English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 030 Kilvassaksla
(Objekt Id: 2894)
(Sist oppdatert: 02.03.2018)
Borkjerner: Kilvassaksla

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 473192 m. Nord: 7301184 m.
Lengdegrad: 14.4132250 Breddegrad: 65.8308800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Au 500 ppb 22.10.1992
Cu 1000 ppm 22.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1925 - 1925 Røsking
1955 - 1955 Røsking
1984 - 1984 Prøvetaking Selskap/Institusjon:ASPRO/LKAB
1985 - 1985 Kjerneboring Selskap/Institusjon: "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Fortrengningsmalm Form: Plate
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Skarnomvandling
Strøk/Fall: 250 / 30 Retning: 280
Feltstupning: 10
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :250 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Strøk :280 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det har vært sprengt på stedet ca. 1925 og ca. 1955. I.B. Ramberg gjorde undersøkelser i området i 1965 uten å lokalisere mineraliseringen, og Bleikvassli Gruber foretok senere muting. A/S Sydvaranger gjorde undersøkelser på 1960-tallet. I 1984 ble tre bergartsprøver analysert av ASPRO/ LKAB - en kom ut med 0.75% Cu og 4.3ppm Au. Nordland fylke delfinansierte arbeidene som foregikk i 1985: fastfjellsprøvetaking og diamantboring (6 hull, tilsammen 72m). Mineraliseringen ligger innen Akfjelldekkets marmorformasjon i en tektonisk sone med skarnmineraler (epidot-amfibolitt med pyroksen og granat). I liggsonen av mineraliseringen opptrer grønnskifer og noen steder en tynn (ca.5m) diorittisk bergart (tildels med overgang til gabbro). Dioritten synes pga. sin kompetanse å ha opptatt de tektonske krefter, slik at skyvning har foregått i overkant av den. Løsninger har kunnet trenge fram langs skyveplanet og dannet skarn og malmmineraler. Det store antall små, boudinerte ultrabasitter i marmorformasjonen er mulig kilde for de mineraliserende løsningene. Den mineraliserte sonen er ca. 750m lang. Mineraliseringen har varierende mektighet, fra under 1m i de vestligste 50m, økende mot øst til ca. 15m i et borhull i den østlige delen. Kompakt magnetkis utgjør bare en liten del av dette, men hele sekvensen er magnetkis-impregnert. Mineraliseringen er stort sett over 5m mektig i nær 700m lengde. Boringene viste at mineraliseringen var meget ujevn. Au opptrer i anomale mengder gjennom store deler av skarnet, oftest knyttet til de magnetkisrike partiene, men høyeste påviste gehalt, 1.7ppm Au over 1.4m, er i en relativt spredt magnetkis-impregnert skarnbergart. Cu-innholdet er for lavt til å kunne gi vesentlig tilskudd til malmverdien (og andre økonomiske elementer er heller ikke påvist). Høyeste Cu-verdi i borkjerne var 0.384% over 1.10m. Denne seksjonen inneholdt forøvrig 1.4ppm Ag og 8ppb Au. Det er ingen tydelig korrelasjon mellom Au og Cu. Skjerpene omtales fra vest mot øst: UTM 473170 7301290: Skarnsonens SV-ligste utgående. Finkornet skarn med magnetkis-kobberkis-disseminasjon (prøve 05). UTM 473220 7301330 (skjerp 1): Avblottet rustent skarn over 6m mektighet. Slirer av massiv finkornet magnetkis og noe kobberkis (07) i sulfid-impregnert skarn (06). UTM 473260 7301360 (hovedskjerpet): Utsprengt 1m3 i skrent. Minst 4m mektig finkornet skarn med magnetkis-kobberkis-disseminasjon (04). Uregelmessige kvarts-karbonat-årer, ofte med magnetkis (03), er vanlig i skarnet. Grå finkornet kalkspatmarmor i heng (01) og lys feltspatisk skifer i ligg (02). UTM 473500 7301450 (skjerp 2): Utsprengt 0.5m3 i liten grop. Plukkprøve av semimassiv magnetkis-kobberkis-mineralisering i finkornet skarn (08). UTM 473580 7301500 (skjerp 3): Utbrudt 0.5m3 i noen små groper. Hele skarnsonens mektighet er ikke blottet. UTM 473600 7301510: Avblottet et lite område. UTM 473720 7301580 (skjerp 4): Avblottet to små områder, sprengt litt og diamantboret. UTM 473740 7301600 (skjerp 5): Avblottet på tre små punkt og utsprengt 1m3. Også boret. Hvis sammenhengende mineralisering: 8-10m mektig. Plukkprøve massiv magnetkis-kobberkis (09). UTM 473800 7301640 (skjerp 6): Utsprengt 0.5m3 og boret. Plukkprøve massiv magnetkis-kobberkis-mineralisering (10).

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Dahl, Ø. 1987: Kilvassaksla Cu-Au-førende forekomst. Prøvetaking og diamantboring. ASPRO int. rapp. 1737.


Ramberg, I.B. 1965: Kilvatn-skjerpet. A/S Bleikvassli Gruber int rapp. 3-65.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_H03 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Sverre Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Semi-massive pyrrhotite, fine to medium grained, very fine grained green skarn matrix
NO0791.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grå fink. kalk fra heng.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0791.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Feltspatisk sk. med litt po-diss fra ligg.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0791.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Skarn med kvartslinse med po tilknyttet.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0791.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Skarn med po-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4161 30,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 473102 m. Nord: 7301087 m.
Lengdegrad: 14.4112750 Breddegrad: 65.8300030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0791.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Skarn med semimassiv po + cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3711 30,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 473152 m. Nord: 7301127 m.
Lengdegrad: 14.4123610 Breddegrad: 65.8303660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
UTM 473220 7301330 (skjerp 1): Avblottet rustent skarn over 6m mektighet. Slirer av massiv finkornet magnetkis og noe kobberkis (07) i sulfid-impregnert skarn (06).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0791.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Skarn med semimassiv po + cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0791.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. po + cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3712 30,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 473403 m. Nord: 7301262 m.
Lengdegrad: 14.4178400 Breddegrad: 65.8315950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
UTM 473500 7301450 (skjerp 2): Utsprengt 0.5m3 i liten grop. Plukkprøve av semimassiv magnetkis-kobberkis-mineralisering i finkornet skarn (08).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0791.08 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve av semimassiv-massiv po + cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3713 30,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 473455 m. Nord: 7301326 m.
Lengdegrad: 14.4189650 Breddegrad: 65.8321720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
UTM 473580 7301500 (skjerp 3): Utbrudt 0.5m3 i noen små groper. Hele skarnsonens mektighet er ikke blottet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_H06 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Sverre Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Semi-massive pyrrhotite+chalcopyrite in green, fine grained skarn matrix

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 3714 30,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 473652 m. Nord: 7301377 m.
Lengdegrad: 14.4232550 Breddegrad: 65.8326500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
UTM 473720 7301580 (skjerp 4): Avblottet to små områder, sprengt litt og diamantboret.

Navn på lokalitet: Skjerp 5
(Objekt Id: 3715 30,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 473672 m. Nord: 7301397 m.
Lengdegrad: 14.4236880 Breddegrad: 65.8328310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
UTM 473740 7301600 (skjerp 5): Avblottet på tre små punkt og utsprengt 1m3. Også boret. Hvis sammenhengende mineralisering: 8-10m mektig. Plukkprøve massiv magnetkis-kobberkis (09).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0791.09 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve av massiv po + cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 6
(Objekt Id: 3716 30,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 473732 m. Nord: 7301437 m.
Lengdegrad: 14.4249940 Breddegrad: 65.8331950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
UTM 473800 7301640 (skjerp 6): Utsprengt 0.5m3 og boret. Plukkprøve massiv magnetkis-kobberkis-mineralisering (10).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0791.10 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Plukkprøve av massiv po + cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 030 Kilvassaksla

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0791.01 Fastfjell 10 55 11 5 9 .1 1.0
NO0791.02 Fastfjell 8 12 6 7 5 .1 1.0
NO0791.03 Fastfjell 1389 25 4 92 27 .5 351.0
NO0791.04 Fastfjell 1178 89 15 140 44 .6 894.0
NO0791.05 Fastfjell 3625 27 9 256 208 .5 28.0
NO0791.06 Fastfjell 1252 52 8 242 144 .1 19.0
NO0791.07 Fastfjell 348 22 8 226 131 .1 7.0
NO0791.08 Tipprøve 1778 27 5 187 49 .1 17.0
NO0791.09 Tipprøve 1506 23 2 250 126 .3 5.0
NO0791.10 Fastfjell 2102 34 7 499 116 .5 408.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0791.01 3.0 3.0 3 .2 14 1.00 2 2 .39
NO0791.02 3.0 3.0 13 .2 48 2.00 2 2 .04
NO0791.03 3.0 3.0 2 .2 26 1.00 2 2 8.27
NO0791.04 3.0 3.0 3 .2 20 12.00 2 15 9.53
NO0791.05 3.0 5.0 2 .2 6 1.00 2 3 15.63
NO0791.06 3.0 3.0 3 .2 5 1.00 2 9 11.20
NO0791.07 3.0 3.0 5 .2 2 3.00 2 12 11.01
NO0791.08 3.0 3.0 9 .6 10 3.00 2 4 9.49
NO0791.09 3.0 3.0 6 .3 2 1.00 2 7 11.49
NO0791.10 4.0 3.0 2 .2 5 10.00 5 27 25.83
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0791.01 4 9 116 .78 3.00 5.00 1 1025.0 9.00
NO0791.02 2 4 114 .82 26.00 5.00 1 36.0 12.00
NO0791.03 2 1 513 10.95 2.00 5.00 1 42.0 2.00
NO0791.04 5 8 408 15.46 6.00 5.00 1 37.0 13.00
NO0791.05 6 8 820 25.98 2.00 10.00 1 18.0 2.00
NO0791.06 12 16 1591 21.63 2.00 5.00 2 2.0 2.00
NO0791.07 12 12 1567 18.62 4.00 6.00 2 12.0 92.00
NO0791.08 13 15 1455 20.85 3.00 5.00 4 6.0 2.00
NO0791.09 8 7 1330 22.15 2.00 5.00 3 2.0 2.00
NO0791.10 2 4 262 45.04 3.00 5.00 1 4.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0791.01 2
NO0791.02 2
NO0791.03 2
NO0791.04 2
NO0791.05 2
NO0791.06 4
NO0791.07 2
NO0791.08 7
NO0791.09 6
NO0791.10 13


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse