English version
MALMDATABASEN
Registrering 5052 - 016 Aune
(Objekt Id: 299)
(Sist oppdatert: 04.01.1999)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Leka (1725-3) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 620660 m. Nord: 7220262 m.
Lengdegrad: 11.5673230 Breddegrad: 65.0839440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1987 - 1989 Geologi Selskap/Institusjon:BVLI/NTNU
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU/Malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Linse
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lekaofiolittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Aktinolitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Pentlanditt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Pyroxenite Intrusiv
Opprinnelig bergart :Pyroksenitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen, som er undersøkt med et lite skjerp (1 m3 tipp) mellom to små tjern, og enkelte andre små utsprengte groper, ca. 700 m vest for Aune, danner en 30 - 70 cm bred rustsone. I utstrekning kan den følges over 50 m før den blir overdekt av torv og myrpytter. Mineraliseringen ligger i ultramafisk kumulat med veksling av dunitt, wehrlitt og pyroksenitt. Det er også innslag av gabbrokumulat i området. De dominerende kumulatlagene veksler i skala 3 til 10 m mektige - internt kan en se mer finskala vekslinger. I bergartene rundt mineraliseringen er det observert tette til isoklinale folder med amplitude 30 - 50 cm. Det er også indikasjoner, i liten skala, på duktil skjærbevegelse subparallelt med kumulatlagningen. I større skala ses kumulatlag som er tektonisk avgrenset i linsesegment. Trolig reflekterer dette et skjærsonesystem. Mineraliseringen ligger subparallelt med kumulatlagningen i området, og i tilknytning til et over 10 m mektig pyroksenittdominert lag. Internt i dette laget er det et tynnere wehrlittisk lag, rundt 0.5 m tykt, og mineraliseringen ligger inn mot dette laget. Mineraliseringen er dominert av magnetkis, med mindre mengder av kobberkis og spor av pentlanditt. Sulfidene ligger langs mindre skjærsoner i lommer, gjennomsetter vertsbergarten og delvis fragmenterer pyroksenkrystallene. Denne fragmenteringen gir bergarten et kataklastisk preg. Bergarten inneholder skjærbånd og mindre skjærsoner, og det er ofte internt, eller assosiert med disse, at sulfidene sitter. Silikatene som denne mineraliseringen omslutter, er dominert av euhedral til subhedral pyroksen. I tillegg er det innslag av nåleformet aktinolitt og fragmenterte pyroksenrester internt i skjærbåndene, omsluttet av sulfider. Sør for Aune-mineraliseringen, subparallelt med kumulatlagningen, er det en lignende mineralisering nord for Vågan som har store fellestrekk med Aune, og ligger som uregelmessige soner parallelt med foliasjonen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rundhovde, Egil , 1992
Epigenisk mineraliseringsutvikling i Leka ofiolittkompleks.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0347.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Fine grained, massive pyrrhotite-chalcopyrite mineralization.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0347.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Medium grained pyroksenite with pyrrhotite-chalcopyrite mineralization.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5052 - 016 Aune

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0347.01 Fastfjell 2641 -1 -3 588 939 -.3 62.0
NT0347.02 Fastfjell 1324 -1 -3 438 739 -.3 44.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0347.01 2.0 1.0 -1.0 4 -.2 2 -1.00 -2 8
NT0347.02 2.0 1.0 -1.0 -2 .2 -1 -1.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NT0347.01 10.05 84 14 104 17.74 2.00 -5.00 -2 3.0
NT0347.02 6.92 127 34 126 13.69 2.00 -5.00 -2 4.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NT0347.01 -1.00 3
NT0347.02 -1.00 -3


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse