Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4646 - 007 Folkestad
(Object Id: 4660)
(Last updated: 09.02.2005)

Location
County: Vestland Municipality: Fjaler (4646)
Map 1:50000: Askvoll (1117-4) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 288617 m. North: 6797491 m.
Longitude: 5.0585130 Latitude: 61.2543050
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron-Titanium
Element(s): Fe Ti
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Ti-deposit type(s)
Main type: Magmatic Ilm/Mt-ratio:
Sub type: Ilm +/- Mt +/- Ap in mafic intrusion %TiO(Ore):
Titanium province: Sunnfjord %P2O5(Ore):
Host rock: %MgO(Ilm):
Main Ti mineral: Ilmenite %V2O3(Mt):
ppm U (Rutile):
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Skal dreie seg om to små forekomster på Tippheia, den ene med areal 30 m2. Prøver innsamlet av ingeniør Efjestad viste: ca. 44% Fe, 8-12.6% TiO2, 0.3% V, 0.8-1.5% Cr BA rapporter: 731, 954, 2771

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Eggen, A.; Munster, C.A. , 1909
Rapport over en magnetjernforekomst tilhørende Cie. Min. Belge-Norvegienne, beliggende paa søndre Folkestaas grund.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 731;4 pages
Abstract:
Rapporten omhandler en malmgeologisk beskrivelse og vurdering av en jern-titan malmforekomst på gården Søndre Folkestad i Askvoll. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet, malmens feltopptreden, malmtype, malmens mektighet og feltutstrekning, bergrettigheter av magnetiske målinger. Vedlagt rapporten følger tre kartkisser: 1) Forekomstens beliggenhet i forhold til de nærmeste gårder etc., 2) Forekomstens beliggenhet M.1:1000 og 3) Kartskisse av selve forekomsten i M. 1:100. Til slutt følger en skrivelse om at malmen sannsynligvis er sterkt titanholdig, og at forekomsten er så liten at det ikke er lønnsomt å opprettholde eksisterende mutinger på denne.

Stadheim, J. F.
Folkestad titanjernforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 954;1 pages
Abstract:
Rapporten omhandler Folkestad titanjernforekomst i Askvoll. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet og adkomst, utførte skjerpearbeider, egnens bergarter (grå grunnfjellsgneis) samt om malmens feltopptreden og dimensjoner (15 - 20 m lang og 3 m bred linse av kompaktmalm beliggende i granatrik klorittskifer, utenfor kompaktmalmen er en sone med impregnasjonsmalm). Videre er gitt opplysninger om malmens mineralsammensetning på grunnlag av mikroskopering (både kompaktmalmen og impregnasjonsmalmen). En kjemisk analyse av malmen er referert fra J. H. L. Vogt. Til slutt er nevnt noen få ord om malmtilgangen som er alt for liten til å kunne nyttiggjøres i og med at malmlinsens areal bare er på 30 m2.

Stadheim, J. F. , 1928
Folkestad. (Dagbokutskrift)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2771;1 pages
Abstract:
Rapporten er et utdrag fra J. Stadheims dagbok for 1928 (2) og omhandler Folkestad titanjernforekomst i Askvoll. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet og adkomst, utførte skjerpearbeider, malmens feltopptreden og dens vertsbergarter, malmtyper (både kompakt og impregnasjonsmalm) samt en kjemisk analyse referert fra J.H.L. Vogt.


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway