Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4631 - 003 Lindås
(Object Id: 4709)
(Last updated: 09.02.2005)

Location
County: Vestland Municipality: Alver (4631)
Map 1:50000: Sæbø (1116-2) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 291717 m. North: 6740591 m.
Longitude: 5.1779970 Latitude: 60.7462830
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron-Titanium
Element(s): Fe Ti
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Orthomagmatic formation Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Ti-deposit type(s)
Main type: Magmatic Ilm/Mt-ratio:
Sub type: Mt +/- Ilm +/- Ap in mafic intrusion %TiO(Ore):
Titanium province: Bergen %P2O5(Ore):
Host rock: %MgO(Ilm):
Main Ti mineral: Ilmenite %V2O3(Mt):
ppm U (Rutile):
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Ca. 1.5 km nordøst for Lindås sentrum ligger er lite skjerp, ca. 80m syd for veien mellom Lindås og Fannebostsjøen, i utkanten av en hage i et boligområde. Der er usikkert om dette er den samme forekomsten som i NGUs arkiver har registreringsnær. 476 "Lindås". Skjerpet er delvis igjenfyllt og det eneste som kan observeres er noe magnetittimpregnasjon i en amfibolittisk bergart. bergartene eller i området er lyse, biotittholdige, feltspatiske gneiser (Korneliussen m.fl. 1977)

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Stadheim, J. , 1939
Tosås gml. grube 10/7 -39
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2713;1 pages
Abstract:
Malmen ligger i en båndet gneis med striper av amfibolitt og biotittslirer. Malmsonen er 50 - 60 ca bred, kan følges 20 - 30 m og har lav gehalt. Det er altså en magnetittmalm. selv om dette ikke nevnes i rapporten.

Stadheim, J. , 1939
Odderstien jernforekomst i Herad ved Farsund.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2712;1 pages
Abstract:
Rapporten er på 10 linjer, men har også en skisse av forekomsten. Malmen består av klumper av magnetitt som ligger i en grå gneis med bånd av gabbro og amfibolitt. Det er drevet en skjæring på 15 m som har tatt med seg omtrent hele malmen.

Smith, H. H. , 1913
Torsaas jernmalmforekomst, Oftefjord, Farsund.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2972;1 pages
Abstract:
Rapporten beskjefter seg mest med beliggenhet og eiendomsforhold, men følgende får man ut: Malmen består av magnetitt, mektighet ca 1,20 m, lengdeutstrekning usikker. Den ligger i glimmerskifer. Det er drevet en åpen dagskjæring ca. 25 m lang. Forfatteren betrakter malmen som uintressant.

Offerdal, H. , 1904
Analyse af jernerts fra Odderstien jernskjerp.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 962;1 pages
Abstract:
Rapporten viser resultatet av en analyse som gjennomsnitt av 5 prøver på 750g hver: Fe 54,8 %, Mn 0,34%, Si02 14,8 P205 0,75 % , og resten Mg, Cu, Al.

Odderstiens jernmalmforekomster i Herad.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 644;3 pages
Abstract:
Lok. Nr. 20122, 20366. Rapporten beskriver beliggenhet, tidligere arbeider og geologiske forhold ved forekomsten. Malmen ligger i bånd av amfibolitt som ligger i en grå gneis. Malmmineralet sies å være titanomagnetitt som ligger som striper og slirer i anfibolitten. Den kan være både grov og finkornet. En analyse viser 52,3 % Fe, 4,6 % Ti og spor av V, P og S. Det har vært brudt malm to steder (Odderstien og Tosås) men det sies å være lite tilbake.


The fact sheet was created on 24.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway