Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4622 - 004 FROASTAD
(Object Id: 4798)
(Last updated: 23.04.2021)

Location
County: Vestland Municipality: Kvam (4622)
Map 1:50000: Jondal (1315-4) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 348117 m. North: 6699892 m.
Longitude: 6.2425470 Latitude: 60.4067650
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1904 - 1905 Test mining

Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
I følge Munster (1909) ansees forekomsten å være lite lovende. Det rapporteres om 1800 m3 bergfangst hvorav produsert kun 300 tonn kis No. 1 samt utskeidet 450 tonn til en omkostning av 26 000 kr. Samlet antall dagsverk er oppgitt til 7144. "Formentlig har forekomsten vist sig mere uregelmessig end antaget".

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Munster, C.A. , 1909
Anvers. Froestad (Fixesund)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 382;2 pages
Abstract:
Rapporten omhandler Froestad eller Fixesand (=Fyksesund) gruve i Hardanger. Forekomsten ansees å være lite lovende. Det rapporteres om 1800 m3 bergfangst hvorav produsert kun 300 tonn kis No. 1 samt utskeidet 450 tonn til en omkostning av 26 000 kr. Samlet antall dagsverk er oppgitt til 7144. "Formentlig har forekomsten vist sig mere uregelmessig end antaget". Rapporten er ledsaget av en rekke detaljerte kvartskisser i målestokk fra 1:100 000 til 1:100.

Froastad.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1401;2 pages
Abstract:
Rapporten omhandler Froastad kisforekomst ved Fyksesund i Hardanger. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet samt om utførte arbeider, malmføring, etc. ved 1) Skjerp No 1, Storgruben, ved 2) Jakobs Grube samt ved et tredje sted. Kislagene er av liten mektighet, og de er meget urene. "Udsigtene syntes kun lidet lovende".9 mann + 1 formann arbeidet på forekomsten. Rapporten inneholder noen enkle skisser.

, 1920
Froastad kisgrube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2171;2 pages
Abstract:
Rapporten omhandler Froastad kisgruve i Hardanger. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet, transportforhold, tidligere beskrivelser (NGU nr. 59 og rapport av Stigen E. Bryn datert 15/11 - 1915), geologi (herunder: malmens vertsbergart og bergartene omkring), malmen (lavprosentig, kobberfattig svovelkis. Kobberkis og magnetkis som underordnede bestanddeler. Noe kalkspat i gangarten), kjemiske analyser (42 - 45 % S i den beste malmen), gruvedriftens historie, eiendomsforhold samt en produkjsonsoversikt.

Egge, A. , 1909
Rapport over Froestad svovelkisgrube, Fiskesund, Hardanger.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1747;4 pages
Abstract:
Rapporten omhandler Froestad kisgruve ved Fyksesund på nordsiden av Hardangerfjordens midtre del. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet, malmens feltopptreden og mektigheter, malmtype (tynne striper med svovelkis m.m.) bergrettigheter, historikk om drift, tidligere utførte arbeider, disse arbeiders kostnad og mengde utvunnet malm (3 - 400 ? tonn stykkis a ca. 40 % S) i perioden sommeren 1904 - 1905. Ny drift ble påbegynt våren 1909 og disse arbeider refereres. Videre er det gitt endel opplysninger om hvorfor forekomsten ansees å være lite lovende (først og fremst pga. uregelmessig og svært sparsom malmføring) og derfor ikke verd å ofre mer penger på. Rapporten er ledsaget av en rekke delajerte kartskisser i målestokk fra 1:100 000 til 1:100.


The fact sheet was created on 24.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway