English version
MALMDATABASEN
Registrering 4622 - 004 FROASTAD
(Objekt Id: 4798)
(Sist oppdatert: 23.04.2021)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvam (4622)
Kart 1:50000: Jondal (1315-4) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 348117 m. Nord: 6699892 m.
Lengdegrad: 6.2425470 Breddegrad: 60.4067650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1904 - 1905 Prøvedrift

Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I følge Munster (1909) ansees forekomsten å være lite lovende. Det rapporteres om 1800 m3 bergfangst hvorav produsert kun 300 tonn kis No. 1 samt utskeidet 450 tonn til en omkostning av 26 000 kr. Samlet antall dagsverk er oppgitt til 7144. "Formentlig har forekomsten vist sig mere uregelmessig end antaget".

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Munster, C.A. , 1909
Anvers. Froestad (Fixesund)
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 382;2 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler Froestad eller Fixesand (=Fyksesund) gruve i Hardanger. Forekomsten ansees å være lite lovende. Det rapporteres om 1800 m3 bergfangst hvorav produsert kun 300 tonn kis No. 1 samt utskeidet 450 tonn til en omkostning av 26 000 kr. Samlet antall dagsverk er oppgitt til 7144. "Formentlig har forekomsten vist sig mere uregelmessig end antaget". Rapporten er ledsaget av en rekke detaljerte kvartskisser i målestokk fra 1:100 000 til 1:100.

Froastad.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1401;2 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler Froastad kisforekomst ved Fyksesund i Hardanger. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet samt om utførte arbeider, malmføring, etc. ved 1) Skjerp No 1, Storgruben, ved 2) Jakobs Grube samt ved et tredje sted. Kislagene er av liten mektighet, og de er meget urene. "Udsigtene syntes kun lidet lovende".9 mann + 1 formann arbeidet på forekomsten. Rapporten inneholder noen enkle skisser.

, 1920
Froastad kisgrube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2171;2 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler Froastad kisgruve i Hardanger. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet, transportforhold, tidligere beskrivelser (NGU nr. 59 og rapport av Stigen E. Bryn datert 15/11 - 1915), geologi (herunder: malmens vertsbergart og bergartene omkring), malmen (lavprosentig, kobberfattig svovelkis. Kobberkis og magnetkis som underordnede bestanddeler. Noe kalkspat i gangarten), kjemiske analyser (42 - 45 % S i den beste malmen), gruvedriftens historie, eiendomsforhold samt en produkjsonsoversikt.

Egge, A. , 1909
Rapport over Froestad svovelkisgrube, Fiskesund, Hardanger.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1747;4 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler Froestad kisgruve ved Fyksesund på nordsiden av Hardangerfjordens midtre del. Det er gitt opplysninger om forekomstens beliggenhet, malmens feltopptreden og mektigheter, malmtype (tynne striper med svovelkis m.m.) bergrettigheter, historikk om drift, tidligere utførte arbeider, disse arbeiders kostnad og mengde utvunnet malm (3 - 400 ? tonn stykkis a ca. 40 % S) i perioden sommeren 1904 - 1905. Ny drift ble påbegynt våren 1909 og disse arbeider refereres. Videre er det gitt endel opplysninger om hvorfor forekomsten ansees å være lite lovende (først og fremst pga. uregelmessig og svært sparsom malmføring) og derfor ikke verd å ofre mer penger på. Rapporten er ledsaget av en rekke delajerte kartskisser i målestokk fra 1:100 000 til 1:100.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse