Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Deposit 4645 - 001 Vågedalen
(Object Id: 4649)
(Last updated: 09.02.2017)

Location
County: Vestland Municipality: Askvoll (4645)
Map 1:50000: Dale (1117-1) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 298246 m. North: 6817880 m.
Longitude: 5.2155720 Latitude: 61.4420360
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu
Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 26.05.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves: 700 thousand tons
Operating method: Open pit and underground mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Cu 26.05.2015

Operations
From - To Activity Comments
1914 - 1919 Regular production
1978 - 1980 Geophysics Company/Institution :NGU
VLF and CP
1980 - 1980 Geology

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Genesis: Volcex Form: Plate
Main texture: Massive Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Stavfjord Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Stavenes Group Formation: Grimeli Formation

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Calcite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Tuffite Sedimentary
Original rock :Tuffite
Host rock Greenstone Extrusive
Original rock :Basalt

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger på vestsiden av Vågedalen og ca. 7 km øst for Grimeliforekomsten og i den samme grønnsteinsenheten. Det er drevet 4 små stoller i en ca. 0.5 m mektig kissone. Driften ble sannsynligvis foretatt i forbindelse med den siste av driftsperiodene ved Grimeli (1914-1919). Bergartene i området er grønnstein med enkelte kalkholdige tuffittlag. Malmen har likhetstrekk med Grimeliforekomsten, men er mer rik i sink og karbonat. Den består ellers av opptil 0.5 m mektige massive kissoner og 1-5 mm striper av pyritt over en ca. 10 m sone i grønnstein og tuffitt. De massive sonene er dominert av 0.1-3 mm pyrittkorn i en matriks av karbonat og noe sinkblende. Det er spredt kobberkis sammen med sinkblenden. Ett borhull (pack-sack) i 1978 viste 1 m med 1.00 % Cu og 2.10 % Zn og over 7 m 0.26 % Cu og 0.46 % Zn. Ellers viser observasjoner (Korneliussen og Often 1980) at massivmalmen ikke har mektigheter over 0.5 m. I tillegg kommer tynne kisstriper, årer og uregelmessig impregnasjon. Geofysikk (CP) gir et dyp på 500 m for malmsonen og en lengde på 900 m. Med en mektighet på 0.5 m gir dette en tonnasje på 0.7 mill. tonn.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Korneliussen, Are; Often, Morten , 1981
Kisforekomster i Stavfjordområdet med særskilt omtale av forekomstene Grimeli og Vågedalen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/53A;15 pages
Abstract:
I forbindelse med undersøkelser av Statens bergrettigheter er det i perioden 1976-80 foretatt geofysiske VLF- og CP-målinger, geologiske kartleggingsarbeider og diamantboringer (Pack-sack) ved kisforekomstene Grimeli og Vågedalen. Det blir i denne rapporten presentert en oversikt over de kjente kisforekomster i Stavfjordområdet med særskilt omtale av forekomstene Grimeli og Vågedalen. Rapporten er for en stor del basert på tidligere arbeider. For Grimeli og Vågedalen er det på et usikkert grunnlag anslått en forekomststørrelse på henholdsvis 1.5 og 0.7 mill. tonn med 2-4% Cu + Zn. Dette er for lite til å være av økonomisk interesse. Ingen av de øvrige kisforekomstene er lovende, og Stavfjordområdet vurderes som lite interessant i kissammenheng.

Rønning, Jan Steinar , 1981
CP-målinger i Grimelifeltet
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1800/53C;11 pages
Abstract:
Rapporten meddeler resultater fra CP-målinger ved Grimeli og Vågedalen gruver. Hensikten var å få bedre kjennskap til malmsonenes laterale utstrekning samt å bestemme lengdeutstrekning mot dypet. Lengden langs fallet ble ved Grimeli antydet til 600-200 meter og i Vågedalen 500 -200 meter. En optimistisk beregning av malmreservene anyder størrelsesorden 2 mill. tonn, som antas å være for lite til at økonomisk drift kan startes.

Singsaas, Per , 1979
VLF-målinger Grimelifeltet
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/53B;7 pages
Abstract:
Det ble foretatt målinger på to steder, først ved Grimeli gruve og deretter ved Vågedalen gruve, 7-8 km rett øst for Grimeli. Det er antatt at Grimeli og Vågedalen gruver ligger i et sammenhengende drag av kisførende soner. Tiden tillot ikke målinger langs hele draget. I feltet ved Grimeli gruve ble det påvist en rekke ledende soner, et par fort- setter 1 500 m i østlig retning. På grunnlag av måleresultatene er det utført packsackboringer i noen punkter på de lange sonene øst for gruva, men det ble kun påtruffet fattige kissoner (Morten Often). Ved Vågedalen gruve fremkom sterke anomalier på gruvesonen som trolig er ca. 800 m lang. Ved eventuelle nøyere undersøkelser av malmkroppene ved Grimeli gruve vil det være behov for andre typer målinger med større dybderekkevidde, f.eks. Turam- og/eller CP-målinger.

Stensrud, Axel , 1977
En mineralogisk undersøkelse av Grimeliforekomsten, Askvoll, Sogn og Fjordane.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway