Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4204 - 003 LØMSLAND
(Object Id: 5035)
(Last updated: 11.11.2021)

Location
County: Agder Municipality: Kristiansand (4204)
Map 1:50000: Iveland (1511-4) Map 1:250000: Arendal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 442667 m. North: 6457442 m.
Longitude: 8.0231060 Latitude: 58.2543350
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Manganese
Element(s): Fe Mn
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)


Operations
From - To Activity Comments
1907 - 1907 Inspection Company/Institution :Bergmester Puntervold i Vestlandska dist

Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Henriksen, G.; Puntervold, G. , 1907
Manganforekomster i Tveit og Vennesland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 321;4 pages
Abstract:
Lok. Nr. 20102, 20103, 20104, 20105, 20106. Manganforekomstene sies å være knyttet til bergarter med løs konsistens som ligger i daler mellom granittknoller. Disse sies å bestå av Konglomerat(?), pegamitt og glimmerskifer. Malmen er pyrolusitt som opptrer som klumper og knoller. Driften av forekomstene er vanskelig fordi sonene er sterkt vannførende. Flere forekomster nevnes, men mest betydelig er trolig forekomstene ved Kvivigen. Her er det drevet en stoll på 137 m og malmgangen er 0,5 - 1 m bred. Det er også manganforekomster som er bare knyttet til løsmassene.

Bugge, C. , 1920
Manganforekomstene i Tveit og Vennesla.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 81;5 pages
Abstract:
Lok. Nr. 20103, 20107 Rapporten beskriver kort en rekke manganforekomster i Tveit, og en i Vennesla. Viktigst i Tveit er Kvivigdalen. Her er det drevet en stoll på 137m. Malmen har mektighet 0,5-1 m ligger i skifer og granitt. Pyrolysitt opptrer i Kalkspatholdig gangmasse. Ved Kjevik og Kostølheia opptrer pyrolusitt i ganger i granitt. Ved Kuklev sies manganet å opptre sammen med barytt (tungspat). Også i Vennesla er det drevet ut gruveganger i betydelig lengde, og det er tatt ut 40 - 50 tonn malm. Malmen har mektighet på 0,5 - 1 m og ligger i granitt. Den synes også her å bestå av pyrolusitt.


The fact sheet was created on 23.05.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway