English version
MALMDATABASEN
Registrering 1122 - 002 Oltesvik
(Objekt Id: 4930)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Gjesdal (1122)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 333749 m. Nord: 6527020 m.
Lengdegrad: 6.1181840 Breddegrad: 58.8508180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2000 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Ingen sidestensomvandling
Strøk/Fall: 220 / 35 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Pentlanditt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Båndgneis Intrusiv
Metamorf fase :Granulitt
Vertsbergart Amfibolitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Granittisk gneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :225 / 25 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i ei østvendt li, 150-170 moh., rett ovenfor knuseverket for pukk og kraftstasjonen i Oltesvika. Tippene er godt synlig fra veien. Malmen er forsøkt tatt ut fra fem driftsteder over en lengde på ca. 65 m langs strøket som er ca. NØ-SV. Koordinatene for hovedforekomsten er valgt ved den lengste stollen som er 15 m lang, lengst i nord. En vannfylt skråsynk ligger 4 m sør for dette og ytterligere 25 m lengre sørvest er det drevet en 8 m lang stoll. De sørligste driften ligger ca. 40 m lengre sørvest og består av et innslag med en kort stoll rett over dette. Tippene ligger nedover i den bratte skråningen nedenfor driftene. Berggrunnen omkring forekomsten består av flere ti-talls meter mektig, båndgneis med veksling mellom feltspat rike og amfibol rike bånd i dm- til m-skala. Sulfidmineraliseringene opptrer i all hovedsak i de amfibolittiske bånd eller lag som er opptil 4-5 m mektige i sør og lokalt har subofittisk tekstur. Spesielt omkring de sørligste driftstedene har amfibolitten gabbroisk tesktur. Hovedstollen er 1.2 m bred, 1.5 m høy og 15 m lang med retning 306°. Den amfibolittiske malmførende sona er 1.5-2 m mektig (strøk/fall 220°/30°) og er tilnærmet parallell foliasjonen i båndgneisen (225°/25°). Malmen består av uregelmessige linser og klumper med massiv magnetkis og mindre mengder kobberkis og svakere disseminasjon av sulfider. Den massive magnetkisen er middelskornet og opptil 0.5 m mektig og har dels breksjetekstur med rundete amfibolittfragmenter (prøve .01, "Durchbewegt"). Kobberkis opptrer gjerne som korte årer/strenger dels i amfibolitten og dels i kisen (.02/.03).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Hovedstollen i Oltesvik"
Foto nr. 2 viser "Not spesified"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Smith, H. H. , 1913
Seljeraasen og Oltesvik forekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2909;3 sider
Abstrakt:
Mineraliseringen opptrer i gabbro og presset gabro-skifer som uregelmessige masser, klumper og nyrer av nikkelholdig magnetkis og noe kobberkis. Forekomstene er for fattig til å ha økonomisk verdi.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0058.01 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, middelskornet magnetkis med litt kobberkis tilknytta runde amfibolittfragmenter, fast fjell Hovedstollen
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0058.02 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetkis aggregater og moderat-kraftig disseminasjon, enkelte kobberkis-årer i amfibolitt, fast fjell Synk
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0058.03 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, fin-middelskornet magnetkis+kobberkis malm med få fragmenter, fast fjell Synk
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0058.08 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Pyritt på stikk og magnetkis-kobberkis årer i fin- til middelskornet båndet gneis
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0058.09 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Amfibolitt med svak-sterk disseminasjon av magnetkis+kobberkis og middelskornete apatitt-årer
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Oltesvik 2
(Objekt Id: 10660 2,01,00)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Gjesdal (1122)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 333739 m. Nord: 6527004 m.
Lengdegrad: 6.1180220 Breddegrad: 58.8506790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Pentlanditt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Granulitt
Vertsbergart Båndgneis Intrusiv
Metamorf fase :Granulitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En 8 m lang stoll ligger 25 m sørvest for hovedstollen og 10 m høyere i terrenget. Bergarten i stollveggene er svært rustfarget og forvitret, men ser ut til å være dominert av amfibolitt med varierende sulfiddisseminasjon, både magnetkis og pyritt. Massiv kis er ikke påvist i fast fjell, men en prøve fra tippen består av finkornet, semi-massivt bånd med pyritt i amfibolittiske bergart (.04).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0058.04 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Semi-massive bånd og aggregater/disseminasjon av pyritt i grønn finkornet bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Oltesvik 3
(Objekt Id: 10661 2,02,00)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Gjesdal (1122)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 333714 m. Nord: 6526984 m.
Lengdegrad: 6.1176040 Breddegrad: 58.8504900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Pentlanditt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Granulitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten består av en 7 m lang stoll med retning 305° og et innslaget som er 2 m dypt og 3 m langt i retning N-S, 5 m nedenfor denne. Begge er anlagt i amfibolitt, og ligger ca. 65 m sørvest for hovedstollen. Amfibolitten er dels sterkt knadd og har dels mer gabbroisk, subofittisk tekstur. Den fører aggregater og disseminasjon av magnetkis og kobberkis (prøve .05). I tippen i skråninga nedenfor innslaget finnes både middelskornet massiv magnetkis (.06) og gabbro med disseminasjon og årer med finkornet magnetkis og kobberkis (.07).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0058.05 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Kraftig disseminasjon og aggregater av magnetkis og kobberkis i finkornet grønn gabbro, Øvre stoll
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0058.06 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, middelskornet magnetkis med enkelte kobberkis strenger, tipp Innslaget
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0058.07 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetkis disseminasjon/aggregater og kobberkis årer/stikk i frisk middelskornet gabbro, tipp Innslaget
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1122 - 002 Oltesvik

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
RO0058.01 Fastfjell 2307 38 12 669 3703 .5 152.0
RO0058.02 Fastfjell 2118 179 11 251 1172 1.2 27.0
RO0058.03 Fastfjell 1953 30 15 680 3331 .3 80.0
RO0058.04 Tipprøve 782 43 19 417 554 1.7 399.0
RO0058.05 Fastfjell 4411 98 3 423 1968 1.5 155.0
RO0058.06 Tipprøve 1916 51 10 690 3536 .4 371.0
RO0058.07 Tipprøve 2034 166 3 265 1231 .9 187.0
RO0058.08 Fastfjell 401 130 -3 61 152 -.3 4.0
RO0058.09 Fastfjell 334 157 -3 61 205 -.3 7.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
RO0058.01 1.0 31.0 19 1.0 6 15.00 2 5 24.12
RO0058.02 21.0 1.0 10 1.3 50 29.00 2 8 5.38
RO0058.03 5.0 24.0 22 1.1 14 25.00 2 9 23.64
RO0058.04 11.0 23.0 9 .5 11 15.00 2 5 12.18
RO0058.05 1.0 22.0 12 .9 14 19.00 2 7 10.21
RO0058.06 7.0 45.0 18 .8 12 24.00 2 3 21.57
RO0058.07 1.0 17.0 8 .8 17 12.00 2 6 7.34
RO0058.08 -2.0 -2.0 -2 -.2 116 1.00 -3 -3 .71
RO0058.09 2.0 -2.0 -2 .2 358 2.00 -3 -3 1.06
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
RO0058.01 64 482 138 30.57 5.00 33.00 1 5.0 29.00
RO0058.02 96 737 632 14.51 9.00 4.00 1 34.0 100.00
RO0058.03 47 347 243 32.51 5.00 40.00 1 7.0 33.00
RO0058.04 103 530 177 16.36 2.00 22.00 4 8.0 24.00
RO0058.05 102 585 546 22.16 3.00 31.00 3 8.0 22.00
RO0058.06 58 443 225 29.34 3.00 35.00 1 9.0 31.00
RO0058.07 156 385 688 16.01 2.00 24.00 4 7.0 23.00
RO0058.08 51 148 857 7.25 6.00 -8.00 3 40.0 19.00
RO0058.09 92 140 816 7.79 9.00 -8.00 2 46.0 83.00
------------------
Prøvenr. B*
RO0058.01 2
RO0058.02 3
RO0058.03 2
RO0058.04 3
RO0058.05 2
RO0058.06 2
RO0058.07 3
RO0058.08 4
RO0058.09 6

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
RO0058.09 Fastfjell 40.03 10.09 1.80 18.03 0.22 5.83 4.16
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
RO0058.09 1.88 1.24 1.09 84.00


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse