English version
MALMDATABASEN
Registrering 4643 - 008 Blåberget
(Objekt Id: 4681)
(Sist oppdatert: 24.06.2015)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Årdal (4643)
Kart 1:50000: Hurrungane (1517-4) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 434367 m. Nord: 6798592 m.
Lengdegrad: 7.7742780 Breddegrad: 61.3159180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Au
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 500 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1702 - 1767 Regulær drift Selskap/Institusjon:Årdal Koparverk

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ukjent Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Massiv Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Jotundekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Bornitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Hornblenditt Intrusiv
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Amphibolite Intrusiv
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Jotunitt Intrusiv
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Blåbergets gruver ligger i luftlinje 1 km nordvest for tettstedet Øvre Årdal, i østre og sydøstre side av Blåberget ved utløpet av Fardal ca. 500 m.o.h. Bergartene i området er mangerittiske, amfibolittiske, granatamfibolittiske samt intrusive ganger av granodioritt. Bergartsgrensene mellom de mafiske bergartene er tildels gradvise, tildels skarpe. Koppermineraliseringen er i form av disseminert bornitt, kopperglans og kopperkis i hornblendittiske og amfibolittiske partier i mangeritt. Mektigheten av de mineraliserte partier/soner varierer fra noen cm til 4-5 m. De rikeste mineraliseringene er vanligvis i hornblendittiske partier i amfibolitt. Mineraliseringer i amfibolitt har vesentlig lavere koppergehalt. Amfibolittenes og hornblendittens utstrekning og form er sterkt varierende forårsaket av kraftig deformasjon. I hovedsak ser de mineraliserte bergarter ut til å opptre langs den samme sone/nivå i mangerittene, og kan følges mellom gruveåpningene langs fjellsiden nedover mot Årdalsvatnet i vest, over en avstand av ca. 1 km. Ved NGUs undersøkelser i 1976-77 (Korneliussen & Stav 1977) ble det foretatt en relativt omfattende overflateprøvetaking i og ved gruveanlegget. Koppergehaltene er gjennomgående lave, i størrelsesorden 0.5 % Cu og lavere. Hvis en tenker seg en forekomststørrelse på i størrelsesorden 0.5 millioner tonn, så vil sannsynligvis gehalten ligge på 0.2-0.25% Cu. Forekomsten har ingen økonomisk interesse. En sammenslått prøve av bornittrik hornblenditt fra gruvetippene ved Blåbergets gruver ble i 2004 analysert (ACME exploration package prosedyre); den inneholdt 0.85 ppm Au og 0.2 ppm Pd, i tillegg til > 1 % Cu.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
, 1977
Årdalsområdets kopperforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/9D;27 sider
Abstrakt:
Denne rapport omhandler den malmgeologiske del av en undersøkelse av malmforekomster i Årdalsområdet. Det presenteres en oversikt over de kjente forekomster, resultater av prøvetaking og analyser, og for enkelte av forekomstene en estimering av forekomststørrelse og gjennomsnittlig koppergehalt. Undersøkelsen gir for de fleste av forekomstene ikke grunnlag for videre optimisme. For en forekomst (Prins Fredrik) er kunnskapsnivået utilstrekkelig for en endelig vurdering. For informasjon om de regionalgeologiske, geokjemiske og geofysiske undersøkelser henvises til rapportene 1560/9A, B og C (Lutro 1977, Krog 1977, Eidsvig 1977).


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse