Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4631 - 006 Askeland
(Object Id: 4828)
(Last updated: 09.02.2005)

Location
County: Vestland Municipality: Alver (4631)
Map 1:50000: Sæbø (1116-2) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 288517 m. North: 6729392 m.
Longitude: 5.1315180 Latitude: 60.6442730
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron-Titanium
Element(s): Fe Ti
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Orthomagmatic formation Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Ti-deposit type(s)
Main type: Magmatic Ilm/Mt-ratio:
Sub type: Ilm +/- Mt +/- Ap in mafic intrusion %TiO(Ore):
Titanium province: Bergen %P2O5(Ore):
Host rock: Gabbro %MgO(Ilm): <1
Main Ti mineral: Ilmenite %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutile):
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
200-300m syd for dampskipskaia ved Askeland ligger et lite igjenfyllt skjerp i utkanten av et jorde 60-70m fra sjøen (Korneliussen m. fl. 1977). PÅ nedsiden av skjerpet ligger flere opptil 0.5m store blokker av massiv Fe-Ti malm og en del blokker av granatholdig amfibolittisk bergart. helt nede ved sjøen i øst, ytterst på en odde, finnes fortsettelsen av den samme malmsonen. Mineraliseringen er her godt blottet på svabergene i sjøkanten. Malmen består av uregelmessige smale (opptil noen få dm mektige) bånd av massiv Fe-Ti malm (hovedsakelig magnetitt) med omkringliggende oksyd-impregnasjon i en granathodig metagabbro. Totalt har den mineraliserte sonen en mektighet av omtrent 15 m med gnennomsnittlig innhold av Fe-Ti oksyder i størrelsesorden 20-30%. En malmprøve inneholder 18.6% TiO2 og 0.15% V. Ilmenitt/magnetitt-forholdet i malmen er dermed relativt høyt. Forekomsten likner Lyseknappen som sannsynligvis er en fortsettelse av den samme malmsonen. I Bergarkivrapport 6734 er det oppgitt at forekomsten består av impregnasjon av ilmenitt og noe magnetitt over opptil 10 m mektighet, med malmindikasjoner 250 m langs strøket NV for skjerpet.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Haber, G. , 1940
Bericht uber erzvorkommen auf der insel Radøy nordlich von Bergen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1063;6 pages
Abstract:
Lok. Nr. 20324, 20329. Denne rapporten skrevet av en tysk Wehrgeologe må sies å være av vanlig tysk grundighet. Alle skjerp på Radøy blir godt beskrevet, det medfølger en god kartskisse som viser hvor de ligger og de sammenholdes med deres tilsvarende nr. i Foslies: Syd-Norges gruber og malmforekomster (NGU 126). To skjerp er kobberkis, to er overveiende svovelkis mens de resterende 12 er ilmenitt. Det framholdes at så godt som alle skjerpene er bare av videnskapelig interesse. Svakheten ved rapporten er at den nevner ingen ting om regionalgeologi.

Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 pages
Abstract:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.


The fact sheet was created on 24.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway