English version
MALMDATABASEN
Registrering 4617 - 014 Baugstø-1
(Objekt Id: 4729)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Kvinnherad (1214-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 330368 m. Nord: 6629591 m.
Lengdegrad: 5.9790960 Breddegrad: 59.7693680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Ilm +/- Mt +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Forekomster utenfor Titan - provinsene %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm): < 1
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På nordsiden av Åkrafjorden ved Baugstø ligger flere gruver og skjerp på rekke og rad over en strekning av 1 km. Malmen opptrer som disseminerte Fe-Ti oksyder i en amfibolittisk sone omgitt av gabbroide bergarter. Området er sterkt overdekket men det virker som om gruvene/røskene er tilknyttet den samme malmsone mot sydøst i en avstand av 100-200 m fra fjorden. Malmmektigheten kan komme opp i 3-4 m med oksydinnhold 40-50%. 5 malmprøver (Korneliussen m.fl. 1977) inneholder fra 3.2 til 12.6 % TiO2 med gjennomsnitt 7.5% TiO2, men P2O5-innholdet varierer fra 0.1 til 2.4 (gjennomsnitt 0.7% P2O5).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "2,5x"
Foto nr. 2 viser "10x"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Stadheim, J. F. , 1928
Baugstø i Skånevik. (Dagbokutskrift)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2778;5 sider
Abstrakt:
Rapporten er en utskrift av J. Stadheims dagbok for 1982 (2) og omhandler Baugstø titanjernmalm i Skånevik i Hardanger. Det er gitt opplysninger om malmfeltets beliggenhet og adkomst, egnens klimatiske forhold, bergrettigheter, malmfeltets og egnens bergart. Videre er det gitt en detaljert beskrivelse av 9 prøvepunkter langs et profil tvers på malmsonen (herunder opplysninger om malmens vertsbergarter, om malmmineraler, malmføring, utførte arbeider, etc.) Til slutt følger en beskrivelse av Hestehagen forekomsten beliggende ca. 1 km fra Baugstø.

Korneliussen, A.; Staw, J. ; Midthjell, B. , 1978
Befaringer av malmforekomster, Hordaland 1977.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/17C;58 sider
Abstrakt:
For å høyne kunnskapsnivået og for dermed å bli bedre i stand til å plukke ut interessante forekomster og områder for nærmere undersøkelser, er det utført befaringer av malmforekomster i Hordaland sommeren 1977. 3 hovedområder har vært gjenstand for oppmerksomhet; Bergensmrådet (Fe, Ti, Cu, Ni-forekomster), Hardangerfjordområdet (Cu,Zn-forekomster) og Bømlo-området (Au, Cu-forekomster). Det gis en kort beskrivelse av de befarte forekomster, og en vurdering av de enkelte forekomster og av forekomsttyper og områder sett ut fra et økonomisk/malmgeologisk synspunkt.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse