 2 2 2.68
NO0782.07 5.0 9.0 12 .2 7 1.00 5 2 1.52
187360 -5.0 -1.0 .42
187360
187361
187361 -5.0 3.0 .59
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
HATT-27
HATT-28
KRUT 18-4
KRUT 18-4
KRUT 18-5
KRUT 18-5
KRUT 19-1
KRUT 19-1
KRUT 19-10
KRUT 19-10
KRUT 19-11
KRUT 19-11
KRUT 19-12
KRUT 19-12
KRUT 19-13
KRUT 19-13
KRUT 19-14
KRUT 19-14
KRUT 19-15
KRUT 19-15
KRUT 19-16
KRUT 19-16
KRUT 19-17
KRUT 19-17
KRUT 19-18
KRUT 19-18
KRUT 19-19
KRUT 19-19
KRUT 19-4
KRUT 19-4
KRUT 19-8
KRUT 19-8
KRUT 19-9
KRUT 19-9
NO0782.01 18 93 40 3.07 2.00 5.00 1 33.0 2.00
NO0782.02 30 101 108 3.53 2.00 5.00 1 11.0 2.00
NO0782.03 17 99 83 2.97 2.00 5.00 1 34.0 2.00
NO0782.04 23 126 202 6.02 2.00 5.00 1 6.0 2.00
NO0782.05 37 34 61 3.11 2.00 5.00 1 116.0 2.00
NO0782.06 47 51 67 4.11 2.00 5.00 1 163.0 3.00
NO0782.07 16 50 110 4.32 2.00 13.00 3 24.0 2.00
187360
187360
187361
187361
------------------
Prøvenr. B*
HATT-27
HATT-28
KRUT 18-4
KRUT 18-4
KRUT 18-5
KRUT 18-5
KRUT 19-1
KRUT 19-1
KRUT 19-10
KRUT 19-10
KRUT 19-11
KRUT 19-11
KRUT 19-12
KRUT 19-12
KRUT 19-13
KRUT 19-13
KRUT 19-14
KRUT 19-14
KRUT 19-15
KRUT 19-15
KRUT 19-16
KRUT 19-16
KRUT 19-17
KRUT 19-17
KRUT 19-18
KRUT 19-18
KRUT 19-19
KRUT 19-19
KRUT 19-4
KRUT 19-4
KRUT 19-8
KRUT 19-8
KRUT 19-9
KRUT 19-9
NO0782.01 2
NO0782.02 2
NO0782.03 2
NO0782.04 2
NO0782.05 3
NO0782.06 5
NO0782.07 3
187360
187360
187361
187361


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse