English version
MALMDATABASEN
Forekomst 1507 - 003 Sjøholt
(Objekt Id: 4570)
(Sist oppdatert: 22.02.2017)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Ålesund (1507)
Kart 1:50000: Stranda (1219-1) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 386467 m. Nord: 6930392 m.
Lengdegrad: 6.7968490 Breddegrad: 62.4871980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 27.05.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Reserver: 4650 tusen tonn
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 35,52 % 19.10.2012
V 0,34 % 19.10.2012

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Metamorfisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Møre %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Fe Ti malm %MgO(Ilm): < 1
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Vestre gneisregionen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Titanomagnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Ilmenitt Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten er tilknyttet amfibolittiske linser i granitoide gneiser, med disseminert og massiv opptreden av vanadiumholdig titanomagnetitt og ilmenitt. Verdikomponentene er i første rekke jern og vanadium, begge bundet i titanholdig magnetitt (titanomagnetitt). Geis (1967) oppgir følgende: Ved magnetometermålinger i 1962 viste det seg at Lid-feltets utgående har en lengde på 850 m. Mineraliseringen synes å bestå av en rekke enkeltlinser. Det er boret 3 diamantborehull ganske nær malmens utgående. Det ble herved konstatert en gjennomsnittsmektighet på 15.63 m med en gehalt på 35.52 % Fe. Hvis malmen er sammenhengende får man således et vertikalt malmtverrsnitt på 13300 m2 tilsvarende 46500 tonn pr. m innover. Geis henviser videre til et notat av oberstløytnant Smith datert 14. mars 1947 som omtaler et forsøk utført hos Bring i 1937 hvor rågodset inneholder 41.51 % Fe, 11.88 % TiO2 og 0.34 % V, mens magnetittkonsentratet inneholder 61.75 % Fe, 5.1 % TiO2 og 0.40 % V. Påsetningen oppgis til 1:2.21. Sikteanalyse er ikke oppgitt. Ut fra tilgjengelig informasjon ansees forekomsten som mest sannsynlig relativt liten som Fe-Ti-V forekomst betraktet, og er ikke av økonomisk interessant i dagens situasjon (2015). Mineralkonsentrater av vanadium- og titanholdig magnetitt er vissnok ikke for tiden internasjonal handelsvare. Verdikomponentene er primært jern og vanadium som må utvinnes igjennom en smelteprosess som produserer de to produktene jern og ferrovanadium; hvorvidt titankomponenten kan utvinnes til et salgbart produkt er uvisst. I praksis må en eventuell gruvedrift være koblet opp mot et smelteverk tilsvarende det som Elkem hadde den gangen Rødsand gruver var i drift. Det samlede ressursgrunnlaget for denne type forekomster i regionen Sjøholt-Rødsand er imidlertid betydelig fordelt på en rekke forekomster (se Sanetra 1985). En teoretisk mulighet er at det i framtiden bygges et gunstig plassert prosesseringsanlegg/smelteverk for denne type malm, for eksempel i kombinasjon med bruk av naturgass, og basert på råvarer fra forekomster i regionen så vel som fra andre steder. Dette scenarioet burde vært videreutviklet. Sjøholt-forekomsten er i et slikt perspektiv en potensielt interessant mineralressurs, og er slik situasjonen er i dag av regional interesse.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "2,5x"
Foto nr. 2 viser "10x"
Foto nr. 3 viser "50x"
Foto nr. 4 viser "100x"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Henriksen, G. , 1909
Statens Forekomster på Lid og Søholt i Ørskog.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1552;2 sider
Abstrakt:
Rapporten har en opplisting med stedfesting av anvisninger overdrat staten av konsul . Persson's mutinger i Ørskog.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse