Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4617 - 014 Baugstø-1
(Object Id: 4729)
(Last updated: 09.02.2005)

Location
County: Vestland Municipality: Kvinnherad (4617)
Map 1:50000: Kvinnherad (1214-1) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 330368 m. North: 6629591 m.
Longitude: 5.9790960 Latitude: 59.7693680
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron-Titanium
Element(s): Fe Ti
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Orthomagmatic formation Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Ti-deposit type(s)
Main type: Magmatic Ilm/Mt-ratio:
Sub type: Ilm +/- Mt +/- Ap in mafic intrusion %TiO(Ore):
Titanium province: Deposits outside the Ti - provinces %P2O5(Ore):
Host rock: %MgO(Ilm): <1
Main Ti mineral: Ilmenite %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutile):
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
På nordsiden av Åkrafjorden ved Baugstø ligger flere gruver og skjerp på rekke og rad over en strekning av 1 km. Malmen opptrer som disseminerte Fe-Ti oksyder i en amfibolittisk sone omgitt av gabbroide bergarter. Området er sterkt overdekket men det virker som om gruvene/røskene er tilknyttet den samme malmsone mot sydøst i en avstand av 100-200 m fra fjorden. Malmmektigheten kan komme opp i 3-4 m med oksydinnhold 40-50%. 5 malmprøver (Korneliussen m.fl. 1977) inneholder fra 3.2 til 12.6 % TiO2 med gjennomsnitt 7.5% TiO2, men P2O5-innholdet varierer fra 0.1 til 2.4 (gjennomsnitt 0.7% P2O5).

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing 2,5x"
Photo no. 2 showing 10x"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 pages
Abstract:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Stadheim, J. F. , 1928
Baugstø i Skånevik. (Dagbokutskrift)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2778;5 pages
Abstract:
Rapporten er en utskrift av J. Stadheims dagbok for 1982 (2) og omhandler Baugstø titanjernmalm i Skånevik i Hardanger. Det er gitt opplysninger om malmfeltets beliggenhet og adkomst, egnens klimatiske forhold, bergrettigheter, malmfeltets og egnens bergart. Videre er det gitt en detaljert beskrivelse av 9 prøvepunkter langs et profil tvers på malmsonen (herunder opplysninger om malmens vertsbergarter, om malmmineraler, malmføring, utførte arbeider, etc.) Til slutt følger en beskrivelse av Hestehagen forekomsten beliggende ca. 1 km fra Baugstø.

Korneliussen, A.; Staw, J. ; Midthjell, B. , 1978
Befaringer av malmforekomster, Hordaland 1977.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/17C;58 pages
Abstract:
For å høyne kunnskapsnivået og for dermed å bli bedre i stand til å plukke ut interessante forekomster og områder for nærmere undersøkelser, er det utført befaringer av malmforekomster i Hordaland sommeren 1977. 3 hovedområder har vært gjenstand for oppmerksomhet; Bergensmrådet (Fe, Ti, Cu, Ni-forekomster), Hardangerfjordområdet (Cu,Zn-forekomster) og Bømlo-området (Au, Cu-forekomster). Det gis en kort beskrivelse av de befarte forekomster, og en vurdering av de enkelte forekomster og av forekomsttyper og områder sett ut fra et økonomisk/malmgeologisk synspunkt.


The fact sheet was created on 28.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway