English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 048 Hidle
(Objekt Id: 4862)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 288517 m. Nord: 6628341 m.
Lengdegrad: 5.2367420 Breddegrad: 59.7389510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 15000 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 292 / 62 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Geitungenheten

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvartskeratofyr
Vertsbergart Basalt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Synken ligger ca. 100 m øst for noen nyoppførte hus ovenfor østsiden av Kulleseidkanalen og kan finnes ved å følge en telefonlinje ca. 100 m mot sydøst. Synken ligger under telefonlinjen og er lett å se. Den er vannfylt og 2x2 m i tverrsnitt. På vestsiden av av synken ses 30 cm finkornet, laminert svovelkismalm (90% svovelkis) av vasskistype. Strukturelt under vasskisen ses 15-20 cm forskifret basalt med 1% disseminert svovelkis. Strukturelt under basalten finnes den andre malmtypen i synken. Denne er helt identisk med malm fra I en veiskjæring på sydsiden av Vornesveien ses en liten vasskismineralisering. Man finner lokaliteten ved å gå ca. 100 m mot Våge fra Steinsvågstjørna. Mineraliseringen ligger på nordsiden av Håvardshaugen. Der ses ett, muligvis to sulfidlag av 10-20 cm's tykkelse som adskilles av forskifret basalt. Over det øverste sulfidlaget ses en ca. 10 cm tykk jernhatt. Ellers er begge sulfidlagene forvitrete, og den ytterste skorpen består av en porøs chertaktig masse. I det øverste sulfidlaget er det et sted en kraftig deformasjon som kommer til uttrykk ved at lamineringen er foldet i loddrett stilling. Mineraliseringen er ikke omtalt i litteraturen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Munster, C.A. , 1909
Rapport over nogle skjærp paa Bømmeløen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1752/2053;1 sider
Abstrakt:
Rapporten er en beskrivelse av gullskjerpene Risdal ved Bjørnvik og Hilde ved Kullesildkanalen, begge på Bømlo. Det er gitt opplysninger om skjerpenes beliggenhet, utførte arbeider, malmføring, m.m.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0173.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 10-15 % py, cpy og sl, middelsk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0173.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med ca. 50 % sulfider, mest py, men også 5 % sl og 1 % cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0173.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Laminert, 0.5-1 mm, og fink. py-malm, 90 % py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 048 Hidle

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0173.01 Fastfjell 12064 18541 6 48 11 19.0 59.0
HO0173.02 Fastfjell 10807 21161 11 282 9 15.1 97.0
HO0173.03 Fastfjell 368 82 24 19 26 2.8 43.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0173.01 3.0 7.0 -5.0 24 100.0 1 31.00 -2 12
HO0173.02 -3.0 -3.0 -5.0 82 114.4 1 17.00 -2 9
HO0173.03 -3.0 -3.0 -5.0 112 -.2 2 4.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0173.01 6.21 33 1 505 7.96 -2.00 -5.00 9 5.0
HO0173.02 8.51 8 -1 295 9.90 -2.00 -5.00 10 3.0
HO0173.03 29.30 62 13 269 20.59 -2.00 -5.00 -2 1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0173.01 -1.00 -3
HO0173.02 -1.00 -3
HO0173.03 1.00 -3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse