English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 032 Brennåsen
(Objekt Id: 2946)
(Sist oppdatert: 25.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 421162 m. Nord: 7289268 m.
Lengdegrad: 13.2819320 Breddegrad: 65.7154210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 188 / 80 Retning: 187
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Wollastonitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Hornblendegneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Dioritt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :188 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Mineralbånding Strøk/Fall :188 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger øverst i den bratte lia på østsiden av Banktjørna og 75 m øst for bredden, midt på vannet. En 7 m lang skjæring og stoll er påbegynt for å avbygge malmsonen som er blottet i 3 dagbrudd (2x2 m2, 2x10 m2, 3x4 m2) høyere opp i lia (5 m vertikalt, 7 m horisontalt). Malmsonen, som er 3 m bred, består av en rosa, båndet (1-50 mm) til massiv bergart med svart forvitringshud. Den består av wollastonitt?, granat, kvarts og kalkspat. Mot kanten av sonen opptrer bånd av hvit til rosa marmor som også fører sulfidmineralisering. Geologien i grunnstollen og bruddene indikerer at malmsonen representerer en isoklinal synform (str./fall 188/80, østflanke; 188/90, vestflanke) som har ombøyning ca. 20 m nord for grunnstollen og som skjærer ut av lia, ca. 20 m mot sør. (Den oppførte foldeakse er anslått). Malmsonen har dermed form som en linse. Mineraliseringen i sonen omfatter tynne, konkordante striper og bånd av mørk sinkblende og blyglans samt små mengder kobberkis. Den båndete malmen har vært utsatt for isoklinalfolding. I den massive wollastonitt-granat-kvartsbergarten opptrer i tillegg et sammenpresset nettverk av 1-5 mm brede, semimassive årer dominert av sinkblende eller blyglans. Sinkblende-årene glir langs strøket stedvis over i semimasive sinkblende-bånd og -linser. I grunnstollen inneholder sidesteins-marmoren tynne, boudinerte kropper av grå, finkornet hornblendegneis med sprekkefyllinger av sinkblende og kalkspat samt striper og disseminasjon av svovel- og kobberkis. Kobberkis, blyglans og sinkblende opptrer dessuten som aggregater og årer i opptil 25 cm store kvartsnyrer i marmoren. Malmsonen på Brennåsen viser mange petrografiske likhetstrekk med den på Ravnåsen (NO0736, 1 km mot sør). Skjerpevirksomheten er ifølge Torgersen (1928) knyttet til aktiviteten på Ravnåsen. Det skal også finnes to andre malmsoner av tilsvarende type både i nord og i sør på ryggen av Brennåsen (Bowitz-Ihlen 1973).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, Magne , 1988
Mosjøen. Berggrunnsgeologisk kart M 1 : 250 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; BOK;Skrifter; No.87;1 - 42 sider
Abstrakt:
The principal geological and tectonostratigraphic divisions of the bedrock within the area of mapsheet Mosjøen are: (1) Precambrian basement rocks with minor occurrences of possible Cambrian cover sediments, (2) the Susendalen Nappe, (3) the Seve-Køli Nappe Complex, (4) the Rødingsfjell Nappe, and (5) the Helgeland Nappe Complex. Short accounts of economic geology (ores and industrial minerals) are given.

Torgersen, J.C. , 1928
Sink- og blyforekomster på Helgeland.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.131;1-79 sider
Abstrakt:
The deposits described in this paper are situated in the large section of Northern Norway, generally called Helgeland, some in the districts of Rana and Vefsn, others in the districts (herreder) Leirfjord and Tjøtta in the Nordland county. The deposits occur in metamorphic rocks of Cambro-Silurian age and in the neighbourhood of acid plutonic rocks belonging to the igneous series of the Caledonian mountain range. These igneous rocks generally consist of light coloured granites, and the accompanying intrusive sheets are white and often very siliceous with few dark minerals. The ore forms intrusive sheets or impregnations in the metamorphic rocks. The ore minerals are zinkblende and galena, the latter sometimes being argentiferous. They are accompanied by pyrrhotite and pyrite, sometimes also by arsenopyrite They always form complex ores the utilization of which was formerly difficult but is now made possible through the application of the modern methods of selective flotation. Zinkblende is the prevailing ore mineral. The amount of galena is rather variable, but its distribution in the occurrences is only imperfectly known. Also the amounts of accompanying pyritic minerals are variable.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0843.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Foliasjonskonkordante korntog og striper av py og cpy samt sprekkebelegg av sl og kalkspat i grå fink. hornblende-kalksikatgneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0843.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. sl og litt ga og cpy i kvartsnyre.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0843.03 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Sterkt foldete striper/bånd og diss av middelsk. sl og litt ga i marmor og rosa, båndet marmor.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0843.04 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Isoklinalt foldete striper/bånd (5 mm) av sl i hvit og rosa båndet marmor (wollastonittsoner?).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0843.05 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Ga-dominert årenett (5 mm årer) i grå til rosa wollastonitt?-bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0843.06 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Sl-dominert årenett (5 mm årer) i rosa wollastonitt?-bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 032 Brennåsen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0843.01 Fastfjell 1535 7830 5013 35 64 9.5 16.0
NO0843.02 Fastfjell 1998 10691 8654 16 16 14.0 26.0
NO0843.03 Fastfjell 156 99999 16627 48 7 80.4 30.0
NO0843.04 Fastfjell 571 48737 22754 26 3 29.6 24.0
NO0843.05 Fastfjell 274 48891 15025 32 14 83.6 16.0
NO0843.06 Fastfjell 784 79658 26667 51 15 37.6 52.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0843.01 -3.0 -3.0 -5.0 10 22.3 75 4.00 2 32
NO0843.02 -3.0 -3.0 -5.0 4 32.9 31 1.00 3 60
NO0843.03 -3.0 -3.0 -5.0 36 358.7 109 1.00 22 340
NO0843.04 -3.0 -3.0 -5.0 15 155.5 100 1.00 29 93
NO0843.05 -3.0 3.0 -5.0 14 170.0 22 4.00 72 202
NO0843.06 -3.0 -3.0 -5.0 23 278.9 8 -1.00 15 156
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0843.01 2.80 167 140 4006 7.62 -2.00 13.00 -2 187.0
NO0843.02 1.73 10 12 1396 2.97 -2.00 -5.00 -2 67.0
NO0843.03 8.26 12 35 3876 3.60 2.00 -5.00 43 247.0
NO0843.04 3.47 6 21 3202 2.26 2.00 10.00 -2 353.0
NO0843.05 6.60 11 27 12635 5.01 4.00 6.00 -2 221.0
NO0843.06 8.50 5 7 15415 5.74 4.00 14.00 -2 212.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0843.01 4.00 -3
NO0843.02 1.00 -3
NO0843.03 3.00 -3
NO0843.04 4.00 -3
NO0843.05 5.00 3
NO0843.06 1.00 -3


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse