Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1813 - 014 Storspaltflåget
(Object Id: 2922)
(Last updated: 01.03.2000)

Location
County: Nordland Municipality: Brønnøy (1813)
Map 1:50000: Majafjellet (1825-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 402832 m. North: 7236668 m.
Longitude: 12.9205970 Latitude: 65.2387870
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Arsenic
Element(s): As
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1936 - 1936 Geology Company/Institution :Boliden AB
1994 - 1994 Geology Company/Institution :NGU-malmreg.

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Devonian
Genesis: Shear zone formation Form: Plate
Main texture: Fracture filling Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 83 / 80 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Silurian
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex: Bindal Batholith
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Arsenopyrite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Toglimmergranitt Intrusive
Original rock :Granite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Shear plane Strike/Dip :262 / 80 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten omfatter tre gangsystemer som er blottet øverst på flåget 100 m sør for enden av Storspalten, en stor kløft som skjærer inn i fjellet på sørvestsiden av Kalklavdalen. Gangsystemene opptrer i nedkanten av en urdekket skråning under en brattskrent, og er derfor bare delvis blottet. Det er derfor vanskelig å fastslå om de enkelte gangsystemer har sammenheng med hverandre. Det vestre ligger nær bekken som renner ned i Storspalten og 725 moh. Det midtre gangsystem, som er blottet 100 m mot øst, har forekomstens koordinater. Det østligste system finnes på kanten av floget 50 m lenger øst. Forekomsten er prøvetatt i 1930-årene av Boliden AB og omfatter sannsynligvis funnpunkt 9 og 10 i bergarkivrapporten (Kautsky 1936, side 8). Mineraliseringen omfatter fin- til middelskornet arsenkis og små mengder av arsenkis. Det vestre gangsystem omfatter opptil 0,5 m brede skjærsoner av skifrig breksjert og oppsprukket granitt som sporadisk fører massive sprekkefyllinger og disseminasjon av arsenkis (1-10 mm). Dessuten opptrer svarte kataklasittårer. Hovedskjærsonen med strøk/fall 79/70 er blottet over en lengde av ca. 40 m. Den har en forgrening (97/90) som muligens kan ha forbindelse med det midtre gangsystem (de tre første målinger under pkt. 6, Strukturer tilhører det vestre system, de tre neste det midtre system). Mineraliseringen i det midtre gangsystem (715 moh.) er svakest og opptrer langs en tynn kataklasitt-/breksje-sone på kanten av en 10 cm bred og 15 m lang gang av glasskvarts. Arsenkis opptrer disseminert i breksjen og i kataklasittens grunnmasse, og som mm-tykke, massive plater langs skjærsprekker. Skjærsonen forsvinner gradvis i granitten mot øst hvor den får form av et sett med parallelle sprekker. Det østlige gangsystem (650-700 moh.) følger et 50 m langt buktende tog av skjærdeformerte kvartsganger og -linser med varierende strøk/fall (se sprekker under pkt. 1). I terrenget har gangtoget retning (N66Ø). Kvartsgangene og granittene langs gangkontakten er breksjert og fører mørke kataklasittårer. Arsenkis og svovelkis finnes i disse partier som disseminerte korn og semimassive årer, dels også som nettverk av årer.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0820.04 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
Comment: Midtre gangsystem. Finkornet arsenkisdiss. i grunnmassen av mørk kataklasitt/breksje.

Name of Locality: Vestgang
(Object Id: 3778 14,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Brønnøy (1813)
Map 1:50000: Majafjellet (1825-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 402542 m. North: 7236688 m.
Longitude: 12.9143820 Latitude: 65.2388810
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Arsenic
Element(s): As
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0820.03 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
Comment: Nettverk av 1-5 mm brede aspy-årer i breksjert, lys grå granitt som også fører diss. aspy.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Østgang
(Object Id: 3779 14,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Brønnøy (1813)
Map 1:50000: Majafjellet (1825-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 402692 m. North: 7236668 m.
Longitude: 12.9176030 Latitude: 65.2387460
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Arsenic
Element(s): As
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0820.01 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
Comment: Kvartskorn med disseminerte aspy-korn og aggregater (maks. 5 mm). Gangen er lokalt breksjert, og fører da nettverk av fink. py, aspy og/eller ultraklasitt-årer (1-10 mm).
No. of registrated element analyses = 1
NO0820.02 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
Comment: 5 cm muskovitt-kvartsgang med 10-20 mm bred semi-massiv aspy-rand mot rødlig, grå granitt som lokalt fører litt fink. diss. aspy.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1813 - 014 Storspaltflåget

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0820.01 Bedrock 8 3 10 6 12 .8 259.0
NO0820.02 Bedrock 8 5 29 3 13 2.8 1126.0
NO0820.03 Bedrock 6 2 40 10 8 2.6 1481.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0820.01 -3.0 -3.0 -5.0 2976 -.2 1 7.00 4 14
NO0820.02 -3.0 -3.0 -5.0 99999 .2 13 7.00 89 25
NO0820.03 -3.0 -3.0 -5.0 99999 .2 19 4.00 73 38
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0820.01 .53 3 14 47 1.79 -2.00 -5.00 2 1.0
NO0820.02 3.41 7 15 95 6.69 6.00 10.00 -2 4.0
NO0820.03 1.92 2 7 62 5.11 13.00 -5.00 -2 9.0
------------------
Sample No. La* B*
NO0820.01 -1.00 17
NO0820.02 8.00 -3
NO0820.03 9.00 7


The fact sheet was created on 19.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway