Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1824 - 032 Brennåsen
(Object Id: 2946)
(Last updated: 25.06.2001)

Location
County: Nordland Municipality: Vefsn (1824)
Map 1:50000: Trofors (1926-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 421162 m. North: 7289268 m.
Longitude: 13.2819320 Latitude: 65.7154210
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Pb Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Lens
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 188 / 80 Direction: 187
Plunge: 20
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Wollastonite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Calcite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Major mineral (>10%)
Ore mineral Galena Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Hornblendegneis Intrusive
Original rock :Diorite
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Kalkspatmarmor Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Mineral banding Strike/Dip :188 / 80 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Wall rock Mineral banding Strike/Dip :188 / 80 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger øverst i den bratte lia på østsiden av Banktjørna og 75 m øst for bredden, midt på vannet. En 7 m lang skjæring og stoll er påbegynt for å avbygge malmsonen som er blottet i 3 dagbrudd (2x2 m2, 2x10 m2, 3x4 m2) høyere opp i lia (5 m vertikalt, 7 m horisontalt). Malmsonen, som er 3 m bred, består av en rosa, båndet (1-50 mm) til massiv bergart med svart forvitringshud. Den består av wollastonitt?, granat, kvarts og kalkspat. Mot kanten av sonen opptrer bånd av hvit til rosa marmor som også fører sulfidmineralisering. Geologien i grunnstollen og bruddene indikerer at malmsonen representerer en isoklinal synform (str./fall 188/80, østflanke; 188/90, vestflanke) som har ombøyning ca. 20 m nord for grunnstollen og som skjærer ut av lia, ca. 20 m mot sør. (Den oppførte foldeakse er anslått). Malmsonen har dermed form som en linse. Mineraliseringen i sonen omfatter tynne, konkordante striper og bånd av mørk sinkblende og blyglans samt små mengder kobberkis. Den båndete malmen har vært utsatt for isoklinalfolding. I den massive wollastonitt-granat-kvartsbergarten opptrer i tillegg et sammenpresset nettverk av 1-5 mm brede, semimassive årer dominert av sinkblende eller blyglans. Sinkblende-årene glir langs strøket stedvis over i semimasive sinkblende-bånd og -linser. I grunnstollen inneholder sidesteins-marmoren tynne, boudinerte kropper av grå, finkornet hornblendegneis med sprekkefyllinger av sinkblende og kalkspat samt striper og disseminasjon av svovel- og kobberkis. Kobberkis, blyglans og sinkblende opptrer dessuten som aggregater og årer i opptil 25 cm store kvartsnyrer i marmoren. Malmsonen på Brennåsen viser mange petrografiske likhetstrekk med den på Ravnåsen (NO0736, 1 km mot sør). Skjerpevirksomheten er ifølge Torgersen (1928) knyttet til aktiviteten på Ravnåsen. Det skal også finnes to andre malmsoner av tilsvarende type både i nord og i sør på ryggen av Brennåsen (Bowitz-Ihlen 1973).

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gustavson, Magne , 1988
Mosjøen. Berggrunnsgeologisk kart M 1 : 250 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; BOK;Skrifter; No.87;1 - 42 pages
Abstract:
The principal geological and tectonostratigraphic divisions of the bedrock within the area of mapsheet Mosjøen are: (1) Precambrian basement rocks with minor occurrences of possible Cambrian cover sediments, (2) the Susendalen Nappe, (3) the Seve-Køli Nappe Complex, (4) the Rødingsfjell Nappe, and (5) the Helgeland Nappe Complex. Short accounts of economic geology (ores and industrial minerals) are given.

Torgersen, J.C. , 1928
Sink- og blyforekomster på Helgeland.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.131;1-79 pages
Abstract:
The deposits described in this paper are situated in the large section of Northern Norway, generally called Helgeland, some in the districts of Rana and Vefsn, others in the districts (herreder) Leirfjord and Tjøtta in the Nordland county. The deposits occur in metamorphic rocks of Cambro-Silurian age and in the neighbourhood of acid plutonic rocks belonging to the igneous series of the Caledonian mountain range. These igneous rocks generally consist of light coloured granites, and the accompanying intrusive sheets are white and often very siliceous with few dark minerals. The ore forms intrusive sheets or impregnations in the metamorphic rocks. The ore minerals are zinkblende and galena, the latter sometimes being argentiferous. They are accompanied by pyrrhotite and pyrite, sometimes also by arsenopyrite They always form complex ores the utilization of which was formerly difficult but is now made possible through the application of the modern methods of selective flotation. Zinkblende is the prevailing ore mineral. The amount of galena is rather variable, but its distribution in the occurrences is only imperfectly known. Also the amounts of accompanying pyritic minerals are variable.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0843.01 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
Comment: Foliasjonskonkordante korntog og striper av py og cpy samt sprekkebelegg av sl og kalkspat i grå fink. hornblende-kalksikatgneis.
No. of registrated element analyses = 1
NO0843.02 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
Comment: Grovk. sl og litt ga og cpy i kvartsnyre.
No. of registrated element analyses = 1
NO0843.03 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
Comment: Sterkt foldete striper/bånd og diss av middelsk. sl og litt ga i marmor og rosa, båndet marmor.
No. of registrated element analyses = 1
NO0843.04 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
Comment: Isoklinalt foldete striper/bånd (5 mm) av sl i hvit og rosa båndet marmor (wollastonittsoner?).
No. of registrated element analyses = 1
NO0843.05 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
Comment: Ga-dominert årenett (5 mm årer) i grå til rosa wollastonitt?-bergart.
No. of registrated element analyses = 1
NO0843.06 Bedrock
Sampler: Ihlen, P.M./...Stored: Løkken
Comment: Sl-dominert årenett (5 mm årer) i rosa wollastonitt?-bergart.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1824 - 032 Brennåsen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0843.01 Bedrock 1535 7830 5013 35 64 9.5 16.0
NO0843.02 Bedrock 1998 10691 8654 16 16 14.0 26.0
NO0843.03 Bedrock 156 99999 16627 48 7 80.4 30.0
NO0843.04 Bedrock 571 48737 22754 26 3 29.6 24.0
NO0843.05 Bedrock 274 48891 15025 32 14 83.6 16.0
NO0843.06 Bedrock 784 79658 26667 51 15 37.6 52.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0843.01 -3.0 -3.0 -5.0 10 22.3 75 4.00 2 32
NO0843.02 -3.0 -3.0 -5.0 4 32.9 31 1.00 3 60
NO0843.03 -3.0 -3.0 -5.0 36 358.7 109 1.00 22 340
NO0843.04 -3.0 -3.0 -5.0 15 155.5 100 1.00 29 93
NO0843.05 -3.0 3.0 -5.0 14 170.0 22 4.00 72 202
NO0843.06 -3.0 -3.0 -5.0 23 278.9 8 -1.00 15 156
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0843.01 2.80 167 140 4006 7.62 -2.00 13.00 -2 187.0
NO0843.02 1.73 10 12 1396 2.97 -2.00 -5.00 -2 67.0
NO0843.03 8.26 12 35 3876 3.60 2.00 -5.00 43 247.0
NO0843.04 3.47 6 21 3202 2.26 2.00 10.00 -2 353.0
NO0843.05 6.60 11 27 12635 5.01 4.00 6.00 -2 221.0
NO0843.06 8.50 5 7 15415 5.74 4.00 14.00 -2 212.0
------------------
Sample No. La* B*
NO0843.01 4.00 -3
NO0843.02 1.00 -3
NO0843.03 3.00 -3
NO0843.04 4.00 -3
NO0843.05 5.00 3
NO0843.06 1.00 -3


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway