English version
MALMDATABASEN
Registrering 1122 - 004 Seljeråsen
(Objekt Id: 4932)
(Sist oppdatert: 02.09.2013)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Gjesdal (1122)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 335634 m. Nord: 6525624 m.
Lengdegrad: 6.1518400 Breddegrad: 58.8390290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Andre
Strøk/Fall: 115 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Hornblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Pentlanditt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grå leukonoritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Noritt
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Grønlig granittisk gneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Hyperstengranitt
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :108 / 80
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :87 / 30
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :113 / 70

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruveområdet i Seljeråsen som løper parallelt med riksvei 45 i en avstand av 50-90m, starter i øvre ende av Røyrdalen der bakken ned mot Dirdal begynner. De tre bruddene og stollen ligger på oversiden av høyspentlinjene i relativt åpen bjerkeskog. Området er ca. 150m langt og 50m bredt og med største utstrekning i ØSØ-VNV retning. Dette er minimumsdimensjonen på en kropp av grå middelskornet leukonoritt eller anortositt som fører mineralisering av magnetkis, kobberkis og litt svovelkis. Kroppen opptrer konkordant med foliasjonen i omgivende grågrønne charnokittiske ortogneiser med foliasjon orientert 87-113/30-70. Store deler av leukonoritten og omgivende charnokitter er dekket med skog og mosebevokst ur. To tilsvarende, men mindre kropper finnes i den bratte fjellsiden ned mot fjorden ved Gullbergvika hvor to stoller er drevet inn , en i hver kropp, for å teste tilsvarende mineralisering som i hovedforekomsten. Store deler av leukonorittkroppene er sterkt oppsprukket og breksjert og sulfidene danner sprekkefyllinger og disseminasjon spesielt i matriksen mellom fragmentene. Årene og breksjematriksen består også av grovkornet hornblende og pyroksen. Dessuten danner sulfidene stedvis rik disseminasjon i fragmentene og svak impregnasjon i udeformerte deler av leukonoritten. Forekomstens koordinater refererer seg til senteret av Østre brudd. Det er det største av bruddene og omfatter en 2m bred og 20m lang skjæring som er drevet gjennom sterkt rustforvitret breksje i SV-lig retning. De ytterste deler av bruddet er delvis gjenfylt av rasmateriale. De innerste 4m som ender i en 4m høy og 5m lang vegg er drevet gjennom en linse av massiv leukonoritt som fører svak sulfidmineralisering. Prøvene er fra SØ-vegg av bruddet. Prøve .01 av sulfidbreksje er fra midtre del av skjæringen, mens Prøve .02 er fra sulfidbreksje nær grensen mot massiv leukonoritt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Smith, H. H. , 1913
Seljeraasen og Oltesvik forekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2909;3 sider
Abstrakt:
Mineraliseringen opptrer i gabbro og presset gabro-skifer som uregelmessige masser, klumper og nyrer av nikkelholdig magnetkis og noe kobberkis. Forekomstene er for fattig til å ha økonomisk verdi.

C. H. , 1920
Seljeraasen Grube.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3743;1 sider
Abstrakt:
Ifølge tilgjengelige kilder opptrer mineraliseringen som nikkelholdig magnetkis og kobberkis.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0060.01 Fastfjell
Prøvetaker: P. M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Tynne massive årer og rik diss. av magnetkis, kobberkis og litt svovelkis i matriks i leukonorittbreksje.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0060.02 Fastfjell
Prøvetaker: P. M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Svak diss. og spredte tynne årer av magnetkis og kobberkis i fragmentert mk. leukonoritt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Gullbergvika, østre
(Objekt Id: 6727 4,01,00)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Gjesdal (1122)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 335889 m. Nord: 6525834 m.
Lengdegrad: 6.1560980 Breddegrad: 58.8410100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Leukonoritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Noritt
Metamorf fase :Granulitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i en kraftig bevokst brattskråning ca. 40 moh, og ca. 75 m VNV for et eldre lite hus nedenfor veien gjennom Røyrdalen. En 20 m lang, vannfylt stoll er drevet med retning 190° i grå middelskornet leukonoritt. Denne er minimum 10 m mektig og inneholder breksje-type sulfidmineralisering. Magnetkis+kobberkis opptrer disseminert og på stikk i grønn feltspatrik breksjebergart (prøve .06).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0060.06 Fastfjell
Prøvetaker: J. S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Fink. disseminasjon av magnetkis+kobberkis i middelsk. grønn, feltspatrik bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Gullbergvika, vestre
(Objekt Id: 6728 4,02,00)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Gjesdal (1122)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 335774 m. Nord: 6525885 m.
Lengdegrad: 6.1540710 Breddegrad: 58.8414150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2000 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Leukonoritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Noritt
Metamorf fase :Granulitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ca. 100 m NNV for Gullbergvika østre og 15 moh. En mer enn 30 m lang stoll er drevet i retning 170°. Nord for åpningen ligger en gjenvokst tipp ned mot fjorden. Stollen er drevet i middelskornet leukonoritt som er noe rustfarget. En 10-30 cm bred sulfidrik sone med retning 30°/35° kan følges opp lia i vestkanten av stollen. Den består av magnetkis og mindre mengder kobberkis i årer og som disseminasjon i en grågrønn middelskornet bergart (prøve .07). Over sulfidsona og stollåpningen er leukonoritten sterkt breksjert. Tilsvarende breksjesoner finnes også 10 m lengre vest men uten synlig sulfidmineralisering.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0060.07 Fastfjell
Prøvetaker: J. S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Svak magnetkis+kobberkis disseminasjon i middelsk. grågrønn bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Seljeråsen, vestre brudd
(Objekt Id: 12356 4,03,00)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Gjesdal (1122)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 335544 m. Nord: 6525674 m.
Lengdegrad: 6.1502460 Breddegrad: 58.8394430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Vestre brudd som ligger lengst mot vest i gruvefeltet, utgjøres av en 4,5m lang og opptil 2m bred skjæring som er drevet inn i fjellsiden mot sør mellom høyspentlinjene. Fjellsiden består av sterkt breksjert, rusten og forvitret leukonoritt. Den indre veggen i bruddet har en høyde på 4m. Breksjen fører sulfidmineralisering både i grunnmassen (Prøve .04) og fragmentene (Prøve .05). Grensen mellom breksjerte leukonoritt og charnokittiske gneiser er blottet 10m mot vest. Både her og i en 2m bred sone som er blottet i skrenten 30m mot VSV er også gneisene breksjert og svakt sulfidmineraliserte.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0060.04 Fastfjell
Prøvetaker: P. M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Diss. og massive årer av magnetkis og litt kobberkis i breksjematriks i leukonoritt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
RO0060.05 Fastfjell
Prøvetaker: P. M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Rik diss. og enkelte tynne sprekkefyllinger av magnetkis og kobberkis i leukonorittfragment.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Seljeråsen, midtre brudd
(Objekt Id: 12358 4,04,00)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Gjesdal (1122)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 335615 m. Nord: 6525629 m.
Lengdegrad: 6.1514910 Breddegrad: 58.8390660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Midtre brudd ligger 80m mot ØSØ og er drevet som en 7m lang og 4m bred skjæring inn i fjellsiden mot sør. Fjellsiden består av sterkt rustforvitret og breksjert leukonoritt. Bare lokalt er det mulig å finne friske prøver. Prøve .03 er fra den innerste bruddveggen som opprinnelig var 4-5m høy før ur og morenemasse begynte å rase ned i bruddet som er delvis gjenfylt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
RO0060.03 Fastfjell
Prøvetaker: P. M. Ihlen/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1
Kommentar: Diss. og årer av magnetkis og litt kobberkis i breksjert leukonoritt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Seljeråsen, stollpåhugg
(Objekt Id: 12359 4,05,00)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Gjesdal (1122)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Mandal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 335655 m. Nord: 6525635 m.
Lengdegrad: 6.1521790 Breddegrad: 58.8391270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Stollen som er 40m lang i henhold til bergarkivrapporter, var under befaringen fylt med for mye vann til at det var mulig å gå tørrskodd. Stollpåhugget ligger 20m nedover lia i NØ-lig retning fra Østre brudd. Stollen har tverrsnitt på 2m x 2m og er drevet mot SV langs en linje som ligger ca. 10m SØ for Østre brudd. Stollen skjærer sannsynligvis gjennom det meste av den mineraliserte leukonoritt kropp.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1122 - 004 Seljeråsen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
RO0060.01 Fastfjell 3928 78 5 473 2128 1.4 119.0
RO0060.02 Fastfjell 8349 49 6 409 2426 2.1 80.0
RO0060.03 Fastfjell 628 33 2 61 262 .2 11.0
RO0060.04 Fastfjell 1773 35 2 650 1960 .7 35.0
RO0060.05 Fastfjell 4576 64 4 189 904 1.6 196.0
RO0060.06 Fastfjell 775 70 6 116 342 .4 21.0
RO0060.07 Fastfjell 2659 107 6 549 1681 .8 47.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
RO0060.01 1.0 20.0 8 .8 35 6.00 2 6 9.25
RO0060.02 1.0 45.0 4 .4 16 35.00 2 3 9.04
RO0060.03 1.0 1.0 1 .1 5 2.00 2 3 .87
RO0060.04 21.0 11.0 6 .4 31 8.00 2 2 9.65
RO0060.05 1.0 6.0 4 .7 79 6.00 2 8 4.57
RO0060.06 3.0 3.0 2 .1 111 4.00 2 6 1.72
RO0060.07 10.0 27.0 9 .8 74 14.00 2 10 10.12
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
RO0060.01 181 652 599 20.13 1.00 34.00 3 16.0 10.00
RO0060.02 129 573 210 21.20 1.00 29.00 2 11.0 3.00
RO0060.03 103 269 348 4.94 1.00 4.00 1 3.0 4.00
RO0060.04 222 912 151 20.08 2.00 18.00 2 19.0 11.00
RO0060.05 85 454 353 8.93 4.00 4.00 3 50.0 63.00
RO0060.06 237 534 268 7.22 2.00 4.00 3 60.0 49.00
RO0060.07 86 577 698 16.88 8.00 21.00 4 74.0 47.00
------------------
Prøvenr. B*
RO0060.01 2
RO0060.02 9
RO0060.03 4
RO0060.04 6
RO0060.05 2
RO0060.06 2
RO0060.07 2


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse