Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3007 - 024 Bergsetra
(Object Id: 5939)
(Last updated: 09.02.2005)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Krøderen (1715-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 547250 m. North: 6672810 m.
Longitude: 9.8520040 Latitude: 60.1894060
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron-Titanium
Element(s): Fe Ti
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1749 - 1800 Test mining Company/Institution :Soknedal jernverk

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Replacement/Metasomatism Form: Irregular
Main texture: Breccia cement Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: Albitisation
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Ti-deposit type(s)
Main type: Metasomatic Ilm/Mt-ratio:
Sub type: Mt +/- Ilm +/- Ap in mafic intrusion %TiO(Ore): 3 - 6
Titanium province: Deposits outside the Ti - provinces %P2O5(Ore): <1
Host rock: Gabbro %MgO(Ilm):
Main Ti mineral: Ilmenite %V2O3(Mt):
ppm U (Rutile):
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Kongsberg Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Scapolite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Apatite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Ilmenite Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Albite-amphibole breccia Intrusive
Original rock :Gabbro
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Amphibolite Intrusive
Original rock :Gabbro
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Joints/Fractures Strike/Dip :50 / 70 Post-mineralisation ;...Effect :None
Wall rock Foliation Strike/Dip :355 / 80 Pre-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
To forekomster skal være registrert omkring Gruvtjenn og Skalpelivatnet mellom Krøderen og Sokna. En av disse, Bergsetra ble påvist nord for Gruvtjenn. En skogsbilvei ble fulgt fra 1 km nord for Krøderen sentrum og nordover opp mot Skalpelivatnet. Alternativ adkomst er langs skogsbilveier sørover fra Sokna. Det er ikke kjent når det var drift på forekomsten, men i C.H. Langbergs manuskript 'Jernverkene' nevnes Skapelied Grube (trykkleif eller eldre skrivemåte) og at den ble mutet av Tandberg i juli 1749. I følge lokal kjentmann på Vassendrud ble malmen levert til Soknedal jernverk som i følge Langberg var i sporadisk drift i perioden 1750-1800(?). Forekomsten ligger på toppen av en mindre kolle og består av et inngjerdet dagbrudd eller synk, som er orientert tilnærmet nordøst-sørvest. Det er delvis vannfylt og er ca. 15 m langt og opptil 10 m bredt og 6 m høyt. I sørvest er det skutt ut en 7 m lang dagskjæring som danner en 1-1,5 m bred inngang til dagbruddet. Malmsona er blottet i nordvest- og sørøst-veggene. Den består av breksjert, amfibol-plagioklas+apatitt bergart med varierende mengder jernoksider, i hovedsak magnetitt (prøver BU0132.01-.03) og mindre mengder ilmenitt. Magnetitten er finkornet og danner klumper, aggregater og uregelmessige bånd omgitt av grovkornet amfibol og i hovedsak finkornet plagioklas. Pyritt forekommer i små mengder sammen med jernoksidene. Langs inngangen og på toppen av bruddet i vest dominerer grovkornet, skapolittisert amfibolitt, trolig metagabbro (BU0132.04), som dels er foliert (355°/80°). Denne forekomsten har alene ingen økonomisk interesse, men viser at jernforekomster som kan sammenlignes jernforekomster ved Kragerø, f.eks. på Langøya, også finnes lengst nord i Kongsberg-Modum komplekset.


The fact sheet was created on 26.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway