Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1813 - 006 Kvitdalstind
(Object Id: 2914)
(Last updated: 10.02.2006)

Location
County: Nordland Municipality: Brønnøy (1813)
Map 1:50000: Majafjellet (1825-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 401962 m. North: 7236468 m.
Longitude: 12.9021360 Latitude: 65.2367360
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Arsenic
Element(s): As
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1994 - 1994 Geology Company/Institution :NGU - malmreg.

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Devonian
Genesis: Shear zone formation Form: Plate
Main texture: Fracture filling Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: Sericitisation
Strike/Dip: 293 / 80 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Silurian
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex: Bindal Batholith
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Arsenopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Toglimmergranitt Intrusive
Original rock :Granite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Joints/Fractures Strike/Dip :293 / 80 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger på sørsiden av et lite dalsøkk og ca. 100 m rett nord for østenden av et lite tjern mellom de to toppene på Kvitdalstind. Den ligger ca. 970 moh. og på kanten av platået mot Kalklavdalen. Mineraliseringen utgjør den SØ-lige forlengelse av funnpunktene som er beskrevet av Kvalheim (1935), Berggren (1936) og Kautsky (1936). Mineraliseringen omfatter semimassive sprekkefyllinger av arsenkis og litt svovelkis samt disseminasjon i svakt rødlig toglimmergranitt. Mineraliseringen følger en 1-2 m bred sprekkesone og har en utstrekning langs strøket på 15-20 m. Den arsenkis-mineraliserte granitten er lokalt serisittomvandlet.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Kvalheim, A. , 1935
Report on the ore-deposits of Finnlifjell.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1190;3 pages
Abstract:
Forfatteren beskriver flere malmsoner i området Finnlitjønn - Røyskattdalen. Arsenkis er mer vanlig enn svovelkis og gull følger arsenkis. Generelt har malmsonene strøk NV-SØ og steile fall mot SV. De fleste soner (A, B, C) ligger nær Finnlitjønn og i strøkforlengelsen av C sørøst for Finnlitjønn (i alt 6 stk). To analyser gir 10 g/tonn Au (A-sona) og 22,6 g/tonn Au (SØ for Finnlitjønn). Ved Røyskattdalen beskrives to paralelle soner som kan følges ca. 150 m langs strøket (NV-SØ). Analyser fra en av sonene gir 4,4 - 9,6 g/tonn Au. Forfatteren gir til slutt et estimat på malmmengda på Finnlifjell og konkluderer at forekomstene er lovende og bør undersøkes nøyere.

Kautsky, F. , 1936
Fundpunkte innerhalb des konzessionsgebietes Gamla Oxen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3086;9 pages
Abstract:
Forf. går systematisk gjennom arsenkisførende sprekker/sprekksoner i følgende områder: Gamle Oksen, Nye Oksen, Buadalsvattendalen, Grytendalen, Finnlifjell, Kalklavdalen. Hver sone blir lokalisert i lendet og kjemiske analyser blir oppgitt (As, Ag, Au). Særlig frå Finnlifjell og i Kalklavdalen beskriver forf. mange funnpunkter. Gullinnholdet i analyserte prøver varierer en god del.

Berggren, E. , 1936
Kolsvikfyndigheten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3085;23 pages
Abstract:
Forf. gir en forholdsvis detaljert beskrivelse av malmforekomstene i Buadal (Kolsvik). Malmen består av arsankis og gull impregnert i kvartsårer. Prof beskriver også geologi og topografi og resultatet av elektriske målinger. På grunnlag av kartlegging og kjemisk analyse av de ulike forekomstene beregner forf. malmarealtet av forekomsten med minst 5 g/tonn AU. Det blir påpekt at malmens vertikale utstrekning kan være stor og at malmarealet kan økes en god del dersom fattigere soner tas med. Analyseresultater fra Kolsvik, Nye Oksen, Gamle Oksen, Finnlifjellet og Kalkavdalen er vedlagt i tabellform.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0812.01 Bedrock
Sampler: Furuhaug, L./...Stored: Løkken
Comment: 1-5 mm aspy-årer og diss. i svakt rødlig granitt, lokalt med svak serisittomv.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1813 - 006 Kvitdalstind

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0812.01 Bedrock 6 3 21 2 9 1.6 6410.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0812.01 3.0 -3.0 -5.0 37626 -.2 20 3.00 44 11
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0812.01 3.88 1 11 39 6.38 6.00 -5.00 -2 4.0
------------------
Sample No. La* B*
NO0812.01 11.00 -3


The fact sheet was created on 27.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway