English version
MALMDATABASEN
Registrering 4631 - 003 Lindås
(Objekt Id: 4709)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Alver (4631)
Kart 1:50000: Sæbø (1116-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 291717 m. Nord: 6740591 m.
Lengdegrad: 5.1779970 Breddegrad: 60.7462830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Bergen %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ca. 1.5 km nordøst for Lindås sentrum ligger er lite skjerp, ca. 80m syd for veien mellom Lindås og Fannebostsjøen, i utkanten av en hage i et boligområde. Der er usikkert om dette er den samme forekomsten som i NGUs arkiver har registreringsnær. 476 "Lindås". Skjerpet er delvis igjenfyllt og det eneste som kan observeres er noe magnetittimpregnasjon i en amfibolittisk bergart. bergartene eller i området er lyse, biotittholdige, feltspatiske gneiser (Korneliussen m.fl. 1977)

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Stadheim, J. , 1939
Tosås gml. grube 10/7 -39
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2713;1 sider
Abstrakt:
Malmen ligger i en båndet gneis med striper av amfibolitt og biotittslirer. Malmsonen er 50 - 60 ca bred, kan følges 20 - 30 m og har lav gehalt. Det er altså en magnetittmalm. selv om dette ikke nevnes i rapporten.

Stadheim, J. , 1939
Odderstien jernforekomst i Herad ved Farsund.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2712;1 sider
Abstrakt:
Rapporten er på 10 linjer, men har også en skisse av forekomsten. Malmen består av klumper av magnetitt som ligger i en grå gneis med bånd av gabbro og amfibolitt. Det er drevet en skjæring på 15 m som har tatt med seg omtrent hele malmen.

Smith, H. H. , 1913
Torsaas jernmalmforekomst, Oftefjord, Farsund.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2972;1 sider
Abstrakt:
Rapporten beskjefter seg mest med beliggenhet og eiendomsforhold, men følgende får man ut: Malmen består av magnetitt, mektighet ca 1,20 m, lengdeutstrekning usikker. Den ligger i glimmerskifer. Det er drevet en åpen dagskjæring ca. 25 m lang. Forfatteren betrakter malmen som uintressant.

Offerdal, H. , 1904
Analyse af jernerts fra Odderstien jernskjerp.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 962;1 sider
Abstrakt:
Rapporten viser resultatet av en analyse som gjennomsnitt av 5 prøver på 750g hver: Fe 54,8 %, Mn 0,34%, Si02 14,8 P205 0,75 % , og resten Mg, Cu, Al.

Odderstiens jernmalmforekomster i Herad.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 644;3 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 20122, 20366. Rapporten beskriver beliggenhet, tidligere arbeider og geologiske forhold ved forekomsten. Malmen ligger i bånd av amfibolitt som ligger i en grå gneis. Malmmineralet sies å være titanomagnetitt som ligger som striper og slirer i anfibolitten. Den kan være både grov og finkornet. En analyse viser 52,3 % Fe, 4,6 % Ti og spor av V, P og S. Det har vært brudt malm to steder (Odderstien og Tosås) men det sies å være lite tilbake.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse