English version
MALMDATABASEN
Registrering 3824 - 043 Nesmark II
(Objekt Id: 5555)
(Sist oppdatert: 28.03.2020)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Tokke (3824)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 444877 m. Nord: 6582819 m.
Lengdegrad: 8.0298140 Breddegrad: 59.3804570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 17.des.2007 av Terje Bjerkgård)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1917 Regulær drift Selskap/Institusjon:Åmdals Verk?
Deposit was claimed in 1917, probably mining around that time

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Pegmatittdannelse Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 0 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Telemarkovergruppen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bandak Group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Bornitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granitt pegmatitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granittpegmatitt
Sidebergart Metasandstein Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Hydrotermalåre Strøk/Fall :0 / 40 Syn-mineralisering
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :224 / 56 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Nesmark II, også kalt Haralds grube og Omlid Grube, ligger i lia ned mot Åmlivann, ca 380 m NNV for stollinngangen i Nesmark hovedgruve (TE 0170). Gruva består av to vannfylte synker med vel 60 meters avstand i NV retning. Den sørligste gruva som er kalt Haralds Grube 1 eller Omlid Grube 1, er den største og det ligger en tipphaug på ca. 200 kbm nord for synken, hvorav en god del består av utskeidet kobbermalm. Mineraliseringen består av kobberglans med underordnet bornitt i kvarts-muskovittdominert pegmatitt. Det er også en del K-feltspat. Muskovitten har en tydelig lyst grønnlig farge. Kobbermineralene er typisk assosiert med kvarts og er gjerne anriket langs kontakten mellom kvartårer/-slirer og pegmatitt. Dette er analogt med det som finnes i Nesmark hovedgruve (TE170) mot sør og Fiskemyr (TE0320) i nord og på andre siden av Åmlivannet. Det er derfor høyst sannsynlig at det er samme mineraliserte hovedsone det har vært drift på. I bergveggen ved synken er pegmatitten blottlagt. Den har en mektighet på ca. 75 cm og skjærer gjennom foliasjonen i den omgivende metsandsteinen. Pegmatitten har strøk 000/40, mens sandsteinen har strøk 224/56. Koordinat: UTM 444830, 6582860 sone 32 Den andre synken, kalt Haralds Grube 2 eller Omlids Grube 2, er vesentlig mindre og tipphaugen er kun 75 kbm. Det er samme type mineralisering som i nr. 1. Den må være drevet på en parallell sone. Det er ikke funnet noen historikk angående disse gruvene. De er ikke inntegnet på P. Holmsens gruvekart fra 1898, men ble tydeligvis mutet i 1917 ifølge USB rapport fra 1976. Det kan være at driften er fra perioden rundt 1920.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Holmsen, Per , 1876
Åmdal verk. Nesmark gruve, vertikal- og horisontalt snitt 1:500, 1:50
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 145

Mathiesen, C. O. , 1977
Ang. kobberforekomstene ved Åmdals Verk.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1430/2A;28 sider
Abstrakt:
Forekomstene ved Åmdals Verk, sølvførende kobbermineralisering knyttet til et ca. 1 650 m langt drag med kvartsganger i granitt, ga grunnlag for drift periodevis mellom 1690 og 1945 med en totalproduksjon av ca. 8 400 tonn Cu. Gjennomsnittlig kobbergehalt i utfordret gods lå på rundt 1 % i tidligere tider og 0,6-0,7 % i de siste driftsårene, men avtagende tendens mot dypet. Forekomstens gjenstående tonnasjer må ansees å være uten økonomisk betydning.

Vogt, J.H.L.
Åmdals kobberverk.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 112;47 sider
Abstrakt:
Forf. tar for seg malmforråd og malmens tekniske karakter. Rapporten har først en historisk oversikt. Malmen beskrives som lange og smale kvarts-kobberkisganger i skifer nær kontakten til en granitt. Deretter beskrives gangenes "geologiske og mineralogiske karakter". Til slutt i rapporten er det utført beskrivelse av tidligere drift (tonnasje, gangflate, skeiding og oppredning, gehalt, gjenstående malm, størrelsen av malmen og driftens økonomiske resultat. Sammenstilling av rapport på s. 43.

Vogt, J.H.L. , 1886
Norske ertsforekomster. III-IV
;Alb. Cammermeyer;ARTIKKEL;Archiv for Mathematik og Naturvidenskab; No.10;s. 16-73 sider
Abstrakt:
III: Om den Thelemark-Sæterdal'ske ertsformation IV: De sølvertsførende gange ved Svenningdalen (Vefsn)

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0169.01 Tipprøve
Prøvetaker: Terje Bjerkgård
Kommentar: Kvarts-muskovittrik pegmatitt med aggregater av kobberglans, noe bornitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0169.02 Tipprøve
Prøvetaker: Terje Bjerkgård
Kommentar: Kvarts-muskovittrik pegmatitt med aggregater av kobberglans, noe bornitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Haralds grube 2
(Objekt Id: 18958 43,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Tokke (3824)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 444829 m. Nord: 6582860 m.
Lengdegrad: 8.0289590 Breddegrad: 59.3808190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er synken kjent som Haralds Grube 2 eller Omlids Grube 2. Den er er vesentlig mindre enn hovedgruva lenger øst og tipphaugen er kun 75 kbm. Det er samme type mineralisering som i hovedgruva. Den må være drevet på en parallell sone. Det er ikke funnet noen historikk angående disse gruvene. De er ikke inntegnet på P. Holmsens gruvekart fra 1898, men ble tydeligvis mutet i 1917 ifølge USB rapport fra 1976. Det kan være at driften er fra perioden rundt 1920.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3824 - 043 Nesmark II

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0169.01 Tipprøve 38760 -100 -100 -10 -10 251.0 300.0
TE0169.02 Tipprøve 12890 -100 -100 -10 -10 85.0 70.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Mo* Sb* Bi* Cr* Mn*
TE0169.01 -10.0 -10.0 -100 -10.0 140.00 -10 300 10 200
TE0169.02 -10.0 -10.0 -100 -10.0 120.00 -10 100 -10 100
------------------
Prøvenr. Fe% W* Sr* Na* Mg* Al* P* Ca* Hg*
TE0169.01 .29 -10 -10.0 100 100 2100 100 1600 -10
TE0169.02 .28 -10 -10.0 100 200 3800 120 300 -10


Faktaarket ble generert 08.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse