Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1122 - 004 Seljeråsen
(Object Id: 4932)
(Last updated: 02.09.2013)

Location
County: Rogaland Municipality: Gjesdal (1122)
Map 1:50000: Høle (1212-1) Map 1:250000: Mandal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 335634 m. North: 6525624 m.
Longitude: 6.1518400 Latitude: 58.8390290
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis Co
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production:


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Orthomagmatic formation Form: Irregular
Main texture: Breccia cement Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration: Others
Strike/Dip: 115 / 80 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Agder Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Pyroxene Major mineral (>10%)
Gangue mineral Hornblende Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pentlandite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Grå leukonoritt Intrusive
Original rock :Norite
Metamorphic facies :Granulite
Wall rock Grønlig granittisk gneis Intrusive
Original rock :Hypersthene granite
Metamorphic facies :Granulite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :108 / 80
Wall rock Foliation Strike/Dip :87 / 30
Wall rock Foliation Strike/Dip :113 / 70

Information(s) in free text format
Free text
Gruveområdet i Seljeråsen som løper parallelt med riksvei 45 i en avstand av 50-90m, starter i øvre ende av Røyrdalen der bakken ned mot Dirdal begynner. De tre bruddene og stollen ligger på oversiden av høyspentlinjene i relativt åpen bjerkeskog. Området er ca. 150m langt og 50m bredt og med største utstrekning i ØSØ-VNV retning. Dette er minimumsdimensjonen på en kropp av grå middelskornet leukonoritt eller anortositt som fører mineralisering av magnetkis, kobberkis og litt svovelkis. Kroppen opptrer konkordant med foliasjonen i omgivende grågrønne charnokittiske ortogneiser med foliasjon orientert 87-113/30-70. Store deler av leukonoritten og omgivende charnokitter er dekket med skog og mosebevokst ur. To tilsvarende, men mindre kropper finnes i den bratte fjellsiden ned mot fjorden ved Gullbergvika hvor to stoller er drevet inn , en i hver kropp, for å teste tilsvarende mineralisering som i hovedforekomsten. Store deler av leukonorittkroppene er sterkt oppsprukket og breksjert og sulfidene danner sprekkefyllinger og disseminasjon spesielt i matriksen mellom fragmentene. Årene og breksjematriksen består også av grovkornet hornblende og pyroksen. Dessuten danner sulfidene stedvis rik disseminasjon i fragmentene og svak impregnasjon i udeformerte deler av leukonoritten. Forekomstens koordinater refererer seg til senteret av Østre brudd. Det er det største av bruddene og omfatter en 2m bred og 20m lang skjæring som er drevet gjennom sterkt rustforvitret breksje i SV-lig retning. De ytterste deler av bruddet er delvis gjenfylt av rasmateriale. De innerste 4m som ender i en 4m høy og 5m lang vegg er drevet gjennom en linse av massiv leukonoritt som fører svak sulfidmineralisering. Prøvene er fra SØ-vegg av bruddet. Prøve .01 av sulfidbreksje er fra midtre del av skjæringen, mens Prøve .02 er fra sulfidbreksje nær grensen mot massiv leukonoritt.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Smith, H. H. , 1913
Seljeraasen og Oltesvik forekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2909;3 pages
Abstract:
Mineraliseringen opptrer i gabbro og presset gabro-skifer som uregelmessige masser, klumper og nyrer av nikkelholdig magnetkis og noe kobberkis. Forekomstene er for fattig til å ha økonomisk verdi.

C. H. , 1920
Seljeraasen Grube.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3743;1 pages
Abstract:
Ifølge tilgjengelige kilder opptrer mineraliseringen som nikkelholdig magnetkis og kobberkis.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
RO0060.01 Bedrock
Sampler: P. M. Ihlen/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1
Comment: Tynne massive årer og rik diss. av magnetkis, kobberkis og litt svovelkis i matriks i leukonorittbreksje.
No. of registrated element analyses = 1
RO0060.02 Bedrock
Sampler: P. M. Ihlen/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1
Comment: Svak diss. og spredte tynne årer av magnetkis og kobberkis i fragmentert mk. leukonoritt.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Gullbergvika, østre
(Object Id: 6727 4,01,00)

Location
County: Rogaland Municipality: Gjesdal (1122)
Map 1:50000: Høle (1212-1) Map 1:250000: Mandal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 335889 m. North: 6525834 m.
Longitude: 6.1560980 Latitude: 58.8410100
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Leuco norite Intrusive
Original rock :Norite
Metamorphic facies :Granulite

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger i en kraftig bevokst brattskråning ca. 40 moh, og ca. 75 m VNV for et eldre lite hus nedenfor veien gjennom Røyrdalen. En 20 m lang, vannfylt stoll er drevet med retning 190° i grå middelskornet leukonoritt. Denne er minimum 10 m mektig og inneholder breksje-type sulfidmineralisering. Magnetkis+kobberkis opptrer disseminert og på stikk i grønn feltspatrik breksjebergart (prøve .06).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
RO0060.06 Bedrock
Sampler: J. S. Sandstad/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1
Comment: Fink. disseminasjon av magnetkis+kobberkis i middelsk. grønn, feltspatrik bergart.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Gullbergvika, vestre
(Object Id: 6728 4,02,00)

Location
County: Rogaland Municipality: Gjesdal (1122)
Map 1:50000: Høle (1212-1) Map 1:250000: Mandal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 335774 m. North: 6525885 m.
Longitude: 6.1540710 Latitude: 58.8414150
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
2000 - 2000 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Feldspar Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Leuco norite Intrusive
Original rock :Norite
Metamorphic facies :Granulite

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger ca. 100 m NNV for Gullbergvika østre og 15 moh. En mer enn 30 m lang stoll er drevet i retning 170°. Nord for åpningen ligger en gjenvokst tipp ned mot fjorden. Stollen er drevet i middelskornet leukonoritt som er noe rustfarget. En 10-30 cm bred sulfidrik sone med retning 30°/35° kan følges opp lia i vestkanten av stollen. Den består av magnetkis og mindre mengder kobberkis i årer og som disseminasjon i en grågrønn middelskornet bergart (prøve .07). Over sulfidsona og stollåpningen er leukonoritten sterkt breksjert. Tilsvarende breksjesoner finnes også 10 m lengre vest men uten synlig sulfidmineralisering.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
RO0060.07 Bedrock
Sampler: J. S. Sandstad/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1
Comment: Svak magnetkis+kobberkis disseminasjon i middelsk. grågrønn bergart.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Seljeråsen, vestre brudd
(Object Id: 12356 4,03,00)

Location
County: Rogaland Municipality: Gjesdal (1122)
Map 1:50000: Høle (1212-1) Map 1:250000: Mandal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 335544 m. North: 6525674 m.
Longitude: 6.1502460 Latitude: 58.8394430
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Vestre brudd som ligger lengst mot vest i gruvefeltet, utgjøres av en 4,5m lang og opptil 2m bred skjæring som er drevet inn i fjellsiden mot sør mellom høyspentlinjene. Fjellsiden består av sterkt breksjert, rusten og forvitret leukonoritt. Den indre veggen i bruddet har en høyde på 4m. Breksjen fører sulfidmineralisering både i grunnmassen (Prøve .04) og fragmentene (Prøve .05). Grensen mellom breksjerte leukonoritt og charnokittiske gneiser er blottet 10m mot vest. Både her og i en 2m bred sone som er blottet i skrenten 30m mot VSV er også gneisene breksjert og svakt sulfidmineraliserte.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
RO0060.04 Bedrock
Sampler: P. M. Ihlen/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1
Comment: Diss. og massive årer av magnetkis og litt kobberkis i breksjematriks i leukonoritt.
No. of registrated element analyses = 1
RO0060.05 Bedrock
Sampler: P. M. Ihlen/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1
Comment: Rik diss. og enkelte tynne sprekkefyllinger av magnetkis og kobberkis i leukonorittfragment.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Seljeråsen, midtre brudd
(Object Id: 12358 4,04,00)

Location
County: Rogaland Municipality: Gjesdal (1122)
Map 1:50000: Høle (1212-1) Map 1:250000: Mandal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 335615 m. North: 6525629 m.
Longitude: 6.1514910 Latitude: 58.8390660
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Midtre brudd ligger 80m mot ØSØ og er drevet som en 7m lang og 4m bred skjæring inn i fjellsiden mot sør. Fjellsiden består av sterkt rustforvitret og breksjert leukonoritt. Bare lokalt er det mulig å finne friske prøver. Prøve .03 er fra den innerste bruddveggen som opprinnelig var 4-5m høy før ur og morenemasse begynte å rase ned i bruddet som er delvis gjenfylt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
RO0060.03 Bedrock
Sampler: P. M. Ihlen/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1
Comment: Diss. og årer av magnetkis og litt kobberkis i breksjert leukonoritt.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Seljeråsen, stollpåhugg
(Object Id: 12359 4,05,00)

Location
County: Rogaland Municipality: Gjesdal (1122)
Map 1:50000: Høle (1212-1) Map 1:250000: Mandal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 335655 m. North: 6525635 m.
Longitude: 6.1521790 Latitude: 58.8391270
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis


Information(s) in free text format
Free text
Stollen som er 40m lang i henhold til bergarkivrapporter, var under befaringen fylt med for mye vann til at det var mulig å gå tørrskodd. Stollpåhugget ligger 20m nedover lia i NØ-lig retning fra Østre brudd. Stollen har tverrsnitt på 2m x 2m og er drevet mot SV langs en linje som ligger ca. 10m SØ for Østre brudd. Stollen skjærer sannsynligvis gjennom det meste av den mineraliserte leukonoritt kropp.


Analyse Results
from
Deposit Area 1122 - 004 Seljeråsen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
RO0060.01 Bedrock 3928 78 5 473 2128 1.4 119.0
RO0060.02 Bedrock 8349 49 6 409 2426 2.1 80.0
RO0060.03 Bedrock 628 33 2 61 262 .2 11.0
RO0060.04 Bedrock 1773 35 2 650 1960 .7 35.0
RO0060.05 Bedrock 4576 64 4 189 904 1.6 196.0
RO0060.06 Bedrock 775 70 6 116 342 .4 21.0
RO0060.07 Bedrock 2659 107 6 549 1681 .8 47.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
RO0060.01 1.0 20.0 8 .8 35 6.00 2 6 9.25
RO0060.02 1.0 45.0 4 .4 16 35.00 2 3 9.04
RO0060.03 1.0 1.0 1 .1 5 2.00 2 3 .87
RO0060.04 21.0 11.0 6 .4 31 8.00 2 2 9.65
RO0060.05 1.0 6.0 4 .7 79 6.00 2 8 4.57
RO0060.06 3.0 3.0 2 .1 111 4.00 2 6 1.72
RO0060.07 10.0 27.0 9 .8 74 14.00 2 10 10.12
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
RO0060.01 181 652 599 20.13 1.00 34.00 3 16.0 10.00
RO0060.02 129 573 210 21.20 1.00 29.00 2 11.0 3.00
RO0060.03 103 269 348 4.94 1.00 4.00 1 3.0 4.00
RO0060.04 222 912 151 20.08 2.00 18.00 2 19.0 11.00
RO0060.05 85 454 353 8.93 4.00 4.00 3 50.0 63.00
RO0060.06 237 534 268 7.22 2.00 4.00 3 60.0 49.00
RO0060.07 86 577 698 16.88 8.00 21.00 4 74.0 47.00
------------------
Sample No. B*
RO0060.01 2
RO0060.02 9
RO0060.03 4
RO0060.04 6
RO0060.05 2
RO0060.06 2
RO0060.07 2


The fact sheet was created on 23.05.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway