English version
MALMDATABASEN
Registrering 4617 - 004 Nygruva
(Objekt Id: 4714)
(Sist oppdatert: 16.10.2017)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 333042 m. Nord: 6670696 m.
Lengdegrad: 5.9934100 Breddegrad: 60.1390430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 26.05.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 43 tusen tonn
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 6 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 0,7 % 21.06.2001
S 47 % 21.06.2001
Zn 3,4 % 21.06.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1865 - 1875 Regulær drift Selskap/Institusjon:Engelske interesser
1909 - 1910 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Chr. A. Münster
Skjerping, røsking, oppfaring, synkdrift.
1916 - 1919 Regulær drift Selskap/Institusjon:Norske Svovelkisgruver A/S, Bergen

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 80 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Varaldsøykomplekset Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Grønnskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Primær lagning Strøk/Fall :80 / 80 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten skjæres av den nyanlagte veien mellom tettstedet Varaldsøy og Øyarhamn. Det er arbeidet på begge sider av veien. Mot øst ses en stoll som kan følges ca. 60-70 m. Mot vest ses gjenraste stoller, synker og skjerp over en lengde av ca. 150 m. Malmlegemet skjæres vest for veien av en N-S orientert dekstral forkastning med en forskyvning på 5 m. Malmlegemet har form som en linjal eller et lag med strøkretning VNV og steilt sydlig fall (80°S). Aksestupningen ser ut til å være 25-30 grader mot ØNØ. I blotningene er tykkelsen mellom 1 og 3 m. Det finnes mer enn 100 m3 tippmateriale, og malm utgjør en stor del av dette. Forekomsten er en av Hardangerområdets største. Langs strøket fortsetter mineraliseringen som en sone med disseminerte sulfider omtrent sammenhengende til Valaheien gruve ca. 1500 m mot NØ. Dette er den største kjente forekomsten på Varaldsøy, med produksjon av ca. 170000 tonn pyrittmalm med lave Cu- og Zn-gehalter hovedsakelig i perioden 1868-1888. Malmen ved Nygruben ble trolig oppdaget omkring 1865. Like etter ble det anlagt en 30 m lang stoll i malmens østende, hvor det ble produsert 300 tonn malm. Fra 1909 ble det utført større oppfaringsarbeider, og i årene 1916-1919 var det regulær drift med produksjon av ca. 5600 tonn malm. Forekomsten er påvist i dagen over en strøklengde av 310 m, tvers over en liten bekkedal. Ned til dalbunnens nivå, til en dybde av inntil 25 m under utgående, er malmen for en stor del utstrosset i 260 m strøklengde. I denne lengden har malmen en gjennomsnittlig mektighet på 2,1 m. Mot dypet er forekomsten bare undersøkt ved en synk til 22 m under dalbunnens nivå. Foslie (1926) oppgir at "påvist malm" er 30000 tonn og "mulig malm" er "betydelig". Malmen har skarpe grenser og ligger konkordant i sidebergartene. Pyritt er hovedmineralet. Malmen er mer eller mindre båndet, med varierende innhold av pyritt, sinkblende, magnetitt og gangart, mens kobberkisinnholdet er mer jevnt. Båndingen er dels i desimeterskala, dels i millimeterskala. Gangarten består hovedsakelig av kvarts. Teksturen er finkornig. Gjennomsnittlig sammensetning er oppgitt av Stadheim (19??) til 47,17% S, 40,85% Fe, 0,68% Cu, 3,40% Zn, 0,05% Pb, 0,013% As og 0,0036% Se. Nye analyser (3 prøver) viser mellom 0,3 og 1,3 ppm Au. Forekomsten ligger i - og er en del av - Varaldsøykomplekset. Det består av grønnskifer og grønnstein, tildels feltspat-fyrisk kvartskeratofyr, klorittskifer og sericittfyllitt, chert, metagabbro og metapyroksenitt. Bergartene er tolket som tuffer og lavaer av basaltisk andesittisk sammensetning i veksling med rhyoliottiske og dacittiske tuffer, chert, epiklastiske avsetninger, samt lag-ganger av basisk til sur sammensetning. Sekvensen antas å være av tidlig-ordovicisk alder og ble trolig dannet i et øybuemiljø.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bjørlykke, H. , 1957
Rapport over Varaldsøy Gruber og malmstrøket Varaldsøy - Nygruben - Hisdalen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6308;8 sider
Abstrakt:
Rapporten oppsummerer geologiske forhold, geologiske resultater og malmberegninger. Feltet omtales som forholdsvis lovende m.h.p. drift i liten skala. Forekomstnr. 20082, 20287 og 20290. Forekomstens navn og koordinater: Nygruva 32 3330 66708, Varaldsøy, Hisdalen 32 3309 66699. Valaheia 32 3345 66717.

Egge, A.
Nygruben.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1869;4 sider
Abstrakt:
Resultater av røskearbeider beskrives med tilhørende malmbergninger. Malmen består av relativt rik svovelkismalm med 2,7 % Zn og 0,82 % Cu gjennomsnitt, og omtales som mere lovende enn Valaheien gruve.

Foslie, Steinar; Dietrichson, Brynjulf , 1955
Kisdistriktet Varaldsøy-Ølve i Hardanger og bergverksdriftens historie.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.147;1-106 sider
Abstrakt:
When Steinar Foslie suddenly passed away in november 1951, he had finished the geological map here presented: "Kisdistriktet Varaldsøy-Ølve i Hardanger", based on field-work during 1942-49. Furthermore his M.S. contained a thorough petrological description of the rocks (p. 1f.) and the history of the copper-mining in the Ølve-district "Christiansgaves (Lilledale) kobberverk" from the two periods 1642-73 and 1759-85, holding a lot of items based on the study of records (p. 55 f.). These M.S. are printed unaltered, introduced by the author's own preface. The paper as a whole must be looked on as a basic draft only: An obviously planned section treating the ore deposits and their mineralogy has not been worked out, yet the facts presented may throw light upon general problems connected with the pyrite-deposits of Norway. As appears from the map the predominant rock in the pyrite-district is greenstone, more or less schistose. The term "greenstone" is here used for basic lavas and tuffs only, while the designation "the greenstone formation" is used by Foslie in the same sense as for the widely extended pyrite-bearing group in the Trondheim-district.

Stadheim, J. F. F.
Varaldsø kisgruber.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 959;107 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 20082, 20287, 20290 Rapporten gir en omfattende oversikt over svovelkisforekomster på Varaldsø med en rekke gode skisser av malm og gruveanlegg. Malmmektigheter, gehalter og gruvetekniske forhold beskrives utførlig.

Wulff, Peter Wilhelm , 1996
En befaring af cirka 100 mineraliseringer i Sunnhordland, SV-Norge
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.96.139;100 sider
Abstrakt:
Forfatteren var sommeren 1994 engasjert av NGU for å gjøre et arbeid i Sunn- hordland i forbindelse med planlagt utgivelse av en publikasjon om Norges gullforekomster. Samtidig kunne Malmdatabasen gjøres ferdig for dette området. Rapporten beskriver resultatene av malmregistrering i Sunnhordland som om- fatter ca. 100 mineraliseringer. Disse er koordinatfestet og geologisk beskrevet. I tillegg er det gitt gruvehistoriske kommentarer av forekomstene og referanser. Resultatene fra denne rapport er innlagt i NGUs Malmdatabase. Rapporten gis av praktiske grunner ut i dansk språkform som den foreligger fra forfatter.

Foslie, Steinar , 1926
Norges svovelkisforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.127;122 sider
Abstrakt:
This paper was written in English for the XIV International Geological Congress, Madrid 1926, as a part of its monograph on the Pyrite Resources of the World. The present Norwegian edition has nearly the same content. However, the geological review is a little more extensive, the production statistics have been carried a year forward, to the end of 1925, and some more illustrations are given. The English reader is referred to monograph of the Congress, as only a short statement of the contents is given here. On page 7-13 will be found a short account of the relation of pyrite deposits to the Caledonian mountain chain in Norway. The author maintains, that the main part of its intrusives, and with them the pyrite deposits, belong to the first period of folding processes of the Norwegian mountain chain, probably of Lower Ordovician age. On page 13-18, the characteristic features of the Norwegian pyrite deposits are described, and a summary of the recent views concerning their geology is given. According to these, a small group of pyrite deposits are bio-chemical sediments between basaltic, submarine lava beds, the greatest part of them are magmatic differentiates from gabbroidal intrusives, and a last group are hydromagmatic or hydrothermal deposits.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0025.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. py-malm med 30 % kvarts som det er litt cpy i.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0025.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. py-malm. Mest utbredte malmtype i Nygruven.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0025.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Deformert (svakt foldet) fink. py-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Trench
(Objekt Id: 32789 4,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 333005 m. Nord: 6670685 m.
Lengdegrad: 5.9927680 Breddegrad: 60.1389250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu


Navn på lokalitet: Trench
(Objekt Id: 32790 4,02,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 332945 m. Nord: 6670674 m.
Lengdegrad: 5.9916980 Breddegrad: 60.1388020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu


Navn på lokalitet: Trench
(Objekt Id: 32791 4,03,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 332914 m. Nord: 6670668 m.
Lengdegrad: 5.9911450 Breddegrad: 60.1387440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Cu


Navn på lokalitet: Trench
(Objekt Id: 32792 4,04,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 333089 m. Nord: 6670708 m.
Lengdegrad: 5.9942520 Breddegrad: 60.1391690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn CuAnalyseresultater
fra
Forekomstområde 4617 - 004 Nygruva

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0025.01 Fastfjell 27977 49319 361 19 8 49.6 1261.0
HO0025.02 Fastfjell 10095 61309 154 2 7 14.6 631.0
HO0025.03 Fastfjell 4257 15349 480 -1 2 10.0 267.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0025.01 -3.0 -3.0 -5.0 31 116.5 1 2.00 -2 22
HO0025.02 -3.0 -3.0 -5.0 29 138.2 1 1.00 -2 13
HO0025.03 -3.0 -3.0 -5.0 53 32.2 1 -1.00 -2 3
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0025.01 31.19 39 4 402 18.52 -2.00 -5.00 -2 -1.0
HO0025.02 32.91 10 -1 119 16.43 -2.00 -5.00 -2 5.0
HO0025.03 38.33 19 1 71 17.11 -2.00 -5.00 -2 1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0025.01 -1.00 -3
HO0025.02 -1.00 -3
HO0025.03 -1.00 3


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse