English version
MALMDATABASEN
Registrering 4631 - 006 Askeland
(Objekt Id: 4828)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Alver (4631)
Kart 1:50000: Sæbø (1116-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 288517 m. Nord: 6729392 m.
Lengdegrad: 5.1315180 Breddegrad: 60.6442730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Ilm +/- Mt +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Bergen %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Gabbro %MgO(Ilm): < 1
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
200-300m syd for dampskipskaia ved Askeland ligger et lite igjenfyllt skjerp i utkanten av et jorde 60-70m fra sjøen (Korneliussen m. fl. 1977). PÅ nedsiden av skjerpet ligger flere opptil 0.5m store blokker av massiv Fe-Ti malm og en del blokker av granatholdig amfibolittisk bergart. helt nede ved sjøen i øst, ytterst på en odde, finnes fortsettelsen av den samme malmsonen. Mineraliseringen er her godt blottet på svabergene i sjøkanten. Malmen består av uregelmessige smale (opptil noen få dm mektige) bånd av massiv Fe-Ti malm (hovedsakelig magnetitt) med omkringliggende oksyd-impregnasjon i en granathodig metagabbro. Totalt har den mineraliserte sonen en mektighet av omtrent 15 m med gnennomsnittlig innhold av Fe-Ti oksyder i størrelsesorden 20-30%. En malmprøve inneholder 18.6% TiO2 og 0.15% V. Ilmenitt/magnetitt-forholdet i malmen er dermed relativt høyt. Forekomsten likner Lyseknappen som sannsynligvis er en fortsettelse av den samme malmsonen. I Bergarkivrapport 6734 er det oppgitt at forekomsten består av impregnasjon av ilmenitt og noe magnetitt over opptil 10 m mektighet, med malmindikasjoner 250 m langs strøket NV for skjerpet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Haber, G. , 1940
Bericht uber erzvorkommen auf der insel Radøy nordlich von Bergen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1063;6 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 20324, 20329. Denne rapporten skrevet av en tysk Wehrgeologe må sies å være av vanlig tysk grundighet. Alle skjerp på Radøy blir godt beskrevet, det medfølger en god kartskisse som viser hvor de ligger og de sammenholdes med deres tilsvarende nr. i Foslies: Syd-Norges gruber og malmforekomster (NGU 126). To skjerp er kobberkis, to er overveiende svovelkis mens de resterende 12 er ilmenitt. Det framholdes at så godt som alle skjerpene er bare av videnskapelig interesse. Svakheten ved rapporten er at den nevner ingen ting om regionalgeologi.

Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse